А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Підприємницька фірма

Підприємницькі фірми, незалежно від організаційно-правових форм і сфери діяльності, які реалізують товари або послуги за готівку і мають постійну грошову виручку, за погодженням з обслуговуючими їх банками можуть витрачати її на оплату праці та виплату соціально-трудових пільг, закупівлю сільськогосподарської продукції, скупку тари і речей у населення, а також на відрядження, придбання канцелярських приладдя, виплату відшкодувань збитків за договорами страхування фізичних осіб.

Основні шляхи нейтралізації фінансових ризиків в процесі діяльності фірми. Підприємницька фірма в процесі фінансової діяльності може відмовитися від здійснення фінансових операцій, пов'язаних з високим рівнем ризику, тобто ухилитися від ризику.

Підприємницька фірма - організація, заснована і функціонує з метою отримання прибутку для її власників за допомогою пропозиції на ринок товарів і послуг.

Підприємницькі фірми розрізняються за типами власності - приватні, кооперативні, за формами відокремлення - одноосібні, групові, державні.

Підприємницька фірма в значній мірі здатна покласти рекламні функції на фірмовий стиль і товарний знак.

Підприємницькі фірми розрізняють також за формою власності, на якій вони базуються, за змістом діяльності, за формами і методам ведення конкурентної боротьби.

Підприємницька фірма створюється суб'єктами підприємницької діяльності. Такими є громадяни тієї чи іншої республіки, громадяни іноземних держав та об'єднання громадян - колективи підприємців.

Підприємницькі фірми розрізняються за якісними та кількісними критеріями. Основний якісний критерій - це форма власності, на основі якої працює та чи інша фірма. За цим критерієм зазвичай виділяють: приватні фірми; колективні підприємства (з обмеженою і необмеженою відповідальністю); державні та муніципальні підприємства; об'єднання підприємств; філії та представництва підприємств.

Всі підприємницькі фірми незалежно від організаційно-правових форм і виду діяльності зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в установах банків і основну частину розрахунків за своїми зобов'язаннями здійснювати в безготівковому порядку. Однак існують такі види розрахунків, які вимагають використання готівки денег4 тому кожна фірма повинна мати касу, через яку здійснюються розрахунки готівкою.

Кожна підприємницька фірма повинна знати стан свого розрахункового рахунку і операції, що здійснюються на ньому банком. З цією метою банк має спрямовувати фірмі виписки з її розрахункового рахунку, в яких відображаються щоденні операції по приходу і витраті коштів. Отримавши виписку, фірма зобов'язана перевірити правильність записів на розрахунковому рахунку та при виявленні помилки в записах повинна повідомити про це обслуговуючому банку, і банк повинен внести виправні записи.

Сектор Підприємницькі фірми використовують фактори виробництва для створення товарів і послуг, які потім набувають споживчі домогосподарства, витрати яких утворюють доходи фірм.

Для підприємницьких фірм, які не подали розрахунок на встановлення ліміту залишку готівки в касі ні в один з обслуговуючих банків, ліміт залишку каси вважається нульовим, а не здана фірмою в банк готівка - понадлімітної.

Для підприємницької фірми найкращий третій варіант, хоча найчастіше в кредитних договорах передбачається другий варіант погашення основного боргу кредиту.

Для підприємницької фірми має сенс виробляти продукцію, якщо проект дозволяє забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити прибуток.

Перетворення раньокапіталістичної підприємницької фірми в складну бюрократичну господарську організацію призводить до вибудовування в ній стійких внутрішніх ієрархій. У них технологічна взаємозалежність різних робіт доповнюється соціальними залежностями.

Фінансова служба в організаційній структурі малих і середніх фірм. | Фінансова служба на великих підприємницьких фірмах. На великих підприємницьких фірмах структура фінансової служби складніша, тому що фінансові потоки таких фірм пов'язані не тільки з виробничої і фінансовою діяльністю, а й за участю в капіталі інших підприємницьких організацій. Функції фінансової служби розширюються залежно від того, наскільки зростають економічні та фінансові можливості фірми. Для роботи в фінансово-економічній службі великих підприємницьких структур залучаються як фінансові менеджери широкого профілю, так і функціональні фінансові менеджери. Перші зазвичай залучаються для загального керівництва фінансовою діяльністю, а другі - як виконавці конкретних завдань в фінансовому управлінні.

На невеликих підприємницьких фірмах, як правило, для цього не вистачає коштів, хоча потреба у фінансовому плануванні саме у таких фірм гостріше, ніж у великих. Невеликі фірми частіше потребують залучення позикових коштів для забезпечення своєї господарської діяльності; крім цього, зовнішнє середовище значно вплив на їх діяльність і важче піддається контролю. В результаті - майбутнє невеликий підприємницької фірми більш невизначено і непередбачувано.

