А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Застосування - гальванометр

Застосування гальванометра дозволяє отримати виключно високу чутливість приладу при малому дрейфі нульового положення і незначних погрішності вимірювання. Перетворення кута повороту рухомої частини гальванометра в пропорційне йому напругу здійснюється в найбільшій кількості випадків фотооптичні пристроями з фотоелементами або фотосолротівленіямі. Застосовуються також термопреобразователи, резонансні ланцюга, індукційні пристрою або перетворювачі болометрична типу.

Застосування вібростійких гальванометров і вдосконалення схеми вимірювальних каналів збільшують достовірність досліджуваних параметрів, спрощують процес налаштування і регулювання.

Без застосування гальванометров: ток пропускають через точно калібрований опір, вимірюючи потенціометром падіння напруги на цьому опорі. Шукану силу струму обчислюють за законом Ома.

Залежність між силою струму. при застосуванні гальванометра з високим внутрішнім опором спостерігається наступне.

У разі застосування гальванометра амплітуда струму i має бути стабілізована з великою точністю, бо зміни цієї амплітуди дають процентно-рівновелику похибка. При наявності логометра стабілізація амплітуди в принципі не потрібно; однак, якщо коливання напруги живлення великі, а логометріческіе властивості приладу недостатні, то доцільно ввести грубу стабілізацію, що обмежує зміни напруги кількома відсотками.

Щоб було можливо застосування гальванометров необхідної чутливості (10 - 6 - f - 10 - 7 а), і вводиться компенсація початкового анодного струму. Компенсація дозволяє поєднати умовний нуль приладу з дійсним нулем гальванометра, який зручно мати посередині шкали. Шкала гальванометра в такому випадку може бути дуже вузькою, а чутливість великий.

Залежність термоелектронної емісії сітки для лампи 6Ж4 від часу, отримана за допомогою осцилографа і малоінерційного гальвенометра системи Б. П. Козирєва (1 і за допомогою гальванометра і мікроамперметра промислового типу (2. Було встановлено, що застосування звичайних промислових гальванометров згодом встановлення 2 - - 3 сек призводить до значної похибки вимірювання термоелектронних струмів сітки.

Для судження про можливість застосування даного гальванометра в тій чи іншій схемі необхідно знати характеристики його.
 Спосіб регулювання, при якому не потрібно застосування гальванометра (зазвичай досить делікатного і нетривкого приладу), заснований на застосуванні автоматичного потенціометра, призначення якого давати в кожен момент часу напруга Uг, рівне заданому напрузі (А.

Графік руху рухомої частини гальванометра. | Пристрій електродинамічного вимірювального приладу. значення критичного опору КЩ, зумовлює можливість застосування гальванометра для вимірювання малих струмів і напруг, а також в якості нуль-індикаторів.

Графік руху рухомої частини гальванометра. | Пристрій електродинамічного вимірювального приладу. Значення критичного опору КЩ, зумовлює можливість застосування гальванометра для вимірювання малих струмів і напруг, а також в якості нуль-індикаторів.

Можливість вимірювання малих значень освітленості (близько 1 лк) досягається застосуванням гальванометров чутливістю порядку 10 А /справ. Для вимірювання великих освітленостей прилад забезпечується шунтами і нейтральними фільтрами, що надягаються на фотоелемент.

Критичне опір є однією з найважливіших характеристик гальванометров магнітоелектричної системи і в багатьох випадках значення його зумовлює можливість застосування даного гальванометра в тій чи іншій вимірювальної схемою. Значення критичного опору завжди вказується в маркуванні гальванометров сучасних конструкцій.
 Спрощена компенсаційна схема вимірювання ЕРС. Для вимірювання ЕРС електродних систем, внутрішнє електричне опір яких не перевищує 10s Ом, використовується компенсаційний метод Поггендорфа із застосуванням гальванометра в якості нуль-приладу. При цьому невідома ЕРС порівнюється з ЕРС стандартного елемента за допомогою потенціометра.

Прилад, виконаний за цією схемою, мав наступні параметри. При застосуванні гальванометра опором 50 ом і постійної 6 - Ю 9 а справ можна надійно визначати помутніння в 0 1% в шарі води товщиною 10 мм.

У схемах постійного струму застосовуються майже виключно гальванометри магнітоелектричної системи; конструкції їх численні і виготовляються вони з дуже різними характеристиками. Вимірювання, вироблене із застосуванням гальванометра, може бути виконано з належною точністю і без зайвої витрати часу тільки при правильному відповідно характеристик гальванометра тією схемою, в якій він буде застосований.

З виражеія (331) випливає, що режим роботи гальванометра практично змінюється або підбирається зміною опору RB ланцюга рамки гальванометра. Вибір режиму залежить від області застосування гальванометра, так як в кожному конкретному випадку існують свої критерії для визначення найкращого значення В.

