А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перспективна програма

Перспективна програма науково-технічних після - джень на 1976 - I960 рр. передбачає розширення асортименту по групі парфк-аерно-косметичних препаратів (креми для обличчя і рук, духи і пудра, шампуні, фіксатори для волосся з поживним і протіьоперхотнии дією, косметика дин новонароджених), а такі по групам медичних препаратів і побутової хімії.

Види і обсяги продукції переробки вуглеводневої сировини. Перспективною програмою з перекладу автомобільного транспорту на скраплений газ потреба в автомобільному пропане по Північному регіону визначена на рівні 10 тис. Т /рік. Основний обсяг ПА (більше 90%) передбачається експортувати в Польщу.

Перспективною програмою розвитку економіки нашої країни передбачено проведення активної енергозберігаючої політики в усіх ланках народного господарства.

Перспективною програмою розвитку економіки будь-якої країни передбачається активна енергозберігаюча політика у всіх ланках народного господарства.

Необхідна продумана перспективна програма підготовки фахівців для галузі. Причому мова йде не тільки про те, скільки фахівців вимагає ринок і скільки їх буде підготовлено навчальними закладами. Питання слід поставити ширше: який кваліфікаційний стандарт, документально підтверджений, повинен мати фахівець, який претендує на певну посаду. По суті, ми говоримо про вироблення вимог до професійного рівня страховиків.

Для обґрунтування перспективної програми збору і обробки даних в АСГС розробники АСПР повинні визначити з урахуванням підлягають впровадженню економіко-математичних моделей перспективні потреби в статистичних даних для планових розрахунків як за складом показників, так і за достовірності, періодичності, терміновості їх отримання.

Опі визначають перспективну програму розвитку всієї системи управління економікою розвиненого соціалістичного суспільства, впевнено йде по шляху до комунізму. Ці документи, підготовлені на виконання вказівок XXV з'їзду КПРС, положень нової Конституції СРСР, націлюють всю управлінську та планову діяльність на досягнення високих кінцевих народногосподарських результатів, на більш повне задоволення зростаючих суспільних потреб. Перебудова господарського механізму є крупною господарсько-політичне завдання 9 - зазначав Л. І. Брежнєв у промові на листопадовому (1979 г.) Пленумі ЦК КПРС.

Керуючий по перспективними програмами - один із засновників, повинен був скоро перейти в компанію.

Так, перспективною програмою технічного переозброєння передбачено створення бурових установок високої монтанеспособності і транспортабельності, що забезпечують ефективне і безпечне виконання будь-яких технологічних операцій.

У ТОВ Самаратрансгаз розроблена перспективна програма переоснащення всіх нагнітачів Н-370 і НЦ-16 сухими ущільненнями власного виробництва, в тому числі і стійками управління власної розробки.

СПБ служить для розробки перспективних програм підвищення життєвого рівня малозабезпечених верств населення, а також в якості бази для визначення заробітної плати кваліфікованих працівників. Величина соціального мінімуму, що припускає певну свободу споживчого вибору, створює передумови для матеріальної зацікавленості працівників у результатах праці.

Однак завдання повного забезпечення поточних і перспективних програм розвитку нашої галузі необхідної тепло-фізичною інформацією ще далека від свого рішення.

Планування НОТ ведеться по перспективної програми, яка забезпечує зв'язок п'ятирічних і поточних планів, а також безперервність встановлення завдань на суміжні планові періоди - п'ятирічку, рік, квартал.

На підприємстві розроблена і діє перспективна програма розвитку сухих ущільнень - програма, що дозволяє комплексно підійти до модернізації цілих компресорних цехів і їх системного сервісного обслуговування.

У ці ж роки була вироблена перспективна програма робіт та досліджень в цій області на найближчі 20 - 25 років яка повинна була забезпечити лідируюче положення США в іследова-ванні і використанні космосу в мирних цілях, а також укрпленіе безпеки країни.

На основі комплексного аналізу даних розробляється перспективна програма внутрішньотрубних, електрометричних та інших обстежень трубопроводів. Періодичність внутрішньотрубної інспекції діючих магістральних газо-продуктопроводів не повинна перевищувати 8 років.

