А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Хвиля - розвантаження

Хвиля розвантаження викликає зменшення швидкості поверхні. Стану речовини в зоні взаємодії падаючої і відбитої хвиль відшукуються на діаграмі р - і як точки перетину ріманово траєкторій зміни стану вздовж характеристик С і С, що проходять через дану точку речовини в даний момент часу.

Хвиля розвантаження викликає зменшення швидкості поверхні.

Хвиля розвантаження виразиться в цих координатах відрізком кривої, відповідним наявності пластичних деформацій (жирна частина кривої на фіг.

Хвиля розвантаження поширюється назад по речовині. Голова хвилі розвантаження має відносно речовини швидкість поширення, рівну швидкості звуку з в стислому речовині або швидкість С /1 - з в лабораторній системі координат . в хвилі розрідження швидкість частинок спрямована в бік, зворотний напрямку поширення голови хвилі розрідження. Тому розширюється речовина набуває додаткову до величині U швидкість в напрямку руху хвилі.

Хвиля розвантаження, викликана закінченням рідини через відвід, доходить до основної магістралі і викликає в ній дві нові хвилі розвантаження з амплітудами Др, Др2 що поширюються вгору і вниз по потоку.

Якщо хвиля розвантаження не є одночасно лінією розриву.

Взаємодія хвилі розвантаження та відбитої хвилі навантаження оцінюється, як і в раніше розглянутих випадках.

Про поширенні хвилі розвантаження, Прикл.

Про поширення хвилі розвантаження уздовж стрижня змінного межі пружності (Завдання про накопичення залишкових деформацій), Прикл.

Проблема визначення хвилі розвантаження займає ключове положення в одновимірної теорії поширення пружно-пластичних хвиль. Аналіз показав, що ця проблема не зводиться до класичних задач Гурса, Коші або змішаної задачі теорії гіперболічних рівнянь.

Характер деформації внутрішньої. Швидкість поширення хвилі розвантаження буде значно менше швидкості детонації. Розрив між фронтами хвиль зі; часом збільшується.

Розглянемо поведінку хвилі розвантаження біля її початку (фіг. Про поширення хвилі розвантаження, Прикл. Про поширення хвилі розвантаження уздовж стрижня змінного межі пружності Прикл. . Цей фронт хвилі розвантаження повністю поглинався б, якби Y було досить мало в порівнянні з максимальним напругою в хвилі навантаження, оскільки v зростала швидше, ніж сг.

Побудова інших точок хвилі розвантаження проводиться точно так же (на фіг. Розглянемо деякі приклади застосування викладеної теорії. При руйнуванні в хвилі розвантаження, якщо прийняти, що воно відбувається також розривним чином на фронті руйнування (по Л. А. Галину, Г. П. Черепанову[45]), а - - сг00 о-0 - частинки рухаються до разгруженной площині а - т - 0 причому в формулах (11.2) - (1114) потрібно вибирати верхній знак.

Розглянемо питання про хвилях розвантаження за фронтом ударної хвилі в металах.

Залежність швидкості з поширення пружних коливань від періоду коливань 0 в зшитому еластомером при 20 С (схема. Після звільнення розтягнутого зразка хвиля розвантаження, що розповсюджується в напрямку від звільненого кінця до закріпленого, пробігає розділяє їх відстань з деякою швидкістю, яка може бути визначена. при пружному поведінці матеріалу хвиля розвантаження і від-Кольна імпульс поширюються з однієї і тієї ж швидкістю поздовжніх пружних хвиль, отже, швидкість вільної поверхні визначається суперпозицією цих хвиль. Зміна швидкості поверхні в порівнянні з її рухом за відсутності відколу обумовлено поширенням відкольних імпульсу, що дозволяє використовувати його для визначення руйнівних напружень при відколи.

Припустимо, що далі хвиля розвантаження проходить через нескінченно близьку до точці Про точку М з координатами х dx t t - t0 dt, причому зірочкою відзначені значення змінних, відповідні хвилі навантаження.

