А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Отримана вихідна крива

Отримані вихідні криві свідчать про те, що на початку процесу сорбції поглинаються одночасно і рубідій, і калій. Потім калій починає проходити через колонку, і зміст його в фільтраті стає вище, ніж у вихідному розчині.

За допомогою отриманих вихідних кривих були розраховані коефіцієнти подовжнього перемішування Е, см'.сек. Розрахунок виробляли на основі дифузійної моделі поздовжнього перемішування. Як відомо, така модель широко використовується при вивченні перемішування.

Вихідні криві по кисню. В результаті попередньої обробки і аналізу отриманих вихідних кривих встановлено, що зона масообміну для досліджених типів цеолітів становить не менше 200 - 500 мм.

Вихідна крива при адсорбції меркаптанів на цеолітах NaX (l і ИаУ (234. Об'ємна швидкість. 1 3 - 1 0. 2 - 1 7. 4 - 0 5 ч. | Поглинювальна здатність цеолітів по ставлюся-ню до сірчистим сполукам. На рис. 1 зображені початкові ділянки отриманих вихідних кривих для цеоліту NaV при різних швидкостях подачі сировини, представлені в координатах: С - концентрація меркаптанів в рафінаті, вага.

Як видно з рис. 31 теоретично розраховані точки задовільно укладаються на експериментально отриману вихідну криву , що також підтверджує стаціонарність режиму динамічної сорбції міченого кальцію в даних дослідах.

За розробленою методикою були визначені вихідні криві парів органічних речовин на сухий сажі, а також криві спільної адсорбції парів досліджуваних речовин, води при відносній вологості паровоздушного потоку Н 075 і равновесно -увлажненном сорбенте. Отримані вихідні криві наведені на малюнку. по осі абсцис відкладено час виходу фіксованих концентрацій, по осі ординат - відносні концентрації.

Вихідна крива продукту в разі запуску в реактор довгого прямокутного імпульсу вихідної речовини. | Вихідні криві продуктів реакції дегідрування циклогексану в бензол, зняті з використанням в якості газу-носія Чи не (а і Аг (б, в. Для зняття вихідної кривої водню після каталітичного реактора була встановлена колонка, заповнена активованим вугіллям АГ, яка поглинала циклогексан і бензол. на рис. V.3 представлена серія отриманих вихідних кривих при температурі 90 С. на рис. V.3 б видно вже два піки різної полярності. пік, спрямований вниз, відповідає Н2 а пік, спрямований вгору - циклогексаном. У разі V .3 в після реактора була встановлена вугільна колонка, що відсікає повністю циклогексан і бензол.

Для швидкості фільтрації V - 049 мл /хв була розрахована теоретична вихідна крива міченого кальцію. на рис. 2 теоретичні точки нанесені на експериментально отриману вихідну криву. як видно, вони добре вкладаються на цю криву.

Метод встановлення моделі потоку на оснрве інформації про його структуру у вигляді відгуку на стандартне вхідний обурення зручний і простий. Практична реалізація цього методу полягає в тому, що фіксують реакцію об'єкта на виході (відбором проб, самопишущим приладом або іншим способом) і потім отримані вихідні криві порівнюють з аналогічними кривими відомих типових моделей. За результатами збігів або відхилень дають оцінку структури досліджуваного процесу і будують модель, яка відображатиме гідродинаміку даного потоку.

Ізотерми адсорбції води з синтетичного фреонового холодильного масла ХФ-22С-16. На рис. 2 наведені отримані вихідні криві, які показують вплив розміру зерна, температури досвіду, швидкості потоку і типу цеоліту на динамічні характеристики процесу. У табл. 1 наведені значення констант рівняння Н. А. Шилова при адсорбції води з масла ХФ-22С-16 цеолітом NaA без сполучного.

Хід кривих показує, що в шарі смоли відбувається концентрування ГК, яке знижується в міру відпрацювання катінообменніка по мінеральному йону. До моменту повного відпрацювання іонітними фільтра по йону Mg вся ГК виявляється витиснута із колонки. Таким чином, в фільтруючому шарі сорбенту формується зона ГК і мінеральних речовин, які надають виштовхує дію на ГК. Цей процес може бути покладено в основу хроматографічного поділу ГК і мінеральних іонів. Для найбільш повного їх поділу необхідні умови, при яких перекриття зони сорбованих речовин (змішана зона) буде мінімальним. Аналіз отриманих вихідних кривих показує, що при збільшенні швидкості фільтрації робочого розчину знижується обмінна ємність по ГК, проскок настає значно раніше. Із зростанням швидкості збільшується розмитість зони сорбції ГК. Таким чином, швидкість фільтрації 4 - 5 м /ч є найкращою.