А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Собівартість - проданий товар

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг знизилася на 4854079 тис.р. Однак порівняння звітних і планових показників не дозволяє зробити висновок про фактори зміни прибутку (виручки від реалізації за мінусом податків; собівартості проданих товарів, продукції, робіт, послуг; валового прибутку), так як вони за планом і за звітом непорівнянні. Основними причинами цієї непорівнянності є відмінності в обсязі реалізації і собівартості.

Собівартість проданих товарів за методом періодичної інвентаризації визначається в кінці звітного періоду подібно методу обліку витрат на матеріали та обладнання, з яким ви вже знайомі. У найпростішому випадку вартість закуплених товарів накопичується на рахунку Закупівля товарів, а потім в кінці звітного періоду, для визначення собівартості проданих товарів, фактичну наявність товарних запасів віднімається із загальної вартості закуплених товарів плюс початкові запаси товарів.

Собівартість проданих товарів - найбільш важлива стаття витрат рахунки Прибутки і збитки. Величина собівартості проданих товарів залежить від вибору методів обліку витрат. Звичайна використовуються три методи: першим прийшов - першим пішов (FIFO), останнім прийшов - першим пішов (LIFO) та обчислення середньої зваженої. В умовах зростання ринкових цін підрахунок по-методу FIFO забезпечує більш низьку ціну реалізації і більш високий прибуток, ніж підрахунок за методом LIFO. Ціна реалізації розраховується наступним чином по кожному з цих методів: FIFO - ціна першої придбаної одиниці товару; LIFO - ціна останньої придбаної одиниці товару; середня зважена - середня вартостей всіх товарів, що підлягають реалізації протягом звітного періоду. Як зазначалося вище, надходження і втрати відображаються на рахунку Прибутки і збитки. Надходження виявляються в тому ж порядку, що і доходи, але надходження на відміну від доходів зазвичай не вважаються заробленими. Велика частина надходжень - це результат незапланованих удач, які не можуть розглядатися як результат зусиль управлінського персоналу. Втрати визначають виходячи з тих же критеріїв, що і при визначенні витрат, за винятком тих втрат, які взагалі не пов'язані з доходами. Доходи і витрати записують валовими сумами, які потім порівнюють з метою визначення суми прибутку, тоді як надходження і втрати записують чистими сумами.

Собівартість проданих товарів визначається як сума запасів товарів на початок періоду і закупівель товарів за період, зменшена на вартість товарного запасу на кінець періоду.

Собівартість проданих товарів залежить від кількості куплених або вироблених продуктів протягом операційного циклу фірми або проміжного періоду, придатних для продажу. Але відповідні витрати не списують, поки товари не продані. Тому при обчисленні собівартості проданих товарів беруть до уваги початкові і кінцеві запаси продуктів.

Собівартість проданих товарів у оптового або роздрібного торговця розраховують шляхом додавання до початкового залишку товарів, куплених за звітний період, з подальшим відніманням запасів на кінець періоду. В результаті отримують собівартість проданих (або втрачених або вкрадених) товарів за даний період.

Собівартість проданих товарів часто висловлюють у вигляді відсотка від сукупних продажів.

Собівартість проданих товарів - це, як правило, наступний за значимістю показник (після продажу) в прогнозному звіті про доходи.

Собівартість проданих товарів[cost of products ( goods) sold ]- Включає всі види витрат на виробництво і збут товару споживачам.

Якщо собівартість проданих товарів становить 80% продажної ціни, чи слід пану Прокрустусу прийняти більш сувору кредитну політику.

Якщо собівартість проданих товарів становить 80% продажної ціни, чи слід пану Прокрустусу прийняти більш сувору кредитну політику.

Аналіз собівартості проданих товарів у промисловій фірми повинен включати розгляд не тільки цінових моментів, але і стан контролю за витратами в компанії. Для промисловості ефективність контролю за продуктивністю (випуск максимуму продукції при даних витратах праці і накладні витрати) має вирішальне значення.

За статтею Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг показуються враховані витрати на виробництво продукції, робіт, послуг у паї, що належить до проданих у звітному періоді продукції, робіт і послуг. Якщо підприємство використовує для обліку витрат на виробництво рахунок Випуск продукції (робіт, послуг), сума перевищення фактичної виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) над нормативною (плановою) їх собівартістю включається до статті Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг. У разі коли фактична виробнича собівартість менше нормативної (планової) собівартості, сума цього відхилення знижує дані за вказаною статтею.