Динамічне відкольних руйнування в хвилях розвантаження //Докл.

Разом з тим, оскільки хвиля розвантаження обмежує область навантаження, то напруги і деформації на ній пов'язані рівнянням (102) і отже, зображення хвилі розвантаження в площині ш відомо (див. Фіг. Швидкість руху вільної поверхні. При пружно-пластичній деформації матеріалу зустріч хвиль розвантаження (характеристики С і С - на рис. 107 а) призводить до широкої зоні взаємодії. Обурення, обумовлене порушенням суцільності матеріалу, досягає вільної поверхні швидше за все від області руйнування, що лежить на останній С-характеристиці. Розвантаження зліва порушується появою руйнування і отже, характеристика ВВ, що проходить через ще не зруйнований матеріал, обмежує область неспотвореної розвантаження. 
У цьому випадку область взаємодії хвиль розвантаження не є симетричною і швидкість зміни напруги в кожній з хвиль розвантаження (якщо приймати, як і раніше, лінійне зміна напружень в часі в хвилях розвантаження) залежить від розташування площини відколу щодо вільних кордонів.

У зруйнувати волокні слідом за хвилею розвантаження формується хвиля перевантаження, яка, пробігаючи по волокну, може бути причиною його наступних розривів. безпосередня імітація на ЕОМ взаємодії хвиль напруг з локальними дефектними ділянками в волокнах дозволяє відтворити ефекти руйнування волокон в результаті інтерференції хвиль напружень, які виходять з різних джерел.

Траєкторії зміни стану заліза в хвилях розвантаження: 1-ударна адіабата; 2-траєкторія зміни стану в експериментах зі швидкістю алюмінієвого ударника 206 км /с; 3-екстрапольована ударна адіабата фази високого тиску; 4-лінія розвантажених станів за даними реєстрації швидкості поверхні зразків.

Випадок ударного навантаження, при якому хвиля розвантаження є хвилю сильного розриву, був також досліджений досить детально (X.

При впливі інтенсивних ударних хвиль і хвиль разгрузок, індукованих ІПЗЧ, тверде тіло може руйнуватися. При цьому, в залежності від геометричних розмірів мішені і їх реологічних властивостей, може мати місце той чи інший вид руйнування: наскрізне пробивання мішені освіта відколів, кратерів, а при порівняно низької інтенсивності ІПЗЧ механічних руйнувань мішені взагалі може не бути, а виникають лише модифікації кристалічної решітки.

Проводимо з точки Про ділянку ОМ хвилі розвантаження з ухилом - г - с. Побудувавши характеристику МА в області навантаження, знаходимо величину напруги для точки М (м - А) - Ця напруга практично не відрізняється від напруги сгаах. Отже, в площині va точка М збігається з початковою точкою хвилі розвантаження О.

Представляє, оскільки падіння тиску у хвилі розвантаження, викликане миттєвим відкриттям відведення, становить 0 2 МПа, що може знизити тиск в лінії всмоктування подальшої станції до значення, меншого, ніж кавітаційний запас.

Кордон між цими двома областями називається хвилею розвантаження. Закони поширення деформацій в області навантаження розглянуті вище.

Застосування отриманого результату для оцінки часу проходження хвилі розвантаження в реальній ситуації ускладнюється наступними обставинами.

Так як вважалося, що швидкість поширення хвилі розвантаження більш висока і дорівнює хвильової швидкості що розглядається в лінійної теорії пружності обговорювалися дві експериментальні можливості засновані на квазистатической кривої напруга - деформація.

Час зварювання повинно бути менше часу приходу фронту хвилі розвантаження на контактні поверхні.

При t tp на внутрішній поверхні г гх циліндра зароджується хвиля розвантаження, яка поширюється зі швидкістю b в напрямку зовнішньої поверхні утворюючи область збурень розвантаження.

Час зварювання повинн о, бути менше часу при-ходу фронту хвилі розвантаження на контактні поверхні.

