А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Придбання - акція

Придбання акцій через рахунок з використанням маржі є формою використання позикового капіталу. Використання позикових коштів посилює як позитивне, так і негативний вплив дохідності цінного паперу на добробут інвестора.

Придбання акцій (часток) в статутному капіталі господарських товариств - покупка, а також отримання іншої можливості здійснення самостійно або через представників втілених в цих акціях (частках) прав голосу на підставі договорів довірчого управління, про спільну діяльність, доручення або на підставі інших угод.

Придбання акцій відображають за дебетом субрахунка 1 рахунку 06 а продаж - по кредиту зазначеного субрахунка.

Придбання акцій через рахунок з використанням маржі є формою використання позикового капіталу. Використання позикових коштів посилює як позитивне, так і негативний вплив дохідності цінного паперу на добробут інвестора.

Придбання акцій (часток) кредитних організацій, а також укладання угод, які передбачають здійснення контролю за діяльністю кредитних організацій (груп кредитних організацій), не повинні суперечити антимонопольному правилам.

Придбання акцій являє собою тимчасову інвестицію, оскільки акції можуть бути реалізовані в будь-який час.

Придбання акцій відображають за дебетом субрахунка 1 рахунку 06 а продаж - по кредиту зазначеного субрахунка.

Придбання акцій (часток) в статутному капіталі господарських товариств - покупка, а також отримання іншої можливості здійснення самостійно або через представників втілених в цих акціях (частках) прав голосу на підставі договорів довірчого управління, про спільну діяльність, доручення або на підставі інших угод.

Придбання акцій являє собою тимчасову інвестицію, оскільки акції можуть бути реалізовані в будь-який час. 
Придбання акцій, к-Роо дає формальне право акціонерам брати участь в щорічних зборах пайовиків і направляти розвиток акц.

Придбання акцій за рахунок залучених чи позикових коштів, кредитів забороняється ст. 14 Закону РБ Про акціонерні товариства, ст. 4 Закону РБ Про інвестиційну діяльність. Положення про банківський кредит забороняється видача кредитів на придбання цінних паперів.

Придбання акцій відображають за дебетом субрахунка 1 рахунку 58 а продаж - По кредиту зазначеного субрахунка.

Придбання акцій контрагентів особливо реально і перспективно, коли такими контрагентами виступають великі приватизовані підприємства. Так чи інакше процес їх приватизації вже йде або піде, треба лише не пропустити потрібний момент. У той же час великі підприємства, як правило, мають потребу у великій числі акціонерів і особливо - в акціонерів в особі інших підприємств.

Придбання СП акцій і облігацій інших підприємств відбивається в обліку як його фінансові вкладення і проводиться за дебетом рахунка 58 Довгострокові фінансові вкладення. При їх перепродажу або викуп випустив підприємством виручена сума оприбутковується за дебетом рахунків грошових коштів; рахунок 58 кредитується за купівельною вартістю, а різниця відноситься на рахунок 80 Прибутки і збитки. Випущені і реалізовані СП облігації враховуються як позики і проводяться по дебету рахунків грошових коштів з кредиту рахунку 95 Інші позикові кошти. Їх викуп відображається зворотним записом, а виплата відсотків проводиться як розподіл прибутку за дебетом рахунка 81 Використання прибутку з кредиту рахунків грошових коштів. Аналітичний облік придбаних акцій і облігацій ведеться за їх видами і по їх випустила підприємствам.

Придбання акцій ключових постачальників і покупців (замовників) навіть на незначні суми означає отримання прав акціонерів з відповідних видів акцій. Володарі подібного впливу, акціонери, завжди можуть розраховувати на дійсно більш пільгові контракти з ними.

Придбання акцій інших компаній по повній сумі витрат проходить транзитом через рахунок 0811 Вкладення в цінні папери - см. Введення.

Система придбання акцій працівниками компанії заснована на пропозиції їм покупки нових випусків акцій на пільгових умовах. Менеджерам компанії для стимулювання ефективності її діяльності надається опціон на покупку акцій.

Стратегія придбання акцій фірми на тривалий (рядлет) термін.

Переважним правом придбання акцій користуються члени кооперативу.

Оцінка доцільності придбання акцій, як і в випадку з облігаціями, передбачає розрахунок теоретичної вартості акції і порівняння її з поточною ринковою ціною.

Витрати з придбання акцій, як в принципі і інших цінних паперів, формуються і узагальнюються на рахунку 58 Фінансові вкладення. Всі цінні папери повинні бути описані в Книзі обліку цінних паперів. Книга обліку цінних паперів має такі обов'язкові реквізити: найменування емітента, номінальна вартість цінного паперу, її купівельна вартість, номер, серія та інші, загальна кількість, дата покупки, дата продажу. Книга обліку цінних паперів повинна бути зброшуровані, скріплена печаткою організації та підписом керівника та головного бухгалтера, сторінки пронумеровані.

