А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - формування

Програми формування та варіювання вихідних даних відповідно до програми випробувань розроблені і налагоджені. Використання програм формування та варіювання вихідних даних забезпечує перевірку КП иа тоянот-у функціонування при граничних викачування та в критичних: ситуаціях. Ці програми використовуються також при випробуваннях КЛ на надійність.

Програма формування та виведення рапортів майстрів ділянок призначена для формування, коригування та видачі на дисплей або АЦДП рапортів майстрів ділянок, а також підготовки службової інформації, необхідної для очищення файлів БД після часткового або повного виготовлення замовлень.

Програма формування вводиться в пристрій з клавіатури або магнітної стрічки. Заносяться дані контролюються, формуються і накопичуються в буферній пам'яті блоку управління. Після введення останнього знака документа інформація з буферної пам'яті переписується на магнітну стрічку у вигляді зони, потім здійснюється автоматичний контроль правильності запису інформації на магнітній стрічці і формування міжзонного проміжку. Контроль записаних даних проводиться в режимі верифікації, при якому здійснюється порівняння документа, ліченого з магнітної стрічки, з повторно введеними даними первинного документа. У разі невідповідності проводиться корекція даних на магнітній стрічці в режимі виправлення.

Програма формування вводиться в пристрій з клавіатури або з магнітної стрічки. Дані, що вводяться контролюються, формуються і записуються в буферній пам'яті блоку управління. Інформація переписується на магнітну стрічку у вигляді зони після введення останнього знака документа, потім автоматично-контролюється правильність запису інформації на магнітній стрічці і формується міжзонний проміжок. Після закінчення введення всього масиву даних пристрій переводиться в режим контролю, при якому вводиться документ за допомогою клавіатури порівнюється з документом, лічених з магнітної стрічки. Якщо дані не відповідають, то магнітна стрічка коригується. Основні технічні характеристики пристрою: кількість вводяться знаків - 96; кількість одночасно діючих програм - 2; щільність запису - 8 біт /мм; код - ДКОИ; швидкість набору знаків на клавіатурі - 20 знаків /с; споживана потужність - 0 5 кВ - А; габаритні розміри - 1200X650X1200 мм.

Склад інформаційної бази. Програма формування та розміщення інформаційної бази АСУ (див. рис. 51) формує структуру ІБ і параметри розміщення її наборів, з огляду на їх обсяги для конкретної АСУ та наявність зовнішніх пристроїв.

Програма формування та ведення файлів робочої документації призначена дЛя створення, коригування, записи і друку текстів усіх використовуваних форм робочих документів, необхідних для супроводу програм на ЕОМ.

Програма формування сегментів, налаштовуючись за спеціальними параметрами, здійснює логічний контроль даних, аналогічний вживаному контролю даних при створенні звичайних файлів, перекодовує окремі коди за таблицями і редагує інформацію в сегменти баз даних. Вид обробки кожного макета перфокарт визначається за допомогою параметрів обробки, що зберігаються в спеціальній бібліотеці.

Схема первинної обробки та завантаження сегментів. Програма формування сегментів працює як звичайна прикладна програма під керуванням операційної системи.

Програма формування ТСМ має по К (К залежить від довжини слова ЦВМ) міток в осередок МОЗУ в порядку їх надходження. Після виконання цієї програми організовується автоматичне повернення на продовження основної роботи. Відключення програми здійснюється обнуленням коду команди звернення на програму формування ПВМ.

Програма формування плазових ескізів постійно вдосконалюється. Зараз 3 - х мірне моделювання дозволяє забезпечити в автоматичному режимі простановку на поле деталі орієнтують написів, розташування на ескізі профільних деталей відповідно до технологічних правил, розгортку деталей з фланцями, завдання необхідних розмірів і багато іншого.

Схема математичного забезпечення креслярсько-графічного автомата Ітекан. Програми формування масиву ОС розшифровують опису послідовностей ліній (див. Табл. 45) і записують їх у масив ОС у вигляді сукупностей відрізків. Піддаються розшифровці опису наступних типів: прямі лінії, дуги, дуги - прямі лінії, ТК.

Програма формування матриці жорсткості і вектора навантажень - враховує в сформованої системі жорсткість кінцевих елементів, жорсткість кріплень і зовнішні навантаження.

Програма формування вихідних даних по переміщенням у всіх вузлах - формує вихідні дані.