Криві i (t і a (t при короткочасній дії імпульсу струму. Балістична чутливість SQ aim /Q або ціна ДСЛСНІЯ (балістична постійна) CQ 1 /SQ на відміну від чутливості до струму залежить від опору зовнішнього ланцюга, на яку замкнутий гальванометр. Чутливість SQ збільшується зі збільшенням опору зовнішнього ланцюга, тому перед застосуванням гальванометра необхідно визначити його балістичну постійну при тому опорі ланцюга, при якому гальванометр буде працювати.

Криві i (t і a (t при короткочасній дії імпульсу струму. SQ на відміну від чутливості до струму залежить від опору зовнішньому ланцюзі, на яку замкнутий гальванометр. Чутливість SQ збільшується зі збільшенням опору зовнішнього ланцюга, тому перед застосуванням гальванометра необхідно визначити його балістичну постійну при тому опорі ланцюга, при якому гальванометр буде працювати.

У першому стовпчику табл. 6 вказані відліки бюретки поблизу стрибків вони завжди відрізняються один від іншого на одну краплю титри рас твора. Другий стовпець містить відповідні значення потенціалу так як справа йде не про абсолютних значеннях напруги, то при кому компенсаційних вимірі користуються безпосередньо відрахував довжиною дроту в міліметрах або при застосуванні гальванометра, в якост стве вольтметра - відхиленням в поділках шкали без попереднього пе ресчета в мілівольтах. У третьому стовпці наведено різниці послідовно тільних відліків напруг, тобто зміни потенціалу на одн; краплю реагенту; вони дають три максимуму, за якими можна визначити тр: стрибка.

Для виключення перенесення тепла в ампулу калориметр з навколишнього середовища над власне калориметр розташований масивний теплообмінник 10 з міді з зовнішнім діаметром 45 мм. Усередині цього теплообмінника є спіральний канал для проходження пара адсорбата. Чутливість цієї батареї при застосуванні гальванометра Ml7 /3 (постійна по напрузі З: 5 - 10 - 7 в /мм) становить - 5 - 10 - 4 градуси. Пари адсорбата перед входом в теплообмінник 10 попередньо проходять через змійовик 6 з мідної трубки діаметром 6 мм, приймаючи температуру кріостату.

Можливі й інші принципи забезпечення завадостійкості експометра від сторонніх імпульсних засвічень. Для забезпечення високої механічної міцності приладу можна відмовитися також від застосування гальванометра, замінивши його лінійкою світлодіодів, що світиться знакоместо якої покаже експозицію, отриману матеріалом при зйомці.

І тільки в разі, коли в ланцюг термопари доводиться включати опір менше критичного, гальванометр виявиться в несприятливих умовах, і рамка почне занадто повільно підходити до стану рівноваги. Це означає, що при безперервному швидкому нагріванні показання гальванометра можуть теоретично трохи відставати від істинних значень температур. Практично ж, коли відхилення рамки гальванометра невеликі і швидкість зміни температур не дуже значна, можливе застосування гальванометров навіть при сильному гальмуванні руху рамки.

Для усунення їх впливу був запропонований ряд приладів, що дозволяють отримати стабільну безперервну запис сигналів на виході інфрачервоного спектрометра. В даний час застосовуються дві системи посилення і записи сигналів. Одна з них заснована на принципі так званого фотореле або фотоелектрооптіческого посилення, інша - на застосуванні підсилювачів змінного струму, що виключають застосування гальванометров.

Цим досягаються оптимальні геометричні співвідношення для аналізу газів, що виділяються при розколюванні. Обсяг інформації, одержуваної при проведенні дослідів за описаною методикою, лімітується двома факторами: 1) присутністю у вакуумній камері сторонніх газів, що виділяються при роботі іонізаційним датчиком тиску і мас-спектро-метричної трубкою; 2) недостатньо високою швидкістю реєстрації складу і тиску газу. Уже після завершення тієї частини роботи, результати якої викладаються в цьому звіті, для подолання першого обмеження іонізаційний датчик був замінений датчиком з холодним катодом, який споживає струм меншої сили і разом з тим дозволяє вимірювати значно нижчі залишкові тиски. Для часткового подолання другого обмеження була підвищена швидкість реєстрації спектру-шляхом застосування гальванометра в поєднанні з швидкодіючим підсилювачем.

Кульовий бікалоріметр. Альфа-блоки охолоджуються термостатированной водою. Вода циркулює по спіральним змеевикам, поміщеним в свинцевою заливці. У цій установці витрата води повинен бути більше. Температура поверхні блоків, вимірюється термопарами. Дослідні зразки діаметром 150 - 160 мл поміщаються між сердечником і альфа-блоками симетр-трічнг з двох сторін. Товщина про-зразка Е становить 5 - 20 мм і вимірюється за шкалою поділок, нанесеної на настановних кільцях. Бі-калоргметр виготовляється з латуні марки Л-59-1 з наступним її хроміюваніем і никелированием. Термопари виконуються з мідь-константановой дроту 002 мм. Кінці термопар на колодці з'єднуються диференційно. Це вимагає застосування гальванометров високої чутливості.