А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Прогноз - розвиток - галузь

Прогноз розвитку галузі є складовою частиною народногосподарського прогнозу. Він розробляється за єдиною методологією і носить комплексний характер.

Дається прогноз розвитку базових і інфраструктурних галузей російської економіки, оцінюється їх конкурентоспроможність на світовому ринку, експортний потенціал і імпортні потреби в інвестиціях, сучасних технологіях, ноу-хау для модернізації та подальшого розвитку. 
Дається прогноз розвитку базових і інфраструктурних галузей російської економіки, оцінюється їх конкурентоспроможність на світовому ринку, експортний потенціал і імпортні потреби.

Спільними зусиллями НІІтракторсельхозмаш на підставі прогнозу розвитку галузі спільно з іншими технологічними інститутами галузі розробив п'ятирічний план науково-дослідних робіт, що охоплює всі питання вдосконалення виробництва тракторів і сільськогосподарських машин. 
При розробці довгострокових планів і прогнозів розвитку галузей промисловості і народного господарства в цілому істотно стає облік динаміки нормативів, що використовуються в розрахунках: нормативних значень коефіцієнтів ефективності капітальних вкладень, цін, умов оплати праці, термінів будівництва і інших економічних показників, які можуть змінюватися в часі.

На третьому етапі на основі концепції розвитку складаються розгорнуті прогнози розвитку галузей хімічної промисловості, при цьому здійснюється ув'язка цілей і завдань розвитку кожної галузі з загальними соціально-економічними цілями, основними параметрами розвитку галузі в цілому і можливими ресурсами для їх розвитку. На основі прогнозу розвитку галузей хімічної промисловості складається зведений прогноз галузі в цілому.

Таким чином, з викладеного вище матеріалу помітно, що прогноз розвитку автомобільної галузі будується в основному на прогнозі розвитку попиту на її продукцію. У меншій мірі прогноз грунтується на результатах діяльності самих підприємств галузі. Це пояснюється не тільки труднощами з отриманням інформації, але і тим, що в нашій країні досить складно робити прогнози на основі аналізу фінансових документів.

Призначаються Єдині норми для перспективного планування капітального будівництва і складання прогнозів розвитку галузей матеріального виробництва під запланований приріст обсягу продукції, а також при складанні п'ятирічних планів капітального будівництва.

Технічне завдання на проектування1 базується на критичному огляді існуючої і прогнозі розвитку галузі техніки в СРСР і за кордоном, на науково обгрунтованої технології та умовах виробництва, для яких призначена нова машина.

Настільною книгою проектувальників, що займаються розробкою газових родовищ, повинен стати прогноз розвитку галузі мінімум на 20 років.

Динаміка зміни л. питомих капітальних вкладень - w ний в розвідку (К і розробку (До і сумарних (К Ко в залежності від 30 прийнятого темпу відбору (м Пропонована економіко-математична модель може бути використана гару складанні перспективних планів і прогнозів розвитку галузі.

Очевидно, що надійність довгострокових планів повністю залежить від ступеня точності прогнозу розвитку галузі на відповідний період часу. Для геологорозвідувальної галузі подібний прогноз є принципово стохастическим і повинен даватися у вигляді імовірнісних оцінок.

У практиці планування хімічної промисловості широко використовуються економіко-математичні методи і електронно-обчислювальної техніки для розрахунків і обгрунтування поточних, перспективних планів і прогнозів розвитку галузі.

Розроблена методика визначення оптимальних співвідношень мевду видобутком нафти і запасами промислових категорій з використанням економічного підходу може бути використана при складанні перспективних планів і прогнозів розвитку галузі.

Розроблена методика визначення оптимальних співвідношень між видобутком нафти і запасами промислових категорій з використанням економічного підходу може бути використана при складанні перспективних планів і прогнозів розвитку галузі.

