А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перший етап - розрахунок

Перший етап розрахунку виконується для схеми заміщення рис. 1 - 4 з активним навантаженням.

Перший етап розрахунку закінчується коригуванням кошторису витрат на виробництво.

Перший етап розрахунку полягає в побудові характеристик Ф ((/м) для кожної ділянки ланцюга в загальній системі координат. Для цього використовуються характеристики намагнічування матеріалів, з яких виготовлена магнітна ланцюг. Перший етап розрахунків такого типу було проведено в Інституті хімічної фізики АН СРСР в 1962 - 1964 рр. Розраховані на ЕОМ багатокомпонентні спектри для різних співвідношень інтенсивності при лоренцевоі і гаусом формах лінії індивідуальних компонент були видані у вигляді спеціального Атласу[2 до гл.

Перший етап розрахунку і вибору системи управління верстата полягає у виборі технологічного процесу, який має суттєвий вплив на кінематику, структуру і конструктивне оформлення, так як кількість операцій, їх характер і порядок виконання визначають цільове призначення механізмів системи управління верстата.

Перший етап розрахунку на міцність при випадкових навантаженнях складається в обчисленні статистичних характеристик напружень. Якщо час помітної зміни навантажень досить мало в порівнянні з періодами власних коливань конструкції, то можна вважати, що навантаження прикладені квазістатична. Тоді час t можна розглядати як параметр, і статистичні характеристики напружень виражаються досить просто через відповідні характеристики навантажень.

Перший етап розрахунку зводиться до визначення критичного ставлення тисків для рівноважного процесу.

Перший етап розрахунку закінчується коригуванням кошторису витрат на виробництво.

ПТС двухконтурной АЕС с. ВВЕР-1000 і турбоустановки К-1000-60 /68 - 3000 ЛМЗ. Ашт - протікання пара з штоків регулюючих і стопорних клапанів. Перший етап розрахунку полягає в визначенні станів водяної пари в ступенях турбіни. Для цього будують процес роботи пари в турбіні в h, S-діаграмі.

Перший етап розрахунку полягає в побудові описаного в § 9 графіка залежності між віддачею тепла d /D в парціальному конденсаторі і граничними складами.

Перший етап розрахунку - рішення рівнянь матеріального балансу для основної колони - зажадав 5 наближень, причому на кожне наближення знадобилося приблизно 25 сек.

Перший етап розрахунку на витривалість зводиться до визначення номінальних напруг.

Перший етап розрахунку схеми рис. 1 - 3 за методом еквівалентних синусоїд ведеться в наступному порядку.

Першим етапом розрахунку є аналіз собівартості продукції, що випускається з виявленням тих її елементів, які зменшуються при зниженні шлюбу. Зазвичай збитки від нього відбуваються внаслідок псування (частково або повністю) матеріалів, з яких виготовлена продукція, перевитрати заробітної плати та нарахувань на неї, а також електроенергії.

Першим етапом розрахунку є вибір автобусів - представників. Для цього використовують 421 карту технічного стану автобусів ЛіАЗ - 677 класифікованої за групами пробігу: I група - 77; II група-128; III група - 120; IV група - 96 карт.

Першим етапом розрахунку цих залежностей було визначення (за звітними даними) річного споживання підприємствами різних видів натурального палива, яке потім було переведено в умовне. Потім загальна кількість умовного палива було розподілено за групами виробів відповідно їх питомою вагою в товарній продукції підприємства з урахуванням специфіки технологічних процесів, що випускається, а також особливостей виробництва.

Першим етапом розрахунків при прогнозі є розрахунок еквівалентної кількості АХОВ і часу випаровування розлитого речовини.

Графічна інтеграція рівняння кінетики розчинення (кружечки - експериментальні дані по кінетиці. Першим етапом розрахунку є побудова кривої, що відповідає характеристичної функції у (х) х И1т (де 1т - 00225 см) методом, викладеним вище.

