А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Програма - метод

Програми методів Рукге - Кутта з автоматичним вибором кроку будуються на підставі одного з трьох підходів: а) принципу Рунге апостеріорної оцінки точності; б) використання контрольних членів; в) застосування вкладених методів.

Програма методу найменших квадратів і результати розрахунку наведені на стор. Програма методу найменших квадратів для апроксимації багатовимірних табличних функцій і обробки експерименту на мові Фортран-IV реалізована в Уфимском авіаційному інституті і успішно використана для вирішення ряду науково-технічних завдань, в тому числі і описаних в цій книзі.

Програма методу найменших квадратів і результати розрахунку наведені на стор. Текст програми методу Гаусса може бути перетворений в текст програми методу прогонки, якщо в перетвореннях над рядками і стовпцями матриці змінити початок і кінець циклів так, щоб виключити незмістовні операції.
 Виконання програми методу дихотомії припиняється при виконанні однієї з двох умов: по-перше, коли довжина інтервалу[а, Ь ]стає менше заданої похибки е; по-друге, коли функція f (x) потрапляє в смугу шуму Для виходу з циклу в програмі 1.2 Р в цьому випадку використовується оператор EXIT, який є не у всіх версіях мови Паскаль.

Від програм методу Зейделя нескладно перейти до програм методу простих ітерацій. Для цього доведеться ввести додатковий локальний вектор Y, по розмірності збігається з вектором X і призначений для зберігання наближень до рішень.

Пакет програм методів оптимізації (Оптимум) призначений для розширення можливостей дискових операційних систем НВК СМ-3 і СМ-4 в області вирішення завдань оптимізації методами лінійного і динамічного програмування. Пакет використовується для вирішення наукових і економічних завдань, що вимагають використання методів оптимізації. Він забезпечує значну економію трудових витрат в інженерному проектуванні, наукових експериментах, поточному і перспективному плануванні, управлінні виробничими і технологічними процесами.

Пакет програм методів чисельного аналізу (ПАП) призначений для розширення областей застосування дискових операційних систем НВК СМ-3 і СМ-4 зокрема для вирішення завдань чисельного аналізу.

Напишіть програму методу Монте-Карло для обчислень в рамках одновимірної моделі Ізінга.

блок 2 являє собою програму методу Гаусса, яка складається з програми прямого і зворотного ходів. У процесі прямого ходу здійснюється перестановка рядків матриці з метою вибору головних елементів стовпців.

Перш за все потрібно сказати, що навіть найкращі програми методів Якобі приблизно в три рази повільніше, ніж трьох-діагональні QL-методи. Кажуть, однак, що методи Якобі повинні як і раніше прийматися до уваги через свою простоту, а не ефективності.

Для розрахунків ПДВ розроблені і застосовуються пакети програм методів кінцевих елементів, варіаційно-різницевого, граничних інтегральних рівнянь, розрахунково-експериментальні методи, засновані на спільному використанні методу скінченних елементів і фотоупругості для аналізу напружень в електромагнітних прискорювачах, в попередньо напружених високоресурсних болтових з'єднаннях літальних апаратів, вузлах машин з підшипниками ковзання.

Від програм методу Зейделя нескладно перейти до програм методу простих ітерацій. Для цього доведеться ввести додатковий локальний вектор Y, по розмірності збігається з вектором X і призначений для зберігання наближень до рішень.

Для більш точного розрахунку в обґрунтованих випадках використовуються програми методу скінченних елементів.

Блок-схема програми (рис. 1.8) майже аналогічна блок-схемами програм методів пп.

Текст програми методу Гаусса може бути перетворений в текст програми методу прогонки, якщо в перетвореннях над рядками і стовпцями матриці змінити початок і кінець циклів так, щоб виключити незмістовні операції.

Як випливає з формул (14 - 6), програма методу найменших квадратів складається з послідовності команд для визначення коефіцієнтів матриці системи рівнянь і рішення отриманої системи.

Як випливає з формул (14 - 6), програма методу найменших квадратів складається з послідовності команд для визначення коефіцієнтів матриці системи рівнянь і рішення отриманої системи.

