А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вібраційне дослідження

Вібраційні дослідження проводять в наступній послідовності.

В процесі вібраційних досліджень, так само як і при експлуатаційному контролі вібрація, необхідно виконати велику кількість вимірювань вібраційних параметрів машини.

Загальна модель вібраційних досліджень заснована на формалізації діяльності дослідників при організації та проведенні експерименту як процесу поповнення і вдосконалення бази знань (БЗ) про досліджуваний об'єкт.

Розроблено загальну формальна модель вібраційних досліджень, ол]Едоле оптимальний вибір методів збору і обробки результатів спостережень; сформульовані вимоги а: структурою і складом математичного забезпечення моделі.

В першу чергу при вібраційному дослідженні необхідно визначити абсолютні або відносні величини гармонійних складових вібрації в залежності від їх частоти. Ці дані разом з результатами інших дослідів дозволяють встановити також можливість ефективного зниження вібрації за допомогою балансування.

З цією метою при помітному збільшенні вібрації виробляються вібраційні дослідження за спеціальною програмою. Якщо проведені вимірювання покажуть, що причиною вібрації є неврівноваженість мас, проводиться балансування ротора, при якій визначається маса вантажу, необхідного для врівноваження, і місце його закріплення на роторі.

Ряд теоретичних робіт не містить достатніх відомостей за методикою вібраційних досліджень, врівноваження машин і вібраційного налагодження. Наявні з цих питань, головним чином, в періодичній літературі матеріали містять рішення окремих завдань.

Це не означає, однак, що при балансуванні або вібраційних дослідженнях не можна допускати критичної частоти обертання. В коливальній системі ротор - опори - фундамент масляна плівка між шийками ротора і вкладишами, а також зовнішнє тертя ротора про газ і внутрішнє тертя в матеріалі демпфують коливання, тому при резонансі вони не можуть зростати необмежено. Якщо ж ротор ретельно отбалансирован, то внаслідок малості сил, що обурюють зростання вібропереміщень ротора при резонансі майже непомітно.

Перед здачею ГПА в ремонт необхідно провести комплекс вимірювань, що включають вібраційні дослідження, вимірювання потужності витрата масла і температуру підшипників. Це дозволить своєчасно і правильно підготуватися до ремонту і надалі дати оцінку проведеного ремонту. Стабільність показників технічного стану ГПА повинна бути гарантована протягом місяця після ремонту. Показниками якісного ремонту є: вібрація основних вузлів ГТУ не менше 20 мкм і нагнітача не менше 10 мкм; потужність, відновлена при ремонті; температура підшипників 65 С; відсутність витоків масла, повітря і продуктів згорання.

З викладеного вище випливає, що жшользова ня кінематичного збудження стосовно до вібраційних досліджень деталей і вузлів типу лопаток і лопаткових вінців на різноманітних формах коливань мало перспективно, навіть при істотному збільшенні потужності вібраторів, які реалізують таке збудження.

Виявлення причини підвищеної вібрації ГТУ включає сле дмуть етапи: ознайомлення з історією експлуатації і ремонтів агрегату; вібраційні дослідження (зняття швидкісних, режимних та контурних характеристик, гармонійний аналіз); контроль стану основних силових елементів під час пуску і роботі агрегату під навантаженням.

Так як деякі частоти вібрації відповідають великій кількості можливих дефектів (наприклад, 1і2 оборотні частоти) і велике число дефектів можна розпізнати тільки по характерною частоті розроблена методика спеціальних вібраційних досліджень, яка може бути використана в службах технічної діагностики підприємств. Вона максимально формалізує ознаки дефектів, регламентує зміст, послідовність проведення та обробки результатів спеціальних віброісследованій за визначенням складних дефектів зі зняттям швидкісних, контурних і режимних характеристик.

Аналого-цифрові перетворювачі серійно випускаються промисловістю, виконують десятки тисяч вимірів в секунду при похибки, що не перевищує 0 1%, що практично значно перевершує точність вимірювальних пристроїв, що використовуються при вібраційних дослідженнях.

