А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Проблема - діагностика

Проблеми діагностики зіставлені з узгодженням характеристик об'єкта і задач моделювання. Сформовано класифікації характеристик об'єктів і завдань моделювання і показано як блок-схема підготовки наукових досліджень виступає інструментом їх узгодження. На базі цього сформовані програми з діагностики об'єктів. На прикладі системи управління зроблена реалізація такої діагностики - проведено її аналіз, обговорені перспективи застосування.

Проблеми діагностики успішно вирішували наші співвітчизники клініцисти-терапевти.

Рішення проблем діагностики розгортається в порівняннях з узгодженням характеристик ПРО і завдань МЛ. В ході реалізації заявленої ідеології досягнуті наступні результати. Ір діагностики визначено як МІ. Для діагностичних Пр актуалізовані можливості КСМ, що знаходить застосування з області пеньки. Знайдено різноманітні узгодження, що дозволяють залучити в діагностичний П додаткові ІСС-ІН і методологію, інтегруючу всі когнітивні засоби СМ УП. Сформовано КЛФ характеристик ПРО і завдань МЛ і показано, як блок-схема пеньки виступає ІН їх узгодження. На базі цього сформовані ПМ з діагностики ПРО. На прикладі СМ УП зроблена реалізація такої діагностики - проведено її аналіз. Обговорено перспективи постановки завдань УП в руслі подальшого розвитку багатогалузевого підходу.

Складність проблеми діагностики вимагає взаємодії матеріалознавців, металургів, електриків, хіміків, механіків і фахівців з надійності.

До проблеми корозійної діагностики нафтопромислового обладнання з метою його безпечної експлуатації примикає проблема контролю технічного стану свердловин і періодичної їх переатестації. В даний час досить добре розроблені методи і прилади технічної діагностики і дефектоскопії діючих свердловин. Нафто - і газодобувні свердловини є досить складними і дорогими спорудами, які потребують постійного контролю і проведенні технічних заходів по підтримці робочих режимів.

Особливо стоять проблеми діагностики здібностей до немасовим професіями. В цьому випадку вивчаються загальні характеристики особистості, проводяться вербальні випробування, визначення інтересів, схильностей і ретельне дослідження психофізіологічних даних. При діагностуванні здібностей до критичних професіями повинні враховуватися і можливості екстремальних умов, стресових ситуацій. Здібності суб'єкта при цьому перевіряються приміщенням його в такі екстремальні умови.

Актуальність вирішення проблеми діагностики диктується прийнятим в нашій країні профілактичним принципом в медицині.

В даний час проблема діагностики газопроводів з теоретичної перейшла в практичну проблему, за результатами вирішення якої визначаються надійність експлуатації, необхідність виведення в ремонт, плануються завдання реконструкції. Як видно з наведеного аналізу, вирішення проблеми діагностики поставлено в галузі на сучасний рівень, розроблені концепція і критерії, створена система комплексної діагностики на етапах проектування, будівництва і експлуатації. У той же час в практичному плані необхідно налагодити систему планомірної інспекції шляхом внут-рітрубних снарядів, а в ранній діагностиці здійснити розробку ефективних методів стосовно до типових ділянках газопроводів.
  В даний час проблема діагностики газопроводів з області теоретичної перейшла в практичну проблему, за результатами вирішення якої визначаються надійність експлуатації, необхідність виведення в ремонт, плануються завдання реконструкції. Як видно з наведеного аналізу, вирішення проблеми діагностики поставлено в галузі на сучасний рівень, розроблені концепція і критерії, створена система комплексної діагностики на етапах проектування, будівництва і експлуатації. В той же час в практичному плані ще необхідно налагодити систему планомірної інспекції шляхом внутрішньотрубних снарядів, а в ранній діагностиці здійснити розробку ефективних методів стосовно до типових ділянках газопроводів.

Зазначені методи не вирішують проблеми діагностики, так як тести як і раніше виходять досить громіздкими. Великі труднощі виникають також при розробці самих тестів. Найбільш сприятливі умови для застосування діагностичних тестів створюються при використанні ЕОМ. Це пояснюється трьома чинниками: по-перше, всі логічні елементи машини можуть перебувати в двох чітко помітних станах; по-друге, система команд машини добре пристосована для формування вхідних слів, зберігання і аналізу всієї діагностичної інформації, дозволяє легко будувати умовні послідовні тести; по-третє, ЕОМ характеризуються більшою швидкодією, тому кожна перевірка здійснюється за короткий час.

Основні принципи діагностики магістральних газопроводів. Слід зазначити, що проблема діагностики - ноіая для галузі і інтенсивно стала розроблятися останнім часом.

Структура діагностики на ділянках газопроводів. Слід зазначити, що проблема діагностики є новою для галузі і інтенсивно стала розроблятися останнім часом.

