А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проектування - технологічна операція

Проектування технологічних операцій закінчується з остаточним вибором обладнання, пристроїв та інструменту, призначенням режимів обробки і норм часу; розробкою керуючих програм для печі, розрахунків техніко-економічних показників технологічних процесів; розробкою необхідної технологічної документації.

Проектування автоматної технологічної операції в режимі діалогу технолога-проектувальника з ЕОМ складається з ряду етапів, на яких вирішуються завдання проектування. Вихідна інформація кожного попереднього етапу проектування служить вхідний інформацією для кожного наступного етапу.

При проектуванні технологічних операцій на горизонтально-розточувальні верстати необхідно враховувати тип і конструктивні особливості верстатів.

При проектуванні технологічних операцій гідророзриву пласта найважливішою вихідною інформацією є дані про фільтраційно-ємнісних (ФЕС) і механічні властивості гірських порід. Оскільки ФЕС (коефіцієнти проникності, пористості і ін.) Використовуються для побудови геологічних моделей і схем розробки родовищ, то, як правило, дані за цими властивостями, отримані в результаті типових промислових і лабораторних досліджень найбільш повно представлені для об'єкта.

При проектуванні технологічних операцій механічної обробки прагнуть до зменшення штучного часу. норма часу скорочується зменшенням її складових і суміщенням часу виконання декількох технологічних переходів. Основний час скорочується в результаті застосування високопродуктивних ріжучих інструментів, що допускають збільшення швидкості різання, зменшення числа переходів і проходів.

При проектуванні технологічних операцій механічної обробки на окремих верстатах лінії необхідно передбачати спеціальні пристрої для повного видалення стружки з верстатів. Велика концентрація операцій на окремих позиціях верстатів може сильно ускладнювати відведення стружки, а також підведення і ефективність дії струменя сма-зивающе-охолоджувальної рідини.

При проектуванні технологічних операцій механічного оброб- банки деталі на окремих верстатах лінії необхідно також передбачити спеціальні пристрої для повного видалення стружки з верстатів. Велика концентрація операцій на окремих позиціях верстатів може сильно ускладнювати відведення стружки, а також підведення і ефективність дії ютруі омазивающе-охолоджувальної рідини.

В процесі проектування технологічних операцій механічної обробки деталей в умовах дрібносерійного виробництва на універсальному обладнанні з ручним керуванням і обслуговуванням технолог вказує тільки загальний вміст операцій і окремих встановивши, надаючи робочому визначати число, вміст і послідовність основних і допоміжних дій і переміщень в залежності від вимог креслення деталі, а також від власної кваліфікації та інтуїції.

Після закінчення проектування останньої технологічної операції виготовлення конструкції (обробка або складання) ТКС повинна стати тотожною з ТКС конструкції, що формально має означати, що після виконання всіх запроектованих операцій буде отримана задана конструкція.

Необхідно враховувати при проектуванні технологічної операції механічної обробки ВКПМ і такі їх властивості, як висока опір впливу вібрацій, більш високе часом опір стисненню, ніж розтягування.

Що включає в себе проектування технологічної операції.

Після розробки технологічного маршруту приступають до проектування технологічних операцій.

Для кожного верстата або групи верстатів наведені довідкові відомості з проектування технологічних операцій, припуску, що застосовується інструменту, його раціональної геометрії і режимам різання. Для вибору оптимальних режимів різання необхідно користуватися розрахунковими залежностями, які є в літературі, зокрема в загальномашинобудівного нормативах режимів різання і часу для технічного нормування робіт на верстатах.

Автором спільно з В. П. Карповим проведено великі експериментальні та теоретичні дослідження з метою розробки науково обґрунтованих рекомендацій з проектування технологічної операції алмазного свердління ВКПМ і створення нормативів режимів різання.

За ступенем заглибленості розробок розрізняють кілька рівнів проектування: розробку принципової схеми технологічного процесу, проектування технологічного маршруту обробки деталі, проектування технологічних операцій, розробку керуючих програм для обладнання з числовим програмним управлінням.

