А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розрахований фільтр

Розрахований фільтр має мінімальне загасання в смузі затримування близько 30 дб.

Як видно з АЧХ розрахованого фільтра (рис. 6.7), його загасання на частоті 66 МГц одно 31 дБ, що д-аже краще, ніж було потрібно за умовами розрахунку.

Можна також змінити параметри вже розрахованого фільтра, вибравши його в списку Filters і клацнувши на кнопці Edit Design.

При відсутності вихідних параметрів функція виводить графіки імпульсної характеристики і АЧХ розрахованого фільтра.

Повертаються результатами є вектори коефіцієнтів поліномів чисельника b і знаменника а функції передачі розрахованого фільтра. Якщо розраховувався нерекурсивний фільтр, знаменник а містить один елемент, що дорівнює одиниці.

Зрозуміло, цінність програми fdatool була б невелика, якби в ній не було коштів експорту коефіцієнтів розрахованого фільтра для використання в MATLAB або інших програмах. експорт опису фільтру проводиться за допомогою команди Export меню File або комбінації клавіш Ctrl E.

АЧХ ФНЧ, синтезованого шляхом мінімізації середньоквадратичної помилки за допомогою функції firls. Результатом роботи функції є вектор b коефіцієнтів нерекурсивними фільтра. Розрахований фільтр має лінійну ФЧХ і вносить групову затримку, незалежно від частоти рівну і /2 відліків.

Результатом роботи функції є вектор b коефіцієнтів нерекурсивними фільтра. Розрахований фільтр має лінійну ФЧХ і вносить групову затримку, незалежно від частоти рівну п /2 відліків.

Головним результатом роботи функції є вектор b коефіцієнтів нерекурсивними фільтра. Розрахований фільтр має лінійну ФЧХ і вносить групову затримку, незалежно від частоти рівну і /2 відліків.

Результатом роботи функції є вектор Ь коефіцієнтів нерекурсивними фільтра. Розрахований фільтр має лінійну ФЧХ і вносить групову затримку, незалежно від частоти рівну п /2 відліків. Розрахунок фільтра виконується наступним чином: зворотне перетворення Фур'є від заданої ідеальної АЧХ дає нескінченний набір відліків імпульсної характеристики. Цей набір симетрично усікається до п 1 відліків і для ослаблення ефектів усічення множиться на яке використовується вікно. Якщо задана нормировка, визначається модуль коефіцієнта передачі отриманого фільтра в центрі смуги пропускання, і коефіцієнти фільтра діляться на це значення.

Результатом роботи функції є вектор b коефіцієнтів нерекурсивними фільтра. Розрахований фільтр має лінійну ФЧХ і вносить групову затримку, незалежно від частоти рівну і /2 відліків. Розрахунок фільтра виконується наступним чином: задана АЧХ кусочно-лінійно інтерполюється на рівномірну сітку з Npt точок, зворотне ДПФ дає імпульсну характеристику, вона симетрично усікається до п 1 відліків і для ослаблення ефектів усічення множиться на яке використовується вікно.

Орієнтовний розрахунок фільтрів проводиться за спеціальною методикою. Потім розрахований фільтр перевіряється в виробі і допрацьовується шляхом досвідченого підбору елементів.

Коефіцієнти БИХ-фільтра.

Для завдання параметрів лінійної моделі реалізованого проекту використовується меню МОДЕЛЬ. Коефіцієнти розрахованого фільтра можуть бути задані за допомогою кнопки ЗАГРУЗИТЬ або введені з клавіатури.

На практиці нестійкість проявляється в тому, що спектральні піки, знайдені за влучним висловом 1Мт (z), можуть не відповідати дійсним. Тому питання про стійкість розрахованого фільтра має принципове значення.

Однак перешкоди на вході системи або в ланках, близьких до входу, сприймаються підсилювачем як сигнал управління і відпрацьовуються системою. Для придушення перешкод у вхідному сигналі слід застосовувати статистично розраховані фільтри, а вхідні ланки системи повинні виконуватися з елементів з малим рівнем шумів.

Текст програми генерується СКР на мовіасемблера DSP з урахуванням параметрів розрахованого фільтра.

Ці методи застосовуються при розрахунку полоснопропускающіх фільтрів з резонаторами з відрізків передавальних ліній, пов'язаними послідовними ємностями або паралельними індуктивностями. Розрахунки можуть проводитися як для вузьких, так і для дуже широких смуг, таких, що розраховані фільтри можуть застосовуватися в якості фільтрів верхніх частот. Фільтри цих загальних типів розглянуті в § § 805 - 808 однак там методика розрахунку трактується стосовно вузьким і середнім смугах пропускання. Тут же використовується інший підхід, що забезпечує необхідну точність для більш широких смуг і менших рівнів пульсацій чебишовської характеристики.

Результати апроксимації трикутної імпульсної характеристики в рекурсивном вигляді за допомогою функції ргопу. Розрахунок фільтра проводиться таким чином. Спочатку визначається знаменник функції передачі за допомогою ковариационного методу аналізу авторегресійних моделей. Стійкість розрахованого фільтра не гарантується, проте даний метод може дати точні результати, якщо відліки в векторі h дійсно представляють собою початок імпульсної характеристики, рекурсивного фільтра з чисельником і знаменником порядків nb і па.

При цьому в рядку головного меню з'являється меню Правка. Нагадаємо, що файл ассемблерной програми поки порожній. Текст програми генерується СКР на мовіасемблера DSP з урахуванням параметрів розрахованого фільтра. Користувач може ввести власну програму на мові асемблера. Після формування тексту програми рекомендується відразу виконати команду ЗБЕРЕГТИ Фото.

З-1 добротність Q90 то фільтр у вигляді етажерочного мікромодуля на типових мікроплат виконати складно. Питання про герметизації вирішується в залежності від умов експлуатації фільтра і конструкторського виконання п'єзоелектричного резонатора Якщо в розрахованому фільтрі застосовують п'єзоелектричний резонатор, що випускається спеціалізованим підприємством, а в цьому випадку він завжди герметизований, то при відповідних умовах експлуатації фільтр не герметизують. І навпаки, якщо потрібно спроектувати п'єзоелектричний резонатор спільно з іншими елементами фільтра, то конструкцію останнього доцільно виконувати з урахуванням забезпечення герметичності. Після вибору конструкції фільтра в загальному вигляді приступають до його викреслювання.