А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Складна форма - поперечний переріз

Складна форма поперечного перерізу істотно ускладнює граничні умови. Більш того, перетин профілюючою щілини може змінюватися по ширині головки відповідно до профілю екструдіруемого вироби, в результаті чого зростає ймовірність виникнення поперечного перепаду тисків і появи компонент швидкості в поперечному напрямку, а передбачення величини ВЕВ екструдата при формуванні вязкоупругих рідин викликає труднощі. за цих причин профільні головки в даний час проектують методом проб і помилок, а задана форма екструдата досягається шляхом застосування калібрують пристосувань, які впливають на екструдат після його виходу з головки.

Для - складних форм поперечних перерізів радіус кривизни нейтрального шару може бути визначений приблизно шляхом заміни інтегрування по (7.3) чисельним підсумовуванням.

У руслах зі складною формою поперечного перерізу при нерівномірному русі розподіл швидкостей нерідко відхиляється від звичайного.

Залежність деформації Е. Для порожнини зі складною формою поперечного перерізу за d слід приймати діаметр (ширину) кола (прямокутника), рівновеликого за площею найбільшим поперечним перерізом. Зазначене обмеження викликано тим, що по Мері подальшого зменшення товщини дна різко зростає деформуюча сила.

Поширення електромагнітних хвиль в хвилеводах складної форми поперечного перерізу, що містять поперечно намагнічену феритову пластину.

Розрахунок електромагнітних полів в рівномірно-вигнутих волноводах складної форми поперечного перерізу розглядався в[5], В якій рішення отримано за допомогою методу часткових областей. Розрахунок проводився в припущенні про можливість незалежного поширення в хвилеводі складної форми хвиль Е - і Н - типів (щодо осі z в циліндричній системі координат), яке справедливо тільки при розрахунку критичних частот і не виконується при визначенні постійної поширення в рівномірно-зігнутому хвилеводі складної форми поперечного перерізу. Питання обліку зв'язку Е - і Я-рішень обговорювалися в[5], В[89]рішення цього завдання проводиться з використанням варіаційного методу.

Дослідження поведінки магнітних хвиль в волноведущих структурах зі складною формою поперечного перерізу (див., Наприклад, С 992202761) показали, що в таких структурах також можливе виділення окремих магнітних хвиль і навіть цілих груп власних хвиль магнітного типу, що мають потрібну залежність поперечного власного числа від відносних розмірів перетину.

Отримані формули для визначення z громіздкі, особливо в разі складної форми поперечного перерізу і подвійного армування.

Це пояснюється нерівномірним розподілом номінальних напруг, характером навантаження і складною формою поперечного перерізу рейки.

Завдання моделювання кругових кілець зустрічаються при дослідженні частот коливань обертових кільцевих рам зі складною формою поперечних перерізів, що застосовуються в енергомашинобудування і приладобудуванні.

Таким чином, в тих випадках, коли теоретичне визначення функції напруги V для стержня зі складною формою поперечного перерізу важко, мембранна аналогія дозволяє за допомогою експериментів визначити прогини і по ним судити про функції напружень і напружених, що виникають в стрижнях.

Пресування сталі і сплавів дозволяє на невеликій комплекті пресів зі змінними матрицями отримувати велику кількість типорозмірів профілів найскладнішої форми поперечного перерізу і з малопластичних сталей і сплавів, які ие обробляються прокаткою, а також профілів з тонкими полками. Пресування дозволяє значно знизити витрати праці і в два-три рази знизити витрату металу при виготовленні багатьох складних деталей. Пресуванням виготовляють різні профілі з конструкційних, жаростійких, нержавіючих, окадмностойкнх і жароміцних сталей, а також з окалляоетойкіх і жароміцних сплавів на нікелевій основі і інших сплавів. Штампування найчастіше застосовують для отримання заготовок деталей з прокату при серійному і поточному виробництві.

Ковальські кліщі. Спеціальними називаються кліщі для захоплення, перенесення і повертиванія при ручної та машинної куванні заготовок і поковок зі складною формою поперечного перерізу.

Газ, нафта і вода рухаються крізь пористе середовище ( фільтруються) по каналах, які мають криволінійну химерну форму по довжині і складну форму поперечного перерізу.

Досвід промислового застосування методів статистичної оцінки характеристик опору втоми, теоретичні та експериментальні дослідження дозволили поширити зазначені методи на випадки розрахунку характеристик опору втоми деталей складної форми поперечного перерізу з гранично гострими надрізами для чисел циклів в діапазоні 105 - 107 на деталі машин, виготовлені з легких сплавів.

Якщо однофазная лінія складається з декількох проводів, з'єднаних між собою паралельно, то сукупність усіх проводів з струмами однакового спрямування можна розглядати як один провід зі складною формою поперечного перерізу.

Якщо однофазная лінія складається з несколишх (проводів, з'єднаних між собою паралельно, то сукупність усіх проводів з струмами одного напрямку можна розглядати як один провід зі складною формою поперечного перерізу. Наприклад, для системи з п'яти проводів, перетину яких показані на рис. 3 - 25 сукупність проводів 1 2 і 3 можна розглядати як один складний провід, а сукупність проводів 4 і 5 - як інший дріт.

Зміна величини опору зрізу в залежності від відносного обтиску (випробування зразків з Ст. 3 Х18Н9Т на продавлюючи-ня. Досвідчені пресування в напівпромислових умовах показують можливість отримання фасонних біметалевих профілів різного призначення методом гарячого пресування, що дозволяє розширити існуючий сортамент випускаються фасонних біметалевих профілів, отримувати біметалеві профілі з різними поєднаннями металів, а також складної форми поперечного перерізу, яку неможливо одержати прокаткою, виготовляти малі партії біметалевих профілів з меншими витратами коштів на інструмент в порівнянні з прокаткою .