Тестова /. 1С - схема. Ефективність аналізу перехідних процесів залежить не тільки від закладених в програму методів інтегрування ОДУ, а й від конкретної алгоритмічної і програмної реалізації цих методів. Для кожного класу задач аналізу необхідно розробити набір типових тестових завдань із заздалегідь відомим рішенням. Ці завдання дозволяють оцінити ефективність конкретної програми аналізу та правильно поставити константи інтегрування для практичних завдань.

Результати розрахунків ВСС. Рішення, отримане за МФР, потім додатково оброблялося за програмою методу МКО для однотипного отримання порівнюваних економічних показників. Каквідно з наведеної таблиці.

Зі сказаного ясно, що визначення найкращого гідравлічного режиму роботи розгалуженої ТПС можна зробити за допомогою програми методу ДП (гл. Дійсно, якщо система є існуючої, то, отже, повністю відомі її конфігурація і значення технічних параметрів (або їх взаємозалежності) всіх активних і пасивних елементів. В результаті розрахунок за даною програмою фактично можна звести до вибору лише найвигідніших тисків і діючих напорів. А це при відомих витратах на гілках означатиме оптимізацію режиму її роботи по одному з двох можливих (з точки зору використовуваного критерію мінімуму загальних розрахункових витрат) показників якості шуканого рішення: 1) мінімуму загальної вартості електроенергії, що витрачається для перекачування середовища, або 2) максимуму сумарної енергії, яка буде доставлена споживачам. Розрахунки по оптимізації режимів, проведені для ТСС, що працюють від декількох районних котелень, показали ефективність використання програми методу ДП, призначеної, взагалі кажучи, для вирішення загальної оптимізаційної задачі.

У той же час спосіб побудови верхніх оцінок, який був викладений вище, використовує практично ту ж саму програму методу гілок і меж і не вимагає ніякого видозміни загальної схеми методу. Проте, локально оптимальні рішення відіграють важливу роль в задачах, подібних завдань комівояжера.

У той час як є цілий ряд доступних загальних програм (або пакетів програм), що реалізують методи кінцевих різниць і кінцевих елементів, програми методу граничних елементів написані в основному для вирішення приватних завдань і призначені для певних груп користувачів.
 Метод освобожд1ещ1я Ш1 - 5галових сил має щось важливе гідність, що він нескладний і тому - його без особливих зусиль можна ввести майже в усі відкриті комплекси програм методу скінченних елементів.

До складу пакетів прикладних програм (ППП) входять: система телеобробки даних; пакет управління базами даних в системі; пакет програм чисельного аналізу; пакет програм обробки даних методами математичної статистики; пакет програм методів оптимізації; пакет програм методів мережевого планування; пакет програм імітаційного моделювання безперервних і дискретних процесів; пакет програм, орієнтованих на економічні застосування; пакет програм для науково-технічних розрахунків.

До складу пакетів прикладних програм (ППП) входять: система телеобробки даних; пакет управління базами даних в системі; пакет програм чисельного аналізу; пакет програм обробки даних методами математичної статистики; пакет програм методів оптимізації; пакет програм методів мережевого планування; пакет програм імітаційного моделювання безперервних і дискретних процесів; пакет програм, орієнтованих на економічні застосування; пакет програм для науково-технічних розрахунків.

Система включає такі підсистеми і пакети програм (рис. 737): пакет проблемно-орієнтованих прикладних програм-математичних моделей типових процесів низькотемпературного газоразделенія і енергетичних підсистем; підсистему розрахунку волюметричних, термодинамічних, транспортних властивостей і ексергії багатокомпонентних сумішей легких вуглеводнів і не вуглеводневого газів на основі рівняння стану Бенедикта-Вебба - Рубіна; програмикористувача - математичну модель досліджуваної ЕТС, що включає моделі технологічних і енергетичних підсистем і використовує модулі всіх інших підсистем і пакетів; методо-орієнтований-ву інтерактивну підсистему оптимізації, що базується на методах нелінійного програмування; програми методів обчислювальної математики, використовуваних при побудові моделей; сервісне математичне забезпечення.

