А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Приріст - середня заробітна плата

Приріст середньої заробітної плати до 20 руб. (До 10%) мали 8 територіальних управлінь, переклад в яких на нові умови оплати праці почався пізніше, ніж у інших.

У звичайних умовах зведений норматив приросту середньої заробітної плати становить 0 4 - 0 5% на 1% підвищення продуктивності праці.

Підприємство зобов'язане дотримуватися нормативне співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці.

Підприємствам матеріально-технічного постачання не встановлюється нормативне співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці, однак при розподілі базового фонду заробітної плати по кварталах підприємство, як правило, має забезпечити в планованому періоді випередження приросту обсягу чистої продукції (сума прибутку і фонду заробітної плати ) в порівнянні з приростом фонду заробітної плати.

при порушення підприємством (об'єднанням) встановленого нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці (або при зниженні рівня продуктивності праці в порівнянні з базовим роком) відповідна частина фонду матеріального заохочення повинна резервуватися і може використовуватися при досягненні нормативного співвідношення зазначених вище показників або перераховуватися в фонд соціального розвитку на фінансування капітальних вкладень.
  При порушенні підприємством встановленого по роках п'ятирічки нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і продуктивністю праці відповідна частина фонду матеріального заохочення, утвореного за нормативом, що не резервується, кошти фонду оплати праці понад сум, належних підприємствам за затвердженим нормативному співвідношенню, не видаються установам банку.

У разі порушення підприємствами встановленого по роках п'ятирічки нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці відповідна частина фонду матеріального заохочення, утвореного за нормативом, резервується для використання при досягненні нормативного співвідношення або перераховується до фонду соціального розвитку на фінансування капітальних вкладень.

Установи банків СРСР здійснюють також контроль за дотриманням підприємствами затвердженого співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці.

Для регулювання абсолютного розміру фонду матеріального заохочення підрозділу встановлюється нормативне співвідношення між приростами середньої заробітної плати (з урахуванням і виплат з ФМП) і продуктивності праці.

При порушенні встановленого об'єднанням і підприємствам по роках п'ятирічки нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці, обчисленого з початку п'ятиріччя наростаючим підсумком, відповідна частина фонду матеріального заохочення, сформованого в плані і по факту, резервується до досягнення встановленого нормативного співвідношення або перераховується до фонду соціального розвитку на фінансування капітальних вкладень.

Установи банків СРСР здійснюють також контроль за дотриманням підприємствами затвердженого співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці.

Фонд матеріального заохочення може бути зменшений, якщо не витримується нормативне співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці. При збільшенні заробітної плати в більших розмірах, ніж передбачено нормативним співвідношенням, відповідна частина ФМП зараховується в резерв підприємства.

Коефіцієнт приросту заробітної плати на кожен відсоток приросту продуктивності праці визначається шляхом ділення відсотка приросту середньої заробітної плати на відсоток приросту середньої вироблення продукції на одного працюючого.

У разі порушення підприємствами (об'єднаннями) встановленого по роках п'ятирічки нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці відповідна частина фонду матеріального заохочення (фонду оплати праці) резервується для її використання при досягненні нормативного співвідношення або перераховується до фонду соціального розвитку на фінансування капітальних вкладень .

справжня методика може застосовуватися і для перевірки відповідності співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати, що випливає з прийнятих в плані підприємства показників по виробництву і праці за періодами всередині року, встановленим за погодженням з вищестоящою організацією нормативним співвідношенням на ці періоди, а також у випадках змін підприємству протягом року затверджених планів.

При введенні нових умов оплати праці повинен бути забезпечений випереджувальний приріст продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати. З урахуванням цього і слід визначати терміни і послідовність підвищення ставок і окладів. Для керівництва роботою з перекладу на нові умови оплати праці на підприємствах створюються спеціальні комісії. Ці комісії повинні очолюватися директорами, в їх склад включаються керівники відповідних служб та підрозділів, передовики виробництва і бригадири, представники громадських організацій.

Він повинен забезпечувати відповідно до затверджених нормативів випередження приросту продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати. Таким чином, на всіх рівнях планування і господарського керівництва встановлено використання нормативного методу на базі довгострокових і стабільних нормативів заробітної плати.

При встановленні нормативу заробітної плати цеху повинні передбачатися прогресивні співвідношення між темпами приросту продуктивності праці і приросту середньої заробітної плати працівників. Норматив заробітної плати є стабільним в межах року. При необхідності допускається його диференціація по кварталах.

Слід звернути увагу на необхідність проведення на підприємствах аналізу відповідності співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати, що випливає з прийнятих ними в планах показників по виробництву і праці, нормативним співвідношенням.

Перевіряється відповідність наміченої до використання в кошторисі витрачання суми фонду матеріального заохочення встановленим нормативним співвідношенням між приростом середньої заробітної плати і продуктивності праці наростаючим підсумком з початку п'ятирічки.

