А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Спеціально складена програма

Спеціально складені програми, що допускають багаторазове використання при вирішенні різних конкретних завдань, називають стандартними підпрограмами. Підпрограми зазвичай складаються в умовних адресах.

У процесі профілактики за допомогою спеціально складених програм перевіряється правильність роботи окремих пристроїв машини.

Показану в блок-схемі взаємозв'язок контролює ЕОМ за спеціально складеною програмі ІПСП. Однією з найважливіших і трудомістких (близько 50% загальної трудомісткості ІПСП) функцій, що визначають організацію будівельного виробництва, є підготовка проектно-тех-нічної документації.

Всі розрахунки були проведені на ЕОМ за допомогою спеціально складеної програми. Отримане рівняння адекватно описує експеримент.

Такі розрахунки виконуються за допомогою обчислювальних машин за спеціально складеною програмою.

Важливо підкреслити, що робота пульта оператора-технолога забезпечується спеціально складеної програмою. Ця програма розміщується в пристрої АСУ ТП разом з іншими програмами, використовуваними для обчислень, пов'язаних з управлінням. Завдяки цій програмі інтерпретується натискається оператором функціональна клавіша і за допомогою відповідних елементів АСУ ініціюється необхідну дію. В принципі всю логіку пульта можна реалізувати апаратними засобами, а не програмно. Однак істотним гідністю застосування програми є те, що її можна легко змінити і тим самим внести зміни в набір функцій пульта.

Приймально-здавальні випробування проводять при прийманні готових виробів працівниками ВТК за спеціально складеною програмою або ТУ. З метою контролю якості продукції при виготовленні радіоапаратури проводять типові або періодичні випробування. Типові випробування дозволяють також визначити можливі відхилення, що виникають в процесі виробництва протягом певного часу. Періодичність, тривалість і умови проведення випробувань (перевірок), а також обсяг продукції, яку піддають випробуванням, (перевірок) встановлюється стандартами, технічними умовами та технічною документацією на продукцію.

Ці ж величини виходять при обробці зібраних даних на електронно-обчислювальній машині за спеціально складеною програмою.

У тих випадках, коли в машині використовується не математичне забезпечення Мінськ-22 а спеціально складені програми, може одночасно виконуватися до чотирьох робочих програм.

При другому способі обидві контрольні суми підраховуються і порівнюються між собою автоматично, що забезпечується спеціально складеної програмою.

Експериментальні дані, отримані на ректифікаційних колонах з гратчастими і профільованими тарілками, оброблялися на електронно-обчислювальної машині Раздан 2 за спеціально складеною програмою.

І наостанок, проникнення на увазі повний обхід всіх видів системного контролю для досягнення несанкціонованого доступу. Наприклад, проникнення за допомогою спеціально складеної програми, яка використовує недосконалість контрольних параметрів операційної системи для отримання керуючого впливу на обчислювальну систему щодо супервізора або режиму ядра або ж проникнення в трасувальні шафа в будівлі офісу для установки перехоплює пристрою на телефонній лінії. 
До розрахунку складних заземлювачів. Облік численних факторів, що впливають на розтікання струму з заземлювачів, ускладнює розрахунок. У проектних організаціях він проводиться за спеціально складеною програмою на ЕОМ.

Для зменшення похибки рекомендується визначати величини Лх, Az, А3 для кожного значення р 0 окремо. Величини 5Х, Аг, AZJ А3 визначаються за спеціально складеною програмою на БЕСМ-ЗМ.

Для наступних теплообмінників таку процедуру розрахунку повторюють. З огляду на громіздкість і трудомісткість таких розрахунків, їх зручно виконувати за спеціально складеною програмою на персональній ЕОМ, використовуючи вищевикладену методику як математичної моделі для складання алгоритму такої програми.

Для працівників проектних і конструкторських організацій електронні обчислювальні машини дуже корисні. Крім простого прискорення розрахунків і пов'язаного з цим здешевлення проектних і конструкторських робіт спеціально складені програми дозволяють вибирати оптимальні для даних умов варіанти проектів і конструкцій, що дасть великий економічний ефект при будівництві та експлуатації відповідного обладнання.

Заключним етапом випробувань моторних масел є експлуатаційні. Ці випробування проводяться на повнорозмірних двигунах та інших об'єктах техніки в експлуатаційних умовах за спеціально розробленими програмами.

