А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - обстеження

Програма обстеження являє перелік питань, відповіді на які досить повно характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства в цілому і окремих його підрозділів і сприяють визначенню основних параметрів АСУП. Зміст програми визначається характером об'єкта обстеження та завданнями розробки АСУП.

Програма обстеження та збору вихідних даних для проектування включає кілька основних розділів, зокрема: характеристику об'єкта; технічний процес підприємства; організаційну структуру підприємства; здійснювану систему управління.

Програма обстеження являє перелік питань, відповіді на які досить повно характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства в цілому і окремих його підрозділі і сприяють визначенню основних параметрів АСУП. Зміст програми визначається характером об'єкта обстеження та завданнями розробки АСУП.

Програма обстеження була складена під керівництвом Е. А. Осипова і обговорена в 1878 р на III з'їзді лікарів Московського земства.

Програма обстеження системи містить[88]: Перелік об'єктів, що підлягають обстеженню; склад організацій, що залучаються до робіт; перелік і терміни виконання робіт і розподіл їх між виконавцями; переліки характеристик (параметрів), що підлягають оцінці; короткий виклад методів аналізу; організаційні вказівки щодо забезпечення виконання програми обстеження.

Програма обстеження документообігу визначає кількість інстанцій, прохідних документом в процесі його створення, узгодження, підписання, виготовлення, розмноження; способи отримання і передачі інформації (пошта, телеграф, телефон, телетайп і ін.); організацію прийому і відправки документів; тривалість руху документів; порядок контролю за виконанням документів.

програма обстеження населення включає питання про зайнятість, освіту, мед. У таблицях, що використовуються програмою бюджетних обстежень, містяться дані про розмір і склад сім'ї за статтю, віком і зайнятості її членів, сімейних доходах (за різними джерелами), споживанні матеріальних благ і послуг.

В програму обстеження входить вивчення номенклатури і змісту робіт, які виконуються обстежуваних підрозділами і галуззю в цілому, існуючої організаційної структури управління галуззю, основних техніко-економічних показників галузі, форм документів, що циркулюють в галузі, маршрутів руху і системи збору та обробки інформації, способів підготовки, термінів і періодичності видачі рішень.

У програмі обстеження витрати продуктів харчування містять споживання хліба і круп, м'яса і риби, тваринних жирів та олії, молока та молочних продуктів, яєць, фруктів та овочів, цукру і кондитерських виробів, безалкогольних напоїв та ін. Споживання продуктів харчування враховується в натуральних одиницях і за вартістю.

При такій програмі обстеження недоврахована виявляється рівень освіти, який класифікується (закінчення аспірантури, докторантури) і не класифікується (курси, факультети підвищення кваліфікації та ін.) За ступенями навчання. Практично не фіксується у переписі профіль (напрям) навчання: послідовність підвищення однопрофільного освіти і наявність різнопрофільних рівнів підготовки.

зібрані по цією програмою обстеження (додаток 6) і відповідним чином оброблені дані дозволили вивчити ряд важливих проблем.

Для просторово протяжних конструкцій програма обстеження також передбачає необхідність геодезичного контролю вертикальності і просадок елементів конструкцій.

Залежно від етапу обстеження програма обстеження деталізується, а об'єкти і одиниці спостереження уточнюються. Однак необхідно підкреслити ту обставину, що дослідження розвивається і підпорядковується одній меті - побудові моделі системи управління або розробці АСУП в умовах даного об'єкта.

На жаль, запропонована нами програма обстеження була трохи урізана і замість намічених 12 губерній проведена тільки в одній Воронезької. Обстежено було в червні 1923 р трьом повітах названої губернії всього близько трьох десятків селянських господарств, а в розробку увійшов по 29 дворах з населенням в 207 душ всього 71 справний бланк. 
Так, відповідно до Програми обстеження: технічного стану судин і апаратів технологічних установок нафтопереробних і нафтохімічних виробництв, з огляду на досвід експлуатації і результати обстеження ряду НПЗ і ХЗ для судин і апаратів, обсяг контролю яких при виготовленні відповідав вимогам Правил і ОСТ 26 - 291 в залежності від групи, при діагностуванні обов'язковому контролю (не менше 3 - 5 ділянок) слід піддавати ділянки з перехресними швами, зварні стики днищ з обечайкой корпусу, стики в області введення і виведення продуктів, зрошень і т.п. найбільш напружених місцях. В цьому випадку УЗД поздовжніх зварних швів проводиться на ділянці довжиною до 800 мм, а ділянок кільцевих зварних швів не менше 400 мм від місця перетину з поздовжнім швом.

Повторне застосування (рис. 8) програми обстеження рівня якості Klj незалежним оператором призводить до зниження значення VHO в елементі по статечної залежності.