Коефіцієнт випередження продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати розраховується діленням темпів приросту продуктивності праці на темп приросту середньої заробітної плати. 
При встановленні нормативів керуються необхідністю зростання продукції за рахунок підвищення продуктивності праці, дотримання економічно обґрунтованих-співвідношень між приростом середньої заробітної плати і продуктивності праці. Підрозділам, що забезпечує на основі раціоналізації робочих місць підвищення фондовіддачі, поліпшення використання виробничих потужностей, можуть бути встановлені підвищені нормативи, але в межах нормативу заробітної плати, визначеного для підприємства в цілому.

Виробничим об'єднанням (підприємствам), переведеним на нові методи господарювання, встановлюються в планах нормативні співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці. При доведенні умов господарювання до колективів укрупнених бригад, у складі яких працюють ІТП, також рекомендується враховувати нормативне співвідношення приростів заробітної плати та продуктивності праці. З метою дотримання цього співвідношення для таких бригад встановлюються дві розцінки (два нормативу витрат заробітної плати) на одиницю продукції (роботи): одну-на планову продукцію, другу - на надпланову.

При встановленні нормативу утворення фонду оплати праці підрядного колективу повинні бути передбачені прогресивні співвідношення між темпами приросту продуктивності праці і приросту середньої заробітної плати.

На об'єднаннях (підприємствах), переведених на повний господарський розрахунок і порушують встановлений по роках п'ятирічки нормативне співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці (як в плані, так і в звіті), обчислена наростаючим підсумком з початку п'ятирічки, перевірити, резервується відповідна частина фонду матеріального заохочення, утвореного за нормативом, для використання при досягненні нормативного співвідношення і перераховується ця частина фонду матеріального заохочення до фонду соціального розвитку. 
Нормативи приросту фонду заробітної плати для підприємства розробляє міністерство на основі завдань п'ятирічного плану, виходячи з необхідності дотримання економічно обґрунтованих співвідношень між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці. У нафтопереробної промисловості вони диференційовані по підприємствах в межах 0 3 - 0 6% до базового фонду заробітної плати за кожен відсоток приросту чистої продукції по відношенню до базового її рівню. 
Розрахунок розміру скорочення планового витрати коштів фонду матеріального заохочення в зв'язку з перевищенням в, плані підприємства співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати в порівнянні з нормативним співвідношенням проводиться в наступному порядку.

Коефіцієнт випередження темпу приросту продуктивності праці проти темпу приросту заробітної плати є частка від ділення відсотка приросту середньої вироблення одного працюючого на відсоток приросту середньої заробітної плати одного працюючого.

Не допускається виплата дивідендів по акціях за рахунок коштів фонду матеріального заохочення (фонду оплати праці), що не підлягають витрачанню в зв'язку з порушенням нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці (23 пп. ППП розраховується сума, на яку повинен бути скорочений в плані річна витрата фонду матеріального заохочення на виплату премій і винагород, для приведення співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати, що випливає з показників, прийнятих в плані підприємства, у відповідність до затвердженого нормативним співвідношенням 2 1 крб. - 2000 чол.

Закону СРСР про государственнно підприємство (об'єднання), де, зокрема, вказується, що підприємство зобов'язане забезпечувати відповідно до затверджених нормативів випередження приросту продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати. Однак суми виплаченої заробітної плати в межах економії фонду оплати праці, отриманої за рахунок вивільнення працівників і збільшення фонду оплати праці за 100-відсоткове виконання зобов'язань по поставках продукції, не повинні враховуватися при розрахунку середньої заробітної плати за фактичними результатами.

При преміювання працівників промислових підприємств за рахунок коштів фонду матеріального заохочення слід враховувати, що починаючи з 1984 р промисловим міністерствам поряд із завданнями по продуктивності праці встановлюються нормативні співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати, з огляду на премії та інші винагороди, які виплачуються з фонду матеріального заохочення. На підставі їх міністерства встановлюють підприємствам нормативні со-ст.

На окремих промислових підприємствах замість питомих витрат заробітної плати на карбованець продукції-у планах з праці застосовується показник приросту фонду заробітної плати на одиницю приросту обсягу продукції, або нормативне співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати. Ці показники використовуються в розрахунках базового фонду заробітної плати, при видачі коштів на заробітну плату, при коригуванні базового фонду заробітної плати і в інших економічних розрахунках. Використовуються ці показники при перевірці відповідності нормативних та фактичних співвідношень приростів продуктивності праці і середньої заробітної плати. При аналізі необхідно виходити з того, що окремі підприємства можуть передбачити за планом на рік витрати коштів фонду матеріального заохочення на виплату премій і винагород працівникам промислово-про-виробничого персоналу у великих сумах, ніж це випливає із затверджених ним завдань по зростанню продуктивності праці і нормативних співвідношень між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати. В результаті в їх планах розмір середньої заробітної плати промисло-но-виробничого персоналу може перевищити розмір середньої заробітної плати, який підприємство може мати за планом виходячи із зазначеного нормативного співвідношення.

