А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Пропонована термінологія

Пропонована термінологія не загальноприйнята. У деяких підручниках можливі переміщення називаються віртуальними, а здійсненні - можливими.

Пропонована термінологія критично враховує нечисленні спроби створення такої термінології за кордоном. Загальноприйнятою термінології по склу не існує.

В якому відповідно знаходиться пропонована термінологія з тієї, яка прийнята за кордоном.

Тому в подальшому для кратності вираження і для максимальної схожості пропонованої термінології з усталеною будемо поєднання слів: інтегральний послідовний (по осі абсцис) спектрометр замінювати терміном діскрімінатор, наприклад амплітудний дискримінатор. Часто його називають однока-нальним амплітудним аналізатором.

Перш ніж переходити до характеристики цих завдань, необхідно зупинитися на пропонованої термінології. На нашу думку, доцільно розрізняти поняття рівень забезпечення та якість забезпечення. Першим визначається ступінь розвитку видів діяльності галузі постачання; другому відображається, яким чином виконується заданий (або сформований) рівень забезпечення. Рівень забезпечення показує, які зобов'язання по відношенню до обслуговуваних галузей приймаються (або можуть бути прийняті) галуззю постачання; якість забезпечення говорить про те, як ці зобов'язання реалізуються.

Для ілюстрації викладених вище правил в табл. 1 - 6 наведені приклади пропонованої термінології для основних класів вуглеводнів, індивідуальних представників їх і вуглеводневих радикалів.

Зі сказаного випливає, що можливі чотири крайніх випадки, які можуть бути охарактеризовані за допомогою пропонованої термінології.

При цьому передбачається, що для всього бруса існує єдина силова площина. За пропонованою термінології цей випадок повинен бути названий плоским косим вигином. Зі сказаного должт але бути ясно, що називати простий вигин бруса плоским вкрай невдало - термін плоский вказує на вид пружної лінії (розташування її в одній площині), а це можливо і при косому вигині.

При цьому передбачається, що для всього бруса існує єдина силова площина. За пропонованою термінології цей випадок повинен бути названий плоским косим вигином. Зі сказаного повинно бути ясно, що називати простий вигин бруса плоским вкрай невдало - термін плоский вказує на вид пружної лінії (розташування її в одній площині), а це можливо і при косому вигині.

Перший випуск Довідника складається з трьох розділів. Перша глава містить вичерпний матеріал по Женевському-Льєжської термінології вуглеводнів, по методам позначень циклічних вуглеводнів і наводить численні приклади пропонованої термінології вуглеводнів.

Вона призначена для фахівців - інженерів і працівників промисловості, зацікавлених в придбанні більш глибоких знань з цього питання і в той же час не мають можливості витрачати зусилля і час на вишукування необхідної інформації в численних публікаціях і на вивчення розлогих доповідей і звітів. Відповідно до наших намірами, викладеними в передмові, справжня глава включає короткий попередній виклад основних питань; в наступних розділах ці питання розглядаються більш докладно, описується практичне застосування двигунів Стірлінга і дається характеристика сучасного стану конструкторських і дослідницьких робіт. Там, де це необхідно, виділяються основні тези, які розташовуються, як правило, на початку кожного розділу або розділу. Цей перелік пов'язаний посиланнями з іншою частиною книги, що дає можливість читачеві вивчати її в обраній ним послідовності. Тому там, де це можливо, ми використовували загальноприйняту в даний час термінологію або принаймні не суперечить їй. У тих випадках, де пропонована термінологія могла б викликати неоднозначне тлумачення, для полегшення розуміння дається пояснення термінів. Перелік пропонованих термінів і визначень наведено в додатку В.