А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - охорона

Проблеми охорони та використання вод. Харків, 1973 вип.

Проблема охорони і збереження навколишнього середовища вимагає налагодження в аналітичному контролі безперервного аналізу відходів на утримання в них токсичних речовин.

Проблеми охорони вод. Харків.

Проблема охорони повітря підрозділяється на санітарну охорону атмосферного повітря населених місць і на підтримку чистоти повітря в приміщеннях промислових підприємств, де людина знаходиться тільки частина доби. Тому при нормуванні гранично допустимого вмісту шкідливих речовин в повітрі прийняті два види норм - для повітря населених пунктів і повітря промислових підприємств.

Проблема охорони надр пов'язана з проблемою охорони навколишнього природного середовища.

Проблеми охорони біосфери особливо гостро стоять в зоні Півночі, де вразливість її від антропогенного впливу надмірно висока, біологічна восстановимость природного середовища надзвичайно низька, сама екосистема досить тендітна, в той же час ця зона має багатьма видами природних ресурсів, без освоєння яких багато країн не можуть нормально економічно розвиватися.

Проблема охорони земель є однією з основних в системі оцінки екологічного стану природного середовища нафтогазовидобувних регіонів. Актуальність і практична значущість обумовлені тим, що в ряді районів Оренбурзької області екологічна обстановка перебуває в стані, коли господарська діяльність людини, сільськогосподарські об'єкти, гірничодобувна, нафтовидобувна, нефтегазоперераба-Тива і інші види промисловості надають негативні впливи на земельні ресурси.

Проблема охорони земель найбільш актуальна в індустріальних районах, насичених продуктопроводами і транспортом: 14% території Росії - на межі екологічної кризи. З огляду на великий руйнівний внесок технологічний супровід тваринницьких комплексів в стан грунту і вод, ст. 45 Федерального закону Про охорону навколишнього середовища (ЗоООС) вимагає наявності у таких підприємств необхідних сани-тарно-захисних зон і очисних споруд. З'явилася група захворювань, які називаються екологічними. Накопичення в грунті, а потім і рослинах, біологічно небезпечних продуктів проявляється невідомій досі, але лавиноподібно наростаючою епідемією, назва якої екологічне отруєння. Прояви його різноманітні - від постійного відчуття занепаду життєвих сил до важких захворювань, в тому числі, онкологічних.

Проблема охорони лісів гостро стоїть і в Африці, так як паливом для домашніх вогнищ там споконвіку служать дрова. У країнах, що розвиваються щорічно перетворюються в дим 12 млн га лісу. Тривогою охоплені також екологи США, Західної Європи, Росії, Австралії та інших країн. Небезпечними темпами скорочуються ліси Сибіру.

Проблеми охорони атмосферного повітря та шляхи їх вирішення /П.І.Мамай, С.П.Мамай //Сучасні, проблеми охорони навколишнього середовища: Тез.

Проблема охорони харчових продуктів від забруднення пестицидами актуальна не тільки в нашій країні, вона привертає до себе увагу світової громадськості.

Проблема охорони повітряного середовища від забруднення носить міжгалузевий характер. Близько 30% науково-дослідних робіт і більше 3/4 дисертацій з даної проблеми відносяться до рубрики Медицина. Більш 2О% науково-дослідних робіт по забрудненню атмосфери і очищення промислових викидів від пилу і газів виконувалося в галузі металургії, хімії і хімічного виробництва. З числа виконувалися досліджень більшість відноситься до області технічних наук (50 1%) і медицини (29 2%), 13 7% робіт - до галузі будівництва і архітектури.

Проблеми охорони інтелектуальної власності //Право і економіка.

Проблема охорони чистоти атмосферного повітря, особливо для промислових районів, є досить складною, і вивчення її знаходиться ще в початковій стадії. Дозвіл цієї складної і важливої проблеми є першочерговим завданням наших спеціальних науково-дослідних установ.

Проблема охорони середовища проживання людини з кожним роком стає все гостріше. Рекультивація земель, порушених в результаті ведення гірничих робіт, одна з найважливіших завдань охорони навколишнього середовища, необхідність вирішення якої викликана економічними і соціальними вимогами. Збільшення темпів рекультивації порушених земель набуває першочергового народногосподарське значення.

Проблемі охорони вод від забруднення не приділялося протягом ряду років достатньої уваги, внаслідок чого у міру розвитку промисловості в ряді областей Польщі погіршилася якість води в річках, в які потрапляли неочищені промислові стічні води.

Проблемами охорони руда займаються понад 50 громадських організацій.

Однак проблема охорони вод має наднаціональний характер, і її ефективне вирішення можливе лише в результаті міжнародного співробітництва. В даний час світова спільнота вживає рішучих заходів з охорони навколишнього середовища.

