А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Провідність - повітряний зазор

Провідність повітряного зазору - провідність між паралельними дисками, зверненими один до одного.

Провідність повітряного зазору Ge залежить від профілю якоря.

Провідність повітряного зазору середнього сердечника GI в даній системі приймається рівною сумі (проводимостей двох крайніх зазорів. Знаючи провідність повітряного зазору, можна визначити і індуктивність обмотки L, від якої в значною мірою залежить час спрацьовування електромагнітного механізму (див. гл.

Визначимо провідності повітряного зазору з урахуванням поля витріщення для циліндричних полюсів.

Визначаючи провідності повітряних зазорів при різних величинах зазорів, необхідно розрахувати відповідні цим величинам значення магнітних потоків або магнітних індукції в зазорі , а потім за формулою Максвелла (118) розрахувати виникають при цьому тягові зусилля.

Розрахунок провідності повітряного зазору з урахуванням поля витріщення при комбінованому розташуванні полюсів (рис. 6 - 6 і 6 - 9) слід проводити для кожної грані окремо, враховуючи вид розташування полюса.

До визначення магнітної провідності поля з ребра, кута і бічній поверхні полюса. Розрахунок провідності повітряного зазору методом підсумовування простих об'ємних фігур поля, запропонований Ротерса[4.11], На практиці отримав досить широке поширення. Однак істотним недоліком цього методу є заздалегідь запропонована конфігурація магнітного поля. Разом з тим для суто наближених розрахунків проводимостей, а також при використанні поправочних коефіцієнтів, отриманих на основі експериментів[4.12], Цей метод представляє певний інтерес. Суть методу зводиться до того, що складне об'ємне магнітне поле в повітряному зазорі і поблизу його замінюється сумою елементарних об'ємних полів, що описуються простими рівняннями.
 Значення проводимостей повітряних зазорів і розсіювання визначаються за методикою, викладеною в гл.

Щоб визначити провідність повітряного зазору, не треба знати, чи є він робочим або неробочим, але зате важливо знати, між якими поверхнями - еквіпотенціальними або нееквіпотенціальнимі - він укладений. У першому випадку всі крапки кожної з цих поверхонь мають однаковий магнітний потенціал, у другому - потенціал змінюється уздовж поверхонь.

Відповідь: Провідність повітряного зазору зменшиться в 195 рази.

Приклад розбиття поля на прості форми. | Картина поля в робочому зазорі прямоходового-го електромагніту. Метод визначення провідності повітряного зазору шляхом побудови реальної картини поля заснований вже на точному побудові трубок індукції і еквіпотенційних поверхонь. На рис. 1 - 7 наведено приклад картини поля в зазорі між якорем і стопом прямоходового електромагніту.

Таким чином, провідність повітряного зазору з урахуванням поля витріщення розраховується досить просто, якщо питомі провідності з бічних граней визначати з кривих рис. К13 побудованих за формулами, отриманими при дослідженнях.

Фур'є, що представляють провідність повітряного зазору на обмотки (а) і роторної (р) сторонах; ро, р - зрушення по фазі цих гармонік щодо осей полів в точці а - О; шг - кутова швидкість ротора.

У неявнополюсного машини провідність повітряного зазору по поздовжній і поперечній осях однакова, тому Хах9 - хс.

Таким чином, провідність повітряного зазору з урахуванням поля витріщення визначається досить просто. Розрахунок значно полегшується, якщо питомі провідності з бічних граней визначати з кривих рис. 423 побудованих за формулами ряду авторів[4.12 J.
Рассмотрим метод определения проводимости воздушного зазора с учетом поля выпучивания[8J, когда сложное плоскопараллельное поле заменяется однородным ( не имеющим поля выпучивания), при этом действительные полюсы заменяются-расчетными.
По найденным значениям проводимости воздушных зазоров вычисляют коэффициент рассеяния как отношение суммарной проводимости ЕС. Поэтому использование справочных данных по коэффициентам рассеяния обычно приводит к большим ошибкам.
Рассмотрим метод определения проводимости воздушного зазора с учетом поля выпучивания, когда сложное поле заменяется однородным ( не имеющим поля выпучивания); при этом действительные размеры полюса, заменяются расчетными.
Некоторые формы воздушных зазоров. Точный аналитический расчет проводимостей воздушного зазора, который базируется на методах теории поля, весьма трудоемок, поэтому обычно применяют более простые графические методы.
Полученные уравнения позволяют определить проводимости воздушного зазора с учетом поля выпучивания с боковых граней и ребер и с торцовых ребер, а также учесть в случае необходимости падение магнитного напряжения в полюсах.
Для сравнительно простых форм полюсов проводимость воздушных зазоров может быть вычислена аналитически.
Рабочие воздушные зазоры электрических аппаратов. При расчете электромагнитных приводов определение проводимости воздушных зазоров затруднено в основном из-за различных конфигураций применяемых элементов.
При расчете магнитной цепи необходимо определить проводимость воздушного зазора, прямо пропорциональную сечению объема, по которому проходит магнитный поток, и обратно пропорциональную длине зазора.
При расчете магнитной цепи необходимо определить проводимость воздушного зазора, пропорциональную сечению объема, по которому проходит магнитный поток, и обратно пропорциональную длине зазора.
При отклонении якоря от нейтрального положения вследствие изменения проводимости воздушного зазора между якорем и сердечниками изменяется индуктивность датчика и на вторичных обмотках появляется напряжение переменного тока, амплитуда которого пропорциональна величине отклонения якоря от нейтрального положения, а фаза определяется направлением отклонения. Таким образом, движением фрезы определяется положение корпуса измерительного устройства, а движением копировального пальца-положение якоря. Напряжение с выхода измерительного устройства подается на управляющий усилитель. Первый каскад ( лампы Л1 и Л2, рис. 1.28) является демодулятором, преобразующим напряжение сигнала ошибки переменного тока в напряжение постоянного тока. Причем напряжение постоянного тока на выходе демодулятора пропорционально амплитуде напряжения переменного тока на входе демодулятора; полярность выходного напряжения постоянного тока должна изменяться на противоположную при.

