А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проект - методика

Проекти методик по повірці ІК АСУ ТП повинні розроблятися відповідно до НТД організацією-розробником системи, узгоджуватися з базовою організацією метрологічної служби міністерства за спеціалізацією і затверджуватися в установленому порядку.

Проект методики передбачає врахування періоду освоєння проектних потужностей при оцінці терміну окупності. Автоматизація котелень не вимагає періоду освоєння, максимальна економія коштів досягається вже-в перший рік після введення котельні в експлуатацію.

Проект методики містить алгоритми визначення нормативів утворення відходів і розрахунку їх класу небезпеки і необхідні довідкові матеріали. Наведено приклад розрахунку класу небезпеки небезпечних відходів для навколишнього природного середовища, нормативів утворення технологічних відходів і лімітів на їх розміщення.

За підсумками вирішення першого завдання підготовлений проект методики оптимального планування в сільськогосподарському виробництві.

Електродної промисловістю в 1948 р був запропонований проект методики і норм за величиною істинної щільності.

В СРСР в 1947 р були запропоновані проект методики визначення істинної щільності нафтового коксу і норми по величині її. Метод полягає в тому, що випробувані речовина поміщають в пікнометр, а повітря з пор речовини витісняють рідиною.

В СРСР в 1947 р були запропоновані проект методики визначення істинної щільності нафтового коксу і норми по величині її. Був обраний класичний - пікнометричним метод визначення істинної щільності (dac. Метод полягає в тому, що випробувані речовина поміщають в пікнометр, а повітря з пор речовини витісняють рідиною. Цей розрахунок виконаний в МГІАІ з використанням проекту методики ВНИИС (1976 г.) і не викликавши заперечень у ВНІІДАД - головної організації по цій системі документації.

Методичними документами, затвердженими Держстандартом, встановлюються такі стадії створення класифікаторів: організація розробки класифікатора; складання і затвердження технічного завдання; складання проекту методики; обробка відгуків; розробка остаточної редакції методики та її затвердження; розробка проекту класифікатора; обробка відгуків; розробка другої редакції проекту класифікатора; проведення дослідної перевірки; розробка остаточної редакції проекту класифікатора; підготовка, узгодження і подання його на твердження в Держстандарт; розгляд проекту класифікатора, його затвердження та реєстрація; видання класифікатора; впровадження класифікатора; ведення та вдосконалення класифікатора.

Методика (Основні положення) визначення економічний кой ефективності використання в народному господарстві нової техніки, винаходів і раціоналізаторських пропозицій підготовлена на основі проектів методик визначення ефективності нової техніки, розроблених Центральним економіко-математичним інститутом та Інститутом економіки Академії наук СРСР.

Непрямим підтвердженням того, що показник у є частка від ділення витрат на кількість запобігає в результаті їх здійснення викидів (скидів), міститься в проекті методики /8 /, де цей метод обчислення показника 7 використовується практично в незмінному вигляді. Згідно /8 /, відвернений економічний збиток від забруднення середовища дорівнює різниці між розрахунковими значеннями шкоди, який мав місце до і після проведення заходу.

З метою виявлення метрологічних характеристик методик проводять їх атестацію по ГОСТ 8505 - 84[289], Для чого в метрологічну службу представляють: технічне завдання на розробку методики; проект методики, що відповідає вимогам ГОСТ 121016 - 79 і ГОСТ 8504 - 84[290]; матеріали досліджень по встановленню показника точності вимірювань або звіт про науково-дослідній роботі по розробці методики, що відповідає вимогам ГОСТ 732 - 81[291]; свідоцтва про повірку засобів вимірювальної техніки; свідоцтва про метрологічну атестацію нестандартизованих засобів вимірювань; свідоцтва на стандартні зразки; документи на методики приготування сумішей речовин; паспорта і свідоцтва на суміші, що випускаються серійно; перелік засобів вимірювальної техніки, що підлягають метрологічної атестації в процесі атестації методики; програму атестації.

