А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сучасна хімічна кінетика

Сучасна хімічна кінетика немислима без застосування різноманітних фізико-хімічних методів дослідження.

Для сучасної хімічної кінетики характерно наступне.

Для сучасної хімічної кінетики характерний перехід від вивчення порівняно невеликого числа модельних реакцій до кінетичного аналізу широкого кола хімічних процесів.

Найважливішим завданням сучасної хімічної кінетики є дослідження елементарних стадій, що визначають механізм складних хімічних реакцій. Вирішенню цієї надзвичайно складної задачі присвячена значна частина 50-річної наукової діяльності академіка Віктора Миколайовича Кондратьєва.

Величезне значення для сучасної хімічної кінетики має інтенсивний розвиток обчислювальної техніки, поява швидкодіючих електронно-обчислювальних машин.

Однією з головних завдань сучасної хімічної кінетики є пиясненіе залежності між будовою молекул і їх реакціонпоспособ-Іост.

По-перше, складність більшості завдань сучасної хімічної кінетики призводить до їх слабкою обумовленості навіть при найкращому виборі умов проведення експериментів. Економія декількох дослідів тільки погіршує і без того слабку обумовленість.

Кінетичні криві освіти ацетону в суміші пропану, кисню і НВг при різних температурах. У зв'язку зі значним інтересом сучасної хімічної кінетики до проблеми окислення вуглеводнів нам здавалося доречним розглянути це питання при гомогенному каталізі саме цих процесів.

Поряд з роботами Н. А. Меншуткина глибокий слід в сучасній хімічній кінетиці залишили праці таких вітчизняних хіміків, як В. А. Кістяківський, А. Н. Бах, роботи яких були присвячені головним чином детальному вивченню механізму різних реакцій.

Евері може бути рекомендована як хороше розширене введення в сучасну хімічну кінетику, де вміло відібрано все найбільш істотне. Просте ознайомлення зі змістом книги вказує на широке коло порушених питань.

Звірі Основи кінетики і механізми хімічних реакцій в стислій і доступній формі викладає початку сучасної хімічної кінетики: формальну кінетику, експериментальні методи визначення швидкостей реакцій, різні теоретичні уявлення. У книзі також розглянуті радикально-ланцюгові процеси, гомогенний, гетерогенний, ферментативний каталіз, фотохімічні реакції, методи дослідження швидких реакцій.

Дослідження кінетичних закономірностей в структурованих системах при низьких температурах представляє одну з найважливіших проблем сучасної хімічної кінетики.

Хоча згадані рівняння включають в себе деякі емпіричні коефіцієнти, проте вони знаходяться у відповідності з фундаментальними уявленнями сучасної хімічної кінетики і теорії будови органічних сполук.
 Залежність константи швидкості від температури в реакції окислення гідро-бонзола. | Залежність константи швидкості від температури для окислення гідразобен-зола.

На закінчення необхідно підкреслити, що дослідження кінетичних закономірностей в структурованих системах являє собою одну з найважливіших проблем сучасної хімічної кінетики. До певного структурування в системі веде освіту між взаємодіючими речовинами різних типів молекулярних комплексів, введення гомогенних і гетерогенних каталізаторів. Особливий інтерес у зв'язку з цим представляють реакції в момент фазових переходів і в рідко-кристалічних матрицях.

Залежність lg Zi0 від найменшої частоти коливань багатоатомних молекул (температу-1 ра 300 К. У зв'язку з розглянутою тут проблемою коливальної релаксації вкажемо, що поряд з тим величезним значенням, яке ця проблема має в сучасній хімічній кінетиці, інше важливе застосування дослідження процесів обміну енергії при молекулярних зіткненнях знайшли в лазерній техніці.

Кінетичні криві витрати брому в реакції з гексеном-1 в циклогексане в рідких (/і заморожених розчинах (2 - 7 при різних температурах ([О1 ]Про[Вг2 ]О5 8 - 10 - 4 моль /л. 1 - 7. 2 - 0. 3 - (- 10. 4 - (- 20. 5 - (- 27. 6 - (- 40. 7 - (- 50 С. З'ясування закономірностей різних хімічних реакцій в упорядкованих системах, і зокрема багатокомпонентних системах і заморожених розчинах, при низьких температурах представляє одну з найважливіших проблем сучасної хімічної кінетики; воно цікаво з теоретичної та практичної точок зору і дозволяє підвищити ефективність цілеспрямованого хімічного синтезу.

