А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Собівартість - виконана робота

Собівартість виконаних робіт - це економічний показник, що виражає витрати організації в грошовому вираженні, пов'язані з виробництвом обму-вального робіт. Собівартість - головний показник роботи підприємства, за яким судять, на скільки рентабельно працює колектив підприємства, цеху, дільниці, оцінюють недоліки і успіхи цього колективу.

При аналізі собівартості виконаних робіт зіставляється з усіх статей витрат їх повна вартість за планом і фактична.

У свою чергу в собівартість виконаних робіт і наданих послуг цехи-постачальники включають крім прямих витрат частку витрат на утримання і експлуатацію устаткування і цехових витрат. При обчисленні собівартості робіт і послуг, виконаних цехами для власних потреб, враховуються прямі витрати.

При проектуванні виробничих ділянок для визначення дійсної собівартості виконаних робіт крім прямих виробничих витрат необхідно врахувати також і накладні витрати. При визначенні їх можна обмежуватися розрахунком тільки тих статей цехових витрат, які безпосередньо пов'язані з роботою проектованої ділянки.

Собівартість продукції, випущеної житлово-комунальними господарствами, собівартість виконаних робіт і наданих послуг визначається за даними, врахованим на дебеті рахунку 29 Обслуговуючі виробництва і господарства за вирахуванням суми повернень, а також вартості надлишків матеріалів або продукції.

Найпростіший метод ціноутворення полягає у встановленні ціни на рівні собівартості виконаних робіт плюс надбавка. У цьому випадку формування ціни передбачає встановлення собівартості на підставі змінних і постійних витрат на виробництво і збут продукції (послуг) з урахуванням обсягу її продажів, а також додатки до собівартості стандартної надбавки, яка становить прибуток. Цей метод поширений в сфері послуг, коли ціна становить повну вартість виконаної роботи з включенням в неї стандартної націнки.

Чинними методичними рекомендаціями та інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості виконаних робіт організаціям дозволяється застосовувати кілька способів угруповання і списання витрат на будівництво в залежності від техніко-організаційних та інших особливостей підприємства і цільової установки системи управління.

Амортизаційні відрахування відповідають вартості снашиваемой частини основних фондів, щомісяця включається в собівартість виконаних робіт або продукції підсобних виробництв.

Одним з найважливіших техніко-економічних показників монтажної організації або підприємства, що характеризують рентабельність їх роботи, є собівартість виконаних робіт або виготовленої продукції, яка складається з прямих витрат і накладних витрат.

Продукція, як і товари, перед реалізацією має виявлятися на майнових рахунках, в той час як собівартість виконаних робіт і наданих послуг списується безпосередньо з рахунків витрат на виробництво.

Класифікація податків Російської Федерації. Джерелами виплат податків в залежності від їх видів є: балансовий прибуток; прибуток, що залишається в розпорядженні будівельного підприємства; собівартість виконаних робіт і наданих послуг.

Чи є разові проїзні квитки на міський і залізничний транспорт при одноденних відрядженнях обов'язковим виправдувальним документом для віднесення витрат по ним на собівартість виконаних робіт.

Бухгалтерія робить розрахунок і видачу заробітної плати працівникам управління, контролює правильність оформлення грошової документації, веде облік витрати матеріалів, складає фінансовий і матеріальний звіти, визначає собівартість виконаних робіт.

Облік незавершеного виробництва є важливою умовою правильної організації виробничого обліку і забезпечує оперативне спостереження і регулювання ходу виробництва з метою організації ритмічної роботи ВЦ, а також правильне обчислення собівартості виконаних робіт за звітний період.

Основні завдання, що стоять перед обліком, такі: забезпечення виконання будівельних і монтажних робіт високої якості відповідно до встановленого плану; вдосконалення організації та технології виробництва і підвищення на цій основі продуктивності праці; боротьба з непродуктивними витратами і втратами у виробництві, зниження собівартості виконаних робіт; своєчасне і достовірне відображення в обліку витрат, пов'язаних з виробництвом; обгрунтоване калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг; виявлення результатів по собівартості робіт, ділянок, цехів і виробництв будівельної організації.

У випадках невиконання передбаченого в плані на рік обсягу будівельно-монтажних робіт відсотки la користування позиками, отриманими в даному році, стягуються банком в підвищеному розмірі посилання - 1 5% - з віднесенням різниці в розмірі цих витрат по організаціям, які не переведеним на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва, на собівартість виконаних робіт, а по організаціям, переведеним на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва, на результати фінансово-господарської діяльності. За користування позиками, видаються при продовженні кредитування будівництва після закінчення спочатку встановленого терміну погашення кредиту, передбаченого в представленому банку зобов'язанні, банком стягуються також 1 5% з віднесенням цих витрат на собівартість виконаних робіт.