Схема навантаження вушка, епюри розподілу напружень. | Види руйнувань вушок. Першим етапом розрахунку є визначення напружень контактного зім'яло при експлуатаційному навантаженні Ре, порівняння їх з межею плинності матеріалу. В авіабудуванні допускаються експлуатаційні напруги в шарнірах задаються відповідно до межею плинності.

Першим етапом розрахунку є визначення потужності, що виділяється на аноді. Ця потужність складається з: а) потужності електронного бомбардування (електричної потужності); б) потужності випромінювання катода і сіток, яка сприймається анодом.

Першим етапом розрахунку машин на довговічність є встановлення таких закономірностей для окремих видів зношування матеріалів, які могли б бути використані в якості вихідних даних при визначенні термінів служби деталей.

Схема до розрахунку шунтуватися ло ділянкам потенціометра. Першим етапом розрахунку потенціометра з шунтуватися ділянками є визначення меж ділянок апроксимації і крутизни kt кожної ділянки.

Першим етапом розрахунку потужності є розрахунок передовий продуктивності по агрегатам і ділянкам. Отримана таким чином усереднена продуктивність і називається передовий продуктивністю.

Першим етапом розрахунку надійності у всіх цих методах є знаходження по якісному опису системи і умов її роботи (відмови) формалізованої записи цих умов через стан елементів системи. Знайдені умови, які є функціями працездатності (непрацездатності) системи, записуються в аналітичній або графічній формі.

Першим етапом розрахунку синхронного ответвителя з заданими значеннями перехідного загасання 2 0 дб, на середній частоті і відносної ширини смуги w, в межах якої характеристика повинна бути оптимальною, є визначення ставлення R вихідного опору до вхідного і відносної ширини смуги wq четвертьволнового трансформатора-прототипу.

Першим етапом розрахунку панкратіческіе системи є габаритний розрахунок, в результаті якого повинні бути вики гаусові елементи систем, таким чином, щоб при заданих ченіях передавальних відносин; /, Величини перепаду зр (М і зміщення площини зображення Дтах вона мала найменшим габаритні розміри і задовольняла вимогу практиче.

Першим етапом розрахунку електронограми текстурированной плівки є визначення індексів усіх інтерференційних плям. Знаючи міжплощинні відстані і склад плівки, встановлюють за допомогою довідкової таблиці індекси кожного интерференционного плями.

Першим етапом розрахунку норми штучного часу є визначення по нормативним таблицями продолжительностей виконання окремих прийомів і комплексів прийомів роботи і їх підсумовування для встановлення оперативного часу на операцію в цілому.

До визначення опору зворотній послідовності асинхронного двигуна. Першим етапом розрахунку будь-якого несиметричного режиму методом симетричних складових є складання схем заміщення прямої, зворотної та нульової послідовностей.

Центрифуга Гумбольдт-Берд з перфорованим шнековим барабаном. | Кругова діаграма. Першим етапом розрахунку транспортують шнеків осаджувальних центрифуг є визначення співвідношення таких параметрів, як напрямок навивки спіралі, напрямок обертання шнека і ротора, випередження шнеком ротора або його відставання від ротора. Співвідношення цих параметрів визначає можливість просування осаду до вузького розвантажувального кінця ротора.

Центрифуга Гумбольдт-Берд з перфорованим шнековим барабаном. | Кругова діаграма. Першим етапом розрахунку транспортують шнеків осаджувальних центрифуг є визначення співвідношення таких параметрів, ка напрямок навивки спіралі, напрямок обертання шнека і ротора, випередження шнеком ротора або його відставання від ротора. Співвідношення цих параметрів визначає можливість просування осаду до вузького розвантажувального кінця ротора.

Розглянемо перший етап розрахунку.

Розглянемо перший етап розрахунку. У цій формулі в першому наближенні замість коефіцієнта витрати тангенціальних каналів i № можна прийняти коефіцієнт р вх, що визначається за перепаду тисків біля входу в танго соціальні канали та біля стінки.

Розглянемо перший етап розрахунку характеристик, а саме: вплив активного опору на характеристики.

