А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Наявні тепло

Наявні тепло, відповідно до рівнянь (97) і (96), так само: QPP Q2 - f Q.

Наявні тепло на 1 кг рідкого або на 1 м3 газоподібного палива Qp визначається відповідно до Нормативним методом теплового розрахунку котлоагрегатів при його температурі перед входом в паливні трубопроводи ПГУ. У разі розміщення газових нагнітачів на валу газотурбінного агрегату для розрахунку приймається температура палива перед нагнітачем газу. 
Зазвичай розташовується тепло одно нижчої теплоти згорання (Q. Така кількість тепла могло б бути виділено і використано, якби в парогенераторі не було втрат. Підраховуємо располагаемое тепло надходить в котел газу по відношенню до потенційного тепла спалюваного в печі сірчаного колчедану за формулою ( 74), стор.

Визначити располагаемое тепло в кДж /кг і корисно використане в котлоагрегате тепло у відсотках, якщо відомі температура підігріву мазуту / Т90 С, натуральний витрата палива В0527 кг /с, тиск перегрітої пари рп.

Підраховуємо располагаемое тепло надходить в котел газу по відношенню до потенційного тепла спалюваного в печі сірчаного колчедану - за формулою (74), стор. Частина наявного тепла, яка за умовами процесу не може бути використана, становить теплові втрати.

Використання наявного тепла відхідних газів для нагріву повітря дозволяє підтримувати в печах температуру, практично обмежену лише стійкістю вогнетривів.

Потрібно визначити располагаемое тепло продуктів горіння д% і втрати тепла з хімічним недожогом дз.

Метод розрахунку наявного тепла згоряння був дан в 5 - му розділі. У цих розрахунках враховувалося тепло, поглинене паливом і киснем до початку реакції. Однак справжні температури можуть бути нижче внаслідок дисоціації двоатомних газів Н2 О2 і СО.

У реальному двигуні розташовується тепло витрачається не тільки на вчинення корисної роботи і на втрату тепла з йдуть відпрацьованим газом, але і на інші втрати, які безперервно відбуваються в процесі роботи двигуна.

З чого складається располагаемое тепло.

При цьому всі располагаемое тепло відпрацьованих газів використовується для підігріву повітря. Така регенерація називається повною. Очевидно, що цей випадок може мати лише теоретичне значення, так як при нульовій різниці температур між відпрацьованими газами і повітрям, що мала б місце при повній регенерації, неможливий теплообмін в регенераторі.

Різке зниження кількості наявного тепла зі зменшенням навантаження двигуна не дає можливості утилізувати напрацьоване тепло на всіх режимах роботи двигуна.

Напр палива теплом ззовні підвищує располагаемое тепло палива (Qpp) і відповідно теоретичну температуру його горіння. Розглянемо це положення стосовно мазуту.

тут величина ка є располагаемое тепло палива без урахування тепла водяного газу.

В ідеальному двигуні з усього наявного тепла Q0 перетворюється в роботу Qo - Qi кількість Qx є неминучою втратою.

У багатьох випадках вираз для наявного тепла може бути спрощено. У ньому зазвичай відсутня складова Еф; крім того, в більшості випадків можна виключити величину /тл, так як вона дуже мала в порівнянні з теплотою згоряння палива.
 Зовнішній тепловий баланс характеризує розподіл наявного тепла на корисну роботу і теплові втрати.

Нижче наводяться номограми для визначення наявного тепла продуктів згоряння gz і втрат тепла внаслідок хімічної неповноти горіння дз.

Застосування зазначених формул для підрахунку наявного тепла продуктів горіння природного газу та мазуту розглянуто на стор. Застосування зазначених формул для підрахунку наявного тепла продуктів горіння різних видів газоподібного рідкого і твердого палива дано в розділах VIII-XV (стор.

ТЕПЛОВОЇ БАЛАНС - рівність між кол-вом наявного тепла і сумою корисно використаного тепла і тепла, втраченого в процесі його використання. Корисно використане тепло - тепло, що пішло на нагрівання води в водогрійному котлі або на з пара в паровому котельному агрегаті. Втрачене тепло - це втрати з йдуть димовими газами, від хім. і механічні. При спалюванні рідкого і газоподібного палива втрати тепла від механіч.

