А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Системне проектування

Системне проектування будується як ітеративний процес, який містить кілька циклів. Кожен наступний цикл здійснюється на більш високому інформаційному рівні, ніж попередній, що забезпечується використанням інформації, накопиченої в попередньому циклі. У число циклів проектування входять техніко-економічне обґрунтування, ескізне проектування, технічне проектування, розробка конструкторської документації.
 Системне проектування в своєму повному розвитку (тобто наявність в комплексі програм інженерних розрахунків і програм вибору того чи іншого проектного рішення за вихідними даними) вже поставши - вить систему проектування з достатнім ступенем автоматизації, причому цей показник з розвитком системи буде весь час підвищуватися .

Системне проектування означає також постійне вдосконалення системи управління якістю продукції. В цьому відношенні доцільно мати на увазі такі перспективи: перехід від нормативних систем до автоматизованих систем, побудованим на нормативній базі Державної системи стандартизації; поширення сфери дії нормативної системи на управління виробництвом в цілому.

Системне проектування в порівнянні з побудовою моделей діяльності має важливу особливість в техніці структурування моделі. При цьому операції записи повинні відповідати основному критерію проектування: дані заносяться в накопичувач один раз в тому місці, де вони вперше з'являються.

Системне проектування: - це дисципліна, яка визначає підсистеми, компоненти і способи їх з'єднання, що задає обмеження, при яких система повинна функціонувати, що вибирає найбільш ефективне поєднання людей, машин і програмного забезпечення для реалізації системи.

Системне проектування ІТТ є стадією, на якій визначається їх призначення, набір реалізованих функцій і показників ефективності, формулюються цілі та завдання проектування. Основна частина робіт з системного проектування ІТТ виконується на стадії розробки технічного завдання.

Системне проектування системи управління якістю продукції (СУКП) ґрунтується на реалізації та взаємної ув'язці зазначених категорій.

Системне проектування однотактннх блоків управління вважатимемо, що в ревультате отримання необхідних вихідних даних сформульовано наступне ааданіе на проектування ВУ.

Системне проектування багатотактних блоків управління На підставі ведення спочатку визначаються всі вхідні і вихідні сигнали проектованого ВУ, які показують на блок-схемі ВУ, раамещая входи зліва, а виходи-оправа (ріо. Відділ системного проектування є головним по створенню ІТТ, а його начальник - зазвичай заступником начальника відділення.

Схема керівництва проектуванням. Завданням системного проектування є формування оптимальних напрямів: системний дизайн, ергономічне і інженерно-психологічне проектування.

Методи системного проектування та економічної оцінки також близькі до системного підходу. Всі вони мають загальну основу, а відповідна література тісно пов'язана з літературою з системного аналізу.

Впровадження системного проектування в практику проектних організацій грунтується на тому, що принципові технологічні схеми транспорту газу і його підземного зберігання функціонально стабільні, а технологічна схема конкретного об'єкта є результат обробки вихідних даних наявного в наявності відповідного обладнання і матеріалів, за допомогою яких дана схема може бути реалізована. Таким чином, завдяки стабільності вирішуваних завдань спеціалізованими проектними відділами інституту можна створити нормативно-інформаційну базу САПР у вигляді масиву окремих нормативних проектних рішень, за допомогою яких може бути облаштована будь технологічна схема транспорту або зберігання газу.

Особливість системного проектування полягає в тому, що в ньому поєднуються основні аспекти розвитку і функціонування системи як цілого, синтезуються експлуатаційні властивості системи і узгоджуються проектні характеристики об'єктів з вимогами до якості функціонування системи. Системне проектування повинно грунтуватися на правильних уявленнях про оптимальні пропорціях розвитку потужностей об'єктів і оптимальні методи управління розташовуються потужностями в ситуації, що змінюється.

Об'єкти системного проектування визначені як інформаційні системи вельми широкого класу.

