А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вироблена продукція

Вироблена продукція поділяється щоквартально (далі - розрахунковий період), якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (понад або нижче норми) за квартал переноситься на наступний розрахунковий період.

Вироблена продукція підлягає розподілу між д-вою та інвестором в частках, передбачених СРП. Частина виробленої продукції належить інвестору на правах власності і може бути вивезена з митної території РФ на умовах і в порядку, визначених цією угодою.

Вироблена продукція має форму товару.

Вироблена продукція, призначена для використання в якості оплати праці працівників підприємства в натуральній формі, а також для розрахунків за бартером, оцінюється за середніми ринковими цінами на аналогічну продукцію, що існували на момент виробництва, тобто за цінами, за якими вона могла бути продана. 
Вироблена продукція відповідає загальному обсягу вуглеводнів, добутих і доставлених в пункт розділу, що фіксується в умовах СРП.

Вироблена Продукція - означає Здобуті Вуглеводні за вирахуванням нормативних втрат вуглеводнів і нормативних витрат вуглеводнів на власні технологічні потреби Інвестора.

Вироблену продукцію - молоко, шерсть, яйця, приплід, приріст молодняку худоби і відгодовуваних тварин, мед, хутро та ін. - Протягом року відображають по планової собівартості за кредитом рахунка 20 Основне виробництво, субрахунок Тваринництво і дебетом рахунка 40 Готова продукція або рахунку 11 Тварини на вирощуванні та відгодівлі, залежно від виду отриманої продукції.

Рух вартості основних виробничих фондів. Якщо вироблена продукція не реалізована, то витрати не відшкодовуються і джерело для заміни зношених основних виробничих фондів відсутня.

Якщо вироблена продукція забракована державної прийманням за умови, що вона прийнята ВТК підприємства, то нанесений народному господарству збитків від випуску бракованих виробів відшкодовується підприємством. При цьому адміністрація підприємства може перекласти частину матеріальної відповідальності за шлюб на конкретних осіб, з вини яких він був допущений.

Вся вироблена продукція підлягає державній атестації. Вона проводиться з найважливіших видів продукції виробничо-технічного призначення, використання якої дає великий народногосподарський ефект, а також з предметів народного споживання, які задовольняють основні потреби населення.

Обсяг виробленої продукції (ВП) може бути виражений в натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру відповідно. Розрізняють три методи визначення виробітку: натуральний (умовно-натуральний), вартісний і за нормованим робочим часом.

Розподіл виробленої продукції, отриманої державою в результаті розподілу продукції відповідно до умов угоди, або її вартісного еквівалента між Російською Федерацією і суб'єктом Російської Федерації, територія якого використовується для проведення робіт за вказаною угодою, при користуванні ділянками континентального шельфу здійснюється на основі договорів, укладених відповідними органами виконавчої влади Російської Федерації і органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації стосовно, як правило, до кожного окремою угодою.

Розподіл виробленої продукції, отриманої державою в результаті розподілу продукції відповідно до умов угоди, або її вартісного еквівалента між Російською Федерацією і суб'єктом Російської Федерації, на території якого розташований надається в користування ділянку надр або проводяться роботи за угодою при користуванні надрами континентального шельфу Російської Федерації, здійснюється на основі договорів, що укладаються відповідними органами виконавчої влади Російської Федерації і органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації стосовно, як правило, до кожного окремою угодою не пізніше ніж через 30 днів з дня набрання таким угоди в силу.

Частина виробленої продукції, що надходить в федеральну власність, може бути використана для федеральних потреб в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з зарахуванням виручки від її реалізації в Федеральний бюджет.

Вартість виробленої продукції в поточному періоді може змінюватися в залежності від зміни обсягу приросту виробленої та реалізованої продукції і зміни ціни продукту.

Частина виробленої продукції, що є за умовами угоди часткою інвестора, належить на праві власності інвестору.

Розподіл виробленої продукції, отриманої державою в результаті розподілу продукції відповідно до умов угоди, або її вартісного еквівалента між Російською Федерацією і суб'єктом Російської Федерації, на території якого розташований надається в користування ділянку надр або проводяться роботи за угодою при користуванні надрами континентального шельфу Російської Федерації, здійснюється на основі договорів, укладених відповідними органами виконавчої влади Російської Федерації і органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації стосовно, як правило, до кожному окремою угодою не пізніше ніж через 30 днів з дня набрання таким угоди в силу.

Частина виробленої продукції, що надходить в федеральну власність, може бути використана для федеральних потреб в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з зарахуванням виручки від її реалізації в федеральний бюджет.

Вартість виробленої продукції в поточному періоді може змінюватися в залежності від зміни обсягу приросту виробленої і реалізованої продукції та зміни ціни продукту.

Вартість виробленої продукції включає вартість товарів і послуг, використаних в процесі виробництва. Для того щоб отримати вартість, новостворену в поточному періоді в процесі виробництва, необхідно з випуску товарів і послуг відняти проміжне споживання.

Розподіл виробленої продукції, отриманої гос-вом відповідно до умов УРП, або її вартісного еквівалента між РФ і суб'єктом РФ, територія догрого використовується для проведення робіт по СРП, при користуванні ділянками КШ здійснюється на основі договорів між органами виконавчої влади РФ і суб'єктом федерації до кожного відділення.