У четвертому розділі викладені різні варіанти методу найменших квадратів, використовуваного для обробки експериментальних даних, згладжування і диференціювання залежностей, скорочення обсягів чисельної інформації. Наведено програми методу з поважним базисом, базисом у вигляді класичних ортогональних поліномів і поліномів дискретної змінної, лінійного варіанти методу.

У шостому розділі розглянуто алгоритми розв'язання задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь. Наведено програми методів Рунге-Кутта різних порядків, серед яких є варіант методу з автоматичним вибором кроку інтегрування.

Сьома глава присвячена методам вирішення граничних задач для звичайних, диференціальних рівнянь і рівнянь в приватних похідних. Пропонуються програми методів стрільби і кінцевих різниць для граничних задач і завдань на власні значення. Як приклад завдань останнього класу розглянуто задачу про поширення електромагнітних хвиль в коаксіальної волноведущей структурі.

Блок-схема програми вирішення СЛАР методом Гауса. У блоці 0 (основна програма) задаємо порядок системи і звертаємося до блоку 1 в якому визначаються елементи розширеної матриці СЛАР. Потім звертаємося до блоку 2 де реалізована програма методу Гаусса.

запропоновано аналітичний уявлення діаграм деформування, засноване на онлайнової апроксимації екстремальних даних зі згладжуванням. Розроблена процедура представлена у вигляді окремого програмного модуля на мові Фортран в системі програм методу скінченних елементів. Виконані чисельні експерименти показують високу точність моделювання пружно-пластичних властивостей матеріалу у всьому діапазоні навантаження.

Необхідно привести переконливі свідоцтва обґрунтованості рішення кластерного аналізу. Це, можливо, основний крок при використання кластерного аналізу і все ж він рідко застосовується і користувачами програм методу, і споживачами звітів.

У книзі дано огляд сучасних напівемпіричних методів квантової хімії, що знайшли застосування для розрахунків складних органічних, неорганічних і комплексних з'єднань, що представляють практичний інтерес. Описано способи отримання параметрів цих методів; поширені системи параметрів табульовані. наведено програми методів з інструкціями та прикладами розрахунків.

При аналізі, плануванні та контролі проекту повинні використовуватися стохастичні моделі, так як особливо в складних проектах багато дій не визначені в часі і по ефективності витрат. Мережева структура проектів в цьому випадку є нераціональною: деякі дії можуть виконуватися кількома альтернативними способами або вибір дій залежить від попереднього використання ресурсів і ефективності робіт. як альтернатива до програми методу оцінки та аналізу (PERT), може бути використаний простий метод отримання інформації за часом завершення проекту - метод Монте-Карло. Інший підхід до моделювання різної тривалості робіт розробляє особливий сценарій подій і визначає ефект в цілому за календарним планом проекту. Це типове рішення проблем, при якому керуючий проекту моделює події, які могли б відбуватися, і аналізує результат.

використовуючи цю програму, експерт може сформувати новий протокол протягом декількох днів. За перший рік експлуатації програми OPAL в систему ONCOCIN було додано понад три дюжин нових протоколів. Ефективність використаного в цій програмі методу заповнення формулярів при введенні нових знань багато в чому пояснюється тим, що в програму включені базові знання про ту предметної області, в якій вона використовується. Звичайно, включення цих знань потребувало значних зусиль від інженерів по знаннях, які раніше займалися спілкуванням з експертами, але ці витрати потім з лишком окупилися.

Просторові ферми, симетричні по конструкції і по наванта-ня, розкладають на плоскі і розраховують як плоскі. У більшості випадків умови симетрії не виконуються і розрахунок просторових ферм аналітично складний. Найбільш раціонально проводити розрахунок з використанням програм методу кінцевого елемента. При проектувальному розрахунку, коли перетину всіх стержнів не відомі, задаються співвідношенням жорсткостей стрижнів E2F2 kE - iFi, де k - коефіцієнт пропорційності.

