А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Розроблена таблица

Розроблена таблица № 6 амортизації основних засобів служить підставою для запису нарахованої амортизації в регістри синтетичного і аналітичного обліку.

Розроблювальні таблиці використовуються в більшості своїй для отримання необхідних показників за розрахунками з працівниками по оплаті праці, планування цих витрат, використання їх у практичній діяльності підприємства і контролю за використанням фонду заробітної плати по складом і категоріями працівників. Для цього дані з відомостей групуються в розроб-боточние таблиці.

Розроблювальні таблиці - облікові регістри, що складаються на основі бухгалтерських документів і нормативних матеріалів. Такі таблиці застосовуються при розрахунку амортизації основних засобів, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, розподіл послуг допоміжних і інших виробництв, складанні зведень нарахованої заробітної плати за її складом і категоріями працівників та інших облікових роботах. Підсумкові дані таких таблиць використовуються для записів по рахунках бухгалтерського обліку.

Розроблювальні таблиці - облікові регістри, зі -, ставлять на основі бухгалтерських документів і нормативних матеріалів. Такі таблиці застосовуються при розрахунку амортизації основних засобів, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, розподілу послуг допоміжних і інших виробництв, складанні зведень нарахованої заробітної плати за її складом і категоріями працівників та інших облікових роботах. Підсумкові дані таких таблиць використовуються для записів по рахунках бухгалтерського обліку.

Розроблювальні таблиці № 19 і 20 використовують для аналізу фонду заробітної плати (оплати праці) та інших виплат за категоріями працюючих. За даними цих таблиць складають форми № 5сх річного звіту радгоспу Чисельність працівників і фонд заробітної плати і форму № 5 річного звіту колгоспу Чисельність і оплата праці колгоспників.
 Розроблювальні таблиці № 19 і 20 становлять за даними рас-парному-платіжних відомостей з використанням даних табельного обліку, зведених і первинних документів з оплати праці. У таблицях нарощують оберти з початку року. Щоб забезпечити заповнення розроблювальні таблиць № 19 і 20 необхідно робити нарахування заробітної плати в розрахунково-платіжних Зедом за категоріями працівників і мати відповідні проміжні підсумки. Наприклад, в розрахунково-платіжної відомості відділення (ферми) слід здійснювати нарахування заробітної ллати по категоріях працюючих.

Розроблена таблица ділиться на два розділи. У першому розділі проводиться обчислення амортизації за видами надійшли і вибули основних засобів в попередньому місяці, в нашому при мері - в січні.

Дані розроблювальні таблиць включають до відповідних журнали-ордери або відомості. Дані з відомостей переносять в інші документи, а де це необхідно, ще й звіряють з записами в журналах-ордерах. підсумкові дані журналів-ордерів записують у Головну книгу, за даними якої складають баланс.

Замість разработочной таблиці форми Mb PT-5 багато підприємств складають машинограму або ручної Звід заробітної плати, утримань і заліків по цеху, а потім, згрупувавши заробітну плату по всіх цехах і підрозділах, отримують загальний звід нарахувань, утримань і заліків по всьому підприємству.

У разработочной таблиці № 4 крім показників по заробітній платі наводяться показники в натуральному вираженні в людино-днях і людино-годинах. Ця таблиця відкривається на кожен місяць, і записи в ній виробляються з розрахункових відомостей по нарахуванню заробітної плати за звітний місяць. Нарахована працівникам несписочного складу заробітна плата виділяється в таблиці окремим рядком. Показники разработочной таблиці № 4 використовуються для складання статистичної звітності будівельної організації з праці і заробітної плати.

У разработочной таблиці форми № 3 відкривається на місяць, узагальнюється звід оборотів по розрахунках з робітниками і службовцями. Запис оборотів виробляється на підставі розрахункових відомостей, з яких в таблиці форми № 3 в присудок записуються дані по заробітній платі окремих структурних підрозділів (пунктів виконавців робіт, будівельних ділянок та ін.), А в підлягає - за видами нарахувань і утримань.

На підставі даних розроблювальні таблиць форм № 4 і 5 будівельні організації складають і подають до вищестоящі організації і статистичні управління місячні і квартальні звіти з праці і заробітної плати. У місячних звітах містяться показники про чисельність та фонд заробітної плати працівників будівельної організації. Квартальні звіти доповнюються показниками про чисельність працівників за категоріями і використання робочого часу.

Далі в разработочной таблиці вказуються річні норми амортизації (див. Графи 3 і 4 вони беруться також з інвентарних карток) і виробляється обчислення амортизації на повне відновлення і на капітальний ремонт основних засобів за місяць з первісної вартості надійшли і вибули основних засобів.

Записи в разработочной таблиці форми № 3 починаються з перенесення заборгованості на початок місяця з такою ж таблиці за попередній місяць.