Гідравлічні моделі. ЕГДА - електрогідродинамічної аналогії (див. § 18 - 1); тут, звертаючись до моделі, ми розглядаємо не рух води, а постійний електричний струм, враховуючи при цьому, що і ламінарний рух води (під греблею в натурі) і електричний струм у відповідній області підкоряються одному і тому ж математичному рівняння - рівняння Лапласа. До математичного моделювання слід віднести і розрахунки тих чи інших процесів, що виконуються за спеціально розробленими програмами на ЕОМ.

Функціональна схема АЛП. АЛУ виконує арифметичні операції, -, х і: тільки над двійковою інформацією з комою, фіксованою після останнього розряду, тобто тільки над цілими двійковими числами. Виконання операцій над двійковими числами з плаваючою комою і над двійковій-кодованими десятковими числами здійснюється із залученням математичного співпроцесора або за спеціально розробленими програмами.

Атлас ІК спектрів полімерних матеріалів, порівняно швидко виробляється повсякденний аналіз. Але якщо вирішується складніше завдання по ідентифікації речовини невідомого походження, до пошуку потрібного спектру залучаються електронно-обчислювальні машини, що працюють за спеціально розробленими програмами.

Фотометрична відтворюваність цієї методики дала можливість отримувати дуже хороші спектри навіть в області смуг поглинання розчинника, де втрачається до 99% падаючої енергії. При цьому для усунення невеликої різниці між спектром поглинання в зразку, обумовленої наявністю розчинника, і референтним спектром (за допомогою множення спектра поглинання розчинника на величину, обирану оператором, і віднімання цього модифікованого спектра з спектра поглинання всього розчину) користуються спеціально складеними програмами. При оптичної щільності в смугах поглинання розчинника, яка 2 цей спосіб дозволяє отримати неспотворені базисні лінії.

До збірки включені завдання, пов'язані з моделюванням випадкових величин на ЕОМ і отриманням вихідного для статистичної обробки матеріалу. Фактично на основі будь-якої теоретичної задачі, в якій мова йде про статистичному алгоритмі аналізу даних, можна поставити, задаючи конкретні значення параметрів моделі (причому можливо необмежену кількість варіантів), відповідну практичну задачу, формулюючи в якості попереднього етапу завдання змоделювати вихідні дані, використовуючи або готові таблиці випадкових чисел, або одержані за допомогою спеціально складених програм. Надалі, при обробці цих експериментальних даних за допомогою відповідного теоретичного алгоритму, є можливість порівняти пророкування теорії з відомими вихідними параметрами, при яких моделювалася вибірка.

Персонал ДВКБ - це фахівці з вищою та середньою спеціальною освітою, професійно підготовлені для роботи з цінними паперами, грошовими знаками. Перелік видів діяльності ДВКБ, представлений в розділі 7 показує, що ніяких спеціальних додаткових вимог до систематичного освіті персоналу, який буде займатися ППС, пред'являти не доведеться. Необхідно буде просто провести поточний навчання по 48-годинний спеціально складеною програмою, що дає набір певних знань з пластикових платіжних засобів.

Так як, до однієї і тієї ж особливій точці діаграми (азеотропа) можуть примикати кілька областей ректифікації, організація процесу в більш сприятливій області також є важливим завданням. При переході до сумішей з трьома і більше компонентами число можливих похідних структур різко зростає, хоча і є кінцевим. У зв'язку з цим питання вибору азеотропного агента з урахуванням структури базової і похідною сумішей в майбутньому доцільно вирішувати за допомогою ЕВЦМ за спеціально розробленими програмами.

В ході дослідження нами деталізовані методи аналізу спектрів ПМР фосфоровмісних молекул. Метод подспектров наочний і дозволяє просто визначати не тільки величини параметрів, а й відносні знаки констант спін-спінової зв'язку протонів з ядром фосфору. Аналіз сигналів етільний груп, з'єднаних безпосередньо з атомом фосфору, додатково утруднений тим, що в спектрі такого типу (А3В2 - частина спектра А3В2Х) теоретично присутній 68 ліній, в той час як в експериментальних спектрах внаслідок обмеженої роздільної здатності спектрометрів їх значно менше. Для аналізу таких спектрів нами використані ЕОМ і спеціально складена програма А3В2Х з усередненням, по якій лінії теоретичного спектра, розраховані по заданих параметрах, підсумовуються в тому випадку, якщо вони розташовані ближче деякої заданої величини (0 3 - 1 гц), яка визначається роздільною здатністю спектрометра . Машинний розрахунок застосований також і для аналізу сигналів вінільних протонів в спектрах похідних вінілфосфоновой кислоти, що відносяться до типу АВСХ.