А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Правий верхній квадрант

Правий верхній квадрант служить для визначення максимальної глибини проникнення припливної струн /макс залежно від висоти і ширини приміщення або модуля В. Якщо довжина приміщення більше глибини проникнення припливної струменя, то у внутрішню зону подається повітря додатково. Нижній правий квадрант дозволяє визначити відносну максимальну швидкість повітря в робочій зоні Чр 2екс обслуговується модуля.

Результати випробування на повзучість і тривалу міцність. З правого верхнього квадранта (див, рис. 4), в якому вміщена пряма повзучості в логарифмічних координатах напруга - швидкість повзучості, слід, що при напрузі а 6 кг /мм2 відповідному розрахунковому межі повзучості для стали марки 15М, швидкість повзучості в годину становить 1 6 - Ю 7 мм /мм.

Користуючись правим верхнім квадрантом номограми (див. Пунктирні лінії), знаходимо для цього значення критерію Фур'є при tm 158 С величину Focep. У лівому верхньому квадранті номограми цьому відповідає відношення т /5Сер 074 звідки сумарний час вулканізації середини пластини Seep 7утТ 24 3 хв.

У правому верхньому квадранті оцінювані показники також отримують високу середню оцінку, але високе середньоквадратичне відхилення вказує, що оцінки споживачів не збігаються.

Номограма для визначення потужності, що передається зубчатим колесом з текстоліту. У правому верхньому квадранті по відомим N і п знаходимо на осі абсцис Мкр. У правому нижньому квадранті по відомим Мкр і г визначаємо модуль: т 325 і ширину зуба; У 32 5 мм.

Статичні характеристики транзистора. На сімействі характеристик правого верхнього квадранта проводять навантажувальну характеристику відповідно до напругою джерела живлення колекторної ланцюга Ек. Опором навантаження задаються на підставі відомого вхідного опору вхунч наступного каскаду підсилювача низької частоти.

за сімейства арактеристик правого верхнього квадранта рис. 10.6 знаходять пре - 1ельний струм бази, відповідний /КПред.

Ділянка 1 в правому верхньому квадранті (відноситься до значень АрАрв. Участок 2 (ДраДрАрб, РКБ - ршрдаа) є робочою частиною гідравлічної характеристики в області багатозначності. Ділянка 3 є нестійкою областю багатозначною гідравлічної характеристики. На ділянці 4 можливо явище перекидання витрат або наявність масових швидкостей , близьких до нуля, коли надійний температурний режим не може бути забезпечений.

На рис. 157 в правому верхньому квадранті зображена задана діаграма Л1д ((о) рушійного моменту в функції кутової швидкості ланки приведення. У лівому верхньому квадраті того ж малюнка показана діаграма Мс (р) моменту сил опору в функції кута повороту того ж ланки і діаграма /П ( Ф) приведеного моменту інерції, що залежить від того ж кута.

Амплитудно-фазові характеристики стежить. Годограф цілком розташовується в правому верхньому квадранті.

А, А - її правий верхній квадрант, А - лівий нижній, Л22 - правий нижній.

Позначимо, для стислості, праві верхні квадранти площин в.о. і р (разом з відповідними граничними півосями) відповідно як Qu і Qp. Розіб'ємо шлях інтегрування по dp в (2.4) на дві частини і розглянемо спочатку ту, в якій р пробігає речові значення від одиниці до нуля.

Залежність опору діода від напруги і струму. | Частотні характеристики детекторів. Пряма гілка (в межах правого верхнього квадранта) відповідає пропускного напрямку струму і прямої полярності напруги, а зворотна (в межах лівого нижнього квадранта) - запірного напрямку струму і зворотному напрузі. Прямий струм досягає значних величин при зменшенні напруги на діоді 0 3 - 1 ст. Зворотний струм спочатку повільно збільшується при підвищенні зворотної напруги, але при досить високому зворотній напрузі спостерігається різке наростання зворотного струму, що зазвичай називають пробоєм.

Пряма гілка, зображена в правому верхньому квадранті, відповідає проводить напрямку вентиля.

На малюнку представлені лінії рівного екранування в правому верхньому квадранті площини, що проходить перпендикулярно кільцю через його центр. Нульова лінія являє собою творчу конуса, що розділяє області екранування (позитивні вклади) та деекранірованія. За абсциссе і ординате відкладені відстані від центру кільця по радіусу і по осі симетрія відповідно.