Математично задача зводиться до вирішення складного функціонального рівняння Після проходження хвилі розвантаження стрижень буде мати змінний межа плинності оскільки для кожного перетину буде своя точка А, з якої почнеться розвантаження.

Епюри - компонента тензора напружень, тиску і другого інваріанта девіатора тензора напружень в точці г 100 м, z - 260 м блоку 300 х 300 м (суцільні лінії і блоку 700 х 700 м (штрихові. Відображення хвилі 2 від нижньої межі блоку призводить до появи хвилі розвантаження 5 що розповсюджується вгору по блоку і характеризується збільшенням швидкості руху грунту і появою негативних (розтягують) значень тиску і - компонента тензора напружень.

Епюри швидкості руху речовини і - компонента тензора напружень в точці г 100 м, z - 400 м для випадків впливу на масив з двома блоками 300 х 300 м (суцільні лінії і масив з одним блоком (пунктирні. Помітні відмінності мають місце лише після приходу в розглянуту точку хвилі розвантаження, відображеної від нижньої межі нижнього блоку. Вплив цієї хвилі проявляється лише на - компонентах швидкості і тензора напружень і практично не позначається на горизонтальних складових швидкості і напруги. Усередині блоку відбита хвиля накладається на другу фазу вертикального компонента швидкості і так як рух направлено вниз, складання призводить до того, що у верхньому блоці майже відсутня фаза руху, спрямована вгору . Поблизу кордону розділу блоків вплив відбитої хвилі посилюється в міру віддалення від осі z до бічної поверхні блоків.

Експериментальні дані про вплив швидкості деформації на опір деформації в хвилях розвантаження, що виявляється в зв'язку силових і часових параметрів відкольних міцності матеріалу, дозволяють розширити діапазон швидкостей деформування. Для аналізу результатів необхідно прийняти певну модель процесу руйнування з відповідними критеріями руйнування, що дозволяє зв'язати вплив швидкості деформації на опір деформації при одноосьовому напруженому стані в випробуваннях на розтягання - стискання (або двухосном напруженому стані в випробуваннях на чистий зсув) з впливом швидкості навантаження в області розтягують напруг на відкольних міцність при одноосной деформації в плоских хвилях навантаження.

Для випадку поширення по досліджуваного матеріалу ударного пластичного фронту менший шлях хвилі розвантаження від тильної поверхні зразка, а отже, і менший час дії релаксаційних процесів призводить до визначального впливу на умови навантаження цієї хвилі. Однак і в цьому випадку використання експериментально зареєстрованих максимуму і мінімуму швидкості вільної поверхні (тиску на кордоні з м'яким матеріалом) дозволяє автоматично врахувати вплив ефектів в'язкості. Останнє засноване на тому, що швидкість росту напруг, що розтягують є сумою швидкостей зміни навантаження у взаємодіючих хвилях.

Основні труднощі у вирішенні цього завдання пов'язана з тим, що положення хвилі розвантаження в площині xt, взагалі кажучи, заздалегідь невідомо.

Структура хвилі розвантаження. 1-дотична до двох гілках адіабати. 2-ударна хвиля розрідження. ЛВР-максимальна амплітуда ударної хвилі. Процес розвантаження ударіосжатого матеріалу за фронтом ударної хвилі також призводить до розщеплення хвилі розвантаження иа хвилю пружною і хвилю пластичної розвантаження.

Зареєстроване відхилення від правила подвоєння швидкостей є переконливим свідченням ефекту випаровування в хвилях розвантаження.

У цей момент на зовнішній поверхні сфери, де докладено тиск, зароджується хвиля розвантаження, яка поширюється з певною швидкістю всередину сфери, утворюючи область збурень розвантаження.

Структура ударної хвилі в залежності від максимального. Процес розвантаження ударно стисненого матеріалу за фронтом ударної хвилі також призводить до розщеплення хвилі розвантаження на хвилю пружною і хвилю пластичної розвантаження.

При 2 h (a0 /b l) 1 має місце інтерференція хвилі розвантаження та відбитої хвилі навантаження.