А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сувора формулювання

Сувора формулювання цього твердження міститься в наступній теоремі (пор. Сувора формулювання цього співвідношення буде також дана пізніше. Сувора формулювання або опис процесу прийняття конкретного рішення дозволяє виявити необхідні вимоги до інформації, пов'язаної з УІС. Вирішення цього завдання, якщо вона може бути запрограмована в замкнутрй формі, буде діяти як сам процес ухвалення рішення (можливо, функція управління), і тоді воно буде.

Сувора формулювання цього фундаментального пропозиції, яка буде дана нижче, містить ще ряд додаткових припущень. Тому в загальній теоремі, яка буде сформульована згодом, на область накладаються необхідні обмеження. При спеціальних методах вирішення відмовляються від завдання області, так як при застосуванні їх на конкретних прикладах отримують область значно точнішу, ніж на підставі загальних розглядів.
 Сувора формулювання або опис процесу прийняття конкретного рішення дозволяє виявити необхідні вимоги до інформації, пов'язаної з УІС. Вирішення цього завдання, якщо вона може бути запрограмована в замкнутій формі, буде діяти як сам процес ухвалення рішення (можливо, функція управління), і тоді воно буде включено в УІС.

Суворі формулювання складні і говорити ми про них не будемо. Типовість розуміється приблизно таким же чином, як у випадку тверджень в типовому випадку дві прямі на площині перетинаються або в типовій ситуації три прямих на площині не перетинаються в одній точці.

Сувора формулювання завдання про інтенсивність теплообміну при бульбашкової кипінні можлива тільки на основі розгляду статистики безлічі кінцевих елементів, змінних в просторі і часі. Така статистика в даний час відсутня.

Сувора формулювання принципу Гаусса така: для матеріальної системи зі зв'язками без тертя, що знаходиться під дією яких завгодно сил, природний рух відрізняється від всіх інших, спільних зі зв'язками, тим, що для нього примус з боку зв'язків (так само як і тиск на зв'язок) має найменше значення, якщо виключити вільний рух.

Сувора формулювання граничних умов між двома різними середовищами полягає в тому, що потік нейтронів для кожного певного кута повинен бути безперервний при переході через кордон.

Сувора формулювання проблем алгоритмізації виходить за рамки завдань даної книги.

Сувора формулювання некласичної теорії теплопровідності, узагальнюючої результати (6143) і (6144), може бути отримана на основі термодинаміки середовищ з пам'яттю. На відміну від робіт[38, 42]в визначають заисимости ми включимо і історію градієнта температури, що еквівалентно допущенню слабкою нелокальності. Як показано Петровим і Вилчаново[18], Це відкриває можливість побудови набагато більш загальної моделі, яка поєднує в себе ряд добре відомих теорій.

Сувора формулювання третього закону термодинаміки не може бити дана в довідковому керівництві з елементарної фізики.

Сувора формулювання третього закону термодинаміки не може бути дана в довідковому керівництві з елементарної фізики.

Сувора формулювання першої теореми добробуту була едложена А.

Найбільш сувора формулювання принципу матеріального балансу свідчить: початкова маса газу в пласті дорівнює сумі видобутої маси газу і масі газу, що залишилася в газонасичених і обводненому Л /обв обсягах пласта.

Згідно суворої формулюванні закону єдиної ціни, купівельна спроможність долара однакова в будь-якій країні. Однак це не зовсім відповідає дійсності.

Відома сувора формулювання вимог Постанови по теплозахисту в порівнянні з вказівками про мінімальну теплозахисту. Опору теплопередачі, що забезпечують мінімальну теплозахист, можуть застосовуватися в деяких областях не більше, ніж в якості проектних показників.

Крім суворої формулювання основних законів механіки, Ньютоном було дано рішення вельми велике число приватних завдань механіки і астрономії. Разом з Лейбніцем Ньютон є основоположником аналізу нескінченно малих, переваги застосувань якого до дослідження нових проблем механіки виявляються в бігу часу все повніше і чіткіше.

Крім суворої формулювання основних законів механіки, на застосуваннях і узагальненнях яких побудований і справжній курс, Ньютоном було дано рішення вельми велике число приватних завдань механіки і астрономії. Разом з Лейбніцем Ньютон був засновником аналізу нескінченно малих, переваги застосувань якого до завдань механіки важко переоцінити.

При строгому формулюванні завдання про розрахунок осередку виникає деяка невизначеність у виборі крайового умови на зовнішньому кордоні осередку. В дифузійної теорії вважають, що з кожної даної осередки випливає стільки ж нейтронів, скільки в неї втікає. Ця умова означає рівність нулю щільності потоку нейтронів на зовнішньому кордоні осередку.

Щоб дати сувору формулювання завдання, кілька повторимо те, що було викладено в параграфі 4.2. Якщо управління і u (t) задано, то рішення задачі (4.1), (4.2) можна визначити за формулою Коші.

Перш ніж викласти сувору формулювання процедури, ми повинні довести одну лему і дати деякі визначення.

Вважаємо, що сувору формулювання закону парності слід дати при вивченні: чистого зсуву і знову до неї повернутися при розгляді питання про напружений стан в точці. Тут слід лише побіжно згадати про рівність дотичних напружень на взаємно перпендикулярних площадках, пообіцявши надалі висвітлити це питання докладніше. Правда, про направлення парних т все ж слід тут сказати.

Вважаємо, що сувору формулювання закону парності слід дати при вивченні чистого зсуву і знову до неї повернутися при розгляді питання про напружений стан в точці. Тут слід лише побіжно згадати про рівність дотичних напружень на взаємно перпендикулярних площадках, пообіцявши надалі висвітлити це питання докладніше. Правда, про направлення парних т все ж слід тут сказати.

