А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Сила - характер

Сила характеру, про Перший раз в житті він[Мо-розка ]сам боровся зі своїми бажаннями, але сили його були слабкі.

В силу секретного характеру своїх НДДКР раніше переважно військового характеру, ізольованості від зовнішнього ринку НПЗ займає в даний час особливу нішу ринку, маючи в своєму розпорядженні ряд унікальних технологій, попит на які з'явився порівняно недавно. Ряд виробів (за своїми функціональними та технічними параметрами) такі, що ніде в світі крім НУО не випускаються, близькі аналоги відсутні.

Через свій характер завдання допустиме рішення містить рівно п змінних, рівних одиниці, тоді як будь-який базисне рішення включає п п - 1 змінних. Ця обставина призводить до висновку, що застосування симплексного алгоритму не забезпечує повною мірою обліку особливої структури моделі призначень. В даному розділі будуть викладені три відмінних від симплексного методу розв'язання задачі про призначення.

Через свій характер даного керівництва бібліографія має в ньому велике значення. Серед зазначених джерел одні є інструктивно-методичним матеріалом, інші поглиблюють і розширюють теоретичні знання предмета, треті зачіпають приватні практичні питання, часом в гостро дискусійному плані.

Через свій характер низькотемпературної плазми можливе управління нею за допомогою магнітного поля, що, в свою чергу, призводить до різкого зниження вимог до жароміцності матеріалів.

В силу вступного характеру книги тут не буде дано вичерпного викладу всіх питань.

Через свій характер низькотемпературної плазми можливе управління нею за допомогою магнітного поля, що в свою чергу призводить до різкого зниження вимог до жароміцності матеріалів.

В силу детермінантного характеру рівняння (319) постійні множники в (323) будуть скорочуватися, тому надалі ми ці постійні виписувати не будемо.

В силу слабоосновних характеру гидроокисей розчини з лей катіонів четвертої групи помітно гідроліз і ІМЕК кислу реакцію.

В силу рекурсивного характеру визначення дерев (кожне піддерево є деревом) можна говорити, що глобально розподілений дерево є математично однорідною структурою, в кожній вершині якої діють одні і ті ж базові функції перетворення дерев, представлені обчисленням деревовидних структур.

В силу аналогового характеру записи результатів на фотоплівку, прилад ФІД-1 являє собою скоріше історичний інтерес, будучи свідченням рівня вітчизняних розробок в області активного ТК в 80 - х роках минулого століття.

В силу зв'язкового характеру розглянутих діаграм за допомогою б-функцій зніметься 4 (я - 1) інтегрування (остання б-функція висловить закон збереження повного 4-імпульсу), внаслідок чого залишиться 4 (L - л 1) незалежних змінних, де L позначає повне число внутрішніх ліній.

Однак в силу характеру припущень, покладених в основу рішення Л. А. Галина, функція в правій частині рівняння (5) звертається в нуль. Основним припущенням, покладеним в основу рішення Л. А. Галина, є припущення про те, що контур кордону пластичної області не перетинає контуру отвору. Таким чином, характер припущень Л. А. Галина по суті встановлює обмеження на процес навантаження.

Залежність відносних інтенсив. АщВу[2]в силу іонно-ковалентного характеру хімічного зв'язку в цих сполуках, тому при розтиранні порошків вона виходить на поверхню частинок. У зразках, спресованих при високому тиску, площину (ПЗ) певним чином орієнтована щодо поверхні зразка.

Звідси та повнота і сила характеру, які роблять їх суцільними людьми.

На переконання Наполеона, сила характеру, велич людини долі виявляються в конкретних обставинах, що складаються на історичній арені. 
Крім того, п силу більш досконалого характеру процесу в колонах необхідний ефект при застосуванні останніх досягається швидше, ніж в багатоступеневих змішувачі лях-відстійниках. Таким чином, в екстракційних колонах очищуване речовина протягом більш тривалого проміжку часу контактує зі стінками апаратури, трубопроводами, різними ущільнювальними пристроями, що підвищує всронтность внесення п нього зовнішніх забруднень.

