А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прогнозування - грошовий потік

Прогнозування грошового потоку означає обчислення можливих джерел надходження і відтоку грошових коштів за схемою, аналогічною аналізу руху грошових коштів за звітний період, але тільки на прогнозований період.

Прогнозування грошових потоків є неодмінним атрибутом бізнес-планування та взагалі відносин з потенційним і /або стратегічним інвестором.

Прогнозування грошових потоків здійснюється на підставі ринкових даних, отриманих після вивчення звіту про доходи та витрати для оцінюваного об'єкта (або для подібних йому), а також згідно з прогнозами оцінювачів щодо змін орендних ставок та інших джерел доходу.

При прогнозуванні грошових потоків або позик за потребами проекту фахівці з фінансів повинні працювати тісно з керуючими, бухгалтерами, фінансовими аналітиками і інженерами по календарному плануванню.

оцінки і прогнозування грошових потоків виконуються користувачами міститься у фінансовій звітності інформації. Незалежно від корисності інформації відповідальність за використання даних несе користувач.

Наступний розділ роботи - прогнозування грошових потоків - дає характеристику можливих джерел надходження і відтоку грошових коштів.

Стандартна послідовність процедур методики прогнозування грошових потоків виглядає наступним чином: прогнозування грошових надходжень по періодах; прогнозування відтоків грошових коштів по періодах; розрахунок чистого грошового потоку (надлишок /нестача) за підперіоди; визначення сукупної потреби в довгостроковому (короткостроковому) фінансуванні в розрізі подпериодов.

Відповідно до IAS 36 прогнозування грошових потоків має базуватися на обґрунтованих та доказових допущених, що відображають найкращу оцінку керівництвом компанії економічних умов, які будуть існувати протягом строку корисної експлуатації активу, де особливої ваги надається інформації, що надійшла з надійних зовнішніх джерел. Крім того, при розрахунку очікуваних майбутніх грошових потоків слід використовувати дані найостанніших фінансових бюджетів і прогнозів, затверджених керівництвом.

Опишіть, яким чином при прогнозуванні грошових потоків враховано вплив амортизаційних відрахувань і податків.

Управління грошовими коштами здійснюється за допомогою прогнозування грошового потоку, тобто надходження (припливу) і використання (відтоку) грошових коштів. Визначення грошового припливу і відпливу в умовах нестабільності та інфляції може бути дуже приблизними і тільки на короткий період часу - місяць, квартал.

У разі реалізації проекту у чинній організації прогнозування грошових потоків виконується в двох варіантах: до і в період реалізації проекту. При такому підході враховуються передбачувані зміни виручки, прибутку і витрат.

План надходження та витрачання грошових коштів покликаний відображати результати прогнозування грошових потоків підприємства.

Розглянемо на умовному прикладі один з можливих підходів до прогнозування грошового потоку.

Ряд цілей пов'язаний з корисністю для прийняття рішень, з можливістю прогнозування грошових потоків підприємства і його здатності приносити дохід.

Прийняті в зв'язку з цим рішення носять довгостроковий характер і пов'язані з прогнозуванням грошових потоків - завданням досить складною, коли доводиться враховувати можливі коливання результатів інвестування в залежності від зміни багатьох факторів.

Таблиця дозволяє відповісти на цілий ряд додаткових питань, що становлять певний інтерес для прогнозування грошових потоків.

План надходження та витрачання грошових коштів в процесі інвестиційної діяльності покликаний відображати результати прогнозування грошових потоків підприємства за цим видом його господарської діяльності.

Дана таблиця дозволяє відповісти на цілий ряд додаткових питань, що становлять певний інтерес для прогнозування грошових потоків.

Для проектів, реалізація яких не впливає на діюче виробництво, застосовується метод прогнозування грошових потоків для даного проекту без оцінки діючого виробництва. При цьому розглядається не номінальне значення економічних показників проекту, а тільки різницю між новим значенням і існуючим до прийняття проекту.

Розглянутий в тексті наскрізний числовий приклад дозволить вам докладно вивчити методики розрахунку, аналізу і прогнозування грошових потоків конкретного підприємства.

Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції є одним з найбільш трудомістких етапів прогнозування грошових потоків підприємства. До складу планової собівартості конкретного виду продукції включаються всі прямі і непрямі витрати на її виробництво і реалізацію.

