А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведена

Проведена нами робота зроблена з метою поглиблено вивчити біологічну дію ТЕА на організм тварин і людини.

Проведена нами управлінська діагностика будівельних холдингів дозволила чітко визначити основне коло проблем управління їх виробничо-господарською діяльністю.

Проведена на осяованіі отриманих результатів коригування технологічного процесу дозволила забезпечити стабільне отримання якісних промислових продуктів із заданими свій-ства.

Ізомеризації бутена-2 в бутен-1 (розмір зерна каталізатора 2 - 3 мм. Проведена нами модифікація у - АЬОзгідроокісью калію дозволяє практично повністю придушити кісткову изомеризацию н-бутен в ізобутилен. Подальше збільшення вмісту окису калію практично не впливає на показники реакції. проведена Інститутом використання газу АН УРСР робота з дослідження спалювання природного газу в топках секційних котлів показала, що внаслідок зазначених недоліків робота котлів відбувається дери неприпустимо великих надлишках повітря (А2 - 3) до значних втратах тепла через хімічної неповноти згоряння, особливо в котлах Стре-Беля, де полум'я стосується стінок котла.

Проведена в післявоєнні роки величезна робота по відновленню зруйнованих підприємств забезпечила швидке зростання випуску хімічної продукції.

Проведена в 1968 - 1970 рр. на підприємствах і в організаціях хімічної промисловості атестація керівних і інженерно-технічних працівників сприяла більш глибокому вивченню фахівців і виявила працівників, які позитивно зарекомендували себе на доручених ділянках і здатних виконувати роботу більшого обсягу, що дозволило створити резерв фахівців на висування.

Проведена Гонікберга, Жуліним, Алексаняном і стер-ним[1352]полімеризація 2 3-діметілбутена - 2; 2 3-діметілбу-тена - 1 і 3 3-діметілбутена - 1 призводить до утворенню олігоме-рів, причому, на думку авторів, полімеризація протікає частково поступово через димер.

Схеми установки деталей в сепараторі за допомогою змінних кульок а, вставок б, оправок в. | Конструктивне виконання центрирующих елементів сепаратора для установки циліндричних деталей. 1 - сепаратор. 2 - деталь. Проведена в ЦНИТИ модернізація верстата мод.

Залежність втрат потужності пучка цри взаємодії його з залишковим газом (повітря від тиску в камері електронної печі і. Проведена нами оцінка величини іонного струму /і показує, що в потужних електронних печах іонний струм досягає одиниць або навіть десятків міліампер.

Ймовірне розташування-на площині (о, /2 стійких і нестійких бесстолкіовітельних сферически-симетричних систем. | Наближена межа стійкості для моделей (24 § 1 по відношенню до радіальних коливань. Проведена штрихами лінія-гіпотетична межа, що розділяє стійкі і нестійкі рішення. Ця межа поки не визначена теоретично.

Проведена в[3.22]мінімізація потенціалу Ф, складеного з інваріантів (553), дала, зокрема, можливість знайти умови реалізації представленої на рис. 3.3 трикутної ОМС.

Проведена нами в § 3 гл. V редукція оцінки структурних функцій до граничної задачі теорії ймовірностей може бути в разі повної статистики замінена значна більш простою і приводить до одновимірної граничної задачі.
 Проведена нами оцінка неоднорідності пласта Д]по Се-рафімовскому, Костянтинівському, Туймазинское, Бавлін-ському родовищ і по деяких дільницях цих родовищ показала значну варіацію її значень.

Проведена в напрямку від - т к - - т пряма, на якій лежить 3s, називається віссю дублета.

Проведена за дослідними відкачування така пряма відсікає на осі Sc-S /Q відрізок А і має ухил Bigfi до осі Q. Для розрахунку пріскважінной опору по формулі (IV.514) слід приймати - - - А.

Проведена в такому положенні центрова ризику буде проходити через центр отвору плити і в той же час буде перпендикулярна до її бічній поверхні а. Приклавши кутник полицею до бічної поверхні b і повернувши центровую лінійку так, щоб вона знову сполучилася з косинцем, проводять другу взаємно-перпендикулярну центровую ризику.

