А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Таблиця - фізичні властивість

Таблиця фізичних властивостей також містить ці номери (в лівій графі) і є своєрідним змістом кожного підрозділу.

У таблицях фізичних властивостей під символом df наведені значення щільності речовин (г /см3) при 20 С. В інших випадках зазначена температура вимірювання.

У таблицях фізичних властивостей під символом rf e наведені значення щільності речовин (г /см3) при 20 С. Еслп температура вимірювання інша, то вона вказується в дужках.

У таблицях фізичних властивостей під символом rfj наведені значення щільності речовин (г см3) при 20 С. Якщо температура вимірювання інша, то вона вказується в дужках.

У таблицях фізичних властивостей під символом rf 0 наведені зна-лия щільності речовин (г /см3) при 20 С. В інших випадках зазначена температура вимірювання.

У таблицях фізичних властивостей під символом d20 наведені значення щільності речовин (г /см3) при 20 С. В інших випадках вказана температура вимірювання.

У таблицях фізичних властивостей під символом dzo наведені значення щільності речовин (г /см3) при 20 С. В інших випадках зазначена температура вимірювання.

При складанні таблиць фізичних властивостей завжди доводиться стикатися з труднощами вибору найбільш ймовірного і точного значення з ряду наведених значень, які в багатьох випадках збігаються з точністю тільки до одного порядку. Такий вибір ще більш ускладнюється, коли доводиться мати справу з металами, які отримати в чистому вигляді зазвичай важче, ніж більшість з'єднань або неметалічних елементів, що обумовлено багатьма факторами. Велика частьметаллов при звичайних температурах знаходиться в твердому стані і не розчинна в звичайних розчинниках. Таким чином, вони не піддаються очищенню і обробці тими способами, які застосовні до багатьом іншим матеріалам. Дані про фізичні властивості металів в рідкому і газоподібному стані часто дуже важко визначити через технологічні проблеми, пов'язані з роботою при високих температурах, і необхідності збереження високого ступеня чистоти металів. Завдання вибору підходящого матеріалу для тиглів ускладнюється підвищенням хімічної активності в міру нагрівання, що збільшує ймовірність поглинання забруднюючих домішок металом в рідкому або газоподібному стані.

Слід скористатися таблицею фізичних властивостей граничних вуглеводнів (див., Наприклад, Павлов Б. А., Т е-ренти А. П. Курс органічної хімії. Необхідно врахувати, що вуглеводні з розгалуженим ланцюгом киплять при більш низькій температурі, ніж вуглеводні нормальної будови. Одноразова отгонка в таких недосконалих умовах, як це описано в роботі, дає фракції, в сильному ступені забруднені речовинами сусідніх фракцій. Тому слід дати таку відповідь: перша фракція містить переважно Пентан, гексани, Гептани, октав; друга фракція - Гептани, октав, Нона, декани; третя фракція - вуглеводні від октанов до гексадеканов.

Далі, використовуючи таблиці фізичних властивостей для кожного з припущених до вживання газів складають допоміжну табл. 8 - 2 де параметром зазвичай є температура. В інших випадках цим параметром можуть бути тиск або температура і тиск разом.

Нижче наведені матеріали довідкового характеру - таблиці фізичних властивостей - значення деяких функцій і розрахункових величин, необхідних для розрахунку теплообміну. 
Нижче наведені матеріали довідкового характеру - таблиці фізичних властивостей, значення деяких функцій і розрахункових величин, необхідних для розрахунку теплообміну.

Крім виданих в США заслуговує на згадку збірник таблиць фізичних властивостей вогнетривких матеріалів, випущений Комісією по високотемпературним дослідженням Міжнародного союзу теоретичної і прикладної хімії. Англійський і французький переклади цієї збірки готуються до опублікування. Переклад цієї великої роботи на англійську мову буде організований НБС. У цьому збірнику містяться необроблені дані, представлені графічно, а також критичні оцінки і рекомендації кращих значень для ентальпій випаровування.

Крім того, для використання рівнянь подібності необхідні таблиці фізичних властивостей робочих середовищ. Неточність визначення фізичних властивостей або відсутність їх не дає можливості надійно використовувати рівняння подібності. Особливо це відноситься до нових робочим тілам (в Зокрема, і до зрідженим вуглеводневим газів), для яких в літературі є лише уривчасті дані про фізичні властивості, часто при випадкових тисках і температурах.

Вихідні дані і результати розрахунку щільності потоку у-квантів.

З урахуванням даних по тиску і температурі води на вході в реактор з таблиць фізичних властивостей води знаходимо величину щільності води d0857 г /сБЕ.

В цьому розділі обговорюється використання різних з'єднань в Як палив для рідинних ракетних двигунів і наведені таблиці фізичних властивостей сполук і елементів, які можуть використовуватися в якості окислювачів і горючих.

Для аналізу фізичних властивостей потоків на вході в систему очищення і виході з неї за літературними даними складають таблицю фізичних властивостей рідкого водню і твердого кисню.

Зазвичай для узагальнення дослідних даних по дослідженню різних процесів і речовин використовують критеріальні системи, засновані на аналізі рівнянь руху, теплопровідності і ін. Для використання таких рівнянь подібності необхідні таблиці фізичних властивостей робочих середовищ. Неточність визначення фізичних властивостей або відсутність їх не дає можливості використовувати рівняння подібності. Особливо це відноситься до мало вивченим робочим тілам, зокрема до зрідженим вуглеводневим газам, про фізичні властивості яких в літературі є досить суперечливі дані, найчастіше при випадкових тисках і температурах.