Обов'язковими складовими орендного підряду між трестом і підрозділом є: 1) розміри фіксованих платежів по тресту; 2) норматив відрахувань до бюджету, якщо підрозділ самостійно вносить ці платежі; 3) співвідношення між приростом продуктивності праці та приростом середньої заробітної плати. Будівельний трест, повністю переведений на орендний підряд, планує свою діяльність на основі доведених до нього державних замовлень, лімітів, контрольних цифр, затверджених економічних нормативів і укладених договорів підряду.

Чоу: ЧПР) 100 - зростання продуктивності праці, досягнутий в результаті підготовки і підвищення кваліфікації робітників,%; Чоу - загальне число робочих, на яке в результаті зростання продуктивності праці умовно скорочується їх планова чисельність; ЧПР - середньооблікова чисельність працівників; П30 6П0р - приріст середньої заробітної плати робітників в залежності від зростання продуктивності праці,%; 0 6 - приватний норматив приросту середньої заробітної плати на 1% зростання продуктивності праці.

Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві від 24 січня 1985 на XII п'ятирічку міністерствам (відомствам) СРСР і Радам Міністрів союзних республік затверджені диференційовані в залежності від характеру виконуваних робіт стабільні нормативи заробітної плати з урахуванням прогресивних співвідношень між темпами приросту продуктивності праці і приросту середньої заробітної плати працівників. Ці нормативи визначаються на основі технічно обгрунтованих норм праці, які передбачають випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати.

Чоу: ЧПР) 100 - зростання продуктивності праці, досягнутий в результаті підготовки і підвищення кваліфікації робітників,%; Чоу - загальне число робочих, на яке в результаті зростання продуктивності праці умовно скорочується їх планова чисельність; ЧПР - середньооблікова чисельність працівників; П30 6П0р - приріст середньої заробітної плати робітників в залежності від зростання продуктивності праці,%; 0 6 - приватний норматив приросту середньої заробітної плати на 1% зростання продуктивності праці.

Зростаючу роль в посиленні матеріальної зацікавленості колективів у вдосконаленні виробництва грають фонди матеріального заохочення. Понад чверть всього приросту середньої заробітної плати робітників і службовців в промисловості в Минулого п'ятирічці досягнуто за рахунок коштів цих фондів.

Зростаючу роль в посиленні матеріальної зацікавленості колективів у вдосконаленні виробництва грають фонди матеріального заохочення. Понад чверть всього приросту середньої заробітної плати робітників і службовців в промишлел-ності в Минулого п'ятирічці досягнуто за рахунок коштів цих фондів.

Показник середньої заробітної плати рідко планують госпрозрахунковим бригадам в силу його слабкого стимулюючого впливу. Що стосується співвідношення між приростом середньої заробітної плати і продуктивністю праці, то в умовах госпрозрахунку, підряду і оренди він, як правило, доводиться довідково.

У табл. 721 приведена калькуляція витрат на експлуатацію ІОЦ. У табл. 722 дано розрахунок співвідношення приросту середньої заробітної плати та продуктивності праці одного робітника, в табл. 723 - розрахунок річних витрат на утримання служби обслуговування АСУП.

Для характеристики співвідношення між продуктивністю праці і середньою заробітною платою обчислюють відсоток приросту заробітної плати на кожен відсоток приросту продуктивності праці. З цією ж метою необхідно відсоток приросту середньої заробітної плати розділити на відсоток приросту продуктивності праці.

Для оцінки тісноти зв'язку між мірою праці та заохоченням важливе значення має аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати. Це співвідношення рекомендується розраховувати як відношення темпів приросту середньої заробітної плати та товарної продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу.

Все більш вагомою стає частка виплат з них в загальному заробіток. Так, в минулій п'ятирічці понад чверть всього приросту середньої заробітної плати робітників і службовців промисловості було досягнуто саме за рахунок коштів цих фондів, утворених з прибутку.

Фонд заробітної плати (фонд оплати праці) залежить від кінцевих результатів роботи. Підприємство зобов'язане забезпечувати випередження приросту продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати.

Підприємство формує за встановленим вищим органом нормативу фонд заробітної плати (фонд оплати праці) залежно від кінцевих результатів роботи. Він повинен забезпечувати відповідно до затверджених нормативів випередження приросту продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати.

Підприємство формує за встановленим нормативом фонд заробітної плати (фонд оплати праці) залежно від кінцевих результатів роботи. Він повинен забезпечувати відповідно до затверджених нормативів випередження приросту продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати.

Співвідношення темпів зростання продуктивності праці н середньої заробітної плати. В даний час підприємство формує фонд заробітної плати за встановленим нормативу в залежності від кінцевих результатів його діяльності. Відповідно до встановленого нормативу воно зобов'язане забезпечити випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні з приростом середньої заробітної плати.