Виклад і короткий аналіз проблем діагностики та лікування електроопіків, обговорення перспектив їх вирішення становлять зміст цієї глави. Перш ніж перейти до подальшого викладу, необхідно відзначити наступне. Автор глави А. Н. Новиков - фахівець з електронного медичного приладобудування, тому виклад суто лікарських аспектів діагностики та лікування опіків носить оглядовий характер, хоча і відображає точку зору автора, що склалася в результаті багаторічного вивчення зазначених проблем, їх обговорення з фахівцями-медиками.

Розглянуто теоретичні та експериментальні аспекти проблеми безконтактної електростатичного діагностики стану реактивних авіаційних двигунів. В основі цієї проблеми лежить наступна причинно-наслідковий зв'язок: реактивні струмені містять нескомпенсований електричний заряд, зарядженими частинками є іони, частинки сажі, а також заряджені частинки, що виникають за ранній стадії механічного руйнування елементів конструкції двигуна; розподіл заряджених частинок в струмені може мати безперервний, а також дискретний характер і породжує всередині струменя і в навколишньому просторі нестаціонароние електричні поля Е (при безперервному розподілі заряду настаціонарность обумовлена залученням малоінерційних заряджених частинок в турбулентний рух газу-носія); реєстрація нестаціонарних Е - полів поза струменя зондами-антенами з наступною математичною обробкою їх сигналів дає інформацію про особливості розподілу заряду в струмені, а отже, і про особливості роботи двигуна.

Дано застосування результатів досліджень до проблеми діагностики светоініціірованних і природних аерозольно-газових аномалій атмосфери.

На сьогоднішній день найбільш гостро стоїть проблема допологової діагностики спадкових захворювань. При можливості зробити аборт вона i є, по суті, евгеническое захід, а суспільство ставиться до євгеніки негативно. Однак, ставлення до допологової діагностики більш I терпиме, гак як вона часто позбавляє сім'ю від часом нестерпних поневірянь. Програми використання цих технологій з метою запобігання народження, хворих дітей вже діють в деяких регіонах.

Ця формула має важливе значення для проблем діагностики.

Навіть цей комплексний підхід не вирішує всіх проблем діагностики трубопроводів, але максимально підвищується достовірність експертизи.

Критерій розрізнення полегшує розробку нозологічної класифікації, отже, проблему діагностики.

Основний вид дій, які виконуються експертом в процесі вирішення проблеми діагностики, - визначення значень різноманітних змінних, тобто характеристик пацієнта, таких як температура і т.п. Програма, спостерігаючи за роботою експерта, розширює свої знання, намагаючись зрозуміти, чому експерту знадобився відповідь на те чи інше питання.

Ми вже бачили, що цифрове моделювання несправностей успішно вирішує деякі проблеми діагностики. Отже, треба більш детально розглянути методи моделювання цифрових несправностей. 
Відзначається за останні три десятиліття загальна еволюція зарубіжної клінічної психології від проблем діагностики недорозвинення психіки (шляхом тестування) до проблем індивідуальної та групової психотерапії з метою реабілітації психічно хворих спричинила за собою використання ряду методів психологічної діагностики особистості, мають дуже слабке теоретичне обгрунтування, і частіше за все чисто емпіричних. Можливості вживаних в даний час в області реабілітації і психокорекційної роботи з психічно хворими різних опитувальників типу MMPI, так само як і лрожектівних методів (ТАТ, метод Роршаха та ін.), ще досить обмежені. Результати, одержані за допомогою застосування опитувальників при індивідуальному аналізі психіки хворого, дають менш значиму інформацію, ніж та, яку можна отримати при кваліфікованому клініко-психопата-логічному аналізі. Дослідження таких методів доцільно при масових обстеженнях, при необхідності груповий оцінки обстежуваних в умовах дефіциту часу і персоналу. Дослідження прожективной методами дає індивідуальні характеристики обстежуваних, але вони, як правило, досить довільні, оскільки сильно залежать від мистецтва і кваліфікації експериментатора, його клінічних і психологічних поглядів.

Таким чином, від проблем лікування глибоких опіків ми переходимо до проблеми діагностики.

Результати роботи закладалися в 1996 - 1997 р.р. на семінарах, нарадах і конференціях з проблемам діагностики різного устаткування, в тому числі і нафтохімічного, що проводяться в Уфимском державному нафтовому технічному університеті та Академії наук Республіки Башкортостан.

Спілкування з В.І. Етінговим в процесі спільної роботи показало, який це дивовижна людина, фахівець найвищого класу, стратег в проблемах діагностики, виховання людей, взаємодії з партнерами і конкурентами, прекрасно відчуває вимоги часу, ініціатор розвитку нових напрямків в навчанні фахівців і роботі інституту.