Схеми найбільш небезпечних напрямків вітру. | Зв'язок між переміщенням ізольованою плоскій грані ферми, котра утворює грань вежі, і переміщенням вежі. Після першого етапу розрахунку уточнюють стосовно отриманим в розрахунку характеристикам (розподілом мас і жорсткостей перетину стовбура по висоті) значення періоду власних коливань і при істотній відмінності (більш ніж в 1 5 разу) від початкового періоду коливань проводять перерахунок конструкції. Для визначення періодів власних коливань веж доцільно використовувати існуючі програми, складені для різних класів ЕОМ.

Дані першого етапу розрахунків повинні бути використані як вихідні для другого етапу.

Для першого етапу розрахунку - визначення всіх матриць - прогонки - потрібно знати їх значення на початку інтервалу.

Реалізація процесів зміни напружень ст. а - процес симетричний, випадковий по амплітуді. б - випадковий процес за коефіцієнтом асиметрії і за амплітудою. На першому етапі розрахунку виконується статистична обробка реалізації навантаження, що створює вигинає момент.

Блок-схема алгоритму розрахунку термокаталітіческого реактора. На першому етапі розрахунку вибирається тип апарату, це залежить від фізико-хімічних характеристик викидного або вентиляційного газу.

На першому етапі розрахунку ретельно відбирають типи СПД, використання яких допустимо з точки зору необхідної надійності, достовірності та швидкості передачі повідомлень. На другому етапі вибирають тип використовуваного каналу зв'язку для кожного джерела повідомлень. Вибір заснований на розрахунку пропускної здатності тракту передачі даних.

На першому етапі розрахунків визначається величина зниження в умовах спрацювання ємнісних запасів. Величина інфільтрації з річки враховується відповідно до її реальними стічними характеристиками.

На першому етапі розрахунку коефіцієнт е приймають рівним одиниці.

На першому етапі розрахунку коефіцієнт е приймається рівним одиниці і визначається допоміжна величина та.

На першому етапі розрахунків виявляються можливості забезпечення потреби в хімічних продуктах за рахунок випуску їх на підприємствах хімічної промисловості. При цьому відсутня потреба задовольняється частково за рахунок хімічної продукції, виробленої підприємствами інших галузей; а головним чином, за рахунок імпорту. Більш вигідним є імпорт сировини, а не готової продукції, проте, внаслідок нестачі виробничих потужностей, в ряді випадків доводиться ввозити і готову продукцію. На даному етапі визначається мінімально необхідний обсяг ввезення конкретних продуктів.

На першому етапі розрахунку визначаються навантаження і тяжіння проводів. Навантаження від ваги проводу з ожеледицею і тяжіння проводу в режимі ожеледі без вітру приймаються безпосередньо з механічного розрахунку проводу.

На першому етапі розрахунку здійснюється рішення для кожного підприємства завдання на мінімізацію витрат при допустимому відхиленні вектора товарної продукції комплексу від вектора планових завдань. В результаті вирішення подібних підзадач в кінці першого етапу для кожного підприємства визначається деякий допустимий планове рішення, що дозволяє провести попередню оцінку його ефективності з точки зору цілей і завдань комплексу.

На першому етапі розрахунків за величиною залишкової напруги, обеспечкващего успішний самоеапуск, формується кілька варіантів розбивки електродвигунів на групи. На другому етапі з урахуванням часу самозапуска і дебітів свердловин визначаються сумарний дебіт сквагшн і втрати нафти для кожного з варіантів. Оптимальним є варіант, відповідний найбільшому сумарному дебіт або мінімуму втрат нафти в процесі сашзапуска.

На першому етапі розрахунку визначаються оптимальні значення (Л12 - Лі) і (Л21 - Л22), функція R в оптимальній точці, коефіцієнти активності YP бінарних систем в контрольних точках, склад парової фази ур для бінарних систем і відносна похибка розрахунку складу парової фази.

На першому етапі розрахунку коефіцієнт е приймають рівним одиниці.