Проведена в такому положенні центрова ризику буде проходити через центр отвору плити і в той же час буде перпендикулярна до її бічній поверхні а. Приклавши кутник полицею до бічної поверхні видання і повернувши центровую лінійку так, щоб вона знову сполучилася з косинцем, проводять другу взаємно-перпендикулярну центровую ризику.

Проведена нами робота показала, що в більшості випадків застосування Л - критерію для оцінки дисперсій значень фізичних параметрів гірських порід призводить до висновку про недотримання умови рівності теоретичних приватних дисперсій. З огляду на те, що гірські породи - це тіла з високою анізотропією, при вимірюванні їх параметрів спостерігається значний розкид окремих результатів. Тому оцінювати умови сталості дисперсій результатів вимірювання фізичних властивостей гірських порід по параметру Л, як правило, не представляється можливим. Вимога дотримання умови Л, мабуть, є маловиполнімим для такого роду статистичного матеріалу.

Проведена на забої 4158 м повторна обробка розчину 0 2 т КМЦ-600 і 0 2 т NaOH дозволила знову знизити водоотдачу до 6 см3 /30 хв.

Монокристали a - In2Ses, отримані зонної плавкою. Проведена в роботі[87]Зонне плавлення не привела до отримання монокристалів In2Se3 проте полікристалічний 1п28е3 після цього процесу був високої чистоти. У роботі[93]синтезований полікристалічний багатофазних In2Se3 піддавався зонного перекристалізації в графітізірованной кварцовою ампулі, заповненої аргоном після відкачування повітря.
 Проведена нами робота показала, що використання методу найменших квадратів для відшукання конкретного виду рівняння регресії досить важко в силу великого розсіювання випадкових значень фізичних параметрів гірських порід щодо їх математичних очікувань.

Проведена нами експериментальна робота по зняттю і дешифрування мас-спектрів деяких стероїдних гормонів in vi vo і in vitro показала, що весь процес мас-спектрометричного аналізу та ручної дешифрування є досить трудомістким процесом, що робить необхідним пошук шляхів для його автоматизації.

Телевізійні космічні камери зі стандартними параметрами розкладання. Проведена вперше з кораблів Восток-3 Восток-4 безпосередня передача зображень в мовну мережу стимулювала подальше підвищення параметрів космічного телебачення.

Проведена Гомером секуляризація древньої ХТОН-чеський релігійності повною мірою показує зміну відносин між людьми і богами.

Проведена в промисловості господарська реформа забезпечила значне розширення прав підприємств в області використання оборотних коштів. Положенням про соціалістичне державне виробниче підприємство останнім надано право самостійно маневрувати власними обіговими коштами. Розмір необхідних підприємству оборотних коштів встановлюється в фінансових і кредитних планах. Залежно від способу планового регулювання I оборотні кошти поділяються на нормовані і ненормовані.

Проведена в промисловості господарська реформа і створення в зв'язку з нею на підприємствах фондів розвитку виробництва відкрили нові джерела зростання капіталовкладень на технічне переозброєння і оновлення основних фондів діючих підприємств.

Проведена через 5 міс після фонтанування перевірка показала, що в ряді випадків грифони відновили свою роботу з різною інтенсивністю.
 Проведена нами експериментальна перевірка похибок при вимірюваннях тиску насичених парів речовин при високих температурах не дає точного збігу з багатьма результатами, опублікованими в літературі.

Проведена нами та іншими дослідниками робота по випробуванню хуепарата М-81 на плодових і декоративних рослинах показала тривала захисна дія препарату щодо плодових кліщів на яблуні, грушевого галової кліща, попелиць (зеленої яблуневої, сливової запилення, кров'яної, персикової), павутинного кліща на квіткових і декоративних рослинах.

Діаграма стану систе. | Величина ребра елементарні. Проведена недавно перевірка діаграми стану системи Ge-Si[201]підтвердила результати, отримані Штера і клеїмо.

Проведена після цього анодная поляризація електрода № 729 до - 0100 s привела до додаткового помітного поліпшення властивостей (крива V на фіг. Криві ///і IV на фіг. Проведена авторами справжнього повідомлення розробка високочутливих методів визначення миш'яку буде детально описана в наступних повідомленнях.