Вихідні дані для розробки п'ятирічного плану наступні: а) основні показники, досягнуті до кінця попередньої п'ятирічки; б) дані перспективних (на більш тривалий термін) - планів і прогнозів розвитку галузі; в) портфель замовлень, господарські договори; г) завдання по зростанню продуктивності праці; д) техніко-економічні норми і нормативи, які затверджуються вищестоящими організаціями: норма щодо оплати виробничі фонди; норматив відрахувань від амортизації в фонд розвитку виробництва; норматив відрахувань від прибутку для утворення фондів економічного стимулювання; розмір фіксованих (рентних) платежів; відсотки за кредит.
  Зазначені показники передбачається визначати на довгострокову перспективу, п'ятирічний період і на рік у вигляді проекту завдань по економії ресурсів у вартісному вираженні на основі аналізу заходів, передбачених комплексною програмою науково-технічного прогресу, прогнозів розвитку галузей і планів технічного розвитку та організації виробництва ь ув'язці з показниками планів соціального і економічного розвитку СРСР. Ці показники уточнюються при проведенні розрахунків за нормами витрат.

Основні напрямки робіт з автоматизації управління технологічними процесами в машинобудуванні і приладобудуванні визначаються складом і технічним рівнем застосовуваних засобів технологічного оснащення - обладнання, оснащення, засобів вимірювань, впровадженням нових технологічних процесів і прогнозом розвитку галузі.

На третьому етапі на основі концепції розвитку складаються розгорнуті прогнози розвитку галузей хімічної промисловості, при цьому здійснюється ув'язка цілей і завдань розвитку кожної галузі з загальними соціально-економічними цілями, основними параметрами розвитку галузі в цілому і можливими ресурсами для їх розвитку. На основі прогнозу розвитку галузей хімічної промисловості складається зведений прогноз галузі в цілому.

Процедура прогнозування обсягу продажів включає в себе три етапи. Спочатку розробляється макроекономічний прогноз, потім прогноз розвитку галузі і, нарешті, прогноз обсягу продажів компанії.

Процедура прогнозування обсягу продажів складається з трьох етапів. Спочатку розробляється макроекономічний прогноз, потім прогноз розвитку галузі і, нарешті, прогноз обсягу продажів компанії.

Керівним і організуючим в системі робіт по створенню АСУ є п'ятирічний план. Цей план формується на основі: прогнозів розвитку галузі, технічного прогресу, завдань ДКНТ і Держплану СРСР, директивних і методологічних положень щодо вдосконалення системи управління; довгострокових планів розвитку підгалузей.

При прогнозуванні регіонального розвитку слід виділити прогнози на рівні макроекономічних показників, що характеризують динаміку розвитку, як регіонального народногосподарського комплексу, так і кожної з вхідних в його склад галузей. Ці системи прогнозів повинні доповнювати і конкретизувати прогнози розвитку галузей з більш широкого кола показників міжгалузевих регіональних комплексів, що функціонують в межах розглянутійтериторії, і підсистем регіональної економіки, що входять в той чи інший міжгалузевий (наприклад, паливно-енергетичний) комплекс країни.

Для розробки п'ятирічних планів проводиться ретельний техніко-економічний аналіз і розрахунок можливостей первинних будівельних організацій. Вихідними матеріалами є дані довгострокових планів і прогнозів розвитку галузі, контрольні завдання, встановлені міністерствами (відомствами), наявність замовлень на будівництво об'єктів і господарських договорів, прогресивні техніко-економічні норми і нормативи.

Розвитку різних напрямків виробництва добрив в значній мірі сприятимуть технічні досягнення в суміжних галузях промисловості: гірничодобувної, енергетичної, паливної, в кольоровій і чорній металургії, машинобудуванні та ін. Поряд з впровадженням прогресивних технологічних рішень зниження народногосподарських витрат сприяє раціональне розміщення виробництва, що полягає у виборі оптимальних пунктів, обсягів, способів виробництва добрив з різних видів сировини, раціонального асортименту мінеральних добрив і транспортних зв'язків між виробниками і споживачами сировини, напівпродуктів і готових добрив. Різноманіття виробничих і транспортних взаємозв'язків, що виникають під час розміщення об'єктів виробництва мінеральних добрив, викликає необхідність застосування економіко-математичних методів і електронно-обчислювальної техніки при розробці перспективних - планів і прогнозів розвитку галузі.

Настільною книгою проектувальників, що займаються розробкою газових родовищ, повинен стати прогноз розвитку галузі мінімум на 20 років. Однак результати оптимізації схем і прогнозів розвитку галузі були слабо задіяні в техніко-економічних розрахунках по оптимізації розробки різних за запасами і продуктивності родовищ.