У невеликих підприємницьких фірмах, які мають невеликий обсяг конфіденційних документів, як правило, короткочасного періоду обмеження доступу, облік цих документів може здійснюватися відповідно до правил і в облікових формах відкритого діловодства. Однак в цьому випадку конфіденційні документи додатково вносяться в інвентарний опис з валовою нумерацією документів. Цим забезпечується цілеспрямоване спостереження за їх збереженням, рухом і наявністю, а також своєчасним зняттям грифа конфіденційності. Переміщаються і зберігаються ці документи окремо від документів всього потоку.

У невеликих підприємницьких фірмах, які мають невеликий обсяг конфіденційних документів, як правило, кратковремен ного періоду обмеження доступу, облік цих документів може здійснюватися у Відповідно до правил і в облікових формах відкритого діловодства. Однак в цьому випадку конфіденційні документи додатково вносяться в інвентарний опис з валовою нумерацією документів. Цим забезпечується цілеспрямоване спостереження за їх збереженням, рухом і наявністю, а також своєчасним зняттям грифа конфіденційності. Переміщаються і зберігаються ці документи окремо від документів всього потоку.

Крім цього підприємницька фірма повинна оцінити інвестиційну привабливість емітованих цінних паперів. Така оцінка проводиться з позиції врахування перспективності розвитку галузі діяльності фірми в порівнянні з іншими галузями, конкурентоспроможності продукції, що виробляється, а також з урахуванням результатів аналізу фінансового стану фірми. В результаті визначається можливий ступінь інвестиційної переваги акцій даної фірми порівняно з звертаються акціями інших компаній.

Фінансові ресурси підприємницької фірми за своїм походженням діляться на власні і позикові. У складі внутрішніх джерел основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні фірми, яка розподіляється рішенням органів управління.

З кас підприємницьких фірм проводиться видача готівки під звіт на господарсько-операційні витрати в розмірах і на строки, що визначаються керівником фірми. Особи, які отримали під звіт готівкові гроші, зобов'язані не пізніше трьох робочих днів після закінчення терміну, на який вони видані, або з дня повернення з відрядження пред'явити в бухгалтерію підприємства звіт про витрачені суми і зробити по ним остаточний розрахунок. При цьому видача готівки під звіт проводиться тільки після повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданим йому авансу. Не допускається передача виданих під звіт грошей однією особою іншій особі.

Касова заявка підприємницької фірми повинна показати банку, з одного боку, скільки готівки надійде від даного клієнта в касу банку, а з іншого - скільки готівки потрібно видати з кас банку.

У касах підприємницьких фірм можуть зберігатися готівка тільки в межах лімітів, що встановлюються обслуговуючими їх банками за погодженням з керівниками цих фірм. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється банками щорічно всім фірмам, незалежно від організаційно-правової форми та сфери діяльності, які мають касу і здійснюють готівково-грошові розрахунки.

Фінансова стійкість підприємницької фірми, її приналежність до категорії надійних позичальників є гарантією повернення кредиту.

Фінансова служба підприємницької фірми повинна стежити за виконанням умов кредитного договору та договору про заставу, так як порушення умов можуть призвести до припинення кредитного договору, а це в свою чергу - до вилучення позикового капіталу і зниження загального обсягу джерел фінансового забезпечення підприємницької діяльності.

Інвестиційна діяльність підприємницьких фірм супроводжується можливістю виникнення специфічних видів ризиків, які носять назву інвестиційних ризиків.

Активну участь підприємницьких фірм в політичному процесі є вказівкою на важливість державної політики для організації; отже, держава повинна стежити за нормативними документами місцевих органів, влади суб'єктів держави і федерального уряду.

Такий тип підприємницьких фірм досить широко поширений в західних країнах.

Механізм діяльності підприємницьких фірм в Російській Федерації та інших державах регулюється відповідними законами.

Комп'ютер у підприємницькій фірмі дає імпульсний ефект за рахунок використання комп'ютерної техніки в режимах віддаленого терміналу (Telnet) в мережі Internet. Режим віддаленого терміналу дозволяє встановити зв'язок з іншим комп'ютером високої продуктивності в будь-якій точці мережі і використовувати його за невелику плату в цілях підприємницької фірми.

Вибираючи банк, підприємницька фірма повинна брати до. Надійність банку визначається сукупністю фінансових і інших показників, що характеризують його стан на регіональному фінансовому ринку.

Використовуючи контокоррент, підприємницька фірма отримує певні переваги. По-перше, забезпечивши собі максимум необхідного кредиту, фірма-позичальник користується ним лише в міру дійсної потреби і не повинна сплачувати відсотки по тих сумах, які в даний момент не можуть знайти собі продуктивного застосування. По-друге, кожну вільну суму фірма може негайно - внести в оплату свого боргу і таким чином економити на відсотках по кредиту. По-третє, маючи вільні кредитні ресурси (в межах встановлених лімітів), фірма-позичальник може в розмірі цієї суми швидко отримувати необхідні засоби.

