А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектований апарат

Проектований апарат повинен відповідати досягненням науки і техніки в області теорії теплообміну, гідродинаміки, нових конструкційних матеріалів і технічної естетики.

Значення коефіцієнтів заповнення. Якщо проектований апарат не передбачений каталогом, то обсяг апарату вибирається з практичної точки зору. У будь-якому випадку після вибору апарату дається короткий опис його конструктивних особливостей із зазначенням марки матеріалу. 
Якщо проектований апарат призначений для вирішення нової якісної завдання, а об'єктів для порівняння з ним ще немає, то підсумкова оцінка ефективності його впровадження проводиться на підставі його економічної доцільності, техніко-економічних показників, розрахунків витрат на виготовлення, на установку і в експлуатації. При цьому слід розробити варіанти.

Якщо проектований апарат призначається для зміни теплосодержания води, то коефіцієнт тепловіддачі а визначають за формулами, наведеними в гл.

Розміри проектованого апарату, як правило, невідомі, і знаходження їх є основною метою розрахунку. Виняток становлять випадки, коли розміри апарату обмежуються, наприклад, розмірами приміщення, в якому цей апарат повинен бути встановлений, або якими-небудь іншими умовами.

Сребрених (а і гладка (б труби. А - алюміній. Б - бронза. Для проектованого апарату вибираємо осьовий вентилятор ЦАГІ КК-2М, з можливістю регулювання кута установки лопатей[48 с.

Розміри проектованого апарату, як правило, невідомі, і знаходження їх є основною метою розрахунку. Виняток становлять випадки, коли розміри апарату обмежуються, наприклад, розмірами приміщення, в якому цей апарат повинен бути встановлений, або якими-небудь іншими умовами.

У проектуються апаратах промивного відділення свинець замінюють на сталь Ст.

Задаються основні параметри проектованого апарату. Студент повинен сам вибрати конструктивні схеми і форми, повинен встановити основні та інші розміри апарату.

Час, що витрачається проектованим апаратом на виробництво одиниці продукції, по можливості слід зменшити в порівнянні з існуючим - чинним, а витрата електроенергії, пара, води, стисненого повітря - знизити.

При наявності в проектованому апараті таких типових форм електродів, при яких можливо аналітичне обчислення напруженості електричного поля в будь-якій його точці, використовуються відомі з техніки високих напруг розрахункові залежності. Такими випадками, наприклад, є рівномірний електричне поле, поле між концентричними або паралельними циліндричними, кульовими чи чимось подібним електродами.

Вся ця обстановка роботи проектованого апарату повинна бути врахована в його конструкції. Конструкція тільки тоді може бути визнана раціонально розробленої, коли в ній враховані всі пред'явлені до даного апарату вимоги і коли вона забезпечує його надійну роботу.

У тому випадку, якщо проектований апарат заснований на абсолютно новому принципі і немає - близьких і подібних об'єктів, то в огляді слід розглянути застосовувалися рішення задачі, для здійснення якої призначений - проектований апарат.

Навести короткі відомості з обслуговування проектованого апарату; перерахувати застосовуються - контрольно-вимірювальні прилади і правила техніки безпеки при обслуговуванні.

При курсовому проектуванні бажано мати аналог проектованого апарату. Технічні дані за завданням можуть відрізнятися від реалізованих в готовому виробі. Відмінність може полягати в зміні початкових технічних даних і умов експлуатації. В процесі роботи учень повинен вивчити конструкцію апарату або його частин, елементну базу і матеріали, умови експлуатації, технічні параметри і їх реалізацію в аналогу. Провівши перевірочний розрахунок елементів апарату, учень познайомиться з методикою відповідних інженерних розрахунків і зможе зробити аналіз правильності обраних конструктивних рішень і елементної бази. Наявний аналог пристрою допоможе учню більш наочно виконати графічну частину курсового проекту.

