А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спеціальний фонд

Спеціальний фонд, з якого найближчим родичам виділяються допомоги в разі смерті члена біржі. Фонд формується за рахунок внесків членів біржі.

Спеціальний фонд, кошти якого призначені для побудови, споруди та придбання нових основних засобів замість зношених і для капітального ремонту основних засобів, називається амортизаційним фондом.

Спеціальний фонд заробітної плати підприємства враховують в звітності як додатковий в абсолютному розмірі; фонди економічного стимулювання - як суму коштів, на яку зменшують платежі в бюджет, розраховані за затвердженим нормативом. Кошти спеціального фонду заробітної плати в базові фонди підприємства при формуванні планів на наступний рік не включають.

Створюється спеціальний фонд матеріального заохочення за економію палива і зниження технологічних витрат енергії, пов'язаного з її транспортуванням. У цей фонд відраховується в середньому 80% від вартості палива, зекономленого в цілому по енергооб'єднанню.

Розміри спеціальних фондів визначають, виходячи із затверджених підприємствам нормативів і збільшення (зниження) плану на рік за показниками чистої продукції і прибутку.

Кошти спеціального фонду витрачаються на цілі, що відповідають передбаченим статутом Н.Т. завданням.

Засоби спеціальних фондів допускається витрачати відповідно до їх призначення та діючих положеннями в межах сум вільного залишку кожного окремо фонду.

Крім спеціальних фондів будівельні організації мають кошти цільового призначення, які надходять з державного бюджету та інших джерел для покриття витрат по цільовим заходам. Витрачання коштів цільового фінансування і цільових надходжень не за призначенням, а також використання інших засобів на заходи, які повинні оплачуватися з цільових коштів, не допускається. 
Ряд спеціальних фондів, наприклад єдиний фонд розвитку науки і техніки, стимулює прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

Освіта спеціальних фондів (фонду накопичення, фонду соціальної сфери, фонду споживання) передбачається установчими документами або зборами засновників на майбутній рік.

Використання спеціальних фондів здійснюється на підставі кошторисів, що складаються за кожним спеціальним фондом, або за рішенням зборів засновників організації.

Освіта спеціальних фондів (фонду накопичення, фонду соціальної сфери, фонду споживання) передбачається установчими документами або зборами засновників на майбутній рік.

Використання спеціальних фондів здійснюється на підставі кошторисів, що складаються за кожним спеціальним фондом, або за рішенням зборів засновників організації.

Використання спеціальних фондів повинно здійснюватися на підставі кошторисів, який складають по кожному фонду.

До спеціальних фондів і резервів відносяться кошти амортизаційного фонду, призначеного на реновацію і підлягає внеску в Будбанку СРСР і Держбанк СРСР, а також джерела витрат на капітальний ремонт. Амортизаційні відрахування, призначені для капітального будівництва, перераховуються в установи банку в установлені терміни. До настання цих термінів дані кошти Використовуються в обороті у підприємств, об'єднань. До джерел витрат на капітальний ремонт відносяться залишилася в розпорядженні директора господарської організації частина амортизаційних відрахувань, позики Держбанку на капітальний ремонт, заборгованість підрядникам за рахунками за виконані роботи та інші засоби.

До спеціальних фондів колгоспів відносяться фонд допомоги та пенсійного забезпечення (на 1 січня. Фонд допомоги і пенсійного забезпечення утворюється шляхом відповідних відрахувань від натуральних і грошових доходів для якого може надаватися допомога інвалідам, старикам, тимчасово втратили працездатність і ін. На освіту натуральної частини фонду виділяється не св. Фонд на культурно-побутові потреби утворюється також за рахунок грошових доходів. Резервний фонд створюється в х-вах, які перейшли на грошову оплату праці, і використовується для покриття збитків в сільському господарстві; джерелом його коштів є прибуток. Міжколгоспний страховий фонд відображає вартість насіння і кормів, виділених колгоспами з урожаю поточного року.

До спеціальних фондів підприємств і об'єднань хімічної промисловості відносяться фонди: матеріального заохочення; соціально-культурних заходів і житлового будівництва; розвитку виробництва; ширвжитку; преміювання за створення і впровадження нової техніки і технології, комплексної механізації та автоматизації виробництва; преміювання за освоєння в термін і достроково проектних потужностей з випуску хімічних продуктів і виробів з них; преміювання працівників за збільшення потужності з виробництва мінеральних добрив, напівпродуктів і сировини для них шляхом інтенсифікації виробництва; утворений з прибутку від реалізації нових видів товарів побутової хімії.

