А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проведення - каталітичний процес

Проведення каталітичних процесів в киплячому шарі дрібнозернистого каталізатора характеризується високою інтенсивністю теплообміну як всередині самого шару, так і шару з теплообмінної поверхнею.

Залежність рівноважної. Проведення каталітичних процесів, що протікають з виділенням тепла, в одношарових контактних апаратах без відводу тепла невигідно внаслідок підвищення температури в контактній зоні і зміщення рівноваги реакції в несприятливу сторону. Практично конверсію окису вуглецю доцільно проводити в два ступені з проміжним відведенням тепла реакції. У цьому випадку в першій ступені необхідно підтримувати високу температуру, забезпечуючи тим самим високу інтенсивність процесу. У другій низькотемпературної ступені слід підтримувати знижену температуру, але таку, щоб на даному каталізаторі досягалося достатню наближення до стану рівноваги. При проведенні двоступеневого процесу конверсії окису вуглецю на среднетемпературном каталізаторі температура на першому місці повинна знаходитися в межах 480 - 530 С, а на другому ступені - 400 - 450 С.

Проведення каталітичних процесів в киплячому шарі дрібнозернистого каталізатора характеризується високою інтенсивністю теплообміну як всередині самого шару, так і між шаром і теплообмінної поверхнею.

Проведення каталітичних процесів в режимі формується і рухається теплового фронту хімічних реакцій в шарі каталізатора є одним з ефективних методів реалізації нестаціонарних процесів. В Інституті каталізу розроблена теорія цього фізичного явища і запропоновані методи реалізації способу в промислових умовах. Періодична зміна напрямку подачі реакційної суміші в шар дозволяє утримувати теплової фронт в зоні реакції як завгодно довго.

Для проведення періодичних каталітичних процесів при атмосферному тиску можна використовувати обладнання, зазвичай застосовується в органічній хімії.

Для проведення каталітичного процесу лугу непридатні, так як вони реагують з двоокисом вуглецю, утворюючи карбонати.

При проведенні каталітичних процесів досягнення максимальної продуктивності каталізатора вимагає ретельного обліку даної залежності і - відповідного планування температурного режиму процесу.

При проведенні каталітичних процесів в киплячому шарі обчислення оптимальних умов полегшується, так як температура Т і ступінь контактування х по перетину і висоті шару контактної маси можуть бути прийняті постійними.

При проведенні каталітичних процесів в киплячому шарі зменшення ступеня контактування викликається не тільки зменшенням активності контактної маси, але і зменшенням кількості контактної маси внаслідок її стирання і виносу газовим потоком.

Реа ктор для проведення каталітичних процесів можуть бути з нерухомим, рухомим або псевдозрідженим (киплячим) шаром каталізатора.

Технологічні схеми типових проточно-циркуляційних установок. а - варіант 1 (зі скиданням вихідної реакційної суміші. б - варіант 2 (без скидання вихідної реакційної суміші (ІРС - вихідна реакційна суміш, ВРХ - кінцева реакційна суміш, РД - регулятор тиску, ДС - дозатор суміші, Р Рг, Р3 - ПЦ реактор. | Схема проточно-циркуляційної установки - варіант 3 (ДГ - цифрові імпульсні дозатори газів, CAT - Спеціальний сатуратор. ІРС використовується для проведення каталітичних процесів.

Ідея нестаціонарного методу проведення каталітичних процесів в режимі періодичного реверсу реакційної суміші викладена в роботах[1, 2]і вже обговорювалася в гл. Вона полягає в подачі в апарат на спочатку нагрітий нерухомий шар каталізатора реакційної суміші з низькою температурою при періодичному зміні напрямку подачі на протилежне. В результаті в шарі утворюється повільно переміщається хвиля екзотермічної хімічної реакції. Значне перевищення різниці між максимальною і вхідний температурами величини адіабатичного розігріву суміші при повній або рівноважної ступеня перетворення - характерна особливість цього нестаціонарного процесу.

Ефективність нестаціонарних способів проведення каталітичних процесів обумовлена двома факторами: впливом реакційного середовища на каталізатор і використанням інерційних властивостей каталітичного реактора в цілому.

Кондакова започаткували проведення каталітичного процесу взаємодії олефінів з органічними кислотами. Реакцію Кондакова докладно дослідив С. Завгородній, застосувавши в якості каталізатора трехфторістий бор[Труды Воронежского Государственного Университета, 10, вып.
Степени превращения при проведении каталитического процесса во взвешенном слое получаются иными, чем в идеальных реакторах. Для достижения заданной степени превращения х в идеальных реакторах вытеснения или смешения необходимо время контактирования соответственно тв или тсм. Необходимое время контактирования при той же степени превращения во взвешенном слое т определяется часто[66-72, 125 - 128]поправочними коефіцієнтами до часу контактування в ідеальних реакторах.

