А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - практика

Програма літньої геодезичної практики складена відповідно до державного стандарту підготовки фахівців. Студенти здобувають практичні навички при виробництві геодезичних зйомок, розбивочних робіт і оораГчтке даних геодезичних вимірювань.

Основна частина програми практики арі проходженні її в 13ГДУ освоюється в межах промислу пли одного з інших цехів НГВУ, тому КАВД студент прикріплюється на час практики до якого-небудь цеху НГВУ. Основну частину програми студент освоює в складі дрібної групи, що складається з кількох осіб або: в /аадівідуальном порядку. Для лекцій та деяких екскурсій нечисленні групи з'єднуються. Під час практики при можливості студент працює певний час на оплачуваній робочому місці пли дублером.

Основна годину Ь програми практики при проходженні її в НГД7 освоюється в межах проииола йди одного ЛЗ інших, цехів НГВУ, поетів Каада; : Ату.

Студент не виконав програму практики, отримав негативну характеристику або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно за свій рахунок на практику в період студентських канікул.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативну характеристику або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику в період студентських канікул.

Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний відгук про практику або незадовільну оцінку при захисті звіту, може бути направлений на практику повторно за свій рахунок в період студентських канікул або подана рекомендація щодо відрахування.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, до дипломного проектування не допускається.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботі або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику в період студентських канікул або відраховується з вищого навчального закладу.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативну характеристику або незадовільну оцінку - при захисті звіту, направляється повторно на практику в перлом студентських канікул.

Студенти знайомляться також з програмою практики. Препог даватель спеціальних кафедр, які організовують практику, дають пояснення до програми, звертаючи увагу студентів на ті питання і ті сторони практики, які вимагають особливої уваги у зв'язку з пройденим курсом, а також з урахуванням майбутніх навчальних занять в наступному навчальному семестрі. Таким чином, відразу намічається тісний зв'язок і наступність теоретичних занять з практикою. Крім того, викладачі вказують і характеризують літературу, з якою треба ознайомитися за час проходження практики. При цьому особливо виділяється спецйальг ная література, створена фахівцями даного підприємства.

Всі розділи проекту і теми програми практики рекомендується виконувати в тій послідовності, в якій вони викладені в цих методичних вказівках. Не виключається, що в залежності від теми дипломного проекту та його специфіки може бути прийнята дещо інша і більш доцільна послідовність виконання практики. Однак необхідно, щоб матеріали практики містили інформацію, відповідну розділах дипломного проекту.

Для конкретної ілюстрації пошлемося на навчальний план і програму суспільно-політичної практики, складені Одеським держуніверситетом.

В даний час звіти складаються відповідно до програми практики та з урахуванням індивідуальних завдань. Зрозуміло, вони дуже різноманітні за змістом та обсягом, як різноманітна і виробнича практика. Але все ж найчастіше в них спочатку дається загальна характеристика підприємства і робочих місць, на яких студент працював. Особлива увага звертається на характеристику технологічних процесів і сучасного обладнання, тим більше, якщо виробничі процеси повністю або частково автоматизовані.

Структура звітів про виробничу практику студентів вибирається відповідно до програми практики та методичними вказівками до їх оформлення, наявними на кафедрі.

Під час виробничої (технологічної та переддипломної) практики учні повинні складати звіти про виконанні програм практики, які після закінчення практики представляються до навчального закладу з висновком по ним керівника практики від підприємства, установи, організації. На підставі цього висновку учню проставляється по практиці залік.

У відгуку керівника практики від підприємства відзначається ставлення студента до виробничих обов'язків, ступінь виконання ним програми практики. Відгук підписується керівником і підтверджується печаткою.

над звітом студент працює з першого до останнього дня практики, використовуючи в якості основи для нього програму практики на даному виробництві і технологічний регламент, а також відомості, отримані від цехового керівника під час екскурсій по цеху, власні спостереження за ходом процесів і показаннями приладів в період роботи у робочого місця, додаткові пояснення апаратників і майстрів.

У процесі проходження практики студент повинен вести щоденник, в якому він фіксує результати своєї роботи відповідно до програми практики.

Учні середніх спеціальних навчальних закладів при проходженні виробничої практики на підприємствах, в установах і організаціях зобов'язані повністю виконувати завдання, передбачені програмами практики, показувати приклад свідомого ставлення до праці, брати участь у громадському та культурно-освітньої роботи колективів цих підприємств.

Викладачі, які виїжджають на місця практики, приймають участь у розподілі і переміщенні учнів по робочих місцях (посадах) відповідно до програми практики, здійснюють контроль за виконанням плану робіт, а також надають учням методичну допомогу в складанні звітів про практику.

Базове підприємство, відповідно до договору, укладеного з Інститутом, вирішує питання працевлаштування і побуту студентів, виділяє керівника практики, який надає студентам сприяння у виконанні програми практики і збору матеріалів для звіту, дає відгук про роботу студента в період практики, завірений підписом і печаткою підприємства.

При наявності на підприємствах, в установах і організаціях вакантних місць учні в період переддипломної практики можуть зараховуватися на штатні посади, якщо робота на них буде задовольняти вимогам програми практики.