Оскільки пряме спостереження за розміщенням і циклічними рухами газу в продуктивних колекторах ПСГ, що знаходяться глибоко під землею, неможливо, то проблема діагностики цих рухів, за даними непрямих вимірювань, є актуальне завдання.

Автор переконаний (як і багато дослідників), що двох-альтернативна класифікація є найбільш універсальною і оптимальною, тому в подальшому викладі при аналізі проблем діагностики опіків, в тому числі приладовими методами, мова буде йти саме про диференціальної діагностики поверхневих і глибоких опіків.

І нарешті, слідом за першими кроками, зробленими Ремемурті, ми очікуємо побачити програму досліджень щодо застосування теорії графів, алгебри і комбінаторного аналізу до проблем діагностики. Ми вважаємо, що тільки тоді, коли ця програма буде реалізована, невирішені проблеми діагностики несправностей вдасться правильно зрозуміти і вирішити.

Основними проблемами виховання і його організації в вузі видаються: облік вікових особливостей студентів; проблема співвідношення процесів виховання і перевиховання, виховання і самовиховання; психологія засвоєння; проблеми діагностики здібностей, професійної придатності та орієнтації; питання навчання, що виховує і процесу спілкування, включаючи співвідношення виховання на навчальних заняттях і в позааудиторній роботі; формування якостей сучасного фахівця і складності виховання в старшому юнацькому (студентському) віці. Практично і теоретично в кожну проблему виховання входить її целеполагающій аспект.

Система КЕНТАВР, де об'єднані правила продукцій і прототипи, добре працювала для задач інтерпретації функцій легких, але для яких типів завдань придатні такі системи в принципі. Проблеми діагностики, одним із прикладів яких є пульмонологічна функціональна діагностика, добре піддаються обробці таким методом. У термінології системи КЕНТАВР, прототипи представляють класи гіпотез. При спробі встановити відповідність між прототипами і відомими даними може знадобитися нова інформація, яку потрібно визначити, для чого доводиться ставити питання користувачеві.

Виходячи зі змісту проблеми, можна визначити профіль консультанта, якого необхідно запросити. Для вирішення проблем діагностики та стратегії розвитку слід запрошувати консультантів по загальному управління (дженераліс-тов 1), а для допомоги у вирішенні функціональних проблем - відповідно консультантів по адмініструванню, фінансовому управлінню, управлінню кадрами, маркетингу, виробництва, інформаційних технологій або спеціалізованих послуг.

Крім того, інструментальний аналіз дозволяє визначити якість основного металу, зварного шва, виявити вплив середовища на механічні властивості, корозію, характер навантажень. Тому представляється правомірним при обговоренні проблеми діагностики розглядати розділ Аналіз аварій як її невід'ємну частину.

При сучасному стані промисловості, коли більша частина обладнання і трубопроводів на потенційно небезпечних технологічних установках виробила гарантійний запроектований ресурс, необхідні не суб'єктивні висновки про можливість виникнення аварії, а точні знання технічного стану і працездатності відповідних елементів систем. Вирішення цієї проблеми тісно пов'язане з проблемами діагностики та дефектоскопії обладнання і трубопроводів під час експлуатації. Досить універсальне напрямок визначення надійності роботи обладнання - реєстрація рівня шуму різних видів обладнання, агрегатів і окремих його вузлів, трубопроводів. Цей метод дозволяє оперативно і з достатньою точністю визначати ступінь зносу устаткування, локалізувати найбільш небезпечні ділянки технологічних систем.

При сучасному стані промисловості, коли більша частина обладнання і трубопроводів на потенційно небезпечних технологічних установках виробила гарантійний запроектований ресурс, необхідні не суб'єктивні висновки про можливість виникнення аварії, а точні знання технічного стану і працездатності відповідних елементів систем. Вирішення цієї проблеми тісно пов'язане з проблемами діагностики та дефектоскопії обладнання і трубопроводів під час експлуатації. Досить універсальне напрямок визначення надійності роботи обладнання - реєстрація рівня шуму різних видів обладнання, агрегатів і окремих його вузлів, трубопроводів. Цей метод дозволяє оперативно і з достатньою точністю визначати ступінь зносу устаткування, локалізувати найбільш небезпечні ділянки технологічних систем, прогнозувати проведення профілактичного негайного ремонту.

В даний час проблема діагностики газопроводів з теоретичної перейшла в практичну проблему, за результатами вирішення якої визначаються надійність експлуатації, необхідність виведення в ремонт, плануються завдання реконструкції. Як видно з наведеного аналізу, вирішення проблеми діагностики поставлено в галузі на сучасний рівень, розроблені концепція і критерії, створена система комплексної діагностики на етапах проектування, будівництва і експлуатації. У той же час в практичному плані необхідно налагодити систему планомірної інспекції шляхом внут-рітрубних снарядів, а в ранній діагностиці здійснити розробку ефективних методів стосовно до типових ділянках газопроводів.