У зв'язку з тим, що обидва листи містять правий верхній квадрант ate околиці точки t (він розташований поза петлі ударної поляри) кордону листів перетинають цей квадрант. Q (в деякій околиці відрізка) лежить зліва від нього. Відрізок 0102 може, однак, обмежувати тільки один лист образу Q, так як при М 1 ліній розгалуження не існує.

Збіднені шари в транзисторі і потенційна діаграма. Вихідні характеристики, відповідні негативним значенням напруги колектор-база, в правому верхньому квадранті йдуть майже горизонтально, але все ж з невеликим збільшенням. Щоб пояснити це збільшення, розглянемо потенційну діаграму транзистора, наведену на рис. 511 де також показані збіднені шари транзистора. Відзначимо, що так як емітер і колектор сильніше леговані домішкою, ніж база, то ці шари зосереджені головним чином в базі.

Довгий час визнавалася вірною гіпотеза, що стверджувала що найвищі рівні двох змінних (правий верхній квадрант на рис. 11.6) формують найкращий стиль керівництва.

Якщо крива статичного моменту задана в функції часу (а не кута або шляху), то в правому верхньому квадранті будуються криві М f (t), а правий нижній квадрант є зайвим.

Залежність кута відсічення струму бази від параметрів транзистора і опору цінуй. За влучним висловом лівого нижнього квадранта рис. 10.6 знаходять відповідні цим напруженням струми бази /бміп і А макс - На поле характеристик правого верхнього квадранта рис. 10.6 виділяють характеристики, відповідні струмів бази /б шш і /б макс - За їх перетину з навантажувальної характеристикою для змінних струмів (лінією ЕЖ) визначають відповідні їм струми колектора /КМШ1 і /КМА С.

Цей шлях наносимо на осі h і в правому нижньому квадранті будуємо криву (ламану) h /(t)[или 9 /( t) ], А в правому верхньому квадранті проводимо ординату через кінець відрізка ТАК За допомогою цієї ординати наносимо нову сходинку М2 статичного моменту.

Оптимальну в'язкість визначають наступним чином: на рис. 4 бали за шкалою твердості НВ відкладають твердість по Бринелю менш твердої з контактуючих поверхонь, потім проводять горизонтальну лінію 1 до перетину з похилою лінією в правому верхньому квадранті.

Графік для вибору в'язкості чисто нафтових масел для змащення сталевих зубчастих передач.

оптимальну в'язкість визначають наступним чином: на рис. 4 бали за шкалою твердості НВ відкладають твердість по Бринелю менш твердої з контактуючих поверхонь, потім проводять горизонтальну лінію /до перетину з похилою лінією в правому верхньому квадранті.

Графік для вибору в'язкості чисто нафтових масел для змащення сталевих зубчастих передач. Оптимальну в'язкість визначають наступним чином: на рис. 4 бали за шкалою твердості НВ відкладають твердість по Бринелю менш твердої з контактуючих поверхонь, потім проводять горизонтальну лінію /до перетину з похилою лінією в правому верхньому квадранті.

Графічне визначення величини лк кутової швидкості ланки. Побудова рівняння (936) проводиться таким чином. У правому верхньому квадранті рис. 156 треба побудувати функцію 1 /з /Д /](зі), яка являє собою пряму лінію.

Побудова рівняння (936) проводиться таким чином. У правому верхньому квадранті рис. 156 треба побудувати функцію [Усо /Д /](Спів), яка являє собою пряму лінію.

Вольтамперная характеристика (див. Рис. 92) висловлює залежність струму, що протікає через діод, при зміні величини і полярності прикладеної до нього напруги. У правому верхньому квадранті розташовується частина вольтамперної характеристики, відповідна пропускного напрямку струму. У лівому нижньому квадранті розташовується друга частина вольтамперної характеристики, що показує зміну струму в запірному напрямі. чим ближче до вертикальної осі розташовується пряма гілка вольт-амперної характеристики і чим ближче до горизонтальної осі розташовується її зворотна гілка, тим краще діод.

На рис. 4 - 8 наведено типові характеристики транзисторів типів П401 - П403А в схемі з загальним емітером. У правому верхньому квадранті побудовано сімейство вихідних характеристик - до (UK3) i, const - залежність струму колектора від напруги колектор - емітер при фіксованому струмі бази.

