А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Заохочувальні фонди - підприємство

Заохочувальні фонди підприємств використовуються на матеріальну винагороду працівників, пов'язане не тільки з їх особистими трудовими успіхами, а й з економічною ефективністю роботи всього колективу підприємства. Таким чином досягається не тільки зростаюча матеріальна зацікавленість трудящих, а й зміцнення їх господарського ставлення до виробництва, їх міцної прихильності до свого підприємства.

формуються заохочувальні фонди підприємства.

Відрахування в заохочувальні фонди підприємства планують відповідно до діючого положення про розподіл планового прибутку.

Для подальших відрахувань в заохочувальні фонди підприємства використовується другий з названих показників рентабельності - розрахункова рентабельність.

При розрахунку нормативів відрахувань ють прибутку в заохочувальні фонди підприємств, в умовах високих темпів розвитку хімічної промисловості, необхідно стимулювати, як правило, темпи зростання реалізації, а не темпи зростання прибутку; крім того, збільшення прибутку вже стимулюється через показник рентабельності виробництва.

Крім того, за рахунок коштів резерву можуть збільшуватися заохочувальні фонди підприємства також при широкому впровадженні у виробництво нової техніки.

В сучасних умовах основним джерелом для преміювання ІТП, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу є заохочувальні фонди підприємства. В зв'язку з цим посилюється зв'язок фактичної заробітної плати ІТП з конкретними результатами роботи керованих ними підрозділів, служб, ділянок, підприємств, об'єднань. Якщо оплата за посадовими окладами характеризує кваліфікацію ІТП і службовців, показує їх відповідальність, досвід і знання, то розміри премії повинні відображати конкретні результати їх виробничо-господарської діяльності на керованих ділянках, службах, підприємствах і об'єднаннях. У положеннях про преміювання розміри премій зазвичай визначаються відсотком до посадових окладів ІТП і службовців.

Зниження собівартості тягне за собою збільшення прибутку, зростання рентабельності виробництв - а отже, можливість створити велику суму коштів, перерахованих в заохочувальні фонди підприємства.

Зниження собівартості тягне за собою збільшення прибутку, зростання рентабельності виробництва, а отже, можливість створити велику суму коштів, перерахованих в заохочувальні фонди підприємства.

Господарський розрахунок змушує підприємство систематично знижувати витрати виробництва, собівартість продукції, бережливо витрачати матеріальні, трудові і грошові кошти, бо отримання додаткових накопичень дає можливість більше відраховувати в заохочувальні фонди підприємства.

Аналізуючи діяльність підприємств в умовах економічної реформи, можна зробити висновок про те, що нові принципи господарювання стимулюють виявлення і використання резервів виробництва і розробку на цій основі більш напружених планів; нові методи роботи дозволяють підвищити ефективність виробництва, що виражається в збільшенні обсягів реалізованої продукції і маси прибутку; на основі підвищення ефективності виробництва забезпечується поєднання інтересів колективів підприємств з загальнодержавними інтересами, що знайшло своє вираження в одночасному збільшенні відрахувань від прибутку до бюджету і заохочувальні фонди підприємства.

Чим краще працює підприємство, тим вище його доходи, більший прибуток. З ростом прибутку збільшуються відрахування в заохочувальні фонди підприємства, і, навпаки, погана робота викликає погіршення економічного становища підприємства.

При невиконанні планів по прибутку і реалізації продукції в затвердженій номенклатурі, а також за рівнем рентабельності відрахування від прибутку у фонди підприємства зменшуються не менше ніж на 3% за кожен відсоток невиконання плану за вказаними показниками. Однак мінімальний розмір відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди підприємства не повинен бути нижче 40% від встановлених за планом. Внаслідок того що знімаються обмеження для зростання відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди, а також підвищуються нормативи відрахувань, створювані нові фонди перевищують за своїми розмірами ті частини фонду підприємства, які раніше використовувалися на ці цілі.

Необхідно прагнути до розробки прогресивних нормативів, в яких найбільш повно відбиваються всі зміни, пов'язані з подальшим прискоренням науково-технічного прогресу. Завищення нормативу призводить до зниження планової рентабельності і зменшення розміру відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди підприємства. Заниження нормативу веде до фінансових ускладнень і невиконанню виробничої програми.

Посилення роботи по впровадженню на підприємствах і будівництвах наукової організації праці безпосередньо пов'язане з використанням усіх форм заохочення, створенням матеріальної зацікавленості робітників, інженерно-технічних працівників і службовців в здійсненні заходів НОТ. Для цього перш за все повинні бути використані можливості чинного положення про преміювання за створення нової техніки, заохочувальні фонди підприємств.

При скороченні тривалості простою в ремонті проти терміну, передбаченого графіком, ремонтному підприємству перераховується електростанцією (замовником) в заохочувальні фонди, без збільшення обсягу реалізації, додатково з коштів капітального ремонту за кожний відсоток скорочення простою 1% від обсягу нормализованной реалізації по агрегату. У разі збільшення простою обладнання в ремонті проти плану з вини ремонтного підприємства з нього утримується сума на користь електростанції за тим же нормативу за рахунок зменшення сум відрахувань від прибутку в заохочувальні фонди підприємства.

Об'єктивним економічним законом соціалізму є закон розподілу за працею, згідно з яким матеріальні блага для особистого споживання розподіляються між працівниками відповідно до кількості і якості праці. Те, що вигідно суспільству, повинно бути вигідно колективу і окремого працівника. Зовнішніми формами прояву закону розподілу по праці, що забезпечують найкращу реалізацію індивідуальних, колективних та загальнонародних інтересі, є заробітна плата, заохочувальні фонди підприємств і певна частина громадських фондів споживання.

Підприємства, що знаходяться на госпрозрахунку, матеріально зацікавлені в результатах своєї діяльності. Надходження виручки в сумах, менших, ніж передбачено планом, може привести до того, що підприємство не буде мати у своєму розпорядженні необхідними засобами для повного забезпечення вироблених витрат, а це в свою чергу неминуче створить труднощі в його госп. Матеріальна зацікавленість підприємства у виконанні плану реалізації забезпечується також тим, що частина одержуваної підприємством прибутку спрямовується на капітальні вкладення, збільшення оборотних коштів, в спеціальні заохочувальні фонди підприємства.

Платежі по відрахуваннях від прибутку п бюджет виробляються в встановлені терміни в планових сумах, з подальшими перерахунками по фак-тич. У нових умовах роботи більшість підприємств виробляє відрахування від прибутку до бюджету в децентралізованому порядку як більш прогресивну форму взаємин х-ва з бюджетом. Для обліку прибутку і її розподілу в рахунковому плані бухгалтерського обліку передбачаються спец. На рахунку прибутків і збитків відображаються результати від реалізації продукції та інші операції, що підлягають обліку на даному рахунку. Розподіл прибутку враховується на ряді рахунків. Інша група рахунків відображає внески прибутку і Будбанку і Держбанк на капітальне будівництво. На окремому рахунку враховуються перерахування прибутку вищим орг-ціям для подальшого перерозподілу їх між підприємствами, а також для централізованих внесків до бюджету і на капітальне будівництво. Є рахунок з обліку перерахувань прибутку в резерв раднаргоспу (міністерства) для надання фінансової допомоги підпорядкованим підприємствам. Ряд рахунків призначений для обліку відрахувань п заохочувальні фонди підприємства: фонд підприємства, фонд ширвжитку з відходів, на преміювання по Всесоюзному соціалістичному змаганню, на розширення і зміцнення підсобного с. Нерозподілений прибуток, призначена, як правило, на приріст власних оборотних коштів при підведенні підсумків фін.