Останній підхід, перевагу якому слід, на наш погляд, віддати, покладено в основу визначення соціально-економічного ефекту в другій редакції Методики (основні положення) визначення народногосподарського соціально-економічного ефекту нової продукції (Інститут економіки АН СРСР, 1978 г.), в проекті Методики (основні положення) визначення соціально-економічної ефективності нової техніки ( інститут економіки АН СРСР, 1979 г.), в Основних методичних положеннях по визначенню соціально-економічної ефективності нової техніки (інститут економіки АН СРСР, 1980) і в методичних рекомендаціях щодо комплексної оцінки ефективності реалізації заходів, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, затверджених 3 березня 1988 р ДКНТ СРСР, Президією АН СРСР.

Випробувальне обладнання видається на атестацію разом з технічною документацією, що пройшла метрологічну експертизу, до складу якої повинні входити: затверджене технічне завдання на розробку (для дослідних зразків); експлуатаційні документи по ГОСТ 2601 - 68 включаючи формуляр; програма первинної атестації; проект методики періодичної атестації. Програму і методику атестації випробувального обладнання розробляє сам конструктор вироби або вони розробляються за його участю, тому конструктор повинен бути знайомий зі змістом і порядком оформлення цих документів.

При розробці договірних відносин між підприємствами по транспорту і розподілу газу може бути застосований аналогічний підхід. У проекті методики, яка регламентує встановлення таких відносин поряд з одиничними, названими вище показниками, вводяться також бальні оцінки для характеристики: стабільності одоризації природного газу; відхилень від вимог ГОСТ 5542 - 87 за змістом меркаптанової сірки.

Методикою Всесоюзного науково-дослідного інституту стандартизації[40]і ГОСТом 13377 - 67 встановлено узагальнене тлумачення понять надійності як комплексного показника, обумовленого властивостями безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і зберігання. У проекті методики робиться спроба систематизувати показники надійності, розділивши їх на основні, якими визначаються найважливіші кількісні характеристики надійності виробів, і непрямі - показники якості, які безпосередньо не впливають на чисельну оцінку рівня надійності.

Спеціально створена при КЕПС АН СРСР комісія з розробки методики економічної оцінки природних ресурсів випустила Збірник доповідей з методичних питань оцінки економічної ефективності геологорозвідувальних робіт і економічної оцінки родовищ корисних копалин. На підставі цих матеріалів підготовлено проект методики.

В даний час практично відсутні загальноприйняті критерії для об'єктивної оцінки громадської та економічної ефективності стандартів. Робочій групі Комітету ІСО з управління діяльністю ТК (ТМВ), що курирує питання підготовки бізнес-планів, доручено доопрацювати проект методики оцінки стандартів, в основу якого покладено дослідження, проведені в Канаді та Австралії.

Розділ Технічна документація повинна містити перелік технічної документації, що пред'являється на метрологічну атестацію, а також порядок її розгляду. До основної технічної документації, що пред'являється на метрологічну атестацію відносяться: технічне завдання, технічний опис і інструкція по монтажу та експлуатації, проекти методик виконання вимірювань, проект програми метрологічної атестації, проект нормативно-технічного документа на перевірку вимірювальних каналів, акт комісії про прийняття АСУ ТП, акт введення АСУ ТП в дослідну експлуатацію, свідоцтва перевірок агрегатних засобів вимірювань, журнал дослідної експлуатації АСУ ТП, формуляр АСУ ТП.

З метою спрощення пов'язаних з цим розрахунків капітальних вкладень на відміну від Типовий нами передбачається при грошовій оцінці неф-родовищ не враховувати капітальні витрати на просте відшкодування вибувають, через зношування об'єктів основних фондів. Відповідно в складі експлуатаційних витрат враховуються всі витрати, включаючи і амортизаційні відрахування на реновацію. Аналогічно це питання вирішено у проекті методики економічної оцінки вугільних родовищ. До складу капітальних вкладень, що враховуються при розрахунку індивідуальних і замикає витрат St, входять майбутні витрати на розвідку родовищ, експлуатаційне буріння, промислове облаштування, нові методи підвищення нафтовіддачі, обладнання, що не входить у кошториси будівництв.