При системному проектуванні необхідно враховувати не тільки кількісні характеристики, а й систематизувати дані, які завжди можна виразити в чисельній формі - природа входів, функції та зв'язку системи. Основним джерелом отримання і систематизації таких даних є експеримент, причому лабораторний експеримент служить джерелом отримання даних для математичної моделі, а імітаційні випробування - отримання даних, що характеризують якість роботи системи. У зв'язку з цим планування способу експерименту (збільшення контрольованих параметрів або збільшення числа спостережень) вимагає загального аналізу.

При системному проектуванні вибирають структуру апаратури, розбивають її на функціонально закінчені вузли, вибирають систему елементів і базових конструкцій, визначають інформаційний обмін між блоками і розробляють приватні ТЗ на їх проектування. З точки зору машинного проектування для цього етапу характерна відсутність регламентованого технологічного процесу проектування з формалізованими обчислювальними процедурами.

У системному проектуванні змінюється як загальний характер пошукового об'єкта, так і технічне утримання проектувальної діяльності. Зміна характеру даної системи визначає зменшення чіткості фор-глалізаціі завдання, відсутність її прямий детермінованості. Велика кількість різнохарактерних компонентів, складних і невизначених зв'язків між ними призводить до зростання ролі аналізу, який здійснюється на методологічній базі системного підходу.

У сучасному системному проектуванні розроблено багато методів отримання алгоритму вирішення багатовимірних задач, в яких використовуються графічні моделі. Завдяки аналізу різних заборон і обмежень, графічні моделі дозволяють звузити поле пошуку рішення задачі до недалекого межі.

На етапі системного проектування відповідно до технічного завдання розробляється структурна схема пристрою. Потім схема розбивається на функціонально закінчені вузли, визначаються основні характеристики цих вузлів, розробляються технічні завдання на їх проектування. На цьому ж етапі вибирають систему використовуваних елементів і конструкцій, визначають інформаційний обмін між блоками. Етап системного проектування поки не є автоматизованим, так як на цьому етапі дуже велика частка творчої праці інженера.

Відмінною особливістю системного проектування є посилена увага до всього об'єкту в цілому, заперечення можливості його відокремленого існування. Об'єкт розглядається не сам по собі, а з позицій його використання - функціонування, що забезпечує рішення задачі. При цьому функціональні одиниці можуть бути реалізовані як в людині, так і в машині.

Структура організаційної системи, що відображає взаємодії між учасниками в процесі створення АСУ ТП на базі КТС Ліусом (а, і її деталізація в сфері проектування (б і виготовлення (ст. Кінцевою метою системного проектування є синтез адаптивної системи управління, що реалізує заданий технологічний алгоритм. схема керівництва проектуванням. Інформацією для системного проектування служить технічне завдання ( ТЗ), а для внутрішнього проектування - завдання на розробку елементів. Цим визначається домінуюча роль системного проектування.

У завданнях системного проектування методом проектної компонування найбільш ефективне поєднання аналітичних методів розрахунку надійності резервованих систем з використанням даних про показники готовності і відновлення агрегатного устаткування. Ці дані виходять методом обробки статистичної інформації про діючі програмних і апаратних модулях.

Розробка методології системного проектування пов'язана з вирішенням ряду актуальних завдань управління функціонуванням, дослідження надійності систем газо - і нафтопостачання, а також завдань структурної та параметричної оптимізації рішень, серед яких центральне місце займають завдання оптимального резервування ЕСГ і ЄСП.

На етапі системного проектування визначаються функціонування проектованого об'єкта, призначення та структура вхідних блоків, формується приватна технічне завдання для проектування на наступному етапі. Далі проект уточнюється з урахуванням електричних характеристик при механічному і тепловому впливі. Конструкторсько-топологіче-ське проектування дозволяє повністю визначити конструкцію проектованого об'єкта, монтажну схему і топологію входять до нього елементів. Під верифікацією проекту розуміється перевірка параметрів, отриманих після кожного етапу, на відповідність вимогам ТЗ.