Виробничі одиниці спеціальних фондів самостійно не утворюють. В умовах двухзвенной системи управління спеціальні фонди створюються централізовано, у виробничому об'єднанні. Частина цих фондів об'єднання передає для перерозподілу виробничим одиницям.

Мінімальний розмір спеціальних фондів клірингових організацій встановлюється Федеральною комісією з ринку цінних паперів за погодженням з Центральним банком РФ.

До числа інших спеціальних фондів відносять такі фонди: фонд розширення і зміцнення підсобного сільського господарства утворюють за рахунок 25% прибутку, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції підсобного сільського господарства за рік; фонд преміювання працівників за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій створюють в розмірі 35% від суми винагороди, виплаченої автором за результатами впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій; фонд освоєння нової техніки утворюють в міністерствах і відомствах окремих галузей промисловості.

Закон про спеціальний фонд 1980 рік передбачає податок на виробників хімічної продукції та використання виручених сум для очищення смітників токсичних відходів. Закон про чисте повітря 1990 р спрямований на: а) зменшення забруднення повітря токсичними речовинами; б) зменшення смогу в містах; в) обмеження використання речовин, що виснажують озоновий шар Землі; г) зменшення кислотних дощів шляхом скорочення викидів двоокису сірки. За цим законом підприємства комунального обслуговування можуть купувати і продавати кредити на викид двоокису сірки.

У Франції створено спеціальний фонд, в який видавництва вносять певні суми і з якого фінансується діяльність Національної асоціації професійного удосконалення видавничих працівників.

РЕМОНТНИЙ ФОНД - спеціальний фонд, утворений для здійснення всіх видів ремонтів основних засобів.

Таким шляхом створюється спеціальний фонд, кошти якого призначені для побудови, споруди та придбання нових основних засобів замість зношених і для капітального ремонту основних засобів.

Джерелом преміювання є спеціальний фонд преміювання.

Звіт про рух спеціальних фондів і цільового фінансування (форма БО-31) має три розділи, які заповнюються на підставі даних аналітичного обліку до рахунків № 87 Фонди економічного стимулювання, № 88 Фонди спеціального призначення та № 96 Цільове фінансування і цільові надходження. У перших двох розділах відображають залишки або перевитрата коштів фінансування і спеціальних фондів на початок і кінець року, а також надходження і витрачання їх за звітний період. В останньому розділі звіту показують рух коштів фінансування на формування основного стада.

За рахунок коштів спеціальних фондів забезпечується фінансування конкретних програм.

Оскільки вся сума спеціальних фондів і цільового фінансування зарахована в норматив стійких пасивів, використаних в основному для покриття основних та абстрактних коштів, то внесені в банк на особливий рахунок 82 тис. Руб. також не мають нормального джерела.

Передача частини коштів спеціальних фондів вищестоящої організації для централізованого використання оформляється записом в дебет рахунку Фондів економічного стимулювання і спеціального призначення і в кредит рахунку внутрішньовідомчих розрахунків по поточних операціях.

З метою створення спеціального фонду матеріального забезпечення робітників і службовців під час хвороби, при настанні старості, при втраті працездатності та ін. Кожне підприємство щомісяця понад заробітну плату виробляє відрахування на державне соціальне страхування. Ці відрахування здійснюються в установленому Урядом СРСР тариф внесків у відсотках від усього заробітку працівників (включаючи виплати з фонду матеріального заохочення, за винятком вихідної допомоги) в залежності від галузі народного господарства або галузі промисловості.

З амортизаційних відрахувань формується спеціальний фонд - це грошові кошти, що дозволяють придбати нове обладнання замість пості пінно зношується старого. Економічний механізм накопичення серед для заміни оборудоаанія визнається податковим законодавством всіх країн, і величина амортизаційних відрахувань виключається з оподатковуваного прибутку. Як ми вже говорили в розділі, присвяченому фінансової характеристиці проекту, амортизаційні відрахування відіграють важливу роль в інвестиційному процесі.

В АТ може формуватися спеціальний фонд акціонування працівників також за рахунок чистого прибутку. Його кошти витрачаються виключно на придбання акцій, що продаються акціонерами, для подальшого розміщення їх працівникам.

На кожному підприємстві створюється спеціальний фонд розвитку виробництва, який в даний час є одним з основних джерел фінансування заходів з підвищення ефективності виробництва. Цей фонд утворюється за рахунок частини амортизаційних відрахувань, призначених для повного, відновлення виробничих основних фондів, частини прибутку підприємства, виручки від реалізації вибулого і зайвого майна, що значиться в складі основних фондів, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх ліквідацією. Для реалізації запланованих заходів підприємство може користуватися кредитами Держбанку, які надаються в межах сум нестачі коштів фонду розвитку виробництва.