В останні роки були досягнуті великі успіхи в розробці методів вивчення швидких реакцій, які закінчуються менш ніж за 1 с і часто навіть менше), і в сучасній хімічній кінетиці упор робиться на вивчення процесів, що відбуваються за дуже короткий час. При таких коротких часи хімія процесів повністю перетворюється в фізику процесів.

В останні роки були досягнуті великі успіхи в розробці методів вивчення швидких реакцій, які закінчуються менш ніж за 1 с (і часто навіть менше), і в сучасній хімічній кінетиці упор робиться на вивчення процесів, що відбуваються за дуже короткий час.

Причому тільки коли фізичні уявлення були не формально перенесені на хімічні об'єкти (теорія зіткнень), а стали застосовуватися для вивчення шляхів переходу початкової конфігурації атомів в кінцеву при хімічної реакції, виникла одна з основних теорій сучасної хімічної кінетики, що володіє великою прогностичної силою, - теорія абсолютних швидкостей реакцій.

Пряме визначення концентрації проводиться гравіметричним або мас-аналітичним методами. У сучасній хімічній кінетиці ці методи майже повністю замінені фізико-хімічними методами, за допомогою яких вимірюють деякий фізичний параметр, пропорційний концентрації речовини. Наприклад, в газових реакціях простежують зміна тиску газу в системі в ході протікання реакції. Втім, передумовою використання останнього методу є різниця в кількості молей вихідних речовин і продуктів реакції; тоді протікання реакції супроводжується помітною зміною тиску.

Перш ніж це було написано, Н. А. Меншуткин одним з перших встановив наявність зв'язків між швидкостями хімічних реакцій і будовою реагентів, відкрив вплив розчинників на швидкість хімічного перетворення. Тільки кінетичне вивчення реакцій могло привести до цих фундаментальних висновків, які покладені в основу найважливіших напрямків досліджень і в сучасній хімічній кінетиці.

Величезна кількість хімічних реакцій, в тому числі велика кількість технологічно важливих хімічних процесів, здійснюється за участю вільних радикалів. Хімічно дуже активні вільні радикали відіграють найважливішу роль в ланцюгових реакціях. Сучасну хімічну кінетику неможливо уявити без урахування вільних радикалів. І тут доречно сказати, що саме в Казані було відкрито явище електронного парамагнітного резонансу, на основі якого створено методи дослідження вільних радикалів.

Хімічний процес - це зміна закономірно слідують один за одним стадій розвитку і протікання хімічної реакції в часі, коли вихідні речовини (реагенти) перетворюються в інші хімічні сполуки. Реагенти та продукти реакції називають компонентами хімічного процесу. Механізм хімічного перетворення характеризує сукупність проміжних форм (станів), стадій, з яких складається хімічна реакція. Першочерговим завданням сучасної хімічної кінетики є дослідження елементарних стадій, що визначають механізм складних хімічних реакцій, з якими зазвичай доводиться мати справу в технологічній практиці. У подібних реакціях, як правило, хімічний процес протікає в кілька стадій. Реакції, що складаються з однієї стадії, що здійснюються шляхом прямого перетворення реагуючих частинок в продукти реакції, називаються елементарними реакціями. Вони складаються з великого числа однакових елементарних актів хімічного перетворення. Тут можуть брати участь в ролі часток не тільки стабільні молекули, але і лабільні проміжні частинки - вільні радикали, іони, комплекси. Тому елементарні акти хімічного перетворення можуть бути дуже різні.

Найглибше елементарність проявляється в тих випадках, коли реакція протікає з відхиленнями від рівноваги за внутрішніми ступенями свободи реагентів. У такій ситуації недостатньо (як це робиться в рівноважної кінетики) визначити набір основних реагентів і знайти основні реакції з їх участю; необхідно розглядати кінетику збудження внутрішніх ступенів свободи реагентів і залежність швидкості реакції від запасу цієї внутрішньої енергії. Найбільш сильні відхилення від рівноваги відбуваються в так званих швидких реакціях, швидкість яких порівнянна зі швидкістю релаксації. В результаті сучасна хімічна кінетика швидких реакцій все більш стає кінетикою елементарних квантових станів.