Завдання включає: а) основні параметри проектованого апарату, б) основні дані конструкції у вигляді креслення, зразка. Завданням проектування є: а) перевірочний розрахунок існуючої конструкції з обґрунтуванням прийнятих параметрів і розмірів, б) креслення загального вигляду апарату з розрізами і креслень основних деталей; рекомендується вдосконалити деякі частини апарату, в) складання розрахунково-пояснптельнон записки.

При ескізному конструюванні в залежності від складності проектованого апарату потрібно передбачати від двох до п'яти запасних штуцерів різних діаметрів. Під час пусковий доведення виробництва майже завжди з'являються нові трубопроводи, які можна підключити до цих штуцерів.

Зти результати дозволяють істотно зменшувати S для проектованих апаратів, а також призводять до збільшення висоти реактора для досягнення заданих перетворень. Останній ефект, мабуть, може бути зменшений при аеізотермічності по хладоагентов в режимі прямотока.

Основними вихідними даними для експлуатації діючих та розрахунку проектованих апаратів є рівняння мат е-риального і теплового балансів. Вони встановлюють співвідношення між кількістю матеріалу, що надходять на переробку, і кількістю отриманого в результаті переробки речовини.

До основних показників, за якими визначається економічність проектованого апарату (машини) в їх виготовленні в порівнянні з діючими, відносяться маса, розміри, заміна дорогих матеріалів менш дорогими або дефіцитних недіфіцітни-ми, вартість виготовлення.

Основними вихідними даними для експлуатації діючих та розрахунку проектованих апаратів є рівняння матеріального і теплового балансів. Вони встановлюють співвідношення між кількістю матеріалу, що надходить на переробку, і кількістю отриманого в результаті переробки речовини. Із закону збереження маси слід: Gi G2 G2 де Gt - кількість матеріалу, що поступає; G2 - кількість отриманого матеріалу; С3 - втрати матеріалу. Величина С3 в рівнянні матеріального балансу враховує неповноту проведення основної, цільової хімічної реакції і механічні втрати, що відбуваються в реальних апаратах. Рівняння матеріального балансу складають як при розрахунку окремих апаратів, так і для складних технологічних схем.

До основних показників, за якими визначається економічність проектованого апарату (машини) в їх виготовленні в порівнянні з діючими, відносяться маса (вага), габарити, заміна дорогих матеріалів менш дорогими або дефіцитних недефіцитних, вартість виготовлення.

Слід пам'ятати, що виконання теплового розрахунку для проектованих апаратів тісно пов'язане з гідравлічним і конструктивним розрахунками (див. гл. Найбільше цей взаємозв'язок проявляється при виборі швидкостей руху робочих середовищ і основних розмірів апаратів. Зазвичай виконання теплового розрахунку передує іншим розрахунками, але часто після проведення, наприклад, конструктивного розрахунку доводиться повертатися до теплового розрахунку і вносити в цей розрахунок необхідні уточнення або зміни.

Проектні розрахунки визначають основні мінімально необхідні розміри елементів проектованого апарату, що гарантують їх безумовну міцність в роботі.

До основних показників, за якими визначається економічність проектованого апарату (машини) в їх виготовленні в порівнянні з діючими, відносяться маса (вага), габарити, заміна дорогих матеріалів менш дорогими або дефіцитних недефіцитних, вартість виготовлення.

Цю величину слід вибирати в залежності від конкретних умов роботи проектованого апарату.

Тут Зпр - приведені до одного року витрати при застосуванні проектованого апарату; 3СуЩ, Зщар, Згвар - то ж при застосуванні існуючого апарату або при двох варіантах.

Формула (211) дозволяє знайти оптимальне значення коефіцієнта рекуперації проектованого апарату в залежності від ряду визначальних умов, причому оптимальний коефіцієнт рекуперації тепла не залежить від продуктивності апарату і вартості оброблюваного продукту.
 
Час, необхідний на виробництво одиниці продукції, одержуваної з проектованого апарату, по можливості, повинно бути менше, ніж в існуючому, а витрата електроенергії, паргц води, стисненого повітря тощо повинен бути нижче.