Розробкою проблем охорони, гігієни, фізіології, психології праці та ергономіки у нас в країні зайняті 63 спеціалізованих інституту, в тому числі 6 інститутів охорони праці ВЦРПС.

Рішення проблем охорони надр і навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів при проведенні геологорозвідувальних робіт поділяються на кілька етапів. 
Вирішенню проблеми охорони атмосферного повітря служить розробка і встановлення нормативів ПДВ (ВСВ) для всіх стаціонарних джерел забруднення. З I січня 1980 р, вступив в дію ГОСТ 1723.02 - 78 Охорона природи. Правила встановлення до-пувтімих ВВ промисловими підприємствами, який регламентує порядок розробки проектів і встановлення норм ПДВ ВВ в атмосфері для всіх проектованих і діючих підприємств.

Залишається актуальною проблема охорони природного середовища від забруднень пестицидами. Для профілактики пестицидних отруєнь людей і тварин необхідно суворе дотримання затверджених санітарних правил по техніці безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні пестицидів в сільському господарстві.

Гостро стоїть проблема охорони середовища від газоподібних викидів промислових підприємств. Природоохоронна робота полягає в заміні старих, малоефективних систем очищення новими, більш ефективними. Розроблено очищувачі, які вловлюють 98 - 99% більшості видів диму, сажі, газів, що забруднюють атмосферу. В околицях багатьох заводів, де встановлені електрофільтри, повітря стало чистішим.

Для вирішення проблеми охорони і раціонального використання природних ресурсів все більше застосування знаходять методи дистанційного зондування (ДЗ) земної поверхні.

До вирішення проблеми охорони природних вод слід залучити всі галузі промисловості, комунального господарства і населення.

При розгляді проблеми охорони атмосферного повітря зазвичай обмежуються найбільш щільним шаром атмосфери, відповідним тропосфері, тому що діяльність людини, що призводить до забруднення повітря, як правило, не виходить за межі цього щільного шару.

Не менш важлива проблема охорони вод. У Російській Федерації близько 2 5 млн малих річок, які формують ресурси, водний і гідрохімічний режими середніх і великих річок, визначаючи їх екологічну специфіку, створюють унікальні природні ландшафти, підтримуючи в них стійку рівновагу або перерозподіл вологи.

У книзі розглядається проблема охорони надр і навколишнього природи як раціональне, комплексне використання мінеральних ресурсів в народному господарстві, включаючи розвідку, видобуток і переробку мінеральної сировини. Висвітлюється радянське законодавство про надра, що грунтується на розвитку і втіленні Комуністичною партією марксистсько-ленінського вчення про взаємовідносини суспільства і природи. Охорона і раціональне використання надр - одне з найважливіших ланок підвищення ефективності громадського виробництва я збереження природного середовища проживання людини - розглядаються у взаємозв'язку з охороною навколишнього природи. Викладається економіка співвідношення проблеми мінеральних ресурсів і проблеми охорони надр, взаємозумовленість повноти і комплексності використання мінеральної сировини, утилізації відходів виробництва і охорони, поліпшення навколишнього природного середовища, показується зв'язок економічного і соціального значення охорони надр.

При цьому виникає проблема охорони відомостей, що не підлягають оголошенню, покликаної гарантувати, щоб особиста сфера людини не вивідував, не порушувалася і не виставлялася напоказ для маркетингових та інших цілей у вигляді цінних даних про споживача без його відома і без усяку міру.

В кн .: Проблеми охорони вод (Харків), 1977 вип.

У Радянському Союзі проблема охорони прісних вод вирішується комплексно. По перше, передбачаються лісові посадки на берегах водойм і створюються спеціальні санітарні захисні зони навколо місць водозабору. По-друге, забороняється скидання у водойми неочищених і недостатньо очищених стічних вод. По-третє, передбачається будівництво спеціальних гідротехнічних споруд з метою збільшення самоочищає, водойм і впровадження оборотного водопостачання. По-четверте, ведуться будівництво та розширення водоочисних споруд, впроваджуються у виробництво нові досконаліші технологічні процеси, для контролю і регулювання якості води розробляються АСУ. Впровадження перелічених заходів вимагає капітальних витрат, відповідно постає завдання визначення їх економічної ефективності.

Найкращим шляхом вирішення проблеми охорони водного басейну є створення замкнутих водооборотних систем. В цьому випадку повністю відсутнє скидання стічних вод у водойми. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграє хімія, так як за допомогою хімічних реакцій і фізико-хімічних процесів вдається видалити до необхідних меж домішки із стічних вод, які після обробки знову надходять на виробництво. При створенні замкнутих водооборотних систем проводять регенерацію відпрацьованих розчинів з отриманням солей, щоб скоротити до мінімуму витрату води.

