А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Залучення - відходи

Залучення відходів в сферу переробки, з одного боку, різко поліпшить економіку деревообробних підприємств, призведе до зниження собівартості їх продукції щонайменше на одну третину і з іншого боку, дозволить отримати додаткові кількості господарсько корисних продуктів.

Кількість відходів на 100 кг шихти в залежності від чистоти губки. Цифри на кривих - вміст кисню у відходах. %. | Піч з бункером для подачі шихти. /- Злиток. 2 - кристалізатор. 3 - електрод, що витрачається. 4 - шихта (відходи. 5 - б нкер. Можливість залучення відходів загального обороту залежить від допустимого вмісту кисню в готовому металі. Тим часом показниками, які характеризують кінцеві результати залучення відходів виробництва і споживання в господарський оборот, є обсяг виробництва продукції з їх застосуванням та обсяг використання вторинної сировини. По відношенню до цих показників показник заготівлі вторинної сировини повинен стати похідним.

Утворені при цьому побутові відходи в даний час і в нашій країні практично не використовують в якості вторинної сировини, а відправляють на звалища, залучення бітових відходів пластмас в технологічний ланцюг виробництва виробів різного призначення є нагальною проблемою, тому що дозволить не тільки утилізувати сотня тисяч тонн важко -ізлагаемих в природних умовах відходів, але z сприятиме зменшенню утворення шкідливих виоросов ооразующіхся при отриманні первинних пластиків.

Федеральний закон Про відходи виробництва та споживання, прийнятий в 1998 р, визначив правові основи поводження з відходами з метою запобігання їх шкідливого впливу на здоров'я людини і навколишнє природне середовище, а також залучення відходів в господарський оборот в якості додаткових джерел сировини.

Дана програма (звичайно, в разі її реалізації) зорієнтована на: зниження на 20 - 30% негативного впливу відходів на навколишнє середовище в районах здійснення пілотних проектів переробки та знешкодження відходів; скорочення відчуження земель під полігони та сміттєзвалища за рахунок перероблених відходів; економію сировини, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів за рахунок залучення відходів в господарський цикл; накопичення і поширення досвіду з метою залучення підприємств до процесів використання і знешкодження знову утворюються і вже накопичених відходів; створення ринку екологічно безпечних технологій та обладнання для переробки та знешкодження відходів; виробництво і введення на ринок попиту товарів, виготовлених з (або з застосуванням) відходів.

Метою контролю є (О.І. Крассом, 2001 г.): забезпечення виконання екологічних, санітарних та інших вимог у сфері поводження з відходами, в тому числі вимог до транскордонного переміщення відходів, пожежної безпеки; до умов поводження з небезпечними відходами на підставі відповідних ліцензій; вимог щодо попередження і ліквідації НС, що виникають при поводженні з відходами; вимог і правил транспортування небезпечних відходів; виконання заходів щодо зменшення кількості відходів та залучення відходів в господарський оборот в якості додаткових джерел сировини.

Вторинна переробка матеріалів з відходів скорочує кількість забруднювачів навколишнього середовища, тому застосування відходу одного виробництва в якості сировини або реагенту в іншому в якійсь мірі вирішує екологічну задачу. Залучення відходів у виробництво крім іншого дає економічний ефект.

Сучасний етап розвитку промисловості характеризується зростаючою дефіцитом традиційних енергоресурсів і зростанням потреб в альтернативному паливі. У зв'язку з цим залучення відходів нафтопереробної промисловості в процес отримання альтернативного палива є актуальним.

Сучасний етап розвитку промисловості характеризується зростаючою дефіцитом традиційних енергоресурсів і зростанням потреб в альтернативному паливі. У зв'язку з цим залучення відходів нафтопереробної промисловості в процес отримання альтернативного палива є актуальним.

