А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Довільний контур

Довільний контур може бути розділений на нескінченно велика кількість елементарних циклів АДІАБАТА. У межі перша і остання адіабати можуть бути розглянуті як дотичні до довільного контуру. Очевидно, довільний контур не може опинитися поза контуру циклу Карно. Тому площа довільного контуру може бути дорівнює або менша за площу циклу Карно. Отже, і робота довільного циклу може бути дорівнює або менше роботи циклу Карно, проведеного в тому ж інтервалі температур, що і довільний цикл.

До визначення закону повного струму. Розглянемо довільний контур довжиною /(рис. 3.4), що обмежує поверхню S. Через цю поверхню проходять струми 1 і /2 що створюють магнітне поле.

Три довільних поверхні, обмежені одним і тим же контуром /. Розглянемо довільний контур /в магнітному полі постійного струму.

Розглянемо довільний контур С і вершину v, що належить цього контуру. Повторне застосування транзитивності показує, що в вершині v є петля.

Розглянемо довільний контур з індуктивністю L. За відсутності струму в навколишньому просторі немає магнітного поля, і магнітний потік, зчеплений з контуром, дорівнює нулю.

Магнітне напруга уздовж відрізка ds одно магнітному напрузі уздовж dsi. Розглянемо тепер довільний контур L (рис. 119), проте лежить в площині, перпендикулярній до току.

магнітне напруга уздовж відрізка ds одно магнітному напрузі уздовж dsj. | Контури, що охоплюють (а і в і не охоплюють (б струм. Розглянемо тепер довільний контур L (рис. 150), проте лежить в площині, перпендикулярній до току. Магнітне напруги. Розглянемо тепер довільний контур L (рис. 157), проте лежить в площині, перпендикулярній до току.

для довільного контуру З РЕ може бути отриманий будь-яким методом електростатики, наприклад, для еліпса застосуємо метод поділу змінних.

При довільному контурі перетину положення найбільш напружених точок легко встановити за допомогою нульової лінії, що відповідає заданій силовий точці: провівши нульову лінію, знаходимо найбільш віддалені від неї точки перетину, вони і є небезпечними.

Виберемо деякий довільний контур (рис. 133), наприклад OBCD, і обчислимо роботу, яку здійснюють кулонівських сили при перенесенні заряду q (q 0) з цього контуру.

С - довільний контур, що лежить в О.

Нехай З довільний контур, навколишній відрізок[0,1], Всередині якого /(х) голоморфна.

У разі довільного контуру розсічемо площа, що охоплюється цим контуром, на елементарні прямокутники (рис. 46) і підсумуємо значення циркуляції швидкості, певні по контурах окремих прямоуголь - ників. Всякий прямокутник, f крім розташованих у країв майданчика о, межує з чотирма іншими прямокутниками, маючи з ними спільні боку. Здійснюючи обхід суміжних прямокутників в одному і тому ж напрямку, знайдемо, що по одній і тій же стороні циркуляція швидкості буде обчислена двічі, але в протилежних напрямках.

У разі довільного контуру перетину, визначивши положення нейтральної осі, проводять до контуру перетину дотичні, паралельні нейтральної осі; точки дотику і визначать положення найбільш напружених точок.

Якщо по довільному контуру, протікає змінюється струм, то він створює власний змінюється магнітний потік, що наводить в контурі проти-во - ЕРС, спрямований так, щоб перешкодити всякому зміни струму.

Циркуляція по довільному контуру Г легко тепер може бути ув'язана з ротором векторного поля.

Контури інтегрування Г, що охоплюють вершину тріщини. Таким чином, довільний контур, що починається на нижній поверхні тріщини, що закінчується на верхній і охоплює вершину тріщини, дає однакове значення J. Отже, енергетичний J-інтеграл не залежить від контуру інтегрування.

Тут Г - довільний контур, навколишній вершину тріщини і обмежує площу S; Гс - контур, складений відрізками CD і CD на берегах тріщини (рис. 110); W - щільність енергії деформації; Tj OfjHj, n /f - компоненти одиничного вектора нормалі до контуру, спрямованого зсередини контуру.

Якщо ж розглядається довільний контур, то, як показав Ф. І. Франкль (1947), не існує потенційного обтікання дозвуковим потоком з місцевими надзвуковими зонами.

Магнітний потік через довільний контур, виділений в плазмі з ідеальною провідністю, залишається постійним.