Час, необхідний на виробництво одиниці продукції, одержуваної з проектованого апарату, по можливості, повинно бути менше, ніж в існуючому, а витрата електроенергії, пара, води, стисненого повітря тощо повинен бути нижче.

Графічний спосіб встановлення статечної залежності між змінними. Якщо ж умови, які були в досвіді і в проектованому апараті різні, то при розрахунках слід користуватися такими формулами, в яких враховувалася б більше число змінних, що визначають собою протікання процесу. Цій вимозі задовольняють лише узагальнені залежності. Тому при виборі розрахункової формули їм слід віддавати безумовну перевагу.

Співвідношення між коефіцієнтами массоотдачи при різних одиницях виміру рушійної сили і потоку розподіляється компонента. Методика розрахунку питомої міжфазної поверхні залежить від гідродинамічної обстановки в проектованому апараті.

Якщо ж умови, які були в досвіді і в проектованому апараті, різні, то при розрахунках слід користуватися такими формулами, в яких враховувалася б більше число змінних, що визначають собою протікання процесу. Цій вимозі задовольняють лише узагальнені залежності. Тому при виборі розрахункової формули їм слід віддавати безумовну перевагу.

При цьому співвідношення між рядом показників, що характеризують процес гранулювання, для проектованого апарату і апарату-аналога зберігаються незмінними.

Завдання визначення оптимального значення щільності теплового потоку qp вирішується по-різному для існуючого або знову проектованого апарату.

Завдання визначення оптимального значення щільності теплового потоку qF вирішується по-різному для існуючого або знову проектованого апарату.

Таким чином, математичне моделювання вимагає: дослідження гідродинаміки для обліку перемішування в проектованому апараті; дослідження кінетики реакції в широкому інтервалі температур і тисків; застосування обчислювальних машин.

Однак такими простими формулами можна користуватися лише в тому випадку, якщо в проектованому апараті умови протікання процесу в точності відповідають тим, які були при проведенні експериментів, на підставі яких отримані ці формули.

Для виконання курсового проекту учню видається завдання, в якому повинно бути зазначено: найменування проектованого апарату і процесу, вихідні та одержувані речовини, продуктивність апарату та інші вихідні дані для проектування (приклади завдань дані в кінці книги в дод. Для практичного проектування потрібні методи розрахунку і розрахункові формули, що забезпечують перш за все відповідність розрахункових параметрів проектованих апаратів дійсним, одержуваних при випробуванні зразків на стенді або в виробничих умовах.

у завданні необхідно також привести відомості про мінімальній температурі навколишнього повітря і про те, чи може проектований апарат прийняти температуру навколишнього повітря.

Розрахунок загальних висот одиниць перенесення залежить від того, які дані є для характеристики швидкостей масопереносу в проектованому апараті.

При розробці конструкції корпусу необхідно розташувати люки орієнтовно через 10 тарілок і виконати допоміжний креслення, на якому проектований апарат (зазвичай в масштабі 1: 100) повинен бути зображений в групі колонних апаратів і виносних кип'ятильників, об'єднаних спільними обслуговуючими майданчиками. Такий креслення (вид збоку на все колонні атшарати даної групи і план), по-перше, дозволяє визначити висоту, на якій слід встановити колони рахуючи від будівельної позначки, прийнятої за нульову, до початку циліндричної частини ко-колони. Для кожного окремого апарату ця висота залежить від тиску (наприклад, потреба в барометричної висоті), умов самопливу продукту, способу установки виносного кип'ятильника і його чищення, а також від характеру розташованих поруч будівельних конструкцій. По-друге, такий креслення дозволяє визначити позначки, в межах яких розташовується найбільша кількість монтажних люків.

Виконавчий механізм пристрою очищення. | Загальний вигляд конструкції промислової сушарки (з внесенням з менений. Через високу температуру (до 120 С) не представлялося можливим прикріпити елементи пристрою очищення безпосередньо до стінки сушильної камери проектованого апарату, тому нами був розроблений виконавчий механізм, що дозволяє переносити імпульси від прикріплюються до зовнішнього корпусу сушарки ІРУ у внутрішню сушильну камеру.