Вартість виробленої продукції включає вартість товарів і послуг, використаних в процесі виробництва. Для того щоб отримати вартість, новостворену в поточному періоді в процесі виробництва, необхідно з випуску товарів і послуг відняти проміжне споживання.
  Розділ виробленої продукції між державою та інвестором здійснюється відповідно до умов угоди про розподіл продукції.

Частина виробленої продукції, що надходить в федеральну власність, використовується для федеральних потреб в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з зарахуванням виручки від її реалізації в федеральний бюджет.

Частина виробленої продукції (або частину прибуткової продукції), що є часткою інвестора за результатами розділу, підлягає збільшенню за рахунок відповідного зменшення частки держави на величину, еквівалентну сумі фактично сплачених регіональних і місцевих податків і зборів та уточнену на суму, розраховану виходячи з ставок рефінансування Банку Росії, що діяли в минулому періоді, якщо законами суб'єктів Російської Федерації і нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування не передбачено звільнення інвестора від справляння регіональних і місцевих податків і зборів.

Обсяг виробленої продукції обчислюється в поточних і постійних цінах. Останні використовуються з метою визначення динаміки фізичного обсягу цієї продукції.

Обсяг виробленої продукції може бути розрахований на 1100 або 1000 руб. основних фондів. При цьому фондовіддача обчислюється по відношенню як до вартості активної частини основних фондів, так і до всієї суми промислово-виробничих фондів.

Обсяг виробленої продукції може бути розрахований на 1100 або 1000 руб. основних фондів. При цьому фондовіддача обчислюється по відношенню як до активної частини основних фондів, так і до всіх промислово-виробничих основних фондів.

Кількість виробленої продукції і угод визначається витратами факторів виробництва і виробничої функцією.

Залишок виробленої продукції із зони В залишиться невикористаним, що видно з відповідного значення (15 одиниць) псевдоряда.

Об `єм виробленої продукції на 1 руб. оборотних коштів визначають так само, як і коефіцієнт оборотності, ці показники чисельно рівні.

На транспорті вироблена продукція виступає в формі вантажу, який повинен бути переміщений від місця виробництва до місця споживання.

Використання частини виробленої продукції, що надходить у власність відповідного суб'єкта Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному законодавством суб'єктів Російської Федерації.

Ринкова вартість виробленої продукції, поділена на сумарні витрати ресурсів організації.

Комплектність же виробленої продукції на невеликих проміжках часу не є обов'язковою умовою функціонування підприємства, оскільки некомплектне виріб може бути доукомплектовано to залишків попереднього періоду, давши комплектний випуск.

Визначати обсяг виробленої продукції за ліцензією слід за кожним роком з урахуванням того, що в перші роки її освоєння випуску може і не бути, потім відбувається нарощування обсягів, далі - спад у зв'язку з моральним старінням нововведення.

За значенням виробленої продукції, виду діяльності та виконуваних робіт у виробничих організаціях розрізняють основне і допоміжне виробництво. Основним виробництвом вважається вид основної діяльності організації, яким вона займається згідно свого статуту. Наприклад, в сільському господарстві до основного виду виробництва відносяться рослинництво, тваринництво, промислове виробництво, в промисловості - конкретні види виробництва.

Використання частини виробленої продукції, що надходить у власність відповідного суб'єкта Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному законодавством суб'єктів Російської Федерації.

Певна частина виробленої продукції (в результаті видобутку корисних копалин], що передається у власність інвестора для відшкодування його витрат на виконання робіт за угодою про розподіл продукції, вважається компенсаційною продукцією. Фактична собівартість виробленої продукції обчислюється в такий спосіб: кожна стаття нормативної собівартості множиться на відповідний відсоток відхилення; твір дає ту суму відхилень, яка відноситься до виробленої продукції. Іноді все відхилення повністю включають до собівартості готової продукції, залишаючи незавершене виробництво тільки за нормативними затратами. у цьому випадку відсоток відхилення обчислюється не шляхом ділення суми відхилення на суму всіх нормативних витрат, а тільки на нормативну собівартість виробленої продукції.

Криза збуту виробленої продукції і неплатежі приводять до уповільнення обороту оборотних коштів. Отже, необхідно випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або значно скорочуючи випуск продукції, що не користується поточним попитом. У цьому випадку крім прискорення оборотності запобігається ріст дебіторської заборгованості в активах підприємства.

Загальна маса виробленої продукції, промислової та сільськогосподарської, є тим джерелом, звідки черпаються кошти як для споживання, так і для накопичення. Співвідношення між споживанням і накопиченням належить до числа найважливіших народногосподарських пропорцій, які планомірно встановлюються і підтримуються в соціалістичному суспільстві.

Помноживши обсяг виробленої продукції на економію або перевитрату, отримаємо результативні показники по господарству.

Висловлює обсяг виробленої продукції на одного працюючого. Є окремим звітом і розраховується за попередній квартал, дані надаються як зміна за рік і за квартал у відсотках.

Ринкова вартість виробленої продукції, поділена на сумарні витрати ресурсів організації.

Криза збуту виробленої продукції і неплатежі приводять до уповільнення обороту оборотних коштів. Отже, необхідно випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або значно скорочуючи випуск продукції, що не користується поточним попитом. У цьому випадку крім прискорення оборотності запобігається ріст дебіторської заборгованості в активах підприємства.

Повнота оприбуткування виробленої продукції може бути перевірена шляхом складання альтернативного балансу витрат сировини і матеріалів, виходу готової продукції виходячи з нормативних витрат.