Форму № 2 - е (річну) Звіт про себестоімсті будівельних і монтажних робіт складають підрядні будівельні організації та забудовники. У звіті наводять дані про вартість і собівартості виконаних робіт за видами, про собівартість виконаних робіт за статтями витрат і про склад накладних витрат в будівництві.

Витрати на здійснення виробничих процесів та їх собівартість відображають фактичні виробничі витрати підприємства. Облік цих витрат потрібен для контролю за виконанням кошторису виробництва і собівартості виконаної роботи транспорту, зберігання і (розподілу газу. Витрати на здійснення виробничих процесів та їх собівартість відображають фактичні виробничі витрати підприємства. Облік цих витрат необхідний для контролю за виконанням кошторису виробництва і собівартості виконаної роботи транспорту, зберігання і розподілу нафти, нафтопродуктів і газу.

В даний час поряд з добре працюючими будівельними організаціями є ще багато таких, які не справляються з завданнями щодо зниження собівартості, допускають перевитрата фондів заробітної плати і матеріалів, слабо використовують виділену в їх розпорядження техніку. У 1966 р 38 5% первинних підрядних організацій допустили подорожчання собівартості виконаних робіт на 569 5 млн. Руб. Перевитрата коштів на заробітну плату в ряді будівельних організацій викликаний значними втратами робочого часу, незадовільною організацією праці та виробництва.

Форму № 2 - е (річну) Звіт про себестоімсті будівельних і монтажних робіт складають підрядні будівельні організації та забудовники. У звіті наводять дані про вартість і собівартості виконаних робіт за видами, про собівартість виконаних робіт за статтями витрат і про склад накладних витрат в будівництві.

При цьому моральне і матеріальне стимулювання членів бригади ставиться в пряму залежність від термінів, якості та собівартості виконаних робіт.

Прибуток є важливим узагальнюючим економічним показником, що характеризує результати діяльності підрядних організацій, причому роль її в нових умовах господарювання істотно зростає. Метою проведення аналізу цього показника є дослідження виконання планових завдань по прибутку, зміни рівня рентабельності та собівартості виконаних робіт, а також виявлення чинників відхилення фактичних витрат за основними статтями в порівнянні з планом. На основі аналізу виявляють резерви підвищення рівня рентабельності будівельних організацій і перевіряють правильність використання отриманого прибутку.

У випадках невиконання передбаченого в плані на рік обсягу будівельно-монтажних робіт відсотки la користування позиками, отриманими в даному році, стягуються банком в підвищеному розмірі посилання - 1 5% - з віднесенням різниці в розмірі цих витрат по організаціям, які не переведеним на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва, на собівартість виконаних робіт, а по організаціям, переведеним на нову систему планування і економічного стимулювання будівельного виробництва, на результати фінансово-господарської діяльності. За користування позиками, що видаються при продовженні кредитування будівництва після закінчення спочатку встановленого терміну погашення кредиту, передбаченого в представленому банку зобов'язанні, банком стягуються також 1 5% з віднесенням цих витрат на собівартість виконаних робіт.

Програми автоматизації управлінських функцій використовуються для автоматизації управлінських процедур самих аудиторських фірм. Серед таких програм виділяється програма Формула часу, розроблена фірмою Русаудит. Дана програма дозволяє: в області фінансів - розрахувати собівартість виконаних робіт на основі погодинної оплати, вести облік виконаних робіт і формувати рахунки за виконані роботи, проводити розрахунок і аналіз дебіторської заборгованості; в області документообігу - формувати довідники і тексти договорів, акти про виконані роботи; в області управління персоналом - вести облік тимчасових витрат співробітників за видами робіт в розрізі клієнтів та інших робіт; в інформаційно-аналітичній області - вести докладні довідники клієнтів, структурних підрозділів компанії і їх співробітників; видів робіт і годинних ставок; в області статистичного аналізу - виконувати вибірку даних за довільними критеріями, одержувати статистичні форми звітності.

Важливим моментом у справі організації обліку виконання робіт обчислювальної установкою за звітний період є визначення незавершеного виробництва. Під незавершеним виробництвом на ВУ слід розуміти роботи, які не пройшли всіх стадій і операцій обробки, передбачених технологічним процесом, а також роботи, які не прийняті і не випущені групою контролю і випуску звітних розробок. Контроль за станом незавершеного виробництва на ВУ, незважаючи на специфічність організації виробничих процесів, є важливою умовою правильної організації виробничого обліку. Такий контроль необхідний для того, щоб забезпечити оперативне спостереження і регулювання ходу виробництва з метою організації ритмічної роботи. Від достовірності показників обліку незавершеного виробництва залежить також правильність обчислення собівартості виконаних робіт за звітний період. З метою організації обліку незавершеного виробництва щомісяця на кінець звітного періоду складається відомість обліку незавершеного виробництва.