Ступеня перетворення при проведенні каталітичного процесу в підвішеному шарі виходять іншими, ніж в ідеальних реакторах. Для досягнення заданого ступеня перетворення х в ідеальних реакторах витіснення або змішання необхідно час контакту відповідно тв або тсм. Необхідний час контакту т при тій же мірі перетворення в підвішеному шарі визначається часто поправочними коефіцієнтами до часу контакту в ідеальних реакторах. Такий розрахунок реактора зі зваженим шаром, володіючи достатньою простотою, є швидше за все ілюстрацією вузькості можливостей методу розрахунку. У цьому випадку можуть бути розраховані тільки ті процеси, на підставі обробки яких отримані розрахункові коефіцієнти, але надавати їм спільність не слід.

Неодмінною частиною установок для проведення каталітичних процесів в киплячому шарі каталізатора є пристрої для уловлювання пилоподібних частинок каталізатора. З цією метою застосовують систему східчастих циклонів, фільтри з склотканини, фільтри з пористої кераміки, металлокераміче-ські фільтри.

Схема однорядного реактора ідеального витіснення з двома секціями (ІРС - вихідна реакційна суміш. ВРХ - кінцева реакційна суміш. Ці методи засновані на проведенні каталітичних процесів в проточних реакторах при малих ступенях перетворення реактантов. Реакційна суміш пропускається через шар каталізатора один раз.

Раніше вказувалося, що можливість проведення каталітичних процесів в ізотермічних умовах обумовлена високою ефективною теплопровідністю киплячого шару.

Показана ефективність переходу від традиційних способів проведення каталітичних процесів до штучно створюваним нестаціонарним режимам.

Такі ефекти виявляються особливо наочно при проведенні каталітичного процесу в імпульсних умовах.

Схема реактора зі станціонарні шаром каталізатора і прямоточних низхідним рухом потоків газу і рідини. Серед достоїнств РГЖПСК відзначаються такі: можливість проведення каталітичних процесів при високих швидкостях хімічної реакції (в розрахунку на одиницю об'єму каталізатора) навіть при використанні високоактивних каталізаторів; відносно низький градієнт температури по реакційній зоні внаслідок високої теплоємності шару; тепловідвід з реакційної зони не лімітує швидкість хімічної реакції; можливість реалізації каталітичних процесів в адіабатичних умовах як для реакторів змішання, так і для реакторів витіснення; заміна відпрацьованого каталізатора свіжим в ході проведення процесу; використання гранул каталізатора, фактор ефективності яких близький до одиниці.

Перевірка застосовності 6-правила а гя. Якщо це так і 0 є температура проведення каталітичного процесу, то який же сенс і причина лінійного зв'язку між логарифмом предекспоненціальний члена і енергією активації.

Зменшення темновой адсорбції леназолового зеленого на люмінофорі ZnS (Сі, активованому опроміненням. | Поверхневе окислення-міді в парах йоду. Отримані відомості слід враховувати при зміні способу проведення каталітичного процесу.

Апарати киплячого шару з успіхом застосовуються при проведенні каталітичних процесів, в яких необхідна безперервна зміна каталізатора для регенерації: дегидрирование вуглеводнів, гидроформинг (дегідрогенізація і дегідро-циклизация парафінів), каталітичний крекінг І Др.

Поки що побудовано відносно мало промислових установок для проведення каталітичних процесів, що використовують іоніти, але в міру того, як їх переваги будуть ставати все більш відомими, а успіхи в технології виробництва смол дозволять отримувати більш термостійкі іоніти, промислове застосування останніх як каталізаторів буде, безсумнівно, різко збільшуватися.

Відбивачі спускного стояка цикло-на першому місці. | Вертикальний клапан-мигалка. Матеріал корпусу циклону вибирають, виходячи з умов проведення каталітичного процесу в реакторі.

Якщо швидкість цього впливу невелика і за час проведення каталітичного процесу не відбувається помітної зміни складу каталізатора, то питома каталітична активність залежить від попередньої обробки каталізатора. Якщо ж стаціонарний склад каталізатора досягається швидко, то його зміна в результаті впливу реакційної суміші істотно впливає на кінетику каталітичної реакції. Залежність швидкості реакції від концентрації компонентів реакційної суміші визначається, отже, не тільки зміною числа зіткнень реагуючих частинок, що беруть участь в лімітуючої стадії реакції, але і зміною константи швидкості реакції внаслідок впливу реакційної суміші на склад і властивості каталізатора. Борескова на значення цього чинника в каталізі отримали за останні роки підтвердження і розвиток у роботах ряду радянських і зарубіжних вчених.