Була розроблена і продовжує діяти програма професійної практики для молодих інвалідів.

Підприємство (установа) може прийняти знаходиться на практиці студента на тимчасову штатну посаду, пов'язану безпосередньо з видобутком нафти. В цьому випадку студент зобов'язаний виконувати програму практики в повному обсязі.

Практикою студентів керують викладачі вузів і фахівці виробництва. На керівника практики покладаються завдання: забезпечення умов виконання програми практики, ру.

Важливою ланкою в суспільно-політичній практиці є атестація студентів. необхідно вкладати чіткий педагогічний сенс в критерії оцінок виконання завдань за програмою суспільно-політичної практики.

Викладачі, які призначаються керівниками практики, задовго до її початку виїжджають на місця практики для складання програми і погодження її з керівниками виробництва. Особлива увага звертається на складання графіка пересування практикантів по робочих місцях виробництва відповідно до вимог програми практики.

виробнича переддипломна практика проводиться, як правило, за місцем майбутньої роботи молодих фахівців в якості помічників керівників соотв. При наявності вакантних місць учні на період переддипломної практики зараховуються на штатні посади, якщо робота на них буде задовольняти вимогам програми практики.

При відсутності місць в гуртожитках підприємства орендують житлову площу для розміщення студентів-практикантів, витрачаючи на ці цілі не більше 3 руб. в міс. У період проходження практики студенти підпорядковуються чинним на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку, зобов'язані суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики. Якщо підприємство має можливість на період практики зарахувати студента на оплачувані робочі місця або посади, то за студентами, отримую-ські стипендію, зберігається право на отримання зарплати і Стіпе - дии одночасно.

На закінчення вважаємо досить істотним відзначити, що важливою умовою оптимізації виробничої практики є встановлення взаємно корисним зв'язків між навчальним закладом, підприємством, установою, де проводиться практика. Це важливо в тих випадках, коли підприємство отримує від навчального закладу наукову, експериментальну і методичну допомогу, коли кафедри навчальних закладів перед кожним навчальним роком узгоджують з підприємством область проблем, над якими вони працюватимуть, залучаючи для цього студентів-практикантів відповідно до програми практики .

Оформлений звіт здається керівнику на перевірку. Прийнятий керівником звіт підлягає захисту перед комісією, призначеною завідувачем кафедри, яка проводиться з диференційованою оцінкою за 5-бальною шкалою з урахуванням правильності відповідей на питання, якості даних, представлених в звіті і глибини проведеного аналізу, дотримання студентом трудової дисципліни під час проходження практики. Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу і незадовільну оцінку при захисті звіту або не захистив звіт у встановлений термін, не допускається до виконання дипломного проекту.

Найбільша ефективність використання всього викладеного вище матеріалу може бути досягнута тільки за умови правильної опрацювання його студентами. До початку переддипломної практики студент повинен уважно прочитати цей матеріал і при виникненні незрозумілих питань отримати на них відповіді керівника проекту або завідувача профілюючою кафедрою. Під час проходження практики, перш ніж почати опрацювання того чи іншого питання проекту, теми програми, студент повинен вивчити методичні вказівки, що визначають правила виконання роботи безпосередньо з даної теми. В процесі роботи над кожною з тем програми практики або завданням проекту студент може повертатися до відповідних методичних вказівок за роз'ясненням і уточненням поточних питань.

Введена в вузах суспільно-політична практика для всіх студентів стає не тільки важливим засобом ідейно-політичного виховання молодого фахівця, а й ефективним методом залучення студентів до досвіду громадської діяльності, методом привчання працювати з людьми. І як показують перші кроки організації суспільно-політичної практики в багатьох вузах країни, дуже важливо зберегти основне призначення цієї практики - формування досвіду громадської діяльності, виховання фахівця зі справжньою громадської жилкою, який вміє працювати з людьми. Тому навряд чи є сенс включати в програму суспільно-політичної практики завдання по суспільно корисної праці (робота в колгоспі або на заводі) або конструкторських і дослідницьких завдань, що виконуються для виробництва, виготовлення навчальних посібників для шкіл. Це була б підміна одних завдань іншими - замість виховання громадського досвіду роботи з людьми проводилося б звичайне трудове виховання.

Виробнича (технологічна) і переддипломна практики терміном 2 тижні кожна заплановані відповідно після 6 і 7 семестрів. Двотижнева практика малоефективна, тому що на інструктаж, оформлення пропуску і наказу потрібно не менше трьох днів. Тому бакалаври зі спеціалізацією по хімічній технології палива (за пропозицією кафедри технології нафти і газу) проходять технологічну практику протягом 4 - х тижнів, поєднуючи її з переддипломної практики. При цьому кожен студент-бакалавр повинен освоїти в повному обсязі не тільки програму технологічної практики, а й зібрати додаткові матеріали для своєї випускної роботи. При об'єднанні обох практик з'являється можливість більш докладно вивчати пристрій і правила експлуатації типових апаратів і устаткування, питання охорони праці та природи, а також техніко-економічні показники установок.