З цією метою візьмемо довільний контур і складемо для нього рівняння за законом повного струму. Повний струм, що пронизує майданчик, обмежену контуром, дорівнює сумі струму провідності і струму зміщення.

З цією метою візьмемо довільний контур і складемо для нього рівняння по закону повного струму. Повний струм, що пронизує площу, обмежену контуром, дорівнює сумі струму провідності і струму зміщення.

У цій площині візьмемо довільний контур і припустимо, що швидкість руху плазми поперек ліній У стала неоднаковою (див. Стрілки для і на рис. С.

. З цією метою візьмемо довільний контур і складемо для нього рівняння за законом повного струму. Повний ток, що пронизує площу, обмежену контуром, дорівнює сумі струму провідності і струму зміщення.

з цією метою візьмемо довільний контур і складемо для нього рівняння за законом повного струму. Повний струм, що пронизує майданчик, обмежену контуром, дорівнює сумі струму провідності і струму зміщення .

з цією метою візьмемо довільний контур і складемо для нього рівняння за законом повного струму. Повний струм, що пронизує площу, обмежену контуром, дорівнює сумі струму провідності і струму зміщення.

При обчисленні загального опору довільного контуру необхідно перш за все встановити, які з провідників з'єднані послідовно, а які - паралельно.

Таким чином, можна збирати довільні контури, додаючи або виключаючи різні області.

Дана команда призначена для штрихування довільних контурів на зображенні. Контури можуть бути самими різними: замкнутими і незамкненими, з внутрішніми порожнинами і без них, з упорядкованими межами і неупорядкованими.

Таким чином, циркуляція по довільному контуру дорівнює нулю.

Застосування нелокальної задачі Рімана на довільному контурі воляет знайти для КП ноші класи точних рішень.

Звідси випливає, що магнітне напруга уздовж довільного контуру таке ж, як і для проекції цього контуру на площину, перпендикулярну до струму.

Якщо тепер розбити площа, що охоплюється довільним контуром L, на елементарні площадки, утворені сіткою координатних ліній (фіг. Таким чином, об'ємний витрата рідини через довільний контур, проведений між двома лініями струму, визначається тільки значеннями функцій струму на цих лініях і абсолютно не залежить від форми контуру.

Вимога, щоб потік цього вектора через довільний контур Г дорівнював нулю, будемо розуміти як певний закон збереження, записаний в інтегральної формі.

Істотно складніше завдання про набіганні струменя на довільний контур у, яка ставиться так.

Отримані формули (5.5) і (5.6) справедливі для довільного контуру. для концентричних кіл все інтеграли в (5.5) обчислюються аналітично.

Розглянемо тепер хвилі, порушувані при русі довільного контуру с паралельно осі Ох з постійною швидкістю с.

Теорію одновимірних сингулярних рівнянь прийнято викладати для довільних контурів в комплексній площині, що дозволяє відразу, без допоміжних перетворень, використовувати її для вирішення деяких двовимірних крайових задач математичної фізики. Тоді сама побудова теорії спирається на властивості інтеграла типу Коші.

При стисненні в торець плоско-паралельними бойками тел довільного контуру в плані компоненти швидкості деформації в різних напрямках, перпендикулярних напрямку дії стискаючої сили, різні, оскільки подовження матеріальних волокон в напрямках, перпендикулярних напрямку ходу інструменту ускладнені не в однаковій мірі.

Сингулярне інтегральне рівняння (1) для довільного контуру L є окремим випадком характеристичного інтегрального рівняння з ядром Коші (див. Пп. Маємо брус постійного поперечного перерізу, обмеженого довільним контуром L (рис. 8.1), Початок координат сумісний з центром тяжкості закріпленого лівого торця бруса, направивши на його осі координатну вісь ха, а осі х і xz - по головних осях поперечного перерізу так, щоб система осей Ох & ь була права.

В силу довільності поверхні 5 що спирається на довільний контур С, підінтегральний вираз має звертатися в нуль у всіх точках простору.

Строго аналітичного рішення визначення швидкості переміщення контакту для довільного контуру харчування і довільного розташування свердловин не існує. На електричних сітках з точністю, достатньою для інженерної практики, це питання вирішується для довільної форми контурів нафтоносності і довільного розташування свердловин порівняно просто.

У неабелева теорії елемент калібрувальної групи ми зіставляємо довільному контуру в просторі-часі.