Розмежування припиняється і діяльності, що триває підвищує можливості інвесторів, кредиторів та інших користувачів фінансової звітності щодо прогнозування грошових потоків компанії, її рентабельності і фінансового становища.

Необхідно враховувати також, що зусилля і витрати слід спрямовувати не тільки на оцінку узагальнених показників, але і на збір первинних даних для прогнозування грошових потоків.

Система ефективного управління грошовими коштами передбачає виділення чотирьох великих блоків процедур, що вимагають певної уваги фінансового менеджера: (а) розрахунок фінансового циклу; (Б) аналіз руху грошових коштів, (в) прогнозування грошових потоків, (г) визначення оптимального рівня грошових коштів.

Так, непродумано складений договір про деяку фінансову операцію (ставка, частота і схема нарахування, поправка на інфляцію і т.п.) може привести до істотних фінансових втрат незалежно від того, якої складності модель була використана, наприклад, для прогнозування грошового потоку. Якими методами обгрунтовано рішення - це вже інше питання; ясно тільки одне: обгрунтування за допомогою хитромудрої математичної моделі далеко не завжди мінімізує негативні наслідки. Пропонований посібник якраз і вчить тому, як уникнути подібних помилок.

Сенсове навантаження цього блоку визначається тією обставиною, що багато рішень фінансового характеру, наприклад інвестиції і виплата дивідендів, нерідко припускають одноразові відтоки великих обсягів грошових коштів, які повинні бути своєчасно накопичені. Прогнозування грошових потоків є неодмінним атрибутом бізнес-планування та взагалі взаємин з потенційним і (або) стратегічним інвестором.

На цій основі менеджер повинен оцінити притоки і відтоки грошових коштів, спланувати виплати і позики відповідно до майбутніх операціями. Прогнозування грошового потоку і рівня витрат і доходів потрібно для підтримки виробничої ефективності, а також ліквідності. При плануванні капіталовкладень необхідно представляти майбутню економічну картину для того, щоб оцінити прибуток або приплив грошових коштів від інвестицій.

Смислове навантаження цього блоку визначається тією обставиною, що багато рішень фінансового характеру, наприклад інвестиції та виплата дивідендів, нерідко припускають одноразові відтоки великих обсягів грошових коштів, які повинні бути своєчасно накопичені. Прогнозування грошових потоків є неодмінним атрибутом бізнес-планування та взагалі взаємин з потенційним і (або) стратегічним інвестором.

Метод бюджетування заснований на плануванні надходження і витрачання грошових коштів, в тому числі від основної, інвестиційної та фінансової діяльності, докладно описаний О.Ф. Ефимовой[15]і Н.А. Русак[45]і ін. Розрахунок відхилень між надходженням і виплатами показує планована зміна коштів і створює основу для прийняття відповідних управлінських рішень. Прогнозування грошових потоків дозволяє визначити розміри надлишку або нестачі готівки в обороті підприємства. Реальність прогнозів надходження і витрачання грошових коштів залежить від ступеня їхньої невизначеності.

І. Логіка прямого методу формування Звіту про рух грошових коштів.

Смислове навантаження цього блоку визначається тією обставиною, що багато рішень фінансового характеру, наприклад, інвестиції та виплата дивідендів, нерідко припускають одноразові відтоки великих обсягів грошових коштів, які повинні бути своєчасно накопичені. Прогнозування грошових потоків є неодмінним атрибутом бізнес-планування та взагалі взаємовідносин з потенційним і /або стратегічним інвестором. 
Інвестиція та грошові потоки від реалізації проекту і в разі дострокового його погашення, тис. Руб. Вплив інфляції може враховуватися двояким чином. Перший спосіб - прогнозування грошового потоку без поправки на інфляцію, відповідно інфляційна премія виключається і з ціни капіталу. Цей спосіб простий, але для його використання необхідно, щоб інфляція однаково впливала на всі грошові потоки і амортизацію і щоб поправка на інфляцію, що включається в показник рентабельності капіталу, збігалася з темпом інфляції, чого на практиці не спостерігається. Згідно з другим способом ціну капіталу залишають номінальної, а потім коригують окремі грошові потоки на темп інфляції.

Вплив інфляції може враховуватися двояко. Перший спосіб - прогнозування грошового потоку без поправки на інфляцію, відповідно інфляційна премія виключається і з ціни капіталу.

