А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розглянутий хвилевід

Відрізок розглянутих волноводов, відповідний мінімальному періоду зміни механічних властивостей, може складатися з будь-якої кількості однорідних областей (кінцеві циліндри або прямокутники) різної довжини з різними пружними постійними.

Параметри круглого хвилеводу при еліптичної деформації поперечного перерізу. При порушенні даного хвилеводу електромагнітної хвилею з лінійною поляризацією і при розбіжності площини поляризації збудження з площиною осей еліпса поперечного перерізу на виході хвилеводу лінійна поляризація поля перетворюється в еліптичну, що викликає появу паразитного крос-поляризованої хвилі, деяке зменшення рівня сигналу основної хвилі і поворот площини поляризації.

Дисперсійне рівняння хвиль розглянутого хвилеводу складається методом поверхневого струму.

Істотно, що основна хвиля розглянутого хвилеводу є гібридною.

Оскільки хвиля типу Ню в розглянутому хвилеводі є нижчим типом коливань, можна сформулювати отриманий результат наступним чином: по прямокутному волноводу можуть передаватися лише коливання з довжинами хвиль, меншими, ніж подвоєний розмір широкої стінки; більш довгохвильові коливання по волноводу принципово поширюватися не можуть.

Найбільший інтерес з точки зору використання розглянутого хвилеводу в СВЧ-аттенюатором представляє залежність від частоти коефіцієнта загасання. Як видно з рис. 312 при малих значеннях поверхневого опору він із зростанням частоти спочатку збільшується, потім при о) - - оо спадає до нуля. При великих значеннях поверхневого опору коефіцієнти загасання мають монотонну частотну залежність. З рис. 312 видно, що зі збільшенням поверхневого опору крутизна частотних характеристик загасання збільшується: чим більше п, тим швидше зменшується з частотою коефіцієнт загасання. При створенні широкодіапазонних СВЧ-пристроїв, наприклад аттенюаторов, важливо мати сталість коефіцієнта загасання в досить широкому діапазоні частот. У СВЧ-аттенюатором, виконуваних на основі прямокутних хвилеводів з резистивн-ними плівками, збудження поля здійснюється, як правило, центральним проводом прямокутного кабелю, що призводить до виникнення в хвилеводної частини атенюатора хвиль, близьких за структурою поля до хвилі ЄЦ однорідно заповненого прямокутного хвилеводу.

Це рівність має дуже ясний геометричний сенс: в даному хвилеводі можуть розповсюджуватися лише хвилі, довжина хвилі яких менше подвоєного поперечного перерізу хвилеводу.

Що станеться, якщо довжина хвилі генератора, від якого збуджується розглянутий хвилевід, буде значно менше критичної довжини хвилі. Це питання рівнозначний тому, як буде вести себе хвилевід, якщо розміри його поперечного перерізу a, b значно перевищують робочу довжину К. Теорія довгих ліній виявляється в подібному випадку явно недостатньою.

Хвилі, що мають в повітрі велику довжину, не можуть поширюватися в розглянутому хвилеводі без загасання.

Хвилі, що мають в повітрі велику довжину, не можуть поширюватися в розглянутому хвилеводі без загасання.

Наявність лінійного щодо Р члена показує, що фазові швидкості хвиль, що поширюються в розглянутому хвилеводі в протилежних направле1 киї, різні.

Крім законів розподілу полів, вельми важливо обчислити критичну довжину хвилі (критичну частоту) розглянутого хвилеводу і знайти довжину хвилі в хвилеводі.

У § 2.7 вказувалося, що хвилю, для якої константа ХКР має найбільшу величину, прийнято називати нижчої хвилею розглянутого хвилеводу.

Результати рішення рівняння (327) при m nl представлені на рис. 3183.19. З рис. 318 видно, що хвиля НЕП в розглянутому хвилеводі не має критичної частоти. На відміну від хвиль в хвилеводах, просто перегороджених плівкою (без діелектричної пластини), фазова постійна хвилі НЕП в розглянутому хвилеводі мало залежить від поверхневого опору плівок: позначається домінуюче впливав ня на фазову швидкість діелектрика. Характеристики загасання в цілому поводяться так само, як в розглянутих вище випадках: спочатку з ростом частоти спостерігається збільшення загасання, потім воно монотонно убуває і при до - - про прямує до нуля.

Результати рішення рівняння (327) при m nl представлені на рис. 3183.19. З рис. 318 видно, що хвиля НЕП в розглянутому хвилеводі не має критичної частоти. На відміну від хвиль в хвилеводах, просто перегороджених плівкою (без діелектричної пластини), фазова постійна хвилі НЕП в розглянутому хвилеводі мало залежить від поверхневого опору плівок: позначається домінуюче впливав ня на фазову швидкість діелектрика. Характеристики загасання в цілому поводяться так само, як в розглянутих вище випадках: спочатку з ростом частоти спостерігається збільшення загасання, потім воно монотонно убуває і при до - - про прямує до нуля.