Велике значення в проблемі охорони родючості грунтів набуває останнім часом захист їх від чужорідних хімічних речовин. Бурхливий розвиток хімізації всіх галузей народного господарства і побуту різко збільшило масштаби забруднення грунту хімічними речовинами.

Особливого значення набуває сьогодні проблема охорони ландшафтів, що знаходяться поблизу міст і населених пунктів, де рекреаційні навантаження дуже великі, і, якщо своєчасно не будуть регулюватися потоки рекреантів, такі ландшафти можуть руйнуватися і гинути. У зв'язку з цим виникає проблема оптимізації рекреаційних навантажень на рекреаційні ландшафти.

Треба сказати, що проблема охорони життя і здоров'я людей від шкідливих впливів факторів навколишнього середовища сама по собі не нова і давно привертає увагу фахівців. Правотворчість в цій сфері більш ніж широко. Крім Федеральних законів Про санітарно-епідеміологічне благополуччя і Про якість та безпеку харчових продуктів, Основ законодавства про охорону здоров'я, багато норм, призначені саме для регулювання відносин, що виникають в системі людина, її життя і здоров'я - навколишнє середовище, містяться в інших актах як екологічного, так і іншого законодавства, в сотнях санітарно-гігієнічних нормативів.

У світлі цих завдань проблема охорони джерел водопостачання та поліпшення якості води вимагає розробки теоретичних основ процесів кондиціонування води, узагальнення величезного досвіду, накопиченого в цій галузі, а також раціонального використання розроблених і розроблюваних технологічних схем і апаратури.

Великий внесок у вирішення проблем охорони ОС вносить ООН. У природоохоронній діяльності беруть участь всі її головні органи і спеціалізовані установи.

Щоб зрозуміти і вирішити проблему охорони атмосфери, необхідно вивчити її особливості.

Гостро стоїть в капіталістичних країнах проблема охорони материнства. Підприємці не бажають нести зайві витрати і широко практикують звільнення вагітних жінок. Наявне ж на цей рахунок законодавство практично їм в цьому не перешкоджає. У багатьох країнах в останні роки широко поширилася практика звільнення жінок відразу після їх заміжжя. Однак в ряді країн (Італія) трудящі домоглися значних поступок у справі охорони працюючих матерів. Як правило, оплата відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами проводиться з фонду соціального страхування, в складанні яких беруть участь і самі трудящі. У ряді країн (Японія та ін.) Оплата проводиться лише в розмірі 50% заробітної плати.

Розглянуто питання економічного розвитку і проблеми охорони природного середовища з точки зору пошуку гармонійного співіснування здорової екологічної обстановки та успішного економічного сталого розвитку.

Звертаючи увагу на особливу актуальність проблем охорони біосфери від хімічного забруднення, яке викликане швидким розвитком промисловості, транспорту, хімізації сільського господарства та інтенсивної урбанізацією, все ж не слід вважати, що до настання ери науково-технічної революції питань охорони природи зовсім не приділялося уваги.

У звітній доповіді велика увага приділена проблемам охорони природних багатств. Вважаємо за необхідне поставити питання про припинення систематичних перерубов лісу в Краснодарському краї і особливо на Чорноморському узбережжі. Завдяки цьому ми збережемо цілющі фактори унікальною курортної зони, де щорічно відпочивають і поправляють здоров'я мільйони трудящих.

В результаті досліджень отримано матеріал з проблем охорони біологічного різноманіття, еколого-біологічних особливостей рідкісних і охоронюваних рослин. З урахуванням регіональної специфіки сформульована програма дій ботанічного саду як центру, який безпосередньо здійснює охорону рослин, організуючого і координуючого зусилля інших освітніх органів в цій галузі, що бере участь в екологічній освіті та просвітництві різних категорій населення.

У сфері уваги гідрогеологів, зайнятих проблемою охорони підземних вод, знаходяться, головним чином, води верхньої частини гідросфери, на них найбільш відчутно позначаються несприятливі наслідки господарської діяльності людини. Певний інтерес представляє і геохімія вод глибоких горизонтів, що розглядаються тут як вірогідні джерел некондиційних вод, а також можливих колекторів для підземного поховання промислових стоків.

В поле зору нашої партії продовжують перебувати проблеми охорони надр і навколишнього середовища, можуть бути вирішені гірничодобувною промисловістю, а також раціонального використання мінеральної сировини та продуктів його переробки в інших галузях народного господарства. Про це свідчить, зокрема, постанову ЦК КПРС від 15 травня 1974 по питанню підвищення ефективності використання чорних металів, яке зобов'язує всі промислові і будівельні міністерства і відомства посилити роботу щодо раціонального використання металів у виробах і конструкціях, скорочення відходів і втрат їх в процесі виробництва і споживання на основі широкого застосування новітніх досягнень науки і техніки.

Серед проблем навколишнього середовища особливе місце займає проблема охорони атмосфери.