Принципова схема об'єднаної енергосистеми. | Характеристика обмінної потужності. Це дозволяє розглядати ковзне тиск як перспективну програму регулювання енергоблоків АЕС.

Екологічний аспект повинен складати важливу частину в перспективних програмах і стратегії розвитку галузі.

На нашу думку, прогнозування має бути підпорядковане завданням обгрунтування перспективних програм, створення інформаційної бази для вироблення регіональної політики і концепцій соціально-економічного та науково-технічного розвитку на довгостроковий період, оптимального вирішення найважливіших проблем на рівні країни, великих макрозон, економічних районів, ТПК.

Розробка стандартів (див. Схему) проводиться у відповідності з перспективними програмами (Комплексна програма науково-технічного прогресу СРСР на 20 років.

Передбачено, зокрема, розробити в кожній галузі і на кожному підприємстві перспективні програми оновлення виробництва, здійснити необхідні кроки щодо поліпшення планування, забезпечення правильного поєднання галузевого і територіального почав управління народним господарством , прийняти закон про якість продукції. Велику увагу приділено здійсненню соціальної політики партії.
 Без налагодження такого контролю неможливо домогтися злагоджених дій колективу в реалізації місії компанії, її перспективної програми, організації чіткої взаємодії всіх працівників, що забезпечує великий додатковий ефект. Організація контролю в сучасних умовах, яка склалася сьогодні, вже не може задовольняти наших менеджерів, не відповідає постійно змінюваних умов, не приносить бажаних результатів. Контроль за роботою персоналу в російській практиці зводиться, як правило, до перевірки виконання співробітниками їх обов'язків, а також завдань керівництва. Все ширше в даний час починають застосовуватися нові форми контролю, більш гуманні. Суть в тому, що сучасні менеджери прагнуть насамперед допомогти співробітникам поліпшити роботу, повніше проявити на ділі їх потенціал, домагатися більш ефективного, творчого підходу до справи. При цьому, в першу чергу, виявляються проблеми, у вирішенні яких їм необхідне сприяння керівництва. зазвичай співробітник працює неважливо не через недбалість, а тому, що йому не вистачає досвіду, знань. Не завжди у нього є і чітке розуміння місії, стратегії розвитку фірми. Нерідко йому бракує схвальної оцінки його роботи.

Сторони переконані в тому, що підписані в ході візиту угоду про співпрацю в області енергетики і перспективна програма науково-технічного співробітництва зіграють свою важливу роль в подальшому розвитку радянсько-фінляндського співробітництва. Поряд з цим сторони визнали, що є ще невикористані резерви в справі торгово-економічних зв'язків між обома країнами.

ТОВ ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть має узгоджені з Госкомекологіі Волгоградської області поточну Програму екологічної та радіаційної безпеки на 2000 рік і перспективну Програму екологічної безпеки до 2003 року, розроблену на базі Програми ВАТ ЛУКОЙЛ. Дані Програми мають цільове призначення - створення стійкої сприятливої екологічної обстановки в регіоні. ТОВ ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть працює в тісному контакті з громадськими екологічними організаціями м Волгограда.

Слідом за цим належить вибрати раціональний набір технологічних процесів для забезпечення оптимального рівня якості палив і олив в перспективній програмі розвитку конкретних НПЗ. При цьому повинні враховуватися і економічні вимоги.

Виходячи з умов застосовності розробленого технологічного процесу і ефективності, розглянуто можливість його розвитку на обводнених родовищах в перспективній програмі широкомасштабного впровадження МУН в АНК Башнефть до 2010 року.

У бесідах було відзначено, що ще більш сприятливі можливості для розвитку і поглиблення радянсько-фінляндського торговельно-економічного співробітництва створить розробляється перспективна програма, розрахована на 15 років, принципова домовленість щодо якої було досягнуто під час візиту президента У. Кекконена в СРСР в березні 1975 року.

Найважливіша вимога, яке слід виконувати при обґрунтуванні і впровадженні удосконалень і раціоналізаторських пропозицій, - погоджувати їх з перспективною програмою розробки і створення АСУ. Їх слід розглядати як передумови для поступового переходу від існуючих форм і методів управління до більш досконалим, які базуються на новітніх наукових і технічних досягненнях.