Процес зміни коефіцієнта інтенсивності напружень в часі для внутрішньої еліптичної тріщини, сталь 4335. Як вже зазначалося, за останні роки значну увагу було приділено вирішенню завдання про поверхневому дефекті в формі напівеліпса в пластині кінцевої ширини. Були побудовані чисельні рішення із застосуванням комбінованого методу, методу граничних інтегральних рівнянь, методу скінченних різниць та методу скінченних елементів. У тривимірному варіанті комбінованого методу[55]для вирішення завдання про поверхневих дефектах використовується загальне рішення (42) для еліптичної тріщини в поєднанні з програмою методу скінченних елементів для просторових задач.

На закінчення слід нагадати, що різні методики мають свої сильні і слабкі сторони, і це треба враховувати при виборі методу аналізу. З них тільки МОКОЧ може вважатися універсальної; інші можуть використовуватися в якості експериментальних. Хоча кожен метод випробовувався його розробниками, поки ще не створена програма, яка дала б порівняльну оцінку різних методик щодо конкретного набору практичних проблем. Однак дослідницька програма RMIEP (програма методів інтегрування і оцінки ризику) близько підійшла до визначення загальної цінності обраних методик для спеціальних класів задач.

Результуюча матриця системи рівнянь є стрічкової симетричною і позитивно визначеною. Зазвичай в пам'яті ЕОМ зберігається половина матриці системи і використовується підпрограма рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь прямим методом Гаусса або Холецкого для стрічкової матриці. Були проведені розрахунки на модельній задачі при використанні прямих методів Гаусса та Холецкого і паралельно проведені розрахунки для випадку регулярного розбиття області Д /, коли для матриці системи необхідно зберігати в пам'яті тільки чотири ненульових діагоналі з використанням ітераційного методу Гаусса - Зейделя. При однаковій кількості елементів швидкодія програми методу Гаусса - Зейделя (крива I - 4t 2 5 с, tc Ю хв; крива 2 - Л1 5 с. Розрахунок температури підігріву рідини Т - і складу рівноважних фаз х і у оформлений у вигляді процедури FEED . Формальними параметрами процедури є: N - число компонентів системи; F і XF - кількість і склад вихідної суміші; VF - кількість парової фази; X, Y, Т - вихідні параметри - склад пара, склад рідини і температура; значення величин F, VF і масиву XF задаються в вихідної інформації. Коефіцієнти Ai, А2 A3 А4 для кожного компонента визначаються за експериментальними даними Р - Тс використанням програми методу найменших квадратів (стор.

Розрахунок температури підігріву рідини Т і складу рівноважних фаз х і у оформлений в вигляді процедури FEED. Формальними параметрами процедури є: N - число компонентів системи; F і XF - кількість і склад вихідної суміші; VF - кількість парової фази; X, Y, Т - вихідні параметри - склад пара, склад рідини і температура; значення величин F, VF і масиву XF задаються в вихідної інформації. У процедурі використовуються також глобальні змінні, які необхідно задавати: Al, A2 A3 Л 4 - масиви коефіцієнтів рівняння для розрахунку констант фазового рівноваги, EPS - точність розрахунку температури; Т - початкове значення температури. Коефіцієнти Al, A2 A3 Л 4 для кожного компонента визначаються за експериментальними даними Р - Тс використанням програми методу найменших квадратів (стор. Зі сказаного ясно, що визначення найкращого гідравлічного режиму роботи розгалуженої ТПС можна зробити за допомогою програми методу ДП (гл . Дійсно, якщо система є існуючої, то, отже, повністю відомі її конфігурація і значення технічних параметрів (або їх взаємозалежності) всіх активних і пасивних елементів. В результаті розрахунок за даною програмою фактично можна звести до вибору лише найвигідніших тисків і діючих напорів. А це при відомих витратах на гілках означатиме оптимізацію режиму її роботи по одному з двох можливих (з точки зору використовуваного критерію мінімуму загальних розрахункових витрат) показників якості шуканого рішення: 1) мінімуму загальної вартості електроенергії, що витрачається для перекачування середовища, або 2) максимуму сумарної енергії, яка буде доставлена споживачам. Розрахунки по оптимізації режимів, проведені для ТСС, що працюють від декількох районних котелень, показали ефективність використання програми методу ДП, призначеної, взагалі кажучи, для вирішення загальної оптимізаційної задачі.