У другому розділі разработочной таблиці № 6 проводиться розрахунок амортизації до нарахування за звітний місяць, в нашому прикладі - за лютий. В якому порядку проводиться розрахунок амортизації за звітний місяць, було вже сказано (див. стор. Що стосується аналізованої разработочной таблиці він полягає в наступному.

Підстава для записів: розроблювальні таблиці за видатками на роботи, вартість яких належить до витрат майбутніх періодів; авансові звіти ; акти про покупку майна приватизованого підприємства або їх замінюють; авізо на передачу видатків майбутніх періодів; РТ-14; інші первинні бухгалтерські документи.

Структура циклічної програми. Наприклад, при складанні розроблювальні таблиць відомо кількість вихідних документів, які піддаються статистичній обробці за формулами. Для управління повтореннями циклів в циклічних програмах використовуються лічильники циклів.

Контроль правильності записів в разработочной таблиці № 9 і в зведенні відомості № 12 здійснюють шляхом зіставлення підсумків. У відомості № 12 (графа Разом) підсумкова сума 28717 руб. за дебетом рахунки 23 Допоміжні виробництва повинна дорівнювати загальній сумі гр. I повинна дорівнювати підсумку гр.

Листок-розшифровка - обліковий регістр (розроблена таблица), який використовується при журнально-ор-дерну формі обліку. В кінці місяця дані листків відображаються у відомостях або журналах-ордерах.

Для інвентаризації потоків інформації використовують спеціальні розроблювальні таблиці. Так як структура будь-якого процесу в системі є єдність виробничих і управлінських процесів, спрямованих на, досягнення спільної мети функціонування системи, то вивчення і аналіз їх співвідношення і взаємовпливу представляється дуже важливим. З цією метою розроблювальні таблиці повинні передбачати такі дані: ділянка виробничо-господарської діяльності, елементи виробничого процесу, функції управління. Ці ознаки дозволяють досліджувати об'єкт у вигляді структури виробничо-господарських процесів, що складаються з взаємодіючих елементів і набору функцій, що застосовуються для управління кожним процесом і елементом системи.

У журнали-ордери, накопичувальні відомості або розроблювальні таблиці записуються дані кожного первинного документа окремо, що дозволяє контролювати правильність записів.

Для розподілу послуг допоміжних виробництв застосовують разработочной таблицю № 9 Розподіл послуг допоміжних виробництв (непромислових господарств), яка складається з чотирьох розділів. У першому розділі обчислюють фактичну собівартість продукції (послуг) і матеріальних цінностей, випущених допоміжними виробництвами і показують їх планову собівартість. Заповнений розділ разработоч-ної таблиці № 9 наведено нижче. У другому розділі показують кількість і планову собівартість отриманих і наданих зустрічних послуг, кількість і вартість послуг, відпущених основним споживачам, вартість цінностей, оприбуткованих на матеріальні рахунки, визначають собівартість одиниці продукції, робіт і послуг.

Відомість зведеного обліку витрат заповнюється на підставі розроблювальні таблиць з розподілу окремих видів витрат, звітів цехів і планово-облікових підрозділів про надані ними послуги та їх вартість. Розподіл непрямих витрат за видами продукції проводиться за допомогою коефіцієнтів.

Записи у відомості № 12 роблять з розроблювальні таблиць і первинних документів з кредиту рахунків, поміщених в цій відомості. Суми, відображені в інших журналах-ордерах за дебетом рахунка № 25 і кредиту різних рахунків (№ 607176 та ін.), записують у відомості N 12 з листків-розшифровок.

Зазначені відомості складають на підставі відомостей та розроблювальні таблиць розподілу сировини і матеріалів, заробітної плати, послуг допоміжних виробництв і непромислових господарств, розрахунків по амортизаційних відрахуваннях, листків-розшифровок по іншим грошовим витратам.

Зазначені відомості складаються на підставі відомостей і розроблювальні таблиць розподілу сировини і матеріалів, заробітної плати, послуг допоміжних виробництв і непромислових господарств, розрахунків по амортизаційних відрахуваннях, листків-розшифровок по іншим грошовим витратам.

Необхідно провести розрахунок суми ЄСП і заповнити разработочной таблицю.

На додаток до журналів-ордерів і відомостей можуть складатися розроблювальні таблиці, де проводять розрахунки амортизації, зносу МБП і ін. Дані таблиць використовуються для записів у відомості і журнали-ордери.

Зазначені вище відомості складаються на підставі відомостей та розроблювальні таблиць розподілу сировини і матеріалів, заробітної плати, послуг допоміжних виробництв і непромислових господарств, розрахунків по амортизаційних відрахуваннях, листів-розшифровок по іншим грошовим витратам.

Нарахування амортизаційних відрахувань виробляється в цьому випадку в разработочной таблиці № 6 або № 7 журнально-ордерної форми рахівництва.

Регістрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, накопичувальні відомості, розроблювальні таблиці та головна книга, що складаються за дебетом рахунків.