Концепція нової Цільової програми розглянута і схвалена на нараді керівників служб протикорозійного захисту галузі, а основні принципи закладені в перспективні програми електрометричних обстежень, програми реконструкції і технічного переозброєння.

Нарада схвалив розроблені XV сесією РЕВ Основні принципи міжнародного соціалістичного поділу праці і рекомендувало їх в якості основи для складання перспективної програми економічного співробітництва країн - учасниць Ради Економічної Взаємодопомоги. 
Питання про інтеграцію певних корпоративних структур може серйозно і обгрунтовано розглядатися тільки в тому випадку, якщо проводиться співвіднесення параметрів прийнятої перспективної програми діяльності об'єднуються об'єктів з кон'юнктурою на ринках, а також з виробничим, науковим і фінансовим потенціалом підприємств. В даному випадку мова йде про підтвердження того, що можна забезпечити нормальний розвиток підприємства на основі власного ресурсного потенціалу, сформованих коопераційних зв'язків, відносин з органами влади та іншими господарюючими суб'єктами зовнішнього середовища, в тому числі комерційними банками.

При створенні запланованій будівництвом в двенадцатоі-трінадцатоі п'ятирічки установки по виробництву олігомерів пропілену кількість вироблюваної фракції 210 - 290 С буде достатнім для виконання перспективної програми збільшення вироблення алкілсаліцилатні присадок.

Таким чином, адекватний розрахунок напружено-деформованого стану трубопроводу після вибіркового ремонту і реалізована на цій основі оцінка апостеріорної ймовірності відмови труби дають можливість формувати перспективні програми відновлювальних заходів, які є оптимальними з надежностного-вартісних позицій.

У нових умовах зростає роль Радянського уряду як вищого виконавчо-розпорядчого органу державної влади у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики, управлінні країною, розробці та реалізації планів і перспективних програм економічного, соціального і культурного розвитку.

До початку 80 - х років фізичний обсяг лівійського нафтового експорту становив всього лише близько половини його рівня на початку минулого десятиліття, а на 90 - е роки перспективними програмами передбачено більш ніж трикратне його скорочення. Для порівняння зазначимо, що нефтеекспортірующіе держави Аравійського півострова, за винятком Кувейту, в цілому збільшили свої поставки рідкого палива на світовий ринок (особливо Саудівська Аравія - в 2 6 рази) за той же період, не дивлячись на збільшений надлишок валютних накопичень.

Проведений в липні 1981 р IX (Надзвичайний) з'їзд ПОРП прийняв постанови Про розвиток соціалістичної демократії і зміцнення керівної ролі ПОРП в соціалістичному будівництві і стабілізації суспільно-економічного становища в країні і про розробку перспективної програми ПОРП, ін. Документи.

перше поняття - самообеспечиваться зростання - означає стан Національні економіки, коли вона самостійно, без залучення ностранних капіталу може розвиватися при досить високих гмпах приросту валового національного продукту (ВНП), відповідними-чих мети перспективних програм національного розвитку. За умов-иях самообеспечиваться зростання залучення іноземного капіталу озможності, але не потрібно, тому умови його залучення можуть іктоваться державою - імпортером капіталу. Друге поняття - са-оподдержіваемий зростання - такий стан економіки, яке перед - 1ествует впровадження національних програм розвитку і передбачає не-граніченний допуск іноземного капіталу, підтримка колишніх ус-овій господарського розвитку при пасивному відношенні кперспекті - EIM національного зростання і при відсутності будь-якого централізований -ого контролю. Рахман вважає збільшення боргових зобов'язань за зовнішніми пла-гжам. Він заявляє, що економіка досягне стану самообеспече-ия в результаті виконання перспективного плану, причому після дости -: ення цілей, поставлених планом, державні борги, зроблені період здійснення плану із зобов'язанням погашення протягом 20 чи більше років, зростати не будуть.

Конференція відзначає, що в ході господарської реформи і реформи політичної системи зростають роль і відповідальність Ради Міністрів СРСР як вищого виконавчого і розпорядчого органу влади, підзвітної Верховній Раді СРСР, за реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики, розробку і здійснення планів і перспективних програм економічного і соціально-культурного розвитку.

