А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - найсуворіший режим - економія

Проведення режиму економії в торгових організаціях, нещадна боротьба за зниження накладних витрат, скорочення апаратів, подолання безгосподарності, безладності та бюрократизму в торгових апаратах, посилення кредитної дисципліни є як і раніше тими завданнями, до вирішення яких має бути залучено саме посилена увага партії, робітничого класу і селянства.

проведення найсуворішого режиму економії в торгових організаціях, нещадна боротьба за зниження накладних витрат, скорочення апаратів, подолання безгосподарності, безладності та бюрократизму в торгових апаратах, посилення кредитної дисципліни є як і раніше тими завданнями, до вирішення яких має бути залучено саме посилена увага партії, робітничого класу і селянства.

Особливо важливе значення КПРС надає проведенню режиму економії, лінії на ресурсозбереження, раціональне використання матеріально-сировинних ресурсів. Першорядне значення набуває зниження матеріаломісткості, металоємності, енергоємності національного доходу, ефективне використання всіх видів сировини, матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

Подібний перелік заходів, спрямованих на проведення режиму економії, був дан в постанові ЦВК і РНК СРСР від 11 червня 1926 г. Про режимі економії. Найголовнішими з цих заходів були: спрощення та раціоналізація структури установ і підприємств, усунення паралелізму в роботі, скасування будь-якого роду зайвих установ або їх ланок, скорочення штатів; раціональне використання робочої сили, вжиття заходів до зростання продуктивності праці, дотримання планової дисципліни в області витрачання фондів зарплати; суворе скорочення всякого роду накладних витрат, правильне, найбільш ефективне використання ресурсів усіма господарськими органами і підприємствами.

зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності підприємства передбачає насамперед проведення режиму економії.

Вся робота з планування собівартості продукції повинна бути підпорядкована завданню проведення режиму економії як одного з найголовніших принципів соціалістичного господарювання.

Комуністична партія і Радянський уряд приділяють велику увагу зниженню витрат на виробництво і скорочення витрат обігу, дотримання режиму економії і зростання соціалістичних накопичень. Основним засобом проведення режиму економії і підвищення рентабельності постачальницьких організацій є всебічне впровадження і зміцнення господарського розрахунку.

Істотою фінансово-господарської діяльності підприємств є проведення режиму економії, зміцнення господарського розрахунку, підвищення ефективності виробництва. Роль радянських фінансів в умовах розвинутого соціалізму особливо значна в зв'язку з високими темпами розвитку народного господарства.

На сучасному етапі комуністичного будівництва в СРСР перед бухгалтерським обліком стоять важливі і відповідальні завдання, що випливають з рішень партії і уряду з господарських питань. Бухгалтерський облік повинен своєчасно забезпечити виявлення і правильне використання прихованих резервів, проведення режиму економії і підвищення рентабельності виробництва, забезпечити органи державного управління необхідною економічною інформацією. Вирішення цих завдань багато в чому залежить від його раціональної організації, під якою розуміють таку побудову обліку, яке створює умови для побудови найбільш ефективної системи обліку, що забезпечує дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Понад дев'ять десятих приросту національного доходу в республіці планується одержати за рахунок підвищення продуктивності праці. При цьому темпи зростання національного доходу визначені вищими за темпи зростання капітальних вкладень і виробництва ряду основних видів сировини і матеріалів, що передбачає рішуче поліпшення використання вже створених і підлягають введенню в дію основних фондів, проведення режиму економії.

Велика відповідальність за реалізацію намічених планів лягає на комуністів, на партійні організації, які зобов'язані очолити політичне і трудове піднесення мас, всіляко підтримувати їх ініціативу і творчі починання. ЦК компартій союзних республік, крайкоми, обкоми, окружкому-ми, міськкоми і райкоми партії, первинні партійні організації повинні широко розгорнути в цих цілях політичну і організаторську роботу, добиватися ефективного використання наявних резервів, проведення режиму економії, повсюдно впроваджувати ленінський стиль господарювання, активніше вести виховну роботу, з тим щоб кожен трудівник, кожен трудовий колектив працював творчо і з повною віддачею.

Велика відповідальність за реалізацію намічених планів лягає на комуністів, на партійні організації, які зобов'язані очолити політичне і трудове піднесення мас, всіляко підтримувати їх ініціативу і творчі починання. ЦК компартій союзних республік, крайкоми, обкоми, окружкоми, міськкоми і райкоми партії, первинні партійні організації повинні ши роко розгорнути в цих цілях політичну і організаторську роботу, добиватися ефективного використання наявних резервів, проведення режиму економії, повсюдно впроваджувати ленінський стиль господарювання, активніше вести виховну роботу, з тим щоб кожен трудівник, кожен трудовий колектив працював творчо і з повною віддачею. Важливо наполегливо виховувати у кадрів діловитість, перебудовувати економічне мислення і психологічний настрой людей на роботу по-новому, підвищувати відповідальність за доручену справу.

Підвищується її значення в раціоналізації господарювання, проведенні режиму економії, зміцнення господарського розрахунку, що дає можливість знаходити і направляти ресурси для фінансування великої програми капітальних вкладень, надання фінансової допомоги новому колгоспного ладу в селі.

Розгорнута програма фінансових заходів після переходу до непу була дана XI з'їздом партії. Для подолання бюджетного дефіциту необхідно було: скоротити витрати державного бюджету за рахунок проведення режиму економії; збільшити доходи від державних підприємств та майна шляхом впровадження і зміцнення господарського розрахунку, відновлення системи платності товарів і послуг, підвищення продуктивності праці, зниження накладних витрат; збільшити податкові надходження, здійснювати перехід від натуральних до грошових податків; розвивати кредитні операції; зміцнювати фінансову дисципліну в усіх установах та господарських організаціях, налагодити бюджетне планування.