За статтею Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг відображаються враховані витрати на виробництво продукції, робіт, послуг у паї, що належить до проданих у звітному періоді продукції, робіт, послуг.

За показником Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (крім комерційних і управлінських витрат) відображаються фактичні витрати, пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг без урахування комерційних і управлінських витрат.

Припустимо, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг (стор. Обгрунтування зниження собівартості проданих товарів і продукції проводиться по доданком цього показника. З урахуванням того, що він змінюється за рахунок обсягу реалізації і собівартості реалізованої продукції, при плануванні резервів на майбутній рік кількісно визначається вплив цих двох факторів.

За рядку 020 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг відображаються витрати організації, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, робіт, послуг, виручка від продажу яких відображена в рядку 010 звіту про прибутки і збитки. Управлінські витрати показуються окремо в рядку 040 звіту.

Собівартість проданих товарів. У промисловій компанії обчислити собівартість проданих товарів більш складно, тому що необхідно розрізняти три види запасів: сировини, незавершеного виробництва і готової продукції. Знову-таки ці витрати списують на витрати лише після збуту продукції, а це означає, що слід врахувати величину запасів на початок і кінець періоду.

Собівартість проданих товарів. У табл. 4.3 показаний розрахунок собівартості проданих товарів компанією Bud s Sporting Goods за 1988 р Витрати на робочу силу і накладні витрати на запаси не належать, так як в роздрібній торгівлі вартість запасів не зростає. Витрати, пов'язані з запасами, - робоча сила, доставка, складські витрати - не включаються в собівартість проданих товарів, а відображаються в звіті про доходи у вигляді операційних витрат.

Навіть в роздрібній торгівлі, ще собівартість проданих товарів складається цілком з змінних витрат, загальна маржа не обов'язково повинна бути рівною маржинального доходу. Припустимо, в роздрібному торговельному підприємстві платять 10% комісійних від виручки.

Наступною в розділі I є стаття Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка вираховується з виручки-нетто. За цією статтею відповідно до ПБО 10/99 Витрати організації, а також галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг відображаються враховані витрати на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в частці, що припадає на реалізовану в звітному періоді продукцію, виконані роботи, надані послуги. Відповідно до облікової політики, прийнятої організацією, витрати можуть формуватися в розмірі прямих витрат сировини, матеріалів та ін. Собівартість проданих товарів може оцінюватися за методами ФІФО, ЛІФО або середньозваженої вартості, що значно впливає на величину собівартості і як наслідок - на валовий прибуток. У торгових чи постачальних організаціях за цією статтею показують покупну вартість товарів, реалізованих у звітному періоді. Фінансові організації, які є учасниками фондового ринку, за цією статтею показують покупну (облікову) вартість цінних паперів, виручка від продажу яких відображена в звітному періоді.

Перевірте у керівництва, чи відповідає прогнозована собівартість проданих товарів цифрам за попередні роки. Якщо це не так, з'ясуйте причини. Наприклад, компанія може планувати більш високу націнку, перейти на випуск менш якісної продукції або ж почати закупівлі продуктів зі знижкою.

розраховуються тільки поточна вартість матеріальних запасів, собівартість проданих товарів, вартість основних засобів і накопичений знос.

Коли вартість запасів при їх списанні на собівартість проданих товарів нижча, виникає додатковий прибуток, тобто відбувається те ж, що при використанні FIFO протягом деякого часу. Отже, FIFO показує з плином часу прибуток, обумовлену зміною вартості запасів, тоді як при LIFO цього вдається уникнути, поки запас не знижується, а це типова ситуація.

Коефіцієнт показує також, наскільки можуть змінитися собівартість проданих товарів і операційні витрати, щоб це негативно не позначилося на прибутку.

При визнання управлінських витрат повністю в складі собівартості проданих товарів у витратах по звичайних видах діяльності за даною статтею відображаються витрати без загальновиробничих витрат. Витрати, пов'язані зі збутом продукції, не включають до складу витрат по статті Собівартість продукції, робіт, послуг, а показують по статті Комерційні витрати звіту про прибутки і збитки.

В рамках даного методу вартість запасів відноситься на собівартість проданих товарів виходячи із середньозваженої вартості товару.