Интересно сравнить полученные результаты с боковой проводимостью и проводимостью воздушного зазора, когда влиянием d /S на боковое поле пренебрегают.
Уравнение ( 6 - 24) есть выражение для проводимости воздушного зазора Я ](А) в системі координат з початком на осі паза.

Відстань /2 нейтрали від торця обмотки залежить від співвідношення провідностей повітряних зазорів.

В останньому розділі розглядаються питання розрахунку магнітних ланцюгів з урахуванням провідності повітряних зазорів і потоків розсіювання.

Як випливає з попереднього (6 - 30), для провідності повітряного зазору порівняно точно можна застосувати принцип суперпозиції. Це означає, що при аналізі досить розглянути тільки одну гармоніку.

Якщо виникає ексцентричність повітряного зазору через ексцентричного кріплення ротора на валу, то провідність повітряного зазору змінюється з кутовий швидкістю СОГ.

При розгляді провідності повітряних ділянок магнітної системи телефону не зверталося особливу увагу на провідність повітряного зазору між мембраною і полюсними наконечниками. Ця провідність може бути знайдена за допомогою ф-л (214) і (215) або їм подібних.

Схеми електромагнітів з внутрішнім якорем. На форму тягової характеристики істотно впливає форма стопа: конічна форма дозволяє збільшити провідність повітряного зазору і тим самим збільшити початкове тягове зусилля. Броньові магніти з незамкненою магнітною системою (рис. 9.1 в) і соленоїди (рис. 9.1 д) - електромагніти без нерухомого муздрамтеатру - дозволяють отримати більш-менш постійне тягове зусилля на довжині робочого ходу.

Криві розмагнічування. Вираз (7 - 42) дає рішення задачі для магнітів замкнутої форми, де провідності повітряних зазорів можуть бути обчислені з достатньою для практичних цілей точністю. Для прямих магнітів завдання обчислення провідностей потоку розсіювання дуже важка.

До визначення провідності повітряного зазору. При розрахунку магнітного кола електромагніта необхідно визначити загальні ампер-витки, ампер-витки магніто-проводи - ампер-витки і провідність повітряного зазору. Провідність повітряного зазору залежить від форми стопа ярма і якоря, а закон її зміни суттєво впливає на зміну тягової характеристики електромагніта.

До визначення магнітної енергії магніту. | Криві повернення. Вираз (7 - 42) дає рішення задачі для магнітів замкнутої форми, де провідності повітряних зазорів можуть бути обчислені з достатньою для практичних цілей точністю. Для прямих магнітів завдання обчислення провідностей розсіювання дуже важка.

Вираз (9 - 9) дає рішення задачі для магнітів замкнутої форми, де провідності повітряних зазорів можуть бути обчислені з достатньою для практичних цілей точністю. Для прямих магнітів завдання обчислення провідностей розсіювання дуже важка.

В - активна і реактивна складові повної провідності ланцюга; крім провідності сердечників, вони враховують провідності повітряного зазору, якоря, екрану, розсіювання, а також втрати в сталі і екрані.

У машинах, що мають явно виражені полюса (наприклад, в синхронних двигунах і гідрогенераторах), провідність повітряного зазору залежить від напрямку потоку.

Однак після з'єднання (збірки) магніту з арматурою збільшення магнітної індукції до значення Вт, внаслідок збільшення провідності повітряного зазору, буде відбуватися не по кривій розмагнічування, а по інший пунктирною кривою, яка мало відрізняється від прямої b fB T і званій кривій повернення.

Поляризовані електромагніти. а - диференційний. б - бруківці. Поляризующий потік Ф п, виходячи з якоря, розгалужується на дві частини Ф і Ф у відповідність з проводимостями повітряних зазорів справа і зліва від якоря.

Точний розрахунок магнітного ланцюга з повітряним зазором багато в чому залежить від точності розрахунку провідності між бічними поверхнями полюсів або провідності повітряного зазору з урахуванням поля витріщення. Ця провідність при певних значеннях повітряного зазору становить значну частину від основної провідності між торцями полюсів.

Якщо магнітна ланцюг має повітряний зазор, то його магнітний опір (Гн 1) Ямв1 /Св, де Ge - провідність повітряного зазору.