Це змушує звернути увагу на той факт, що щільність і молярний об'єм залежать не тільки від Н - зв'язку, а й від інших структурних факторів, як це видно, наприклад, з таблиць фізичних властивостей Американського нафтового інституту.

Ясним стає і те, що величина, яка називається питомою вагою (Y, Н /м3 або кгс /м3), з тієї ж причини не може служити табличній величиною. У таблицях фізичних властивостей речовин значення у завжди приведені до нормального прискоренню вільного падіння, якщо зважування в дослідах проводилося за допомогою пружинних динамометрів тієї чи іншої конструкції. При зважуванні ж на чашкових вагах (що буває набагато частіше) безпосередньо визначається маса, а не вагу речовини. У Міжнародній системі одиниць застосовується величина р, кг /м3 і зворотна їй - питомий об'єм (обсяг одиниці маси) р1 /р, м3 /кг.

З огляду на похибку таблиць фізичних властивостей рідини, характеристик змочування (кут 9 прийнятий рівним нулю), а також технологічний допуск, приймаємо практично допустиме значення da 0 5 мм. При визначенні da значення h прийнято рівним 1 см для задоволення умов поблизу верхньої частини парового простору.

Книга може представити інтерес для науковців і аспірантів, які працюють в області кремнійорганічних сполук, а також інженерів промисловості та студентів відповідних спеціальностей. Всі розділи монографії забезпечені таблицями фізичних властивостей кремнійорганічних з'єднань, що дає можливість використовувати книгу як довідковий посібник.

У творі Шюле багато представлені сучасні (на той час) досягнення теоретичної та особливо експериментальної термодинаміки і теплотехніки. У ньому наведено численні діаграми - і таблиці фізичних властивостей речовин.

Приблизно через 50 років після виходу у світ згаданого керівництва Либиха в аналогічному керівництві Меншуткина[14]той же діетиловий ефір описується як легко рухома рідина характерного запаху, малорастворимая в воді, змішується у всіх відносинах зі спиртом. Вказані також температура кипіння і щільність. Наведено таблиці фізичних властивостей простих ефірів, в яких підсумовані дані по температурах кипіння, плотностям, питомими обсягами, теплотам горіння і теплотам освіти. У порівнянні з керівництвом Лібіха помітно зменшилася частка органолептичних властивостей щодо властивостей фізичних і фізико-хімічних.

Приблизно через 50 років після виходу у світ згаданого керівництва Либиха в аналогічному керівництві Меншуткина[14]той же діетиловий ефір описується як легко рухома рідина характерного запаху, малорастворимая в воді, змішується у всіх відносинах зі спиртом. Вказані також температура кипіння і щільність. Наведено таблиці фізичних властивостей простих ефірів, в яких підсумовані дані по температурах кипіння, плотностям, питомими обсягами, теплотам горіння і теплотам освіти.

Продажний препарат 1 2-діхлоретілена є сумішшю цис - і транс-ізомерів. У літературі немає ясності в питанні про те, який з ізомерів має цис -, а який транс-форму. Деякі з наведених в таблицях фізичних властивостей ДВОХ ізомерів варто було б замінити один на одного, ОСКІЛЬКИ немає Упевненості в тому, що відповідні дані відносяться до певного изомеру.

За 20 років, що минули з часу виходу першого видання, було розроблено багато нових методів отримання, очищення і специфікації органічних розчинників, а також знову визначено і виправлено велику кількість фізичних констант. У порівнянні з першим виданням авторами доданий матеріал з багатьох нових розчинників, тоді як опису деяких змішаних рідин, які є індивідуальними речовинами (наприклад, бензину і скипидару), виключені з книги. Значно збільшено число наведених в таблицях фізичних властивостей, причому для найбільш важливих констант (щільність, показник заломлення і ін.) Дана температурна залежність.

В даний час накопичився досить значний експериментальний матеріал по синтезу різноманітних поліфосфазенов, дослідженню їх структури і властивостей, полімеризації і практичного застосування. Дана книга є першою спробою узагальнення та систематизації численних літературних джерел про поліфосфазенах. Використана література охоплює майже всі журнальні та патентні джерела, опубліковані до 1961 р У книзі є довідковий матеріал у вигляді таблиць фізичних властивостей різних класів поліфосфазенов.

Отже, зміни значень Caf в табл. 1 можуть бути віднесені за рахунок (зміни Р, а проте цілком можливо, що § - це лише один з кількох визначальних Cs /параметрів. Справедливість рівнянь (16), (18), (19) і (27) в широкому діапазоні зміни тисків і поверхневих умов не був встановлений. ДГХ являє собою різницю між Tw, визначеної шляхом вимірювань, і Ts, взятої з таблиць фізичних властивостей рідини.

Коефіцієнт теплопровідності є найбільш важливий фізичний параметр, що впливає на передачу тепла теплопровідністю. Його величина залежить від складу речовини, тиску і температури. для даної речовини температура є найбільш важливим параметром, що впливає на коефіцієнт теплопровідності. Так як теоретичні методи визначення коефіцієнта теплопровідності для матеріалів при низьких температурах ще дуже недосконалі, зазвичай для отримання його чисельної величини або використовують таблиці фізичних властивостей, або вживають його пряме експериментальне визначення для конкретних умов застосування.