Обсяг незавершеного будівництва однотипних для галузі об'єктів не є стабільною величиною: він змінюється в залежності від структури мурованих споруд, їх параметрів, умов здійснення будівельно-монтажних робіт та ін. Внаслідок цього плановані обсяги будівельного заділу визначають для окремих груп об'єктів і для галузі в цілому з урахуванням питомої ваги в перспективній програмі трубопровідного будівництва цих грутгп.

Центральна комісія з розробки родовищ горючих корисних копалин Міністерства енергетики Російської Федерації (далі - ЦКР Міненерго Росії) здійснює за дорученням Міненерго Росії розгляд технічних і технологічних проектних документів на розробку родовищ горючих корисних копалин (далі - родовища) на території Російської Федерації і її континентальному шельфі, а також розгляд проектів поточних, середньострокових і перспективних програм розвитку (визначення рівнів видобутку) нафтогазового і вугільного комплексів і готує пропозиції щодо формування та реалізації науково-технічної політики щодо удосконалення розробки родовищ.

Згідно перспективної програми, загальна потужність атомних електростанцій в країнах - членах Євратому має зрости до 1975 до 17 млн. Кет.

Будівництво житла з використанням залізобетонних і керам-зітобетонних панелей становить приблизно 67% від загального обсягу житлового будівництва і має скоротитися до 2005 року до 50%, поступившись місцем новим конструктивним системам, в тому числі з використанням монолітного залізобетону. Серед перспективних програм московського уряду слід також відзначити програму комплексної реконструкції та оновлення забудови із застарілих п'ятиповерхових будинків першого періоду індустріального житлового будівництва.

Будь-які роботи, які неможливо повністю завершити протягом одного календарного року, можна включати в багаторічну Програму робіт і Бюджет. Затверджені Робочим комітетом перспективна Програма робіт і Бюджет, зміни в які можуть бути внесені лише за погодженням із Комітету, повинні: (i) залишатися в силі у відносинах між Сторонами до завершення робіт (а пов'язані з ними кошторису витрат повинні стати для Сторін зобов'язаннями, пропорційними їх часток участі); і (ii) бути відображені в кожній річний Програмі робіт і Бюджеті. Якщо Договір вимагає подання Програм робіт і Бюджетів на затвердження Уряду, такі багаторічні Програми та Бюджети повинні бути, відповідно до умов Договору, представлені Уряду або в якості запиту про багаторічному затвердження, або частини процесу щорічного схвалення.

Повсякденний, послідовний глибокий контроль за роботою кожного співробітника підприємства і всієї команди в цілому є важливою функцією управління в будь-якій організації, незалежно від форм власності. Без налагодженого контролю неможливо домогтися скоординованих дій колективу в реалізації місії фірми та її перспективної програми, організації чіткої взаємодії всіх працівників.

Центральним завданням стає максимальне використання соціально-політичних і економічних переваг нового ладу, прискорення перемоги в економічному змаганні з капіталізмом. На досягнення цих цілей спрямовані економічні реформи в європейських соціалістичних країнах, а також розроблена спільно перспективна програма економічної інтеграції братніх країн, прийнята XXIII сесією Ради Економічної Взаємодопомоги.

Виходячи з того, що в масовому виробництві, яким є тракторобудування, темп випуску по перспективної програми знаходиться в межах приблизно 004 - 2 0 хвилини, що визначається значними розмірами випуску продукції (від 100 тис. Штук до 6000 тис. Штук на рік) , було вирішено, що при максимальному завантаженні верстатів або автоматичних ліній подальше нарощування потужності для збереження оптимальності випуску може йти двома шляхами.

Основне завдання податкового планування і прогнозування - економічно обгрунтовано забезпечити якісні та кількісні параметри бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни виходячи з розробленої і прийнятої в законодавчому порядку податкової концепції. У зв'язку з цим розрізняють тактику податкового планування і його стратегію.

В Індії, Об'єднаної Арабській Республіці та Індонезії бюджети відіграють істотну роль у фінансуванні капіталовкладень, передбачених перспективними програмами їх економіч.