У наведеному прикладі саме в силу розмішують характеру руху область Nt, що відбулася за макроскопическое час t з області N, буде мати вкрай складну форму.

Заливальне пристрій. Крім того, статичні змішувачі в силу проточного характеру роботи не можуть згладжувати виникаючі коливання в об'ємної подачі компонентів, які мають місце при дозуванні шестерними, перистальтическими і іншими насосами. Плунжерним дозування також найбільш прийнятно для компонентів з великою різницею в'язко-стей або складів, що містять наповнювач. Для безперервної роботи змішувача встановлюють два і більше комплектів плунжерних дозаторів. Продуктивність установки регулюється редуктором 5 і може досягати (5 - f - 10) - Ю-6 м3 /с. З метою автоматизації процесу змішування змішувач забезпечується термопарами для контролю за температурним режимом (ТП і 7772) і діелектричним датчиком контролю якості. Сам статичний змішувач може бути виконаний як стаціонарним, так і переносним. 
Не підлягає ніякому сумніву, що, в силу початкового характеру панщини, вона повинна бути скасована безоплатно, якщо тільки Патов, Гірке і К хочуть бути послідовними.

Візуальне середовище для міських жителів стала іншою і в силу характеру їх праці. Люди працюють в приміщенні, тобто в замкнутому просторі: в цехах заводів і фабрик, в школах, інститутах. Ті ж самі матеріали формують візуальне середовище і в приватних квартирах. В результаті людина виявляється в оточенні несприятливої візуальної середовища.

Це пов'язано з тим, що при С.Ж. в силу характеру страхового ризику (дожиття до закінчення терміну страхування або смерті протягом терміну страхування), а також довгострокове розподілу страхового ризику і значущості страхових сум передбачається, на відміну від усіх інших видів страхування, інший порядок оцінки страхового ризику, встановлення розміру страхової суми і розрахунку страховиком ціни страхової послуги - страхової премії, що підлягає сплаті страхувальником за договором страхування.

Це переміщення закінчується утворенням нової - конформації, причому в силу характеру переміщення екзо- конформація переходить в ендо- -, а: шс7о - копформація - в екзо.

Домогтися суворої координації критеріїв вельми важко, хоча б в силу інтуїтивно-логічного характеру узагальнення параметрів при переході з одного рівня опису на інший і неминучої втрати деякої частини інформації.

Очевидно, що ці співвідношення узгоджуються з рівнянням безперервності (17.9) в силу антисиметричного характеру тензора поля.

При вирішенні конкретних завдань необхідність обчислення других похідних зазвичай відпадає в силу очевидного характеру екстремальних значень.

Очевидно, що ці співвідношення узгоджуються з рівнянням безперервності (17.9) в силу антисиметричного характеру тензора поля.

При вирішенні конкретних завдань необхідність обчислення других похідних зазвичай відпадає в силу очевидного характеру екстремальних значень.

Він умів користуватися обставинами, одягав на себе личину людини з страшною силою характеру і підроблявся до великим світу. У ньому точно в останньому уламку втілювалися віджилий лад життя, порядок ненависних часів: все те, що дали нам казенщина, солдатчину, кріпосне право і панство, виражалося в ньому у всій своїй неподобство. Представник миколаївської епохи, Мусін-Пушкін прагнув втілити собою ідеал маленького деспота, вважаючи, що тільки одним страхом можна діяти на молодь.

Як уже зазначалося, контракти газотранспортного підрозділу РАО Газпром з РГК в силу монопольного характеру регульованого ринку газу відносяться до групи контрактів, в яких контрактна ціна і, отже, багато в чому і розподіл економічних ризиків між учасниками контракту значною мірою будуть визначатися рішеннями органів державного регулювання. Це обумовлює особливу процедуру підготовки контрактів, поєднану з процесами державного регулювання.