Операції з придбання акцій або часток (паїв) в компаніях.

Допуск до придбання акцій або часток (паїв) в компаніях.

Рішенням про придбання акцій повинні бути визначені категорії (типи) придбаних акцій, кількість придбаних суспільством акцій кожної категорії (типу), ціна придбання, форма і термін оплати, а також термін, протягом якого здійснюється придбання акцій.

Інвестор при придбанні акцій орієнтується насамперед на прибутковість цих акцій у минулому.

Параграф 7 забороняє придбання акцій конкуруючих корпорацій, якщо це може призвести до послаблення конкуренції.

Портфельними інвестиціями називається придбання акцій іноземних підприємств в розмірах, які не забезпечують права власності або контролю над ними. Особливою їх формою є участь іноземного капіталу в спільних підприємствах, в яких контрольний пакет акцій залишається за національною державою або місцевими приватними фірмами. Тут іноземний капітал бере участь своїми фінансовими ресурсами, технологією, управлінським досвідом, торговими марками, рекламою і наданням послуг у реалізації продукції. Натомість він отримує належну йому частку прибутку, яку вивозить з країни або використовує для інвестицій на місці.

Стратегія поглинання припускає придбання акцій інших компаній, що характеризуються швидким зростанням і науково-технічними досягненнями, з метою підвищення ефективності діяльності фірми шляхом проникнення в нові галузі господарства, транснаціоналізації капіталу.

Одна з переваг придбання акцій при первинному відкритому розміщенні пов'язано з відносно консервативним характером подібних інвестицій.

Законом переважне право придбання акцій закритого акціонерного товариства не застосовується у випадках безоплатного відчуження їх акціонером (за договором дарування) або переходу акцій у власність іншої особи в порядку спадкування.

Пропозиція акціонерам про придбання акцій містить дані про особу, яка придбала 30 або більше відсотків звичайних акцій товариства (ім'я або найменування, адреса або місце знаходження), кількості і пропонованої акціонерам ціною придбання акцій, термін набуття акцій.

Зацікавленість банків у придбанні акцій пов'язана з тим, що не дивлячись на високий ризик операції і безповоротний характер цієї форми фінансування, покупка великого пакета акцій дозволяє безпосередньо брати участь в управлінні підприємством, визначати розмір дивідендів. Крім того, акції приватизованих підприємств забезпечені реальним майном, в тому числі нерухомістю.

Пропозиція акціонерам про придбання акцій містить дані про особу, яка придбала 30 або більше відсотків звичайних акцій товариства (ім'я або найменування, адреса або місце знаходження), кількості і пропонованої акціонерам ціною придбання акцій, термін набуття акцій.

Даючи рекомендації про придбання привабливих акцій, аналітик повинен віддавати перевагу тим випускам, ціна яких становить менший відсоток від оцінки їхньої внутрішньої вартості. Приділяючи належну увагу фактору стабільності, аналітик зазвичай становить диверсифікований список акцій, даючи особливої ваги їх ціною. Неминуча слабкість такого підходу полягає в тому, що будь-які інвестиційні рішення приймаються на основі оцінок майбутнього прибутку і на більш-менш суб'єктивному встановленні величини мультиплікатора, що застосовується для цих прогнозних оцінок.

У ряді зарубіжних країн придбання акцій менеджерами стимулюється для того, щоб підвищити у них зацікавленість в успішній роботі фірми. У Франції, наприклад, головні менеджери можуть купувати акції своїх акціонерних товариств за пільговими цінами. Тому сам по собі процес концентрації акцій в адміністрації фірми не повинен викликати особливого занепокоєння, якщо при цьому немає зловживань або порушень законодавства.

Зменшення статутного капіталу шляхом придбання акцій товариства з метою зменшення їх загальної кількості виробляється на суму номінальних вартостей погашених акцій.

Є два основних способи придбання акцій.

Щоб показати різницю між придбанням акцій закритих фондів, фондів без навантаження, фондів з навантаженням, розглянемо приклад.

При злитті компаній і придбання акцій колишні рентабельними до злиття компанії ставали збитковими; керуючі, які опинилися на фірмі в результаті злиття, намагалися піти з ключових постів, незважаючи на привабливі фінансові умови; очікуваного збільшення продуктивності і ефективності виробництва не відбувалося.

Кошти фонду витрачаються виключно на придбання акцій товариства, що продаються акціонерами цього товариства, для подальшого розміщення його працівникам. Умови, порядок та строки такого подальшого розміщення визначаються рішенням ради директорів.