А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Правильне обчислення

Правильне обчислення цієї потреби має велике економічне значення, так як встановлюється постійно необхідна мінімальна сума власних оборотних коштів, що забезпечує стійкий фінансовий стан фірми.

Правильне обчислення собівартості продукції має важливе значення: чим краще організований облік, чим здійснено методи калькулювання, тим легше виявити за допомогою аналізу резерви зниження собівартості продукції. На промислових підприємствах застосовуються три основні методи калькулювання собівартості та обліку витрат на виробництво: позамовний, попередільний і нормативний.

Для правильного обчислення і сплати податку, первосіепенное значення має оцінка спадкового майна. Оцінка житлового будинку (квартири), дачі та садового будиночка, що переходять у власність фізичної особи в порядку спадкування, проводиться органами комунального господарства чи страховими організаціями. Оцінка транспортних засобів проводиться страховими та іншими організаціями, яким надано право здійснювати ці дії. Оцінка іншого майна проводиться експертами.

Для правильного обчислення і своєчасного внесення акцизів до бюджету необхідно уважно стежити за офіційними нормативними документами державної податкової адміністрації, публікуються у відкритій пресі, оскільки цей вид оподаткування найбільш мінливий щодо ставок і термінів сплати в бюджет.

для правильного обчислення строку важливе значення має точне визначення його початку і закінчення.

Для правильного обчислення амортизації, для вивчення фізичного обсягу основних фондів на кожен даний момент і особливо для вивчення динаміки і відтворення їх має значення оцінка цих фондів по відновлювальної вартості. Вона приймається після переоцінки як порівнянна ціна.

Для правильного обчислення зносу і амортизації необхідно визначити термін служби основних фондів і вартість їх відтворення в момент передбачуваного вибуття. Але зважаючи на виняткову труднощі систематичного визначення відновної вартості до кінця терміну служби при обчисленні амортизації зазвичай виходять з початкової (балансовою) вартості. Після встановлення терміну служби проводять розрахунок щорічних амортизаційних відрахувань і норми амортизації, причому враховується первісна або відновна вартість, якщо вони переоцінені; вартість основних фондів в придатному для нормального використання стані та залишкова, ліквідаційна вартість фондів в момент виходу з ужитку.

Для правильного обчислення розрахункових цін на міжсистемні перетоки електроенергії велике значення має режим споживання і передачі.

Для правильного обчислення собівартості вугілля важливе значення має розмежування гірничо-підготовчих робіт на експлуатаційні роботи, витрати по яких включаються до собівартості продукції, і на роботи капітального характеру, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень. Оскільки ті й інші роботи на діючому підприємстві виконуються господарським способом, то в розмежуванні їх на експлуатаційні та капітальні можуть допускатися спотворення, що послаблює контроль за використанням коштів, що виділяються на капітальні вкладення. Тому необхідно в нормативних документах чітко розмежовувати гірничо-підготовчі роботи на капітальні та поточні.

Для правильного обчислення сум ПДВ, які підлягають заліку, важливо точно визначити період, в якому зазначені суми мають бути відшкодовані.

Для правильного обчислення собівартості продукції, планування, обліку і аналізу виробничих витрат застосовується їх класифікація. Витрати на виробництво класифікуються за багатьма ознаками.

Від правильного обчислення строку служби реторт залежить отримання порівнянних результатів за основним показником роботи виробництва - середнього зніманню сірковуглецю.
 Завдання правильного обчислення собівартості одиниці продукції включає обґрунтований розподіл витрат на виготовлення нормалізованих і уніфікованих деталей і вузлів. Необхідність цього розподілу диктується тим, що зведений облік витрат на виробництво ведеться за окремими виробами або групами однорідних виробів, а при обробці взаємозамінних деталей і вузлів в штампувальних, пресових, механічних, гальванічних та інших цехах, як правило, заздалегідь не відомо, в якому саме типі машин вони будуть використані при складанні.

Для правильного обчислення собівартості електричної і теплової енергії особливо важливе значення має відображення в собівартості всіх витрат.

Для більш точного і правильного обчислення собівартості окремих видів продукції необхідно виділяти витрати на оплату праці, безпосередньо витраченого на виготовлення (випуск) цих видів продукції. Тому заробітну плату в плануванні та обліку прийнято поділяти на основну та додаткову.