Опитування тензорезисторов відбувається послідовно відповідно до програми обстеження об'єкта. Програма обробки інформації дозволяє в ході будівництва або експлуатації об'єкта оперативно оцінювати поточний стан конструкції і приймати відповідне рішення.

Інженерне обстеження і діагностування об'єкта експертизи починається з складання Програми обстежень. При інженерному обстеженні лінійної частини перевіряються на відповідність вимогам нормативно-технічних документів безпечні відстані, перетину з комунікаціями, фактична глибина закладення, стан вантузів і врізок, стан запірної арматури, стан ізоляції і електрохімзахисту, стан підводних переходів і переходів через автомобільні дороги, стан захисних споруд і обвалований на випадок аварії. Виконується зовнішня діагностика, неруйнівний контроль, передбачений Програмою обстежень.

отримані матеріали в аналітичній формі служать основою для розробки програми обстеження потенційно небезпечних ділянок.

Відповідно до визначених пріоритетів П; всіх N порівнюваних трубопроводів складається програма обстежень пошкоджених ділянок.

У 1994 році ця програма була розширена і в неї увійшла програма гінекологічного обстеження на робочих місцях, яка включала взяття мазків Папа, обстеження грудних залоз і шийки матки, а також програму термінової медичної допомоги, яка допомагала працівникам відшукати, в разі необхідності, англомовного доктора в будь-якій точці світу. У 1995 році програми хорошого стану здоров'я будуть впроваджені в офісах компанії у Флориді і Колорадо, і вони охоплять близько половини персоналу компанії. Більшість медичних послуг буде надано співробітникам безкоштовно або за мінімальну плату.

Виконано дослідження і обґрунтування вибору, достовірності методів контролю та якості програм обстеження обладнання ДХК. За результатами аналізу вибірки даних про пошкодження та дефекти устаткування ДХК і праць відомих вчених визначені: провідні механізми пошкодження елементів обладнання - корозійне (ерозійне) зношування, СКРН і ВІР; граничні стани, що реалізуються або втратою герметичності за рахунок зносу товщини стінки, або крихким руйнуванням за рахунок зародження і розвитку тріщин; параметри стану і їх кількісні та якісні критерії, що визначають можливість реалізації граничного стану обладнання. За результатами досліджень виявлення методами НК типових дефектів металу та металевих виробів обгрунтований вибір і класифікація методів контролю і оцінки стану елементів обладнання ДХК. До основних методів віднесені: візуальний і вимірювальний; акустичні - ультразвукова (УЗ) дефектоскопія і толщинометрія; капілярний, магнітний або струмовихровий; вимір твердості; металографія; розрахункові. Інші методи застосовуються в якості додаткових залежно від наявності даних про матеріальний виконанні, особливості конструкції елементів і доступу до зон контролю.

На стадії підготовки і проведення передпроектного аналізу стану справ за якістю була складена програма обстеження виробництва і стану справ за якістю. За цією програмою всі підрозділи заводу провели обстеження і розробили заходи щодо поліпшення їх роботи, які були обговорені на засіданнях КРГ і затверджені керівником програми до впровадження.

Необхідність проведення ультразвукової товщинометрії стінок корпусу, обсяг вимірювань і точки виміру обумовлюються програмою обстеження, яка повинна бути узгоджена зі службою неруйнівного контролю з метою оцінки технічної можливості вимірювання товщини із заданою похибкою.

В останні роки багато російських нафтохімічні заводи, нафто -, газовидобувні і транспортують компанії також впроваджують програми тепловиз-тів обстежень.

Для проведення обстеження складається організаційний план, який визначає порядок і послідовність проведення всіх робіт, передбачених програмою обстеження, терміни завершення Окремих етапів, розподіл виконавців і конкретні форми представлення результатів. Організаційний план є обов'язковим документом як для розробників, так і для співробітників підпри - ємств.

Роботи з діагностування та експертизи резервуарів ЗАТ НКТН КазТрансОйл в 2000 р виконані в повній відповідності з програмою обстежень, в зазначені терміни і на високому технічному рівні.

У відповідно до стадії передпроектного дослідження та аналізу підприємства або галузі народного господарства змінюються об'єкти спостереження, одиниці спостереження, програми обстеження, організаційні плани спостереження.

У відповідно до стадії передпроектного дослідження та аналізу підприємства або галузі народного господарства змінюються об'єкти спостереження, одиниці спостереження, програму обстеження, організаційні плани спостереження.

Перш ніж перейти до питання про конкретні можливості використання психодіагностики в господарській практиці, слід зупинитися на важливих проблемах, пов'язаних з необхідністю прогнозувати економічний розвиток, на проблемах розробки програм тестового обстеження або програм оцінки психічної виробничої дієздатності людей.