Логіко-інформаційна модель інвестування та реалізації проекту для розвитку підприємства на основі використання власних ресурсів. Інвестиційні пропозиції розробляються лінійними керівниками цехів підприємства. Для альтернатив проектів проводиться прогнозування грошових потоків, планування інвестицій і вибір оптимального варіанту, який здійснюється за рекомендованим критеріям ефективності на основі якісного та кількісного аналізу.

Відповідно до діючої міжнародної практики складання звітності та прогнозування грошових потоків обслуговування фінансових кредитів відображається у складі операційної (а не фінансової) діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що відсотки за кредит, лізингові платежі та інші витрати підприємства по обслуговуванню фінансового кредиту входять до складу собівартості продукції і відповідно впливають на розмір формованої операційного прибутку. Суми і дати виплат включаються в платіжний календар відповідно до умов кредитних (лізингових) договорів.

Відповідно до діючої міжнародної практики складання звітності та прогнозування грошових потоків обслуговування фінансових кредитів відображається у складі операційної (а не фінансової) діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що відсотки за кредит, лізингові платежі та інші витрати підприємства по обслуговуванню фінансового кредиту входять до складу собівартості продукції і відповідно впливають на розмір формованої операційного прибутку.

Відповідно до діючої міжнародної практики складання звітності та прогнозування грошових потоків обслуговування фінансових кредитів відображається у складі операційної (а не фінансової) діяльності підприємства. Це пов'язано з тим, що відсотки за кредит, лізингові платежі та інші витрати підприємства по обслуговуванню фінансового кредиту входять до складу собівартості продукції і відповідно впливають на розмір формованої операційного прибутку. Суми і дати виплат включаються в платіжний календар відповідно до умов кредитних (лізингових) договорів.

Іншими словами, необхідно завжди пам'ятати про те, що обґрунтованість рішень фінансового характеру визначається зовсім не складністю притягається аналітичного інструментарію; пріоритет тут має інший вимір - відповідальність за можливі наслідки. KOF складності модель була використана, наприклад, для прогнозування грошового потоку. Якими методами обгрунтовано рішення - це вже інше питання; ясно тільки одне: обгрунтування за допомогою хитромудрої математичної моделі далеко не завжди мінімізує негативні по-слецс вія.

У міру виконання різних етапів проектування ХТС накопичується все більше інформації. Кращі методи оцінки рентабельності альтернативних варіантів ХТС засновані на прогнозуванні грошових потоків протягом життєвого циклу проекту.

Точність прийняття рішень по бюджету інвестицій залежить від точності даних щодо припливів і відтоків грошових коштів. Так, невірні висновки щодо інфляційного зміни рівня цін при бюджетуванні капіталовкладень можуть призводити до помилок в прогнозуванні грошових потоків і, як наслідок, до прийняття неправильних рішень.

Грошові кошти самі по собі, тобто не здійснення в справу, не можуть принести дохід, з іншого боку, підприємство завжди повинно мати певну суму вільних коштів в силу сформульованих вище причин - цим визначається необхідність певної, хоча б самої мінімальної, систематизації підходів до управління цими активами. В цілому система ефективного управління грошовими коштами передбачає виділення чотирьох великих блоків процедур, що вимагають певної уваги фінансового менеджера (аналітика): а) розрахунок фінансового циклу; б) аналіз руху грошових коштів; в) прогнозування грошових потоків; г) визначення оптимального рівня грошових коштів.

Метод бюджетування, докладно описаний О.В. Ефимовой[17], Н.А. Русак[45]і ін., заснований на плануванні надходження і витрачання грошових коштів, в тому числі від основної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розрахунок відхилень між надходженням і виплатами показує планована зміна коштів і створює основу для прийняття відповідних управлінських рішень. Прогнозування грошових потоків дозволяє визначити розміри надлишку або нестачі готівки в обороті підприємства. Реальність прогнозів надходження і витрачання грошових коштів залежить від ступеня їхньої невизначеності.

Мейсоном в 1971 р в США, показали, що цей інструмент, створений фінансовими аналітиками для власних потреб, був охоче прийнятий підприємцями і привів до появи нових форм фінансової звітності. Сьогодні звіт про рух грошових коштів є неодмінний атрибут публікується річної звітності. Створена і відпрацьована методика розрахунку, аналізу і прогнозування грошових потоків підприємства, а термін cash flow отримав міжнародне поширення. Наприклад, в німецьких і французьких виданнях він використовується вже без перекладу.