У 1962 р створено спеціальний фонд бібліотечних і документаційних шкіл, який буде вести підготовку кадрів, замінивши тим самим курси при Нідер. На базі деяких національних центрів країни, використовуючи і багатий досвід і фонди, зросли інформаційні центри Нідерландів, діяльність яких переросла національні рамки і має міжнародне значення.

Схема записів за рахунком Спеціальні фонди. Схема записів з обліку спеціальних фондів може бути представлена у вигляді табл. IX. Кредитове сальдо по рахунку Спеціальні фонди показує невикористаний залишок коштів по фондам і відбивається в пасиві балансу, а дебетове сальдо показує перевитрата, який підлягає відображенню в активі. Перевитрата за спеціальним фондом розглядається як серйозне порушення фінансової дисципліни. Він повинен бути обов'язково покритий наступними відрахуваннями.

Форма Л 10 Рух спеціальних фондів і коштів фінансування містить дані, що розшифровують рух кожного фонду економічного стимулювання і спеціального призначення, засобів фінансування з бюджету та інших джерел на початок і кінець року, а якщо є перевитрати по цих коштах, то і перевитрати. У цій формі окремо наводяться залишки, відомості про те, скільки надійшло з бюджету і з інших джерел або нараховано за рахунок прибутку або собівартості продукції, скільки використано і перераховано, який залишок або перевитрата є на кінець року по кожному виду фондів і цільових коштів. Ці дані необхідні для аналізу статей Витрати, не перекриті засобами спеціальних фондів і цільового фінансування в розділі III активу балансу і Спеціальні фонди, цільове фінансування і цільові надходження в розділі III пасиву балансу.

Фонди технічного співробітництва представлені спеціальними фондами (Балтійський спеціальний фонд технічного сприяння, Спеціальний фонд технічного співробітництва для дрібних підприємств Росії, Спеціальний фонд технічного співробітництва ЄБРР), фондами окремих проектів і фондами окремих країн-донорів. Мета цих фондів - надання технічної допомоги в підготовці і реалізації проектів, надання консультаційних послуг і підготовка кадрів.

Суми прибутків акумулюються в спеціальному фонді підприємства - фонді накопичення, створюваному з чистого прибутку.

Для цієї мети необхідно мати спеціальний фонд.

Третє джерело матеріального заохочення - спеціальний фонд, який створюється в будівельно-монтажних, проектно-конструк-торських і деяких наукових організаціях для преміювання за створення і впровадження нової техніки. Преміювання здійснюється на основі спеціального Положення в залежності від розміру економічного ефекту, який визначається по різниці приведених витрат еталона і нової техніки.

Фонд освоєння нової техніки - спеціальний фонд, що утворюється в міністерствах і відомствах за рахунок вироблених підприємствами відрахувань. Розмір відрахувань встановлюється у відсотках до планової фабрично-заводської собівартості продукції. Суми відрахувань на підприємствах записуються за дебетом рахунка № 43 Внепронзводственние витрати і кредитом рахунка № 78 Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях. Перерахування коштів в розпорядження міністерства або відомства відображається за дебетом рахунка № 78 і кредитом рахунка № 51 Розрахунковий рахунок.

Фонд ширвжитку з відходів - спеціальний фонд підприємства, утворений за рахунок прибутку від реалізації виробі ширвжитку з відходів. Кошти цього фонду використовуються на збільшення виробництва і поліпшення якості товарів ширвжитку з відходів, поліпшення культурно-побутового обслуговування працівників та їх преміювання.

Європейський соціальний фонд): Спеціальний фонд Європейського Співтовариства (European Community), спрямований на підвищення зайнятості в країнах Співтовариства шляхом надання фінансової допомоги в перепідготовці і переселення робітників, причому особливо тих, чиї робочі місця були скорочені внаслідок участі країни в Загальному ринку.

У зв'язку з цим кількість спеціальних фондів постійно змінювалося: одні виникали, інші анулювалися.

Які фактори впливають на розмір спеціальних фондів, утворених за рахунок чистого прибутку.

Для преміювання працівників передбачено створення спеціального фонду за рахунок відповідного нарахування на вартість експортної продукції за оптовими цінами.

Виробничі одиниці самостійно не утворюють спеціальних фондів. Спеціальні фонди створюються централізовано, у виробничому об'єднанні. Частина цих фондів об'єднання передає для перерозподілу виробничим одиницям.

Порядок утворення та використання цих спеціальних фондів детально розглянуто в гол.