РССГЖП мають ряд переваг, які полягають в наступному[18,19, 21]: Можливість проведення каталітичного процесу при значному збільшенні швидкості хімічної реакції (в розрахунку на одну гранулу каталізатора); збільшення знімання продуктів реакції з одиниці об'єму реактора; можливість завантаження в реактор вихідних реагентів в співвідношеннях, близьких до стехіомет-рическим, що веде до більш повного використання сировини і до зменшення кількості Рециркулято; збільшення тривалості роботи каталізатора внаслідок придушення процесів отруєння його активної поверхні; можливість поліпшення якості управління температурним режимом роботи реактора за рахунок високої теплопровідності рідкої фази; зниження енергетичних витрат, так як процеси в РССГЖП проводяться при значно нижчих температурах, ніж в апаратах з двофазної системою.

Диспергуванням каталізатора в нафти досягається найбільш пол - woe контактування, необхідне для проведення каталітичного процесу.

Цей вид теплообміну часто зустрічається при здійсненні процесів хімічної техніки, зокрема при проведенні каталітичних процесів.

Цей вид теплообміну часто зустрічається при здійсненні процесів хімічної технології, зокрема при проведенні каталітичних процесів.

Виклад включає короткий огляд кожного напряму і розгляд основних проблем і обмежень, пов'язаних з проведенням каталітичних процесів. Окремо узагальнені короткострокові і довгострокові програми по розробці каталізаторів.

Газофазного реакції, lg /CP яких наведені в табл. 2 представляють особливий інтерес при проведенні різних каталітичних процесів.

Ефективне використання зовнішньої поверхні зерна контакту - лише частина завдання, яке необхідно вирішити, підбираючи умови проведення каталітичного процесу.

Щоб перевірити, чи можуть гидроксиль-ниб) групи регенеруватися безводнимісво-Бодня від сірки вуглеводнями і воднем в умовах проведення каталітичного процесу, зразки дегідроксілірованного Ьа.

Формування та гранулювання служать для отримання контактної маси у вигляді частинок певної форми і розмірів, які забезпечують необхідні кінетичні параметри проведення каталітичного процесу (швидкість, вибірковість і ін.) При допустимих енергетичних витратах на подолання гідравлічного опору шару каталізатора і високої його міцності.

Перевірка застосовності 6-правила а гя.

Це тривіальне і далеко не нове пояснення зв'язку між параметрами рівняння Арреніуса в цьому повідомленні підкріплено знайденим рівністю 0 температурі проведення каталітичного процесу.

Формування та гранулювання служать для отримання контактної маси у вигляді частинок певних розмірів і форми, що забезпечують необхідні кінетичні параметри проведення каталітичного процесу (швидкість, вибірковість) при допустимих енергетичних витратах на продавлювання реагентів через шар каталізатора і високої його міцності.

Формування та грануляція служать для отримання контактної маси у вигляді зерен з певними розмірами і формою, що забезпечують необхідні кінетичні параметри проведення каталітичного процесу (швидкість, вибірковість) при допустимих енергетичних витратах на продавлювання реагентів через шар каталізатора. Каталізатори випускають у вигляді порошків, зерен неправильної форми, циліндриків, таблеток, кілець, сфер.

Як приклад багатополичний апарату зі зваженим шаром, що працює без перетікання важкої фази, на рис. 3 наведена схема контактного апарату для проведення оборотних екзотермічних каталітичних процесів в підвішеному шарі каталізатора.

Як зазначалося вище, радіаційні процеси з використанням каталітичних реакцій мають вельми важливе потенційне значення не тільки через можливість модифікування твердих каталізаторів дією випромінювання, але і тому, що опромінення дозволяє знизити жорсткість умов, необхідних зазвичай для проведення каталітичного процесу. У дуже багатьох випадках значення каталітичної реакції може різко зрости, якщо її вдасться проводити при більш низькій температурі.

Показано, зокрема, що даний підхід видається дуже виправданим для опису термодинамічно оборотних процесів коксо-освіти, що призводять до отруєння каталізатора, оскільки виділення в явному вигляді термодинамічних рушійних сил процесів типу кок-сообразованія в поєднанні з використанням прийомів термодинаміки нерівноважних процесів дозволяє знайти нові критерії для вибору умов проведення каталітичних процесів з мінімізацією закоксови-вання каталізаторів. Проведено математичний аналіз лінійних схем дезактивації за рахунок утворення конденсованих продуктів, які блокують активні центри каталізаторів. На основі цього розроблено прийоми істотного поліпшення стабільності роботи каталізаторів.

Псевдозрідженим (киплячий) шар має низку унікальних властивостей, що забезпечують йому численні програми: висока теплопровідність, висока тепловіддача, низька внутрішньо-дифузійний опір при роботі з дрібним зерном, ефективне використання реакційного об'єму, простота конструкції апарату великого масштабу, легкість введення і виведення частинок і ін . Ці переваги киплячого шару роблять його особливо привабливим для проведення каталітичних процесів.