Програма формування матриці жорсткості і вектора навантажень складної системи - обробляє конструкцію, що складається з декількох суперелементов.

програми формування моделей ГІ є частиною прикладного програмного забезпечення та забезпечують обробку прикладної моделі ГІ. Складання програми для отримання моделі сталого ГІ прийнятно в навчальних цілях, але для практичного застосування занадто дорого і складно.

Пакети програм формування та коригування інформаційної бази і програм генератора орієнтовані на можливість вирішення широкого кола завдань управління виробництвом на підприємствах машинобудівного та приладобудівного профілю. Тому застосування методу Запит дозволяє при проектуванні конкретної АСУП, що не розробляючи нових програм, обмежуватися лише доповненням при необхідності переліку реквізитів системи і налаштуванням програм формування інформаційної бази АСУП в умовах конкретного підприємства.

Генератор програм формування та виведення звітів призначений для отримання робочих програм обробки файлів виводу та формування і виведення на друк звітів заданого складу і форми. Джерелом інформації для генератора є елементи системного файлу Опис звіту і Опис структури елемента виведення. Генератор побудований за блоковим принципом і включає в себе блоки формування та семантичного контролю керуючої таблиці генератора, блок генерації машинних описів і робочих полів, блок генерації робочої програми. Робоча програма, що отримується генератором, дозволяє виконувати наступні функції: введення інформації з будь-якого машинного носія; редагування інформації з внутрішніх форматів представлення даних в ЄС ЕОМ в вид, удо-бний для використання її людиною: накопичення і виведення в звіт підсумкових сум по різних рівнів ключових реквізитів; виконання найпростіших операцій (додавання, віднімання) над реквізитами, які беруть участь у формуванні одного елемента виведення в звіті; включення в звіт будь-якої постійної інформації; формування файлів звітів і виведення їх на відповідний пристрій.

Комплекс програм формування файлів завантаження призначений для підготовки інформації до включення її в базу даних засобами СУБД. Вихідними даними для нього є файли злиття, отримані робочими програмами генератора введення інформації з носія, і опису файлів завантаження і злиття.

Генератор програм формування файлів виводу призначений для отримання робочих програм, які здійснюють вибірку інформації з бази даних для формованих звітів. Вихідні дані для генератора укладені в елементах системного файлу Опис файлів, опис записів, опис реквізитів, опис інформаційних зв'язків і опис варіантів сортування. Робоча програма, що отримується генератором, дозволяє виконувати наступні функції: вибір даних з масивів бази даних; злиття масивів; сортування масивів; формування файлів виводу.

Складіть програми формування випадкових чисел з рівномірним розподілом на відрізку[О, 1 ], Використовуючи наведені в § 12.4 алгоритми Передбачте в програмах розрахунки, пов'язані з перевіркою близькості розподілу формуються випадкових чисел до рівномірного розподілу.

Блок програм формування математичної моделі непроизводной фігури реалізує алгоритми[59, 98], Що дозволяють здійснити перехід від плоских зображень фігури до її просторової моделі з відновленням даних про гранях і отворах фігури. Математична модель фігури складається з масивів координат і топології з'єднання вершин, заданої описом граней і отворів вводиться фігури.

Комплекс програм формування карт поточного стану розробки, накопичених відборів і закачування, вироблення запасів за довільним пласту з виділенням типів колекторів, зон злиття з вищерозміщеним і нижчого пластами, зон відсутності колектора та ін. При комплексі є сервіс, що дозволяє за обраним фрагменту карти переходити з одного пласта на інший; поєднати карту розробки з картою поточного стану вироблення запасів і ін .; вивести на екран графік експлуатації видобувної свердловини і накласти на нього графік закачування довільній нагнетательной свердловини; вивести на екран геолого-геофізичні дані і дані перфорації по пластах.

Скласти програму формування на магнітній стрічці файлу, в якому записані символьні дані, що представляють собою прізвища студентів групи. Перше дане в файлі - число цілого типу, яке вказує кількість цих даних.

У програмі формування нового господарського механізму важливе місце займає перебудова планування. По-новому вирішуються багато кардинальних питань організації та методології централізованого планування. Її перший етап полягає в розробці Держпланом СРСР за участю ДКНТ і АН СРСР Концепції економічного і соціального розвитку країни на 15-річний період, яка з'явиться вихідної господарсько-політичною платформою розвитку народного господарства. Концепція визначає стратегічні завдання перспективного періоду, найбільш важливі цілі, які повинні бути досягнуті в області зростання народного добробуту, розвитку виробничої та невиробничої сфер.