В даний час проблема діагностики газопроводів з області теоретичної перейшла в практичну проблему, за результатами вирішення якої визначаються надійність експлуатації, необхідність виведення в ремонт, плануються завдання реконструкції. Як видно з наведеного аналізу, вирішення проблеми діагностики поставлено в галузі на сучасний рівень, розроблені концепція і критерії, створена система комплексної діагностики на етапах проектування, будівництва і експлуатації. У той же час в практичному плані ще необхідно налагодити систему планомірної інспекції шляхом внутрішньотрубних снарядів, а в ранній діагностиці здійснити розробку ефективних методів стосовно до типових ділянках газопроводів.

Іншими словами, надійність трубопровідних систем знаходиться біля межі підвищеного ризику глобальних аварій в системах транспортування енергоносіїв. Такий стан викликано старістю існуючих трубопроводів і посилюється відсутністю системного державного підходу до проблем діагностики, оцінки залишкового ресурсу та вибіркового ремонту трубопроводів.

Встановлено, що є декілька різновидів збудника СНІДу. Тому є всі підстави очікувати виявлення нових варіантів збудника в різних регіонах світу, а це може різко ускладнити проблему діагностики захворювання.

Чи не перераховуючи багатьох інших важливих розділів технічної діагностики, взагалі слід зауважити, що на одне з перших місць виходить проблема діагностики машин в процесі їх експлуатації. Це пов'язано з новим рівнем проектування машин із заздалегідь передбаченої вбудованої діагностикою.

Таким чином, у всьому різноманітті варіантів і поєднань електротравм і електроопіків можливий весь спектр уражень тканин по глибині - від самих поверхневих до найбільш глибоких. Оскільки протягом електроопіків підпорядковується загальним закономірностям (розвиток запалення, нагноєння, відторгнення некротизованих тканин, освіту грануляцій епітелізація, рубцювання)[69], А проблеми діагностики і лікування електроопіків в основному ідентичні цим же проблем стосовно термічним поразок, хімічним і радіаційним травм, то в подальшому викладі йтиметься про опіках в загальному розумінні цього слова. Лише в необхідних випадках буде виділена специфіка електроопіків.

Оскільки в результаті багаторічного цілеспрямованої праці кількох поколінь дослідників нефтематерінскіх породи залишаються сірими і непізнаними, то було висунуто припущення про те, що в складі теригенних пелітоморфних порід осадового чохла Землі відокремлених нефтематерінскіх порід не існує. Нефтематерінскіх можливостями були наділені не литота-пи тих чи інших осадових порід, а розсіяне в них органічна речовина, здатне в деяких оптимальних умовах продукувати ту чи іншу кількість різних компонентів речового складу нафт. Проблема діагностики нефтематерінскіх порід таким чином усувається. Однак категорія нефтематерінскіх порід залишається. Вона так само, як і уявлення про ли-тотіпе цих порід, про його геохимическом вигляді, що забезпечує накопичення та консервацію великих мас РОР, успадковується від раніше панували уявлень в практично незмінному вигляді. Зберігаються і навіть посилюються ті недоліки цих уявлень, які протягом десятиліть обмежували ефективність досліджень з проблеми походження нафти.

В роботі описані основи вібродіагностики стосовно насосним агрегатам нафтової промисловості, нафтопровідного транспорту, а також міських мереж водоканалу і тепломереж. Наводяться основні результати досліджень, яроведенних в Лабораторії вібродіагностики насосних агрегатів нафтової промисловості Жовтневого філії УГНТУ і присвячених актуальним питанням діагностики стану відцентрових насосних агрегатів, насосно-компресорних і бурильних труб і штанг. Запропоновано способи та методики вирішення проблем діагностики, а також представлена реалізують їх апаратні і програмні засоби.

Але все ж головною проблемою як розрахункового, так і експериментального етапу діагностики є проблема розмірності, оскільки для отримання необхідної експериментальної інформації і для її чисельної обробки потрібна дуже велика кількість вимірювальної апаратури, вимірювань, діагностичних експериментів, а потім обчислювальних операцій з обробки даних вимірювань для діагностування навіть відносно невеликих по розміреності ланцюгів. З ростом т подібний стан стає неприйнятним для практичної реалізації. Все це змушує по іншому підходити до проблеми діагностики ланцюга, визначаючи не одночасно всі її параметри, а послідовно групи параметрів окремих подсхем ланцюга, тобто здійснюючи діагностику по частинах.