Найпростішим представником класу прикордонних хвиль для хвилеводу з одинзв'язного поперечним перерізом, як ми бачили, є хвиля Н прямокутного хвилеводу. У високочастотної електродинаміки широко використовуються хвилеведучі структури зі складною формою поперечного перерізу. Прикладами цього є П -, Ш -, Н - про-разтше хвилеводи, а також хвилеводи хрестоподібного і інших форм поперечного перерізу. При цьому прагнуть, в основному, збільшити критичну довжину хвилі, зберігши мінімально можливі поперечні розміри хвилеводу, тобто габарити тракту, наприклад, в порівнянні з прямокутним хвилеводом, - працюючим на хвилі Н.п Таким чином, мова йде про використання в цих структурах прикордонних коливань.

У разі використання нульових проводів з кольорових металів опір знаходиться аналогічно попередньому випадку. Однак питання ускладнюється при використанні провідників з феромагнітних матеріалів, особливо складної форми поперечного перерізу. Активне і внутрішнє індуктивний опори сталевих провідників нелінійно залежать від струму, що проходить по провіднику, і для ланцюгів заземлення повинні вибиратися провід - Піки, провідність яких відповідає розрахунковому току однофазного замикання.

Таким чином, у всіх випадках, коли більш точне рішення задачі неможливо, припущення про рівномірність розподілу струмів високої частоти по поверхнях проводів можна рас - 0 розглядати як перше наближення, цілком допустимий в більшості інженерних розрахунків. Зазначене припущення може, однак, виявитися неприйнятним в разі проводів зі складною формою поперечного перерізу і проводів, досить близько розташованих один до одного. Кожен з таких сумнівних випадків вимагає спеціального розгляду.

Зупинимося докладніше на реалізації МЧО, коли області DI і D% пов'язані без налягання. В цьому випадку МЧО є ефективним і широко застосовується при вирішенні багатьох електродинамічних задач, пов'язаних з визначенням власних чисел і полів волноводов і хвилеводних систем зі складною формою поперечного перерізу.

Розрахунок електромагнітних полів в рівномірно-вигнутих волноводах складної форми поперечного перерізу розглядався в[5], В якій рішення отримано за допомогою методу часткових областей. Розрахунок проводився в припущенні про можливість незалежного поширення в хвилеводі складної форми хвиль Е - і Н - типів (щодо осі z в циліндричній системі координат), яке справедливо тільки при розрахунку критичних частот і не виконується при визначенні постійної поширення в рівномірно-зігнутому хвилеводі складної форми поперечного перерізу. Питання обліку зв'язку Е - і Я-рішень обговорювалися в[5], В[89]рішення цього завдання проводиться з використанням варіаційного методу.

Ріттер і Дрейк[1]застосували концепцію Уошберн на практиці для дослідження пористої структури твердих тіл, прирівнявши величину обсягу ртуті, втиснула в пори, до обсягу пір. Експериментально ртутна Порометри зводиться до визначення обсягу втиснула ртуті в залежності від гідравлічного тиску. Рівняння Уошберн в тому вигляді, в якому воно застосовано Ріттером і Дрейком, а також і наступними дослідниками справедливо тільки для систем, що складаються з капілярів з круглим поперечним перерізом. Пористі адсорбенти мають, як правило, складну форму поперечного перерізу пір, тому математичний опис розподілу пір за їх розмірами на основі моделі з круглим поперечним перерізом фізично невиправдано.

Цей аналіз показує, що втомна міцність болтових з'єднань приблизно така ж, що і простих ушков. Всі спроби варіювання співвідношень розмірів, які були зроблені при проектуванні деталей з'єднання, не привели для авіаційних з'єднань до міцності більш високою, ніж простого необробленого вушка. Причина цього частково пояснюється складністю авіаційних з'єднань, які повинні нести не тільки функції передачі розтягуючого зусилля. Наприклад, вимога жорсткості при стисненні призводить до складної форми поперечного перерізу, наявності канавок, кутів, зубів або трубок, які дуже важко конструювати в відповідальному з'єднанні; частково низька міцність болтових з'єднань пояснюється браком знань в той час, коли ці сполуки проектувалися.

Безшовні сталеві труби виготовляють із суцільної литий, катаної або кованої заготовки. Рідше застосовують ковану або катану заготовку зі свердління центральним каналом. Використовують також гільзи, відлиті відцентровим способом або методом безперервного розливання. Знаходить застосування пресування безшовних труб шляхом прошивки заготовки, вміщеній в контейнер, з подальшою екструзією; останнім способом можна отримувати труби зі складною формою поперечного перерізу, в тому числі і плавникові.

Особливо корисні різні аналогові методи. Ці методи засновані на тому факті, що в деяких випадках завдання теорії пружності математично еквівалентна задачі іншого розділу фізики, в якому необхідні величини можуть бути легко виміряні. Вже було згадано про гідродинамічної аналогії, за допомогою якої Дж. Він показав, що задача крутіння еквівалентна визначенню поверхні прогинів рівномірно розтягнутої і рівномірно навантаженої мембрани, що має таку ж форму, як і поперечний переріз скручуємо вала. Використовуючи мильну плівку як мембрану і заміряючи оптичним шляхом максимальний нахил поверхні прогинів, викликаний рівномірним тиском газу, можна легко отримати максимальне напруження при крученні. Тейлором 3) і застосований до дослідження напружень при крученні валів зі складною формою поперечного перерізу. Крім того, таким же чином була вивчена концентрація напруги в круглих валах зі шпонковими канавками.