На стадії системного проектування здійснюється розробка системних специфікацій для ІТТ і вихідних даних для його структурного синтезу, здійснюється тестування специфікацій. Якщо тестування специфікацій не завжди вдається здійснити в процесі проектування ІТТ, то при виробництві розробці інформаційно - ПО тестування специфікацій є обов'язковим.

На етапі системного проектування визначається архітектура, склад компонентів та основні характеристики майбутньої системи, вибирається елементна база для її побудови. В ході робіт на цьому етапі найбільш складним, важко формалізованих і, отже, слабо піддається автоматизації, є, наприклад, прийняття рішення про розподіл функцій між програмної та апаратної або між цифрової та аналогової частинами системи. Велику роль тут грають індивідуальні аспекти і досвід розробника. Вельми сумнівною видається можливість введення будь-якого узагальненого критерію якості, що дозволяє однозначно визначити найкращу архітектуру проектованої обчислювальної системи.

На рівні системного проектування вивчається взаємодія проектованого об'єкта з навколишнім середовищем.

Основні етапи системного проектування ЕСГ і ЄСП наступні: підготовка прогнозу розрахункових умов функціонування системи в даний період (динаміка попиту, взаємодія з ПЕК і народним господарством, наявні ресурси), генерування варіантів розвитку системи, дослідження показників ефективності та якості функціонування, проектна проробка варіантів розвитку по об'єктах, ітераційне узгодження і корекція рішень.

Вплив системи утворюють на характеристики операційного пристрою. На етапі системного проектування ЕОМ, коли ЕОМ розглядається як одне ціле, виявляються номенклатура пристроїв, зокрема операційних пристроїв, спосіб сполучення пристроїв (інтерфейси) і вимоги до швидкодії пристроїв.
 Таким чином, системне проектування дозволяє визначити його зміст як ітераційне формування оптимальної альтернативи на безперервно зростаючому інформаційному рівні. Найважливішим етапом системного проектування є розробка техніко-економічного обґрунтування, в якому встановлюється оптимальна альтернатива рішення системи протипожежного захисту. Практика системного проектування показує, що оптимальна структура системи, обрана на етапі технічної пропозиції, в Надалі тільки уточнюється, але не змінюється.

У вузькоспеціальному плані системне проектування розглядається як набір методів і організаційна дисципліна, призначені для проектування інформаційних систем певних видів.

Іншим важливим фактором системного проектування є політика використання щоразу, коли це можливо, існуючих виходів і первинних даних. В результаті не потрібно дублювання зусиль. Наприклад, система порівняльного аналізу прибутку використовує перфокарти з підсумковими даними за накладними; ці ж дані беруться і для підготовки щотижневих звітів по рахунках. Те саме можна сказати і до створення програм. Наприклад, програма рандомізації адреси на диску використовується ще в 30 програмах.

Отже, етап системного проектування поки є неформалізовані процесом, коли відсутня регламентований технологічний процес проектування з формалізованими математичними процедурами.
  Шлях вдосконалення технології системного проектування - шлях безумовно перспективний. Однак розробка і освоєння вдосконаленій технології - процес досить складний і повільний, в чималому ступені пов'язаний з потужністю обчислювальної техніки, яка використовується при проектуванні. У жодному; разі не відкидаючи таких робіт, необхідно визнати, що ми не можемо отримати практичних результатів на цьому шляху в найближчі один - два роки. На цій підставі в даній статті відповідний матеріал більше розглядатися не буде: його розгляду повинні бути присвячені спеціальні публікації.

Черчмен називає парадоксами системного проектування.

Іншим важливим фактором системного проектування є політика використання щоразу, коли це можливо, існуючих виходів і первинних даних. В результаті не потрібно дублювання зусиль. Наприклад, система порівняльного аналізу - прибутку використовує перфокарти з підсумковими даними за накладними; ці ж дані беруться і для підготовки щотижневих звітів по рахунках. Те саме можна сказати і до створення програм. Наприклад, програма рандомізації адреси на диску використовується ще в 30 програмах.