Причина: програма формування завантажувального файлу констатує ситуацію, що склалася. Повідомлення свідчить про те, що в завантажувальний файл жодна запис Не виключена.

Перший тип програм формування фонду є такі програми, згідно з якими суми, що виплачуються в якості пенсій, визначаються на основі відрахувань до фонду і надходження прибутку від інвестицій. Згідно програмами формування пенсійного фонду за рахунок відрахувань роботодавців, зобов'язання компанії включає суму, яку вона згодна вносити в окремий фонд з метою виплати пенсій службовцям. Відрахування компанії в рахунок програми пенсійного забезпечення повинні визнаватися як витрата або зобов'язання в тому періоді, в якому вони були зроблені. З точки зору бухгалтерського обліку, даний тип програм пенсійного забезпечення викликає менше проблем, так як внески компанії є фіксованими і нараховуються виходячи з того, чи працював працівник в компанії протягом звітного періоду.

Перший тип програм формування фонду - це програми, за якими суми, що виплачуються в якості пенсій, визначаються на основі відрахувань до фонду і надходження прибутку від інвестицій. Відповідно до програм формування пенсійного фонду за рахунок відрахувань роботодавців, зобов'язання компанії включає суму, яку вона згодна вносити в окремий фонд з метою виплати пенсій службовцям. Відрахування компанії в рахунок програми пенсійного забезпечення повинні визнаватися як витрата або зобов'язання в тому періоді, в якому вони були зроблені. З точки зору бухгалтерського обліку, даний тип програм пенсійного забезпечення викликає менше проблем, так як внески компанії є фіксованими і нараховуються виходячи з того, чи працював працівник в компанії протягом звітного періоду.

У разі розробки програми формування оптимального іміджу ведеться зіставлення ідеальних (оптимальних) значень з фактичними.

В основі комплексу програм формування бракувальної допусків лежить метод композиції перших і других моментів розподілів відхилень внутрішніх електричних параметрів, обумовлених випадковим процесом старіння елементів і випадковим дрейфом параметрів, внаслідок впливу температурного чинника.

Відновлений лінійний образ фігури. | Аналізує перетин фігури. Точки 123 задають січну площину. Завершує роботу блоку програм формування математичної моделі непроизводной фігури підпрограма WCONTR, що визначає відповідність циклів гранях матеріальної фігури і входів в її отвори, якщо вони є. Підпрограми, складові підпрограму WCONTR, формують матрицю інцидентності ребер циклам лінійного графа фігури, виробляють сортування циклів за певними ознаками, здійснюють побудову аналізує перетину фігури площиною, параметри якої обчислюються за координатами вершин, які задають питання, що цікавлять при аналізі ребра, формують цикли, що лежать в площині аналізує перетину, видаляють неправдиві цикли, ребра і вершини.

Етап розробки ТЗ на програми формування та ведення банку даних та ТЗ на прикладні завдання, які вирішуються з використанням банку даних, виконується на стадії технічного проектування ІТТ. Метою етапу є розробка алгоритмів обробки даних, організації і технології обчислювального процесу для прикладних задач.

Наступний рівень ієрархії становить програма формування рядка або частини документа. Інформацією до цієї програми, організуючою - послідовні звернення до редагування, є макет рядки (або частини) документа і список змінних (або програма заповнення), якими потрібно заповнити вікна макета.

Для цієї мети в програми формування масивів вводиться надмірність, обумовлена необхідністю формального опису і контролю кожного фіксованої реквізиту та документа в цілому.

До її складу входять програми формування мовного сигналу, виділення складової частини цієї моделі але заданим межам, заміни складової частини моделі на задану, виділення деяких ознак (щільності шумів, періодичності та ін. Нижче більш докладно описані елементи САРС. У цьому звіті розглядається програма формування банку даних свердловинних вимірювань, вироблених манометром-термометром, розробленим на кафедрі АНН. Для зручності роботи була прийнята наступна система: за номерами свердловин створюються каталоги, всередині яких містяться файли з іменами, відповідними датами її дослідження. Дані з пам'яті приладу автоматично переносяться повністю до відповідних каталоги. На практиці виникають ситуації, коли за одне включення манотермометра досліджуються кілька свердловин. У цьому випадку результати дослідження цих свердловин виявляються в одному файлі. Розроблено підпрограма, яка виробляє сортування даних по потрібним каталогом відповідно до номерами досліджених свердловин. Для цього оператор при перегляді даних в графічному режимі вказує кордону даних і номера відповідних свердловин, після чого програма сама сортує дані.