Слід підкреслити, що сувора формулювання будь-вимірювальної завдання передбачає необхідну точність вимірювань. Вимоги до точності не завжди формулюються в явному вигляді. наприклад, при вимірах по аттестованной методикою завдання проведення конкретного вимірювального експерименту формулюють без вказівки точності.

Це нерівність і являє собою сувору формулювання співвідношення невизначеності.

Перш ніж перейти до суворої формулюванні завдання, що є предметом дослідження в даній роботі, відзначимо, що завдання аналізу стійкості руху складних систем по частинах є складовою частиною загальної теорії складних систем і тому пропоновані дослідження розглядаються нами як спроба створення необхідного робочого апарату для розв'язання найважливіших практичних завдань в цьому напрямку.

Ретельне встановлення формальних передумов і сувора формулювання цих здавна вже існуючих і назрілих проблем є справою новітнього часу. Серед творців філософії Лейбніц володіє особливо гострим розумінням сутності математики, і математика входить в його систему філософії в якості органічної і важливою її складової частини.

Що стосується завданням механічного руху перші суворі формулювання умов подібності були дані Ньютоном в кінці XVII ст. Їм розглянуті закони руху тіл і встановлені закони подібності цих рухів.

Обмеженням даного методу є відсутність математично строгої формулювання умов збіжності запропонованої процедури до справжнього розв'язання.

Зокрема, А. С. Коміссарова була запропонована досить сувора формулювання розглянутої вище задачі зниження витрат на транспортування газу в несталому режимі в термінах теорії оптимального управління. Розглянемо її більш детально.

Витрати часу на відновлення елементів. | Рекомендовані таблиці при розрахунку показників надійності. Визначаються ознаки відмови системи на основі суворої формулювання завдання, яку повинна виконувати система. Розглядаються кількісні значення параметрів, що характеризують роботу системи і їх допустимі межі зміни. Робота в межах допусків відповідає стану працездатності системи. Догляд параметрів за допустимі межі вважається відмовою.

Мені здається, що не можна вказати бездоганно сувору формулювання принципу позитивної роботи, так само як і дуже близького до нього за змістом принципу максимальної роботи, які не розчленував кожен з них на два самостійних положення, у тому числі перше відноситься до системи, поєднаної з термостатом, друге - до адіабатною системі. Простіше це завдання дозволяється для системи, поєднаної з термостатом.

Серед результатів теоретичних побудов Епінуса слід зазначити суворі формулювання найважливіших законів електрики.

Іноді список розмірних величин встановлюють інтуїтивно, без суворої формулювання крайової задачі. У цьому випадку можливі помилки.

Звичайно, є винятки, що виходять за рамки цієї суворої формулювання; в ряді випадків гель-хроматографія переплітається з іншими методами. Зокрема, ці відхилення обумовлені взаємодією аналізованих речовин з фазою гелю. Це питання розглядається в наступному розділі.

При всій своїй інтуїтивної очевидності дана методика не допускає практично корисною суворої формулювання, оскільки використовує несуворі поняття близькі і не близькі пари. Строго їх визначити неможливо, тому що властивості функції Ф (г) апріорно невідомі. Тому при чисельній реалізації методу і доводиться спиратися на інтуїцію і здоровий глузд.

По-перше, можна помітити, що критерій Гріффітса має сувору формулювання. При задоволенні його умові поширення тріщини можливо, але це не означає, що воно неодмінно станеться. Друкер (1954 г.) і Краггс (1963 р) показали, що критерій Гріффітса є необхідним, але не достатньою умовою поширення тріщини.

Резонатор з навантаженнями на кінцях. | Резонатор, розімкнутий. При вирішенні прикладних задач зазвичай немає необхідності вдаватися до суворої формулюванні проблеми власних коливань в резонаторі. Тут, як правило, потрібна найпростіша інформація про процес, а саме, точне знання резонансних частот для деяких мод.

Торкнемося тепер в загальних рисах, не входячи в подробиці і не даючи строгих формулювань, відповідності між групами Лі і алгебра Лі, обмежившись випадком, коли група Лі і алгебра Лі представлені матрицями.

У цьому пункті ми хочемо привести без докази (і навіть не в дуже суворої формулюванні) один результат Каца, який показує, наскільки жорсткою стає структура алгебри Лі при вимозі полиномиального зростання.

З цією метою видавництво Енергія регулярно видає посібники для вивчення ПТЕ, що роз'яснюють істота лаконічних і строгих формулювань Правил, які допомагають глибше розібратися в їх розумінні.

Доказ см., Наприклад, в[32], Де ця теорема запропонована в набагато більш загальної і суворої формулюванні.

Застосування апарату математичного програмування при вирішенні завдань граничної рівноваги і пристосовності суцільних тіл змушує замінювати суворі формулювання цих завдань наближеними, що використовують дискретні моделі. Великі розміри одержуваних при цьому матриць обмежують область застосування.

При отриманні технічного завдання на конструювання нового пристрою конструктор насамперед шукає в завданні якомога повнішої та суворої формулювання тієї кінцевої мети, яка перед ним ставиться.

З евристичної точки зору, поняття умовної ймовірності та умовного математичного очікування не складні, але строгі формулювання використовують деякі спеціальні факти з теорії міри. Перший з параграфів глави (§ 10) містить відомості, необхідні для розуміння основного матеріалу книги. З цієї причини докази деяких тверджень § 10 будуть відкладені до наступного параграфа.