Грунтуючись на літературних даних, роботах відомих вчених в галузі оцінки результатів технічного діагностування виконано дослідження ймовірності невиявлення заданих значень відхилення ПТС і критеріїв ймовірності невиявлення заданих значень дефектів - відхилень ПТС елемента устаткування при обстеженні (VHO) за рівнями якості програм обстеження обладнання ДХК.

Програма обстеження системи містить[88]: Перелік об'єктів, що підлягають обстеженню; склад організацій, залучаються до робіт; перелік і терміни виконання робіт і розподіл їх між виконавцями; переліки характеристик (параметрів), що підлягають оцінці; короткий виклад методів аналізу; організаційні вказівки щодо забезпечення виконання програми обстеження.

Результати досліджень міцності елементів обладнання ДХК. Астраханського ГПЗ, схильних до корозійного зношування, адсорбера і антіпуль-саціонной ємності Оренбурзького ГПЗ, що працюють при циклічних навантаженнях і в умовах вібрації, встановлено наявність тісного кореляційного зв'язку з коефіцієнтом до мінус 0 9 між IgV і т і визначена їх залежність (рис. 14) з урахуванням якості застосовуваної програми обстеження і умов експлуатації.

Керівництво для РТО ГТНР-25; положення про систему технічного обслуговування та ремонту обладнання КС білоруської ділянки газопроводу Ямал-Європа, перелік запасних частин, вузлів і деталей незнижуваного фонду обладнання ГПА і АВО газу (механічна частина); типовий перелік сервісних засобів і ремонтного обладнання для технологічного та енергетичного обладнання, а також САУ; положення про порядок роботи підрозділів ВАТ Газпром щодо виявлення реєстрації на КС неякісних запасних частин; становище і програма інспекційного обстеження стану експлуатації і РТО обладнання та систем КС, ДКС, КС ПСГ і СОГ.

Вивчення умов праці передбачає санітарне обстеження промислового підприємства. Програма обстеження, яку проводить санітарний лікар з гігієни праці, включає обстеження санітарного стану окремих цехів і санітарну характеристику детальних професій.

Науково-дослідницька робота NIOSH проводиться як на підприємствах, так і в лабораторіях. Програми обстежень виявляють випадки виробничих травм і захворювань. Вони включають цільової збір даних щодо специфічних станів, таких як високий рівень свинцю в крові у дорослих або травматизму серед робітників-підлітків. NIOSH також узагальнює дані, зібрані в штатах і інших федеральних агентствах, щоб зробити їх практично цінними для отримання загальнонаціональної картини наслідків професійних ризиків.

Під час обстеження труб за допомогою шурфів слід виконувати різні перевірки ізоляційного покриття, щоб визначити його стан. Програма обстеження повинна включати перевірки на: щільність прилягання, відклеювання; пропуски і пошкодження; міцність приклеювання покриття; склад і стан ізоляційного покриття.

Оцінка технічного стану конструкцій проводиться на основі результатів їх обстеження. Програма обстежень експлуатованих конструкцій зазвичай включає[7.4]ознайомлення з проектно-технічною документацією, умовами експлуатації, обследова ня конструкцій, що підлягають ремонту або реконструкції.

На рівні домашніх господарств споживання вивчається на основі вибіркового обстеження їх бюджетів. програмою обстеження передбачений збір інформації, що характеризує не тільки доходи, а й витрати населення. Витрати домох-зяйств включають витрати на споживання і витрати, не пов'язані зі споживанням. До останніх відносяться податки, відрахування на пенсії та соціальне страхування та інші страхові внески, грошові перекази, подарунки.

Сама програма обстеження показала, що в Росії гігієна пішла своєрідним шляхом, ставлячи своїм завданням дослідження зовнішнього середовища в поєднанні з вивченням фізичного розвитку і стану здоров'я робітників.

Вид зварного з'єднання зв'язує багатошарову частина з монолітною. Обмеження обсягів контролю допускається тільки у випадках відсутності доступу до окремих швах або наплавленні. У цьому випадку обсяги контролю уточнюються програмами обстеження з урахуванням стану об'єкта.

Отже, в 1785 р Лавуазьє відкрито і прямо виступив проти теорії флогістону. До цього часу він цілком закінчив свою програму обстеження і експериментального вивчення явищ, які спостерігаються при горінні і, зокрема, при кальцинації металів, намічену ще в 1772 р Він докладно вивчив властивості і склад газоподібних продуктів, які беруть участь у всіх цих явищах або утворюються в результаті горіння і дихання.