Перший том Довідника, видаваного в двох томах, містить довідкові дані по точності механічної обробки, вибору заготовок для деталей машин, визначення припусків на механічну обробку, основам проектування технологічних операцій обробки на металорізальних верстатах; методичні вказівки по техніко-економічного аналізу при проектуванні технологічних процесів; короткі відомості по термічній, електричної, хіміко-механічної та ультразвукової обробки металів, за технологією нанесення покриттів на деталі машин і вироби, за технологією збирання та обладнання складальних цехів; основні відомості з проектування та розрахунку пропускної здатності (потужності) механоскладальних цехів.

Проектування технологічного процесу включає в себе ряд ієрархічних рівнів: розробку принципової схеми технологічного процесу, що представляє послідовність етапів укрупнених операцій; проектування технологічного маршруту обробки деталі (або складання виробу); проектування технологічних операцій; розробку керуючих програм для обладнання з ЧПУ. Рівень визначає ступінь деталізації одержуваних описів технологічного процесу.

Вибір типу верстата в деяких випадках залежить від конфігурації, деталі. При проектуванні технологічних операцій слід враховувати, що ряд схем обробки здійснимо тільки на верстатах одного типу.

При більш високих вимогах до точності і шорсткості поверхні вводиться обробна операція - шліфування або. При проектуванні технологічних операцій обробки площин важливо враховувати і по можливості запобігати появі похибок внаслідок деформації заготовок під впливом сил затиску і сил різання.

Тиск пресування залежить від пластичності і здатності металу заготовки до зміцнення, способу пресування, площі поперечного перерізу деталі, коефіцієнта тертя і інших чинників. Тиск при холодному пресуванні не піддається аналітичному розрахунку і при проектуванні технологічних операцій береться за таблицями, побудованим на основі експериментальних досліджень, перевірених практикою. Техніко-економічна ефективність холодного видавлювання характеризується високою продуктивністю, раціональним використанням металу, поліпшенням структури металу деталі в порівнянні зі структурою заготовки, високою точністю розмірів виробів. Досягається точність розмірів відповідає 4 - 3-го класів, шорсткість поверхні - 5 - 8-му класах; продуктивність процесу в 3 - 4 рази вище продуктивності витяжки.

В автоматизованій системі проектування технологічних процесів механічної обробки відбувається перетворення опису деталей, представлених у вигляді креслення, в сукупність технологічної документації. Зазвичай проектування включає в себе вирішення наступних завдань: розробка принципової схеми технологічного процесу та проектування технологічного маршруту обробки деталі, включаючи вибір баз і заготовок; проектування технологічних операцій з остаточним вибором обладнання, пристроїв та інструменту, призначенням режимів різання і норм часу; розробка керуючих програм для верстатів з ЧПУ; розрахунок техніко-економічних показників технологічних процесів; розробка необхідної технологічної документації.

Під робочим процесом в інформаційній системі розуміють перетворення вхідних даних у вихідні. У даній підсистемі це означає перетворення інформації про деталі, представленої у вигляді креслення, в технологічну - документацію. Зазвичай цей процес включає: розробку принципової схеми технологічного процесу; проектування технологічного маршруту обробки деталі; проектування технологічних операцій з вибором устаткування, пристосувань і інструмента, а також з призначенням режимів різання і норм часу; розробку керуючих програм для верстатів з ЧПУ; розрахунок техніко-економічних показників технологічних процесів; розробку необхідної технологічної документації.

У загальному випадку проектування ТП методом адресації розпадається на три складові частини, що виконуються послідовно: проектування маршруту, операції, переходу. Для адресації складальної одиниці до того чи іншого ТП або його елементу необхідно, щоб при її обробці (складанні, монтажі) не використовувалися такі ходи, переходи, операції, які не передбачені в уніфікованому ТП. Формально кожна складова частина проектування ТП реалізується однією процедурою, в основу якої закладено принцип неостаточних рішень. В окремому випадку схема проектування ТП може включати тільки одну процедуру, наприклад проектування технологічної операції.