Для визначення фінансових результатів від звичайних видів діяльності обчислюється собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

Віднімаючи валовий прибуток з суми продажів, легко отримати собівартість проданих товарів - 3850 тис. дол. Ділимо собівартість проданих товарів на запаси на кінець року (середні запаси стосовно нашої зростаючої фірмі були б краще), отримуємо 351 рази, або 104 дня.

Розгляд витрат по відношенню до надходжень починається з аналізу собівартості проданих товарів і рівня валового прибутку і завершується докладним аналізом операційних витрат.

У разі якщо організація не визнає враховані комерційні витрати в собівартості проданих товарів (послуг) повністю в звітному періоді в якості витрат по звичайних видах діяльності, то списані організацією в установленому порядку витрати на упаковку і транспортування, враховані в складі комерційних витрат, що відносяться до залишку невідвантаженому (непроданої) продукції, відображаються за вищевказаної статті.

А так як зміна методу оцінки може суттєво вплинути на собівартість проданих товарів і норму валового прибутку, аналітик повинен знати про ці зміни і враховувати їх, аналізуючи істотні коливання названих показників.

Некомерційні організації, які отримують доходи від підприємницької діяльності, відображають собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг відповідно до порядку, встановленого для комерційних організацій.

У той час як амортизацію будівель та обладнання переважно відносять на собівартість проданих товарів, амортизацію обладнання, що використовується у виробничих і адміністративних ланках всіх фірм, враховують в складі операційних витрат. Роздрібні торговці відносять всю амортизацію на операційні витрати, бо все їхнє обладнання призначене для торгових або адміністративних цілей.

ПБО 10/99 Витрати організацій комерційні витрати можуть визнаватися в собівартості проданих товарів повністю в звітному році їх визнання як витрати по звичайних видах діяльності.

Валовий прибуток, розрахований як різниця між виручкою від продажу і собівартістю проданих товарів, робіт і послуг, дозволяє судити про ефективність статутної діяльності організації.

За допомогою цього рівняння визначається різниця між вартістю проданої продукції і собівартістю проданих товарів. Можна по-іншому поглянути на це рівняння - з точки зору визначення, скільки доларів йде на виробничі витрати (собівартість проданих товарів) і скільки доларів виділяється на збут, наукові дослідження, адміністративні витрати, податки, скільки йде на відсотки, прибуток.

Валовий прибуток, розрахована як різниця між виручкою від продажу і собівартістю проданих товарів, робіт і послуг, дозволяє судити про ефективність статутної діяльності організації.

Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка формується на базі витрат по звичайних видах діяльності.

Для дослідження комплексу причинно-наслідкових взаємозв'язків розглядається залежність між змінами обсягу реалізації, собівартості проданих товарів, робіт і послуг, умовно-постійних витрат і прибутку від продажів. Прогаозіруе-ність співвідношення цих показників залежить від точності визначення факторної моделі загальних витрат, тому проводяться вивчення і оцінка сукупних витрат шляхом використання декількох методів поділу витрат на складові по зміні їх динаміки в залежності від обсягу реалізації.

Операційні витрати (operating expenses) - витрати, що не входять в собівартість проданих товарів, необхідні для того, щоб фірма могла працювати.

Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка формується на базі витрат по звичайних видах діяльності, визнаних як у звітному році, так і в попередні звітні періоди, і перехідних витрат, що мають відношення до отримання доходів в наступні звітні періоди, з урахуванням коректувань, що залежать від особливостей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів.

У звіті про прибутки та збитки витрати організації позначаються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати, операційні витрати і позареалізаційні витрати, а в разі виникнення - надзвичайні витрати.

Для цілей формування організацією фінансового результату діяльності від звичайних видів діяльності визначається собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, яка формується на базі витрат по звичайних видах діяльності, визнаних як у звітному році, так і в попередні звітні періоди, і перехідних витрат, що мають відношення до отримання доходів в наступні звітні періоди, з урахуванням коректувань, що залежать від особливостей виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг та їх продажу, а також продажу (перепродажу) товарів.

У звіті про прибутки та збитки витрати організації позначаються з підрозділом на собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, комерційні витрати, управлінські витрати, операційні витрати і позареалізаційні витрати, а в разі виникнення - надзвичайні витрати.