За свідченням дослідників сучасного системного проектування[17], Проектувальні завдання мають багатовимірний характер. Завдання, інформаційне поле даних яких укладається в одномірні і двовимірні структури, як правило, не вимагають для свого вирішення складних графічних моделей і можуть бути представлені в уяві відразу. У таких завданнях необхідно тільки строго проаналізувати ланцюжок логічних міркувань або структурних перетворень. Складність багатовимірних задач полягає в створенні цілісного інформаційного образу, в якому численні компоненти будуть об'єднані в загальну структуру. Якщо учневі вдається впоратися з таким завданням, то виявлення обмежень і протиріч завдання не надасть труднощів. Двовимірна логічна задача вирішується порівняно просто, але при її аналізі вже виникає потреба у використанні графічної моделі. Перехід до тривимірним завданням вимагає від учня значного напруження уваги і, мабуть, більшість з них неможливо вирішити без побудови відповідних тривимірних графічних моделей. Бі-зама і Я - Герцег[9]є популярним введенням в тривимірні логічні задачі. Рішення деяких з них пов'язане з глибоким математичним мистецтвом.

Для ефективного застосування методу системне проектування повинно бути доведено до такої міри, щоб були відомі потреби модулів у введенні-виведенні, а також типи і передбачувана складність самих модулів. Повинні бути відомі також рівень кваліфікації розробників і ступінь їх інформованості про суть даного Проекту.

Чому ми повинні розглядати системне проектування для ГІС. Чому не задовольняються потреби деяких користувачів. Чому важливо знати аналітичні можливості ГІС, коли ми проектуємо систему для третіх осіб.

Для економічної характеристики методів системного проектування автором проведено вибіркове дослідження 200 АСУП, розроблених в роки десятої п'ятирічки, з використанням типових програмних засобів. Це свідчить про те, що при реалізації економічного потенціалу ППП в реальний економічний ефект є ще істотні невикористані резерви. Перерахуємо ряд сдерлашающіх факторів.

Наступний крок на етапі системного проектування полягає у виборі структури БО. Під СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (СТРУКТУРОЮ) погашає принцип побудови БО, визна який ділив тип застосовуваних функціональних еяементов і характер зв'язків між ними. Стосовно до мног відповідь (последовательной1 нам) схемами використовуються структур двох видів - асинхронний і з внутрішня синхронізація. У схемах про асинхронної структурою переходи елементів і всієї схема верб одного стійкого стану в інше починається як тільки проіеовдет івмененіе відповідаєте сигналів на її входах.

Схема безперервної розробки. Істотно, що процес системного проектування почав отримувати спіральний характер, при якому кожен наступний виток служив розвитку спроектованої на предьщущих витках і вже функціонуючої системи.

Питання, що становлять зміст системного проектування радіотехнічних пристроїв, в книзі не розглядаються.

Нижче розглядаються окремі питання системного проектування нормативних систем управління якістю продукції.

У[3]розглянуті основні принципи системного проектування в додатку до систем автоматизованого ЕП, що, по суті, близько до завданню проектування ЕТК. Проте практичне використання методів системного проектування явно недостатньо, що можна пояснити двома причинами.

Завдання оптимізації вирішується на стадії системного проектування комплексу технологія - обладнання - електропривод - система управління, що спрощує оптимальне управління в процесі робочого управління. При вирішенні цього завдання передбачається існування зв'язку між характеристиками технологічного процесу і критерієм його ефективності.

У четвертому розділі розглядається методика системного проектування мікропроцесорних пристроїв СПИ, що дозволяє на основі використання апарату мереж Петрі та імітаційного моделювання виробляти строго обгрунтований вибір структури пристрою і системних параметрів протоколу обміну інформацією між ланками мережевий СПИ як основної функції пристрою СПИ, а також методика технічного проектування як процес отримання працездатного комплексу програм, що забезпечують реалізацію функцій проектованого мікропроцесорного пристрою СПИ.