Значення величини В враховується при підрахунку наявного тепла продуктів горіння і втрат тепла з димовими газами. Дані про величину В для окремих видів палива наведені в гл.

У табл. 187 наведені результати порівняльних підрахунків наявного тепла продуктів згоряння qz і втрат тепла внаслідок хімічної неповноти горіння дз при спалюванні деяких видів палива за існуючою і пропонованої методикам.

Підрахунки втрат тепла з димовими газами і наявного тепла продуктів горіння із застосуванням цих таблиць викладені в розділах VIII - X, стор. У табл. 212 наведені результати порівняльних підрахунків наявного тепла продуктів згоряння qz і втрат тепла внаслідок хімічної неповноти горіння Д3 при спалюванні деяких видів палива за існуючою і пропонованої методикам.

В останніх двох рівняннях величина Qp носить назву наявного тепла, що припадає на 1 кг або 1 м3 палива.

Тепловий баланс системи отримання і нагнітання пара відображає розподіл наявного тепла по окремих елементах цієї системи.

Втрати тепла в навколишнє середовище складають 5% від наявного тепла відхідних газів, які направляються в котел.

Кількість тепла, внесеного в топку котла, називають розташовуваним теплом. На підігрів і випаровування води і перегрів пари використовується частина цього тепла. Частина наявного тепла втрачається з газами, від хімічної і механічної неповноти згоряння, а також в навколишнє середовище. Розподіл наявного тепла на корисно використовуване тепло і теплові втрати носить назву теплового балансу котельного агрегату.

Підставляючи в ур-ие (50) Q Вь Qp (яка розташовується тепло) і Т Т0 (теоретич. Повної регенерацією називається такий ідеальний процес, при якому всі располагаемое тепло вихлопних газів використовується для підігріву повітря. Таким чином, г) е вказує, яка частина наявного тепла звертається в механічну роботу.

Втрати тепла з димовими газами зазвичай становлять 5 - 8% наявного тепла.

Теоретична індикаторна діаграма карбюраторного двигуна. Отже, в роботу циклу Lt ідеального термодинамічної процесу перетворюється не всі располагаемое тепло Qi, а лише частина його. Тепло Qa неминуче втрачається.

Втрати тепла в навколишнє середовище в обох випадках рівні 5% від наявного тепла продуктів горіння, що надходять в котел.

У табл. 22 наведені середні значення окремих складових теплового балансу у відсотках від наявного тепла для поршневих двигунів з іскровим запалюванням транспортного типу.

Ми наближено вважаємо, що загальна величина цих втрат становить 10% від наявного тепла, але це припущення довільно.

Таким чином, в теплофікаційних установках з протитиском теоретично можливо використовувати 100% наявного тепла пара.

Втрати т епла в навколишнє середовище в обох випадках рівні 5% від наявного тепла продуктів горіння, що надходять в котел.

Номограми III і IV (рис. 19 і 20) побудовані для визначення наявного тепла продуктів згоряння q% при спалюванні мазуту.

Номограми III і IV (рис. 19 і 20) побудовані для визначення наявного тепла продуктів згоряння qz при спалюванні мазуту.

Завдяки рекуперації тепла економія мазуту дорівнює 6 5%, в той час як располагаемое тепло нагрітого в рекуператорі повітря дорівнює 015 qz або 015 - 3045% по відношенню до Тепломісткість спалюваного мазуту.

Завдяки рекуперації тепла економія мазуту дорівнює 6 5%, в той час як располагаемое тепло нагрітого в рекуператорі повітря дорівнює 015 q%: або 015 - 304 5% по відношенню до Тепломісткість спалюваного мазуту.

У ВМД, забезпечених реактивним соплом, т]е показує, яка частина наявного тепла витрачається на збільшення кінетичної енергії продуктів згоряння, а отже, і на створення сили тяги.

Практично значно зручніше висловлювати тепловий баланс котло-агрегату в відносних величинах - у відсотках від наявного тепла або теплоти згорання палива.

Карно і знову встановлюємо, що кількість отриманої роботи тим більше, чим вище температура наявного тепла. Якщо відвести від джерела з температурою Т кількість тепла Qb то передостанній член рівняння (3 - 9) отримає негативний знак і зменшиться на величину роботи, яку може зробити Qi в циклі Карно між температурами Г]і Т0 в ідеальній машині.