Контроль за правильним обчисленням і своєчасною сплатою податку покладено на фінансові органи. Про випадки безгосподарності, помилки в обліку та інші недоліки райфінвідділ доводить до відома правління колгоспу і повідомляє управління сільського господарства, а в необхідних випадках райвиконкому для прийняття відповідних заходів.

Контроль за правильним обчисленням і своєчасним внеском платежів до бюджету здійснюють фінансові органи.
 Резервування має на меті правильне обчислення собівартості продукції, витрат обігу і фінансових результатів роботи підприємства за даний звітний період.

Таким чином, для правильного обчислення як планового, так і фактичного валового доходу, створюваного в промисловості, необхідно з виручки від реалізації виключити реалізацію зайвих і непотрібних товарно-матеріальних цінностей, вибулого майна та основних фондів.

Це властивість визначено вимогами правильного обчислення середньої, згідно з якими конкретні значення варьирующего ознаки зрівнюються без зміни загального обсягу його і замінюються одним середнім числом, яке як постійний множник виноситься з-під знака суми.

Інвентаризація необхідна також і для правильного обчислення собівартості продукції. За допомогою інвентаризації визначають величину незавершеного виробництва, при цьому виявляють такі витрати і втрати, які не були відображені в поточних бухгалтерських записах.

Фінансові органи здійснюють контроль за правильним обчисленням і своєчасною сплатою будівельно-монтажними організаціями належних з них до бюджету платежів за виробничі фонди, за своєчасним поданням платниками встановленої звітності, а також перевіряють подані організаціями розрахунки про обчислених суми плати за виробничі фонди.

Фінансові органи здійснюють контроль за правильним обчисленням і своєчасною сплатою будівельно-монтажними організаціями належних з них до бюджету платежів вільного залишку прибутку, а також за своєчасним поданням платниками встановленої звітності.

Відповідальність перед митними органами РФ за правильне обчислення та своєчасну сплату різних видів Т. П. покладається на: декларантів товарів; митних перевізників; власників складів тимчасового зберігання товарів; осіб, що помістили товари на склади тимчасового зберігання, або осіб, які є власниками (власниками) цих товарів; банки та інші кредитні організації, що мають ліцензію ЦБ РФ на проведення операцій в іноземній валюті та включені ГТК РФ до спеціального реєстру.

На практиці велике значення має питання правильного обчислення кількості протікає по.

На фінансові органи покладається контроль за правильним обчисленням і своєчасною сплатою прибуткового податку з колгоспів.

Для досягнення бюджетної рівноваги важливе значення має правильне обчислення його доходів і витрат, тобто бюджетний розпис.

Бухгалтерський облік повинен забезпечити достовірні дані для правильного обчислення величини прибутку або збитку за джерелами їх утворення і видам діяльності, одночасно проконтролювати правильність розподілу прибутку і її використання за призначенням.

Для правильного застосування пільг, а відповідно і правильного обчислення ПДВ в Законі РФ Про податок на додану вартість міститься ряд спеціальних вимог.

Початок перебігу строків давності має вирішальне значення для правильного обчислення строків давності. Помилкове визначення початку моменту призводить до штучного подовження або скорочення терміну давності. Закон (ст. 200 ЦК) визначає, що перебіг позовної давності починається з того дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Вилучення з цього правила встановлюється тільки Цивільним кодексом та іншими законами. Цілком логічно, що до цього моменту особа, право якої порушено, не могла звернутися в судові органи за захистом порушеного права. Таким чином, початок як загальних, так і скорочених строків позовної давності визначається моментом, з якого власник права може звернутися до суду за примусовим здійсненням свого права.

Разом з тим, воно залишається бути необхідним для правильного обчислення ПДВ.

Вона відображає знос основних фондів і використовується з метою правильного обчислення сукупного суспільного продукту і фінансових ресурсів, що спрямовуються на капітальні вкладення, капітальний ремонт і модернізацію.

Такий порядок обліку і розподілу витрат майбутніх періодів сприяє правильному обчисленню собівартості продукції, виключає необгрунтоване її коливання по звітних періодах, сприяє об'єктивному виявленню фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Непогашена частина витрат майбутніх періодів показується в балансі окремою статтею.

Реальність незавершеного виробництва, що показується в балансі, а також правильне обчислення собівартості зданих робіт залежить насамперед від достовірності даних про незавершеному будівельному виробництві.