Проведена народною владою в 1944 - 1945 рр. грошова реформа, яка ліквідувала наслідки війни в області грошового обігу і встановила єдину валюту, не привела, однак, до повної стабілізації грошового обігу. Золотий вміст злотого було встановлено в 0222168 г чистого золота. Всі готівкові гроші обмінювалися по співвідношенню 100 старих злотих за 1 новий. Робітникам, службовцям, пенсіонерам, студентам, які мають напередодні обміну заробітну плату або пенсію, була виплачена спеціальна одноразова компенсація в нових грошах.

Проведена в 1959 р реорганізація банків довгострокових вкладень ще більше підвищила значення Держбанку як органу короткострокового кредитування народного х-ва.

Проведена через цю точку пряма лінія, що є дотичною до обох кривих байдужості, є загальна бюджетна лінія обох індивідів, яка представляє відносні ціни цих благ. Іншу таку лінію з такими властивостями провести неможливо. Отже, коли індивіди максимізують свої корисності і приходять до парето-ефективного розміщення, знаходячи спільну точку дотику своїх кривих байдужості з бюджетною лінією, одночасно вони визначають набір рівноважних цін благ. Таким чином, парето-ефективне розміщення автоматично означає конкурентну рівновагу.

Проведена на рис. 88.4 через крайні точки горизонтальних ділянок колоколообразная штриховая крива обмежує область двофазних станів речовини. При температурах вище критичної речовина при будь-якому тиску залишається однорідним. При таких температурах ніяким стисненням не може бути здійснений перехід речовини в рідкий стан.

Результати визначення сульфатів (в% в пробах (навішування - 1 м

Проведена нами перевірка застосовності ряду прописів (рецепти В, Д в роботі[14], Реактив Несслера ТУ ДКХ № ОРУ 134 - 59) для аналізу рослинного матеріалу показала, що досліджені прописи в даному випадку не давали необхідної точності. Однак та обставина, що в результаті застосування одних рецептів виходили більш задовільні дані, ніж при використанні інших, призвело до спроби знайти оптимальний склад реактиву стосовно до конкретних умов аналізу.

Перевірка гіпотези про логнормальний розподіл Сорг . в підземних водах. Проведена нами графічна перевірка закону розподілу основних показників вмісту органічної речовини - Сорг.

Проведена на проекції пряма ЬЬг є проекцією ребра BBt, видимого по відношенню до пл. Показ на проекції тіла всіх видимих його ребер є обов'язковим.

проведена Енгельсом історична паралель між ставленням поглядів Маркса до домарксовськой поглядам (в філософії і політичної економії), з одного боку, і ставленням Лавуазьє до флогистонной теорії - з іншого, показує, як високо ставив Енгельс відкриття великого французького хіміка.

Проведена таким чином лінія називається лінією навантаження по змінному струмі. При Ra - оо лінія навантаження по змінному струмі збігається з лінією навантаження по постійному струму.

Лінії рівного напруги в комплексній площині Р - J - /Q для ланцюга з послідовно з'єднаних постійної е. д. з. Е 1 і постійного повного опору Z 1 /75. Проведена через ці точки крива (залежність реактивної потужності від активної потужності) являє собою характеристику об'єднаних передавальної і приймальні частин системи. Кожній точці на кривій відповідає певне значення напруги. Дані, що даються цієї кривої, дозволяють побудувати залежність активної потужності від напруги (рис. 4 - 28) або реактивної потужності від напруги.

Проведена в СРСР К.

Проведена в тілі пряма ВМ (рис. 121) під час руху переміщається паралельно свого початкового положення.

Проведена в тілі пряма АВ (рис. 119) під час руху переміщається паралельно свого початкового положення. При цьому можна вважати, що точки А і В переміщаються по прямолінійним і паралельним прямим.

Проведена в тілі пряма АВ (рис. 119) під час руху переміщається паралельно свого початкового положення. Розглянемо переміщення тіла за малий проміжок часу Л /, При цьому можна вважати, що точки А до В переміщаються по прямолінійним і паралельним прямим.

Проведена нами перевірка показала, що ці добавки при такій малій концентрації скільки-небудь відчутного ефекту на процес фосфатування і властивості фосфатної плівки не надають, а лише ускладнюють складу робочого розчину.

Проведена в 1966 і першій половині 1967 р .: робота з будівництва, введення і освоєння нових потужностей має велике значення в справі підвищення технічного рівня нашої галузі промисловості.