Незважаючи на обмежену кількість експериментів, можна відзначити, що ця залежність в силу рассредоточенного характеру розміщення експлуатаційних і нагнітальних свердловин при площадковому заводнении посилюється. Явище погіршення досліджуваної кореляційної зв'язку в разі урахування коефіцієнтів проникності привибійну зон найближчих свердловин представляє великий інтерес з точки зору прогнозу дебіту окремих свердловин.

Ви повинні особистим прикладом, палким закликом, строгим довготерпінням, чарівністю своїм і силою характеру виявляти і розвивати у своїх учнів то краще, на що вони здатні.

Безвода оцтова кислота і, ще більшою мірою, рідкий фтористий водень, в силу Протогеном характеру, є донорами протонів щодо тих речовин, у яких вода їх забирає.

Демонополізація особливо важлива в перехідний період, коли конкуренція серед вітчизняних підприємств ще незначна в силу монополістичного характеру економіки, а іноземні фірми обережні у виборі шляхів проникнення на російський ринок через неконвертируемости рубля. У цій обстановці навіть і без введення обмежень на іноземну торгівлю російські монополії будуть дуже сильні.

За структурою виразу (432) і (433) подібні, однак у формулі (433) відсутня час в силу квазістаціонарного характеру контролю.

Для кругового штампа при рішення задачі про вертикальному русі штампа на кордоні пружного півпростору в силу осесимметричного характеру деформацій, в основному, використовуються інтегральні перетворення Ханкеля і Лапласа. Побудовані в просторі перетворення Лапласа парні інтегральні рівняння вирішуються тим чи іншим методом, а потім здійснюється чисельну звернення перетворення Лапласа.

Якщо дотичні тіла рухаються один щодо одного, то, крім сил реакції, з'являються так леї сили Діссен-пативністю характеру - сили тертя.

Музейна колекція - сукупність культурних цінностей, що набувають властивостей музейного предмета, тільки будучи з'єднаними разом в силу характеру свого походження, або видового спорідненості, або за іншими ознаками.

Жирондисти сучасної російської соціал-демократії, новоіскрівці, не зливаються з, звільненнями, але виявляються фактично, в силу характеру своїх лозунгів, в хвості у них.

До цього уявленню про полімолекулярної адсорбції води залізом і іншими металами треба додати і твердження, що в силу чотириполюсним характеру молекули води (див. Рис. 90) самі верхні адсорбційні шари повинні мати впорядкований будова. А звідси і випливає, що впорядкованою будовою і правильної орієнтуванням повинні характеризуватися також і ті гідроксиду або гідрати, які виникають в результаті дифузії катіонів до зовнішніх шарів.

Аналіз кінця прийнятого повідомлення виробляється на підставі протоколу канального рівня, в якості якого пропонується використовувати процедуру DDCMP в силу дуплексного характеру каналу межмашинной зв'язку. Програма системного контролю виконує дві основні функції: періодично здійснює запит на передачу в другу ЕОМ контрольного повідомлення, при надходженні сигналу про порушення межмашинной зв'язку від драйвера видає повідомлення оператору і виробляє перехід на аварійний план розміщення завдань.

Мегаформи - найбільші форми рельєфу земної поверхні: материкові виступи, западини океанів, гірські пояси; обумовлені силами загальнопланетарного характеру.

Часто писати програми, не використовуючи команд умовного і безумовного переходу, дуже важко, а іноді і неможливо в силу характеру алгоритму. Зберегти стиль в цьому випадку допомагає оператор PASS. Число, заданий в цьому операторі, - відносний номер осяжний оператора (вважаючи поточний нульовим), на кінець якого необхідно вийти.

Наш висновок ми провели в припущенні, що довжина хорди, що стягує дугу С0 дорівнює 2 але в силу безрозмірного характеру улементов отриманої формули вона буде справедлива для дуг ь С0 з любо хордою.