За рахунками, за якими ведуться накопичувальні відомості і розроблювальні таблиці, записи в журналах-ордерах проводяться підсумковими сумами на підставі підсумків накопичувальних відомостей і розроблювальні таблиць.

Регістрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, накопичувальні відомості, розроблювальні таблиці і головна книга, що складаються за дебетом рахунків.

Запис у відомість виробляють на підставі первинних документів і розроблювальних таблиць розподілу матеріалів, заробітної плати, послуг допоміжних виробництв, розрахунку амортизації основних засобів, зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та листків-розшифровок по іншим грошовим витратам, відображеним в журналах-ордерах.

Таблиця складається з трьох розділів; I розділ представляє собою разработочной таблицю для визначення виручки від реалізації і витрат на закупівлю сировини; в II розділі таблиці визначається різниця між грошовими надходженнями і виплатами - зміни грошового потоку за кожен місяць (наприклад, в липні планується відтік грошових коштів в розмірі 2140000 руб., який і вказано в рядку 16); в III розділі спочатку розрахований залишок грошових коштів на початок кожного місяця за умови, що підприємство не виробляє позик, встановлений норматив грошових коштів віднімається з розрахованого грошового залишку та, таким чином, визначається потреба в кредитах або надлишок грошових коштів. У разі позитивного сальдо грошових коштів надлишок повинен використовуватися для погашення отриманого кредиту або інвестування його в цінні папери.

Суми витрат вносяться в журнал-ордер безпосередньо з группіровочних відомостей, розроблювальні таблиць, відомостей розподілу і т.п. Оскільки в ньому накопичуються і витрати по рахунках 232526 як правило, спеціальних відомостей щодо розподілу цих витрат не становлять, так як є можливість зробити це в самому журналі-ордері.

Далі в рядках 16 і 20 в графи 3 - 7 разработочной таблиці вписується різниця між сумами амортизації по котрі вступили основних засобів та сумами амортизації по вибулим основним засобам (значущі в першому розділі в рядках 8 і 14 за графами 679 11 і 13 ) зі знаком плюс, коли сума амортизації по котрі вступили основних засобів перевищує суму амортизації по вибулим основним засобам, і зі знаком мінус - в зворотному випадку.

Перший блок включає 16 журналів-ордерів, близько 20 відомостей і 15 розроблювальні таблиць. Він визначає склад єдиної журнально-ордерної форми обліку і призначений як для великих, так і невеликих підприємств, в тому числі малого бізнесу. Областю його застосування є підприємства і організації промисловості, будівництва, науки, постачання і збуту.

Виконує під безпосереднім керівництвом бухгалтера роботи із заповнення облікових регістрів і розроблювальних таблиць на підставі даних первинних документів (вимог на матеріали, нарядів на відрядні роботи тощо.), Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку .

У бухгалтерії на підставі перших примірників документів на витрата матеріалів складають разработочной таблицю N 1 Розподіл витрати матеріалів, в якій вказують цехи і рахунки-споживачі, замовлення, статті витрат і інші об'єкти обліку або калькуляції і витрата матеріалів за обліковими цінами. На підставі разработочкой таблиці № 1 роблять записи у відомість № 12 Витрати цехів (дебет рахунків № 202324 2528) та інші регістри. При механізації обліку на машинолічильні установці виготовляють табуляграми з розподілу витрат матеріалів.

Для обчислення витрат окремо взятого виробництва при веденні журнально-ордерної форми рахівництва використовується розроблена таблица № 9 (див. Нижче), при автоматизації обліку розрахунок проводиться на комп'ютері.

Для списання витрачених матеріалів на відповідні об'єкти обліку витрат в бухгалтерії складають разработочной таблицю № 1 Розподіл витрати матеріалів. Матеріали у відомості № 10 відображаються за обліковими цінами.

Витрати за нормами і відхиленнями від норм відображаються в первинних документах, розроблювальних таблицях, розрахунках або замінюють їх машинограммах розподілу матеріалів, палива, енергії, заробітної плати, витрат на обслуговування виробництва і управління, а також у відомостях (картках) зведеного обліку витрат. Облік ведеться за видами продукцій, місцями виникнення та статтями витрат.

В кінці кожного розділу Плану рахунків наводиться перелік облікових регістрів, відомостей, розроблювальні таблиць при журнально-ордерній формі бухгалтерського (фінансового) обліку, як типовий, так і скороченою (для малих підприємств), відповідно до листа Мінфіну Російської Федерації від 24 червня 1992 р . № 59 Про рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах, а також перелік основних машинограм (роздруківок), використовуваних при машинно-орієнтованих формах обліку.

Суми амортизації будівельні підприємства розраховують щомісяця в розмірі /річної норми і складають спеціальну разработочной таблицю Розрахунок зносу (амортизації) основних засобів (при журнально-ордерній формі обліку) або машинограм аналогічного змісту.

При використанні журнольно-ордерної форми бухгалтерського обліку на підставі первинних документів складаються накопичувальні відомості і розроблювальні таблиці.