Легко помітити, що виведення формули (632) заснований тільки на двох передумовах: пропорційності комплексних амплітуд хвиль, що біжать множнику e - J - і існування поняття критичної довжини хвилі. Оскільки обидві передумови справедливі для будь-якого типу коливань в підлогою металевому хвилеводі з довільною формою поперечного перерізу, то отриманий результат має універсальне значення для всіх розглянутих волноводов.

Легко помітити, що виведення формули (632) заснований тільки на двох передумовах: пропорційності комплексних амплітуд хвиль, що біжать множнику е - 2 і існування поняття критичної довжини хвилі. Оскільки обидві передумови справедливі для будь-якого ти-па коливань в підлогою метал-вої хвилеводі з довільною формою поперечного перерізу, то отриманий результат має універсальне значення для всіх розглянутих волноводов.

З рис. 4.3 видно, що частотні залежності коефіцієнта загасання мають немонотонний характер. Оскільки втрати в хвилеводі пов'язані з протіканням по плівці струмів провідності, при певних значеннях частоти, коли функція /o (xi /i), якої пропорційна складова Ег, звертається в нуль, загасання відсутня. В результаті в розглянутому хвилеводі для хвилі Еш існують інтервали частот, в яких загасання мало. Для того щоб пояснити залежність ходу характеристик загасання від Rn, згадаємо, що при поширенні даної хвилі в системі існують лише поздовжні струми провідності, в зв'язку з чим плівка виявляється послідовно включеної в еквівалентну схему хвилеводу.

У табл. 2.9 - 216 дані значення критичних хвильових чисел - f - хвиль також для восьми типів граничних умов. Такої кількості фіксованих значень кожного з варійованих розмірів досить для побудови апроксимуючих кривих залежностей хвильового числа від розмірів хвилеводу. Таблиці дозволяють визначити смугу одномодового режиму розглянутих волноводов.

Криві критичних умов нижчих несиметричних волі круглого хвилеводу з азімутальіо намагніченим гіромагнітного стрижнем (ц1 е10. Вивчення волноводов з однорідним заповненням дозволяє на найпростіших моделях виявити вплив тензорних властивостей середовища на характеристики власних хвиль шаруватих хвилеводів. Розглянемо круглий хвилевід, заповнений поздовжньо намагніченою гіромагнітного середовищем. граничним переходом а - Ь з рівнянь (223) і (224) неважко отримати рівняння критичних умов для розглянутого хвилеводу.

Зв'язок цілпндріч е с ь к о г о резонатора з пря моугольним волноводом через четвертьволно вий трансформатор. Слід звернути увагу на четвертьволновий відстань від коливального контуру до довгої лінії на еквівалентній схемі включення резонатора через вузьку стінку хвилеводу. Для наочності можна уявити собі, що отвір зв'язку знаходиться на короткозамкненим кінці четвертьволнового шлейфу, що входить до складу даного хвилеводу.

Приклади розташування неотражающих проводять стрижнів в хвилеводі з урахуванням структури електричного поля. Чи існує можливість експериментального спостереження структури електромагнітного поля в хвилеводі. З цією метою всередину хвилеводу можна ввести невеликий зонд, сполучений з чутливим індикатором, за умови, що зонд не вносить суттєвих перекручень у досліджуване поле. Відомі й інші методи спостереження структури поля у хвилеводах, що повністю підтвердили проведений теоретичний аналіз. При практичній роботі з однорідними хвилеводами завжди можна виходити, з наперед відомою структури поля, якщо встановлено, які типи хвиль можуть існувати в розглянутому хвилеводі при заданій частоті генератора надвисокочастотних коливань.

На рис. 320 зображені шкали довжин хвиль і частот, на яких нанесені обчислені значення критичних довжин хвиль і відповідні їм критичні частоти. Заштрихованная на малюнку область відповідає повною отсечке. За волноводу в цій області не можуть поширюватися ніякі хвилі. В сторону коротких хвиль і високих частот густота розташування критичних хвиль зростає, що вказує на можливість існування все більшої кількості типів хвиль. Мгц, з даного волноводу може поширюватися хвиля одного типу Ню, то на хвилі А1 6 см (частота 18750 МГц) можливо вже існування хвиль типів Ню, Н2О, Hoi, НЦ і ЄЦ. При подальшому підвищенні частоти можливе виникнення ще більшої кількості типів хвиль.