Такий порядок обліку визначено ст. 4 Закону і необхідний для правильного обчислення фінансового результату за кожним місцем здійснення діяльності. Однак, оскільки організація не має іншого виду діяльності і офіційно повідомлена податковою інспекцією про переведення на сплату єдиного податку на поставлений дохід, платежі до позабюджетних фондів з заробітної плати директора, бухгалтера та інших працівників, побічно беруть участь в роздрібній торгівлі, за всіма трьома магазинам не виробляються.

Найважливіша роль прибутку, посилюється з розвитком підприємництва, визначає необхідність її правильного обчислення. Тому, наскільки достовірно визначена плановий прибуток, буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність фірми.

Правовим актом, що визначає порядок расчетрв зазначених радгоспів з бюджетом і встановлює відповідальність за правильне обчислення та своєчасний внесок плати за основні фонди, є спеціальна Інструкція, затверджена 2 червня 1967 році Міністерством фінансів СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР.

Міністерство РФ з податків і зборів та її органи на місцях здійснюють контроль за правильним обчисленням, повнотою і своєчасністю внесків у бюджет всіх обов'язкових платежів. Територіальні інспекції Міністерства РФ з податків і зборів зобов'язані: (1) здійснювати контроль за дотриманням податкового законодавства з питань правильного обчислення, повноти і своєчасності внесення податків до бюджету і в позабюджетні фонди; (2) вести облік і проводити перевірки платників податків; (3) щомісяця подавати фінансовим органам та органам Федерального казначейства відомості про фактично надійшли суми податків та інших платежів до бюджету; (4) здійснювати повернення надміру сплачених податкових сум і неправильно вилучених з платників податків штрафів і пенею.

Міністерство РФ з податків і зборів та її органи на місцях здійснюють контроль за правильним обчисленням, повнотою і своєчасністю внесків у бюджет всіх обов'язкових платежів.

Міністерство РФ з податків і зборів та її органи на місцях здійснюють контроль за правильним обчисленням, повнотою і своєчасністю внесків у бюджет всіх обов'язкових платежів.

Податковий облік являє собою систему збору, фіксації та обробки фінансової інформації, необхідної для правильного обчислення податкових зобов'язань платника.

Ринкові відносини роблять більший акцент на дотримання принципу нарахування, так як від цього залежить не тільки правильне обчислення фінансового результату організації, але і формування зобов'язань, насамперед перед бюджетом, по податках і різним зборів.

Послідовність перевірки правильності обчислення податкової бази. По-перше, перевіркою повинні бути охоплені тільки ті показники поданої звітності, які мають значення для правильного обчислення належних до сплати в бюджет сум податків. Без цього забезпечити повне охоплення камеральних перевірками всієї представленої податкової звітності просто нереально.

Треба сказати, що інвентаризація незавершеного виробництва проводиться, на жаль, не так часто, як того вимагають інтереси правильного обчислення собівартості і правильного оперативного планування і управління. Це в основному пояснюється відомою трудомісткістю роботи.

Обов'язки по веденню бухгалтерського обліку та подання звітності виникають у платника податків з моменту його державної реєстрації, а обов'язки щодо правильного обчислення та сплати податків - з моменту появи у платника податків об'єктів оподаткування. При правильній постановці бухгалтерського обліку істотно знижуються можливості здійснення протиправних дій, спрямованих на приховування об'єктів напогообложенія.

Основними завданнями обліку праці та її оплати є: точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу і обсягу виконуваних робіт; правильне обчислення сум оплати праці та утримань з неї; облік розрахунків з працівниками організацій, бюджетом, органами соціального страхування, Державним фондом зайнятості населення, фондами обов'язкового медичного страхування і Пенсійного фонду РФ, контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, оплати праці та фонду споживання; правильне віднесення нарахованої оплати праці та відрахувань на соціальні потреби на рахунки витрат виробництва та обігу і на рахунки цільових джерел.

Знання того, що діючі нормативні акти розуміють під представницькими витратами потрібно для правильного калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і для правильного обчислення оподатковуваного прибутку.

ПОДАТКОВІ КОМІСІЇ - громадські органи, що створювалися в допомогу фінансовим інспекторам (див.) І місцевим виконкомам з метою якнайповнішого врахування оподатковуваних доходів і правильного обчислення податкових платежів.