Федеральний закон Про відходи виробництва та споживання від 24 червня 1998 г. 1 Він складається з преамбули і восьми розділів, які об'єднують 31 статтю. У преамбулі вказуються цілі Закону: запобігання шкідливого впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє середовище, залучення відходів в господарський оборот в якості додаткового джерела сировини. I Загальні положення (ст. 1 - 4) встановлюються основні поняття, що використовуються в Законі принципи державної політики (наприклад, комплексна переробка матеріально-сировинних ресурсів з метою зменшення кількості відходів, доступ до інформації та ін.), Статус відходів як об'єкта права власності . Так, право власності на відходи належить власнику сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інших виробів чи продуктів, а також товарів (продукції), в результаті використання яких ці відходи утворилися. Дане право може бути придбано іншою особою на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування чи іншого угоди відчуження відходів. Придбання права (і повноважень) власності на небезпечні відходи вимагає наявності спеціальної ліцензії. У число повноважень і РФ і її суб'єктів входить, наприклад, забезпечення економічних, соціальних і правових умов для більш повного використання відходів і зменшення їх утворення.

З метою реалізації норм і положень Закону Про охорону навколишнього природного середовища Міністерством охорони навколишнього середовища і природних ресурсів розробляється Російська Державна програма Відходи. Основна мета цієї програми полягає в забезпеченні одного з умов екологічно безпечного розвитку країни: стабілізації, а в подальшому скороченні забруднення навколишнього середовища відходами та економії природних ресурсів за рахунок максимально можливого вторинного залучення відходів в господарський оборот.

Постановою уряду Росії від 130996 р №1098 затверджена федеральна цільова програма Відходи. Вона розроблена з метою: 1) створення нормативної та технологічної бази для реалізації єдиної державної політики у сфері поводження з відходами на всіх рівнях управління; 2) забезпечення стабілізації, а в подальшому скорочення і ліквідації забруднення ОПС відходами; 3) економії природних ресурсів за рахунок максимально можливого залучення відходів в господарський оборот.

Постановою Уряду Росії від 130996 р №1098 затверджена Федеральна цільова програма Відходи. Вона розроблена з метою: 1) створення нормативної та технологічної бази для реалізації єдиної державної політики у сфері поводження з відходами на всіх рівнях управління; 2) забезпечення стабілізації, а в подальшому скорочення і ліквідації забруднення ОПС відходами; 3) економії природних ресурсів за рахунок максимально можливого залучення відходів в господарський оборот.

Щорічно для складування відходів видобувних і збагачувальних комплексів відторгається більше 2 тис. Га земель, у тому числі орних. Рекультивація та повернення останніх в господарське користування значно відстають від темпів їх відчуження. Масштаби залучення відходів в переробку невеликі. Лише 2% їх застосовується в якості палива і мінеральних добрив і тільки 18% використовується як вторинна сировина, в тому числі10% - в будівельній індустрії.

Відповідно до федеральним класифікаційним каталогом відходів, затвердженим наказом Госкомекологіі Росії від 27 листопада 1997№527 всі відходи діляться на види. Каталог відходів призначений для використання в системі державного управління в галузі поводження з відходами під час обліку, контролі нормуванні ліцензування цієї діяльності видачі-дозволі на транскордонні перевезення і розміщення відходів, проектуванні природоохоронних споруд і проведенні средозащітних заходів, оцінці матеріального збитку або ризику виникнення аварії при поводженні з відходами. За допомогою каталогу організовується облік і формалізація видів відходів, а також інформаційне забезпечення державних органів виконавчої влади й несформованого ринку відходів з метою залучення відходів в господарський оборот в якості сировини.

Розглянуто ряд шляхів раціонального використання полихлоридов Сд - відходів хлорорганічних виробництв. Досліджено можливість отримання полімерних матеріалів на основі12 - Діхлорпропана і ароматичних вуглеводнів шляхом поли конденсації. Отримані смоли володіють високим електроопору. Детально розглянуто проблему залучення відходів в процесах оксіхлорірованія з пелью отримання хлорорганічних розчинників. Вивчено залежність каталітичної активності використовуваних систем від хімічної природи, пористої структури носія, наявності різних за силою кислотних центрів та інших факторів.