Блок-схема балансування приладу в процесі вимірювання вібрації. Більш складні прилади, крім зазначених елементів, оснащуються фільтрами для частотного аналізу кривої вібрацій, частотомірами або тахометрами для контролю швидкості обертання і іншими пристроями, які дозволяють отримувати важливу додаткову інформацію при складних балансування і вібраційних дослідженнях. Однак наявність приладу, який володіє лише вимірником розмаху вібрацій і фазометром, є як необхідним, так і достатньою умовою для можливості урівноваження роторів великого класу машин.

Порядок проведення дослідів з дослідження вібраційного стану балансируемого турбоагрегату встановлюється виходячи зі зручності зміни режимів роботи турбомашини. Прикладом такого раціонального ходу випробувань служить графік вібраційних досліджень типового турбоагрегату потужністю 100 Мет, показаний на фіг.

У ряді випадків виникає необхідність безпосереднього вимірювання вібрацій обертового вала. Такі вимірювання, як правило, проводяться при вібраційних дослідженнях, розробці методик врівноваження гнучких роторів, а також в деяких випадках при врівноважені роторів машин.

Для забезпечення стійкої безвібраціонной роботи критичні швидкості обертання ротора не повинні збігатися з робочою швидкістю, що необхідно враховувати при проектуванні машини. Це не означає, однак, що при балансуванні або вібраційних дослідженнях не можна допускати обертання ротора при критичній швидкості В коливальній системі ротор-опори фундамент, масляна планка між шийками ротора і вкладишами, а також зовнішнє тертя ротора про газ і внутрішнє тертя в матеріалі демпфують коливання , тому при резонансі вони не можуть зростати необмежено. Якщо ж ротор ретельно отбалансирован, то внаслідок малості сил, що обурюють зростання коливань ротора при резонансі майже непомітно.

Нами було проведено вимірювання амплітуди радіального віброперемещенія корпусу для 121 ПЕД, підданих текушего. На рис. 6.1 приведено в полулогарифмических координатах розподіл амплітуди радіального віброперемещенія корпусу, отримане за результатами вібраційних досліджень, проведених в ПРЦЕПУ НГВУ Туймазанефть, при дослідженні ПЕД на стенді. Дані коли амплітуда вібропереміщень корпусу становила менше 10 мкм, не включені в розподіл, оскільки, з точки зору надійності роботи ПЕД.

У всіх дослідженнях модулів пружності квазістатичного чи методами або вібраційними, будь то при розтягуванні стисненні крученні або вигині передбачалося, що розподіл напружень і деформацій в твердому тілі як функцій просторових координат і часу відомо. На відміну від того, як до цього підходив Маріотт, який в XVII столітті розумів, що необхідно переконатися, чи дійсно в квазістатичному експерименті деформації уздовж ооразца однорідні майже всі слідували за ним, чи розглядалася тридцятиметрова дріт або трідцатімілліметровие монокристали, задовольнялися тим, що a priori стверджували наявність однорідності. У вібраційних дослідженнях використання власних функцій і відповідних їм власних значень не тільки передбачає, що статистична просторово-часова сума мікросейсмічних поздовжнього і поперечного поширення хвиль, складного відображення і взаємодії відповідає наближеним теоріям, але також передбачає, що при з'ясуванні фізичної застосовності різних, тих чи інших , вихідних рівнянь можливо виділити геометричні в'язкі і термічні ефекти за допомогою простих припущень. Уточнення наближених теорій коливань стрижнів за останні90 років не раз наочно продемонструвало небезпеки самозаспокоєння в цих питаннях.

У ряді випадків виникає необхідність безпосереднього вимірювання вібропараметров обертового вала. Такі вимірювання, як правило, проводяться при вібраційних дослідженнях, розробці методик балансування гнучких роторів, а також в деяких випадках при балансуванні роторів машин.