визначення рівня допустимих напружень. Для зручності розрахунків на рис. 325 запропонована номограма. У верхньому правому квадраті представлена залежність в'язкості руйнування К1с від механічних властивостей металу шва (ат, ав) і ступеня його зміцнення з - ав /ат.

Визначення рівня допустимих напружень. Для зручності розрахунків на рис. 325 запропонована номограма. У верхньому правому квадраті представлена залежність в'язкості руйнування К1с від механічних властивостей металу шва (від, ав) і ступеня його зміцнення з ав /від.

При роботі в режимі генератора кутку навантаження 9 умовно приписується плюс, а в режимі двигуна - мінус. Тому ділянку кутовий характеристики в правому верхньому квадранті координатної системи відповідає синхронного генератору, а ділянку характеристики в лівому нижньому квадранті - синхронного електродвигуна.

При роботі в режимі генератора кутку навантаження 6 умовно приписується плюс, а в режимі двигуна - мінус. Тому ділянку кутовий характеристики в правому верхньому квадранті координатної системи відповідає синхронного генератору, а ділянку характеристики в лівому нижньому квадранті синхронного електродвигуна. При подальшому зростанні навантаження на валу відбувається зменшення електромагнітного моменту, здатного розвивати двигуном в даних умовах, і порушення рівноваги між моментом навантаження і електромагнітним моментом. Так як електромагнітний момент виявляється менше моменту навантаження, то двигун випадає із синхронізму. Відбувається порушення магнітної зв'язку між полюсами ротора і статора, двигун зупиняється. Нестійка частина характеристики показана пунктирною кривою.

Матриця ступінь контакту /рівень пристосування послуг.

З точки зору продуктивності ідеальним варіантом є нижній лівий квадрант (низькі ступінь контакту і рівень пристосування послуг), коли діяльність компанії нагадує роботу ефективного проізводЩ'енного підприємства, що випускає вузький асортимент товарів. Однак ідеальний з точки зору маркетингу варіант - правий верхній квадрант, оскільки в цьому випадку клієнт тісно взаємодіє з персоналом, а послуги повністю відповідають його вимогам. Дві інші осередки являють собою приклад компромісних рішень, що враховують як продуктивність, так і ефективність процесу обслуговування.

Очевидно, що при незмінному передавальному числі всі ці варіанти зображення механічних характеристик розрізняються лише масштабом координат. У більшості випадків буває досить зображення характеристики в правому верхньому квадранті, де і момент і швидкість позитивні.

Зокрема, бачимо, що найбільш важливий для використання правий верхній квадрант верхньої топограми зображується лівим верхнім нижньої.

Правий верхній квадрант декартової системи координат. Відзначимо, що дана модель двовимірна. Ми може сказати, що модель представлена правим верхнім квадрантом декартової системи координат (рис. 620), де по вертикалі відкладається очікуваний прибуток, а по горизонталі відкладається очікувана дисперсія, або стандартне відхилення прибутків, або ризик.

Правий верхній квадрант декартової системи координат. Відзначте, що дана модель двовимірна. Ми можемо сказати, що модель представлена правим верхнім квадрантом декартової системи координат (див. Рисунок 6 - 1), де по вертикалі (вісь Y) відкладається очікуваний прибуток, а по горизонталі (вісь X) відкладається очікувана дисперсія, або стандартне відхилення прибутків.

Якщо вершина в підграфі 2 досяжна з деякою вершини подграфа 1 то вона може бути досягнута за зазначеній матриці найбільше в три прийоми. Іноді перший пли третій кроки або обидва можуть бути відсутніми. Побудова транзитивного замикання проводиться шляхом послідовного обчислення ступенів матриці, показаної на рис. 220 з заміною на кожному кроці ненульових елементів одиницями. При цьому всі використовувані нами матриці трикутні і все обчислювані елементи лежать в правому верхньому квадранті.

Береться до уваги тільки число олец, але не їх розміри або відстань від центру. Якщо правильне розташування не є безпосередньо очевидним, слід розділити горизонтальний ряд горизонтальною і вертикальною осями (як показано в XXXVII) і порахувати кільця і частини кілець в чотирьох квадрантах. Слід вибрати те розташування, при якому у верхньому правому квадранті знаходиться якомога більше решти кілець. Якщо цій вимозі задовольняють два або кілька розташувань, то слід вибрати із них, при якому в лівому нижньому квадранті знаходиться якомога менше кілець. Трифенилен (XXXIX) меет одне залишкове кільце в правому верхньому квадранті, а одне - в нижньому правому.