Так, для обґрунтування рівнів річних відборів газу із групи родовищ із запасами до 100 млрд, м рекомендується користуватися однозначними усередненими показниками замикає витрат на паливо, виведеними при оптимізації ТЕБ на певний проміжок часу. Для другої групи родовищ (з початковими запасами від 100 до 500 млрд. М3) пропонується користуватися поінтервального замикаючими витратами і для третьої групи родовищ (з початковими запасами, що перевищують 500 млрд. М) - питомими середньогалузевими показниками. Останні повинні бути запозичені зі схеми або прогнозу розвитку галузі.

Державні установи беруть участь в підготовці та укладенні великих ліцензійних угод, що мають принципове значення для економіки країни. Об'єктивна інформація про конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств, яку можна почерпнути з патентних джерел, необхідна при формуванні державних програм, наприклад, регіональних програм підтримки підприємств. І, нарешті, для державних організацій, що займаються прогнозом розвитку галузей і окремих технологічних напрямів, ПІ являє собою надійний інструмент прогнозування.

Програми КС розробляють на найважливіші види продукції, що має народногосподарське значення, на групи різнорідної продукції спільного застосування, наприклад, на системи машин і іншу продукцію. Перелік програм КС розробляє Держстандарт СРСР на стадії підготовки основних напрямків розвитку народного господарства СРСР на відповідний період, що планується з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади. Еги пропозиції міністерства (відомства) розробляють, виходячи з прогнозу розвитку галузі та вивчення запитів споживачів до технічного рівня п якістю продукції, що випускається.

Програми КС розробляють на найважливіші види продукції, що має народногосподарське значення, на групи різнорідної продукції спільного застосування, наприклад, на системи машин і іншу продукцію. Перелік програм КС розробляє Держстандарт СРСР на стадії підготовки основних напрямків розвитку народного господарства СРСР на відповідний період, що планується з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади. Ці пропозиції міністерства (відомства) розробляють, виходячи з прогнозу розвитку галузі та вивчення запитів споживачів до технічного рівня і якості продукції, що випускається.

Галузеві прогнози розробляються в регіональному розрізі. Однак, якщо їх використовувати безпосередньо для регіонального прогнозування, тобто просто накладати на територію оптимальні (раціональні) проектування по галузях, то можна отримати безглузду картину розвитку регіонів. Абсурд виникає і в тому випадку, коли галузеві прогнози розробляються шляхом накладення прогнозів розвитку галузей по регіонах.

На основі обробки вихідної статистичної інформації та використання прогнозних моделей визначаються показники темпів зростання і зміни структури виробництва, динаміки і структури трудових і матеріальних ресурсів, потреби населення. При цьому у вихідному варіанті враховуються ті обмеження по ресурсах, які формуються незалежно від прийнятої гіпотези економічного розвитку: це стосується в першу чергу показників відтворення населення і виробництва деяких видів первинних ресурсів. Основу розрахунків складають прогнози демографічної ситуації, загального розвитку на рівні макропоказників, екологічної ситуації та необхідних заходів з підтримки навколишнього середовища в нормативному стані, а також прогнози розвитку галузей.

Вивчення цінних паперів з позицій галузевої приналежності - широко поширений спосіб їх аналізу, який використовується як окремими особами, так і професійними інвестиційними компаніями. Цей підхід розумний, оскільки на курси акцій стан галузі завжди впливає, принаймні часткове. Рівень попиту, характерний для галузі, і інші рушійні сили галузі задають тон окремим компаніям. Ясно, що якщо прогноз розвитку галузі сприятливий, то що входять до неї компанії, мабуть, мають перспективи стабільного розвитку.

У період лихоліття, коли очевидним стає значний стратегічний розрив, але керівництво компанії не бачить шляхів його ліквідації, зміна стратегії не має чіткого напрямку. Експерименти можуть включати в себе копіювання інновацій конкурентів, утворення нових підприємств або поглинання, спрямовані на отримання нових ринкових можливостей. Інша крайність полягає в тому, що компанії йдуть на великі капіталовкладення, не володіючи необхідними для цього знаннями і прогнозами розвитку галузі.