Останнім часом підприємницькі фірми все частіше застосовують систему бюджетного планування діяльності структурних підрозділів і всієї фірми, яка впроваджується з метою суворої економії фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат, ббльшей гнучкості в управлінні і контролю за собівартістю продукції, а також для підвищення точності планових показників.

Основу інвестиційної діяльності підприємницької фірми становить реальне інвестування.

Спрямованість фінансових інвестицій підприємницьких фірм в сучасних умовах господарювання в основному орієнтується на фондові інструменти, тобто цінні папери. Інвестиції в цінні папери становлять в середньому 80% загального обсягу фінансових інвестицій фірм. Це визначає необхідність більш докладної характеристики цінних паперів.

Оскільки основне завдання підприємницької фірми - ризикувати обачливо, не переходячи ту грань, за якою можливе банкрутство, наступний ознака класифікації фінансових ризиків - за рівнем фінансових втрат: допустимий ризик, критичний ризик, катастрофічний ризик.

Особливістю даного виду підприємницької фірми є обмежений характер відповідальності співзасновників, які особисто і, як правило, протягом багатьох років добре знайомі один з одним.

Подібні інвестиції принесуть підприємницької фірмі тимчасову надприбуток до тих пір, поки така фірма є єдиним власником цієї технології.

Фінансові ресурси використовуються підприємницькими фірмами в процесі виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності. Вони постійно перебувають у русі і в грошовій формі перебувають лише у вигляді залишків грошових коштів на розрахункових рахунках в банках і в касі фірми.

Вкладення, здійснювані підприємницькими фірмами в цінні папери різного виду, різного терміну дії і різної ліквідності, керовані як єдине ціле, формують портфель цінних паперів. У ситуації, що світовій практиці фондового ринку під інвестиційним портфелем розуміється якась сукупність цінних паперів, що належать фізичній або юридичній особі, яка виступає як цілісний об'єкт управління.

У разі проведення підприємницької фірмою НДДКР інвестиційний податковий кредит надається в сумі, що становить 30% вартості придбаного фірмою обладнання, що використовується виключно для проведення НДДКР або технічного переозброєння. В інших випадках надання інвестиційного податкового кредиту він надається на суми, що визначаються угодою сторін при укладенні договору про інвестиційний податковий кредит.

На основі отриманих результатів підприємницька фірма приймає рішення про вибір конкретних напрямків і форм інвестицій.

В цілому всі розрахунки підприємницької фірми складають її грошовий оборот, який за своєю структурою поділяється на дві сфери: готівкову і безготівкову. Готівково-грошовий обіг включає платежі, вироблені готівкою.

Інвестиційний проект брокерської або підприємницької фірми, призначений для залучення капіталу з метою створення нових компаній або для підтримки фірм, що знаходяться на ранній стадії процесу розробки товарів або послуг. Зазвичай партнерство приймає пакет акцій компанії в обмін на наданий капітал.

Однак інноваційний характер діяльності підприємницької фірми може виявлятися не тільки по відношенню до факторів виробництва, організації самого процесу виробництва або ж самого товару, але і по відношенню до розстановки людей, які беруть участь в процесі виробництва.

У процесі інвестиційної діяльності підприємницької фірми витрати носять довготривалий характер, в результаті чого, як правило, між етапом здійснення витрат і етапом отримання інвестиційного прибутку проходить досить багато часу. Величина цього періоду залежить від форми перебігу інвестиційного процесу, здійснюваного фірмою. Існують три основні форми протікання інвестиційного процесу: послідовне, паралельне та інтервальний. При паралельному протіканні інвестиційного процесу формування інвестиційного прибутку починається зазвичай ще до повного завершення процесу інвестування капіталу. При послідовному протіканні інвестиційного процесу інвестиційний прибуток формується відразу після закінчення інвестування коштів. У разі інтервального протікання інвестиційного процесу між періодом завершення інвестування капіталу і формуванням інвестиційного прибутку фірми існує певний часовий інтервал.

План руху грошових коштів на 2002 р Така форма плану дозволяє підприємницької фірмі перевірити реальність джерел надходження коштів і обгрунтованість витрат, синхронність їх виникнення, своєчасно визначити можливу величину потреби в позикових коштах.

Які грошові фонди можуть формувати підприємницькі фірми.

У процесі здійснення виробничо-господарської діяльності підприємницька фірма постійно стикається з необхідністю проводити грошові розрахунки як всередині самої фірми, так і поза нею.