Крім проведених кожні десять років загальних переписів населення в Росії введено новий вид обліку - мікроперепісі - вибіркові соціально-демографічні обстеження населення, що проводяться на середину міжпереписного періоду. Перша така робота була здійснена в 1985 р, друга - у лютому 1994 р Програма соціально-демографічного обстеження 1994 містила наступні важливі при дослідженні соціальних процесів питання: стать; дата народження і число сповнившись років; належність до національності, народності або етнічної групи; мова, якою переважно користуються вдома, в навчальному закладі, на роботі; освіту (вищу, незакінчену вищу, середню спеціальну, середню загальну, початкова, відсутність початкового, неграмотність); джерело засобів існування; загальна сума доходу за січень 1994 р включаючи всі надходження; основне місце роботи; становище в занятті (робота за наймом, робота не за наймом, безоплатно працюючий член домашнього господарства, робота із залученням найманих працівників, безробітний, служитель культу, військовослужбовець); тип і приналежність житлового приміщення, його розміри і число кімнат.

Другий напрямок має особливо важливе значення. Від того, наскільки чітке уявлення мають співробітники апарату управління про цілі, завдання і програму обстеження, залежить якість обстеження. Тому доцільно провести з ними відповідні наради, ознайомити їх з проміжними і загальними результатами обстеження.

З метою отримання відправних даних для вибору способу і режимів переробки, визначення виду устаткування переробної промисловості та вирішення інших технологічних завдань використовується велика кількість технологічних тестів оцінки матеріалів і методик вимірювань. Однак при запуску процесів отримання нових видів продукції, удосконалених типів обладнання або розробці та освоєнні процесів формування нових полімерів і композиційних матеріалів доводиться істотно розширювати програму обстеження технологічних властивостей сировини, досліджуючи реологічні, теплофізичні та інші властивості, що переробляється полімеру, що виходять за рамки стандартизованих вимірювань. Нижче описана послідовність оцінки основних технологічних властивостей полімерів при освоєнні нових матеріалів і процесів переробки.

Проектування автоматизованої системи управління промисловим підприємством передує дуже важлива і трудомістка робота по обстеженню існуючої системи управління підприємством, її інформаційної системи. Метою обстеження є отримання необхідних матеріалів, що дозволяють здійснити синтез інформаційних потоків в умовах АСУ для обстежуваного підприємства. Програма обстеження, її зміст повинні будуватися на основі врахування основних положень і принципів функціонування розроблюваної системи управління, так як мета, методи та глибина обстеження, форма представлення результатів його цілком визначаються вимогами проектованих потоків інформації в умовах АСУП. Ці вимоги формуються виходячи з нових форм функціонування підприємств в умовах АСУ: централізації ряду функцій управління підприємством; створення єдиного центру збору, переробки та видачі інформації, через який замикаються всі інформаційні зв'язки (на базі ЕОМ), накопичення інформаційних масивів в цьому центрі. Обстеження проводиться відповідно до організаційної програмою, яка визначає основну мету, послідовність проведення обстеження, терміни завершення і склад виконавців. Основними методами обстеження є інтерв'ювання, анкетне опитування співробітників апарату управління і безпосередній аналіз документів - носіїв інформації. Організаційно формування груп обстежень проводиться за функціями управління.

Наприклад, можливо, що робітник, що піддався впливу бензолу або іонізуючого випромінювання, матиме падіння гематокриту з 50% до 40%, кількості лейкоцитів з 10000 до 5000 на кубічний міліметр і зменшення кількості тромбоцитів з 350000 до 150000 на кубічний міліметр. Проте, всі ці показники знаходяться в межах норми. Відповідно програма обстеження, яка шукає тільки аномальний аналіз крові, може пропустити серйозний вплив. Тому аналізи крові, в яких показники зменшуються з часом, хоча і залишаються в межах норми, вимагають особливої уваги.

Підготовленість до ремонту багато в чому зумовлює його якість і тривалість. До зупинки агрегату для його виведення в плановий ремонт експлуатаційний і ремонтний пер - нал спільно проводять обстеження технічного стану агрегату і на підставі його результатів, а також виявлених під час міжремонтного періоду несправностей складається попередня дефектна відомість. В програму обстеження входять: огляд агрегату і систем підготовки масла, циклового повітря; вимір робочих параметрів ГПА; визначення располагаемой потужності, питомої витрати масла; Вібродослідження агрегату; вимір температури корпусів. Передремонтної обстеження на працюючому агрегаті дозволяє виявити такі несправності, виявити які важко або взагалі неможливо після зупинки і розкриття агрегату. Крім того, результати обстеження необхідні в подальшому для оцінки якості ремонту.

Візуально-вимірювального контролю (ВІК) надається виключно велике значення, особливо при його використанні з оптичними засобами і спеціальними інструментами. За нашими даними, цей метод дозволяє виявити до 40% від усіх виявлених дефектів обладнання. Часто за результатами ВІК оптимізується програма обстеження і обсяги контролю іншими методами.