У режимі пошуку працюють програми формування різних звітних і планових документів (зведень, відомостей), а також видачі довідок за запитом. Деякі з цих програм вимагають перегляду всієї або більшої частини інформації в базі даних, інші витягають лише кілька записів.

Таким чином, тут реалізована програма формування з од про вихідної послідовності цілого ансамблю статистично незалежних послідовностей.

Підпрограми візуалізації зазвичай включають в програми формування геометричних моделей конструкцій та завдання розрахункових фрагментів з метою контролю правильності виконання цих етапів роботи і отримання графічної документації. Для успішної роботи цих підпрограм (як і при використанні підпрограм контрольної друку даних) координатні моделі деталей і розрахункових фрагментів повинні бути розміщені у відповідних робочих таблицях оперативної пам'яті ЕОМ.

В якості основи для створення програм формування тематичних переліків нормативно-технічних документів використовується входить до складу ПО системи PLCode базовий клас RepManager, який дозволяє використовувати при написанні конкретних програм обробки даних об'єктно-орієнтований підхід. При цьому велика частина функціональності цих програм міститься всередині класу RepManager. Як і будь-який інший клас, RepManager має властиві йому властивості і включає в себе методи, що реалізують функції, необхідні для побудови тематичних переліків.

Слід ще раз підкреслити, що програма формування морфології і структури при високотемпературній обробці закладається на ранніх стадіях карбонізації та спікання. Графітації в цьому сенсі слід розглядати як активований температурою, а в деяких випадках зовнішніми силами і каталітичними добавками продовження розвитку структури речовин, сформованих на попередніх стадіях переробки.

До складу цих програм можуть входити: програми формування цифр, букв, символів, знаків, слів, рядків, векторів, дуг, кіл, програми формування тривимірного зображення по площинним, реалізації перетинів і розрізів та інші; програма отримання формату, програми редагування зображень, які здійснюють стирання, виділення ділянок інформації, вставки, зміни масштабу, зміщення зображення на задану величину в усіх напрямках, поворот навколо осі; програми, що визначають положення світлового пера, стеження за світловим пером, переміщення за світловим пером.

Роботи, що виконуються на етапі розробки ТЗ на програми формування та ведення банку даних та ТЗ на прикладні завдання, повинні регламентуватися методиками: розробки і оформлення ТЗ на програмування задач, що вирішуються з використанням банку даних; конструювання і формалізованого опису баз даних.

Питання, пов'язані з розробкою конкретних алгоритмів і програм формування рівнянь електронних схем із застосуванням обчислювальних машин, а також їх організація в системі машинного моделювання схем, виходять за рамки цієї статті, і їм будуть присвячені окремі роботи.

Структурна блок-схема програм формування ММ НФ. Розглянемо структурну організацію основних блоків комплексу - блоку програм формування математичної моделі непроизводной фігури і блоку програм формування математичної моделі складеної фігури.

Хоча і заманливо мати підтвердження ефективності та цінності програм формування сприятливих умов охорони здоров'я за місцем роботи, проте такого роду докази рідко виявлялися необхідними для прийняття рішення про початок здійснення подібних програм.

Комплекс програм загальносистемного та інформаційного забезпечення включає: програму формування, ведення та корекції нормативно-довідкової інформації; програму введення та сортування оперативної інформації; програму-диспетчер, що забезпечує вирішення завдань в заданій послідовності; програму друку та відображення вихідних документів.

Вихідними даними цього комплексу є масиви завантаження, створені генератором програм формування масивів завантаження.

Ще більший ефект має дати застосування імітаційної моделі Е комплексі з програмами формування оптимального графіка запуску виробів ливарного цеху.

Пристрій може працювати в одному з 11 режимів, виконуючи такі операції: введення програми формування даних з клавіатури або магнітної стрічки, перевірка програми, введення даних з клавіатури, перевірка і накопичення даних, пошук блоку даних, введення та перевірка даних, що записуються в буферну пам'ять, зчитування даних з буферної пам'яті і ін. Режим задається за допомогою перемикача.