А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Паралельне перетин

Паралельні перетину виберемо настільки далеко від решітки, що параметри струму в них можна вважати постійними. Орієнтуємо вісь ординат паралельно фронту решітки.

Будь-які паралельні перетину пірамідальної поверхні дають подібні між собою багатокутники. Тому байдуже, через яку точку простору проводити січну площину. Відомо, що за горизонтальною проекцією трикутника, подібного будь-якого наперед заданого, можна побудувати фронтальну його проекцію. Таким чином, для вирішення завдання необхідно побудувати спочатку горизонтальну проекцію шуканого трикутника перетину.

Методи вимірювання макроскопічної шорсткості поверхні. Проводяться паралельні перетину і подальша поліровка зрізів за допомогою Araldite. Досліджуються отримані контури площин зрізів в залежності від глибини.

Площа паралельного перерізу дорівнює їх полусумме. На які частини це перетин ділить висоту.
 Плошадь паралельного перерізу дорівнює їх полусумме. На які частини це перетин ділить висоту, рахуючи від вершини.

Площі паралельних перетинів піраміди відносяться, як квадрати подібних сторін.

Площа паралельного перетину піраміди складає 036 її заснування. В якому відношенні перетин ділить обсяг піраміди.

Властивість паралельних перетинів піраміди залишається справедливим і для аналогічних перетинів будь-якого конуса.

По властивості паралельних перетинів в піраміді трикутник MLQ, як подібний правильному трикутнику ABC, сам є правильним.

По властивості паралельних перетинів в піраміді трикутник MLQ, як подібний правильному трикутнику ABC, сам є правильним.

Знайти площі двох паралельних перетинів, одне з яких проходить через діагональ піраміди паралельно діагоналі її заснування, а інше через середину осі.

У піраміді проведені два паралельних перетину: одне проходить через згадане ребро, а інше через середину осі.

У кулі проведено два паралельних перетину по одну сторону від центру. Площі цих перетинів складають 49я і 4я дм2 відстань між площинах Цих перетинів одно 9 дм.

У кулі проведено два паралельних перетину по одну сторбну від його центру. Площі перерізів рівні 49л ДМА і 4л дм2 а відстань між ними 9 дм.

Обчислення обсягу тіла за площами паралельних перерізів із застосуванням певного інтеграла Пропонується три способу перетину тіла.

Значення функції q находтся з властивостей паралельних перетинів в піраміді.

У піраміді площа підстави 150 см2 площа паралельного перетину 54 см2 відстань між ними дорівнює 14 см. Знайти висоту піраміди.

У кулі проведені по одну сторону центру два паралельних перетину; площі їх рівні 49 тс дм2 і 4 тс м2 а відстань між ними 9 дм.

Справедливість цієї властивості випливає з теорем стереометрії про паралельних перетинах піраміди або конуса. Для обґрунтування цієї властивості доцільно спочатку довести допоміжну теорему: якщо сторони кута паралельні площині проекцій, то кут проектується без спотворення.

У піраміді площа підстави дорівнює 150 см1 площа паралельного перетину 54 см2 відстань між ними дорівнює 14 см. Визначити висоту піраміди.

У кулі проведені по одну сторону від центру два паралельних перетину; площі їх рівні 49л дм2 ц 4л м2 а відстань між ними 9 дм. 
У кулі проведені по одну сторону від центру два паралельних перетину; площі їх рівні 49 тг дм2 і 4тг м2 а відстань між ними дорівнює 9 дм.

У кулі проведені по одну сторону від центру два паралельних перетину; площі їх рівні 49л дм2 і 4л м, а відстань між ними 9 дм.

У кулі проведені по одну сторону від центру два паралельних перетину, площі яких дорівнюють 49я дм2 і 4я м2 а відстань між ними 9 дм.

На малюнку заштрихована перетин рельєфу для tlQ з і показані паралельні перетину для інших часів спостереження.

На якій відстані від основи конуса висотою Н слід провести паралельне перетин, щоб воно розділило площа його бічної поверхні навпіл.

Через точки А і В перпендикулярно осі 00 компенсатора проведемо два паралельних розтину.

Типи насадков[IMAGE ]10 - 14. Виділення з отвору в.

Розглядаємо тільки той випадок, коли перетину аа і bb є плоскими паралельними перерізами, при цьому неповного стиснення струменя тут не торкаємося.

До визначення перерізу газоходу. У зазначеному перетині площа для проходу газів виходить найменшою в порівнянні з будь-яким іншим паралельним перетином. Принцип мінімального прохідного перетину приймається і в інших випадках визначення швидкості.

Застосування рейсмуса раціонально при розмітці похилих перерізів під будь-якими кутами, побудові ряду паралельних перетинів на заданих відстанях і при інших подібних розмічальних операціях.

У усіченому конусі площі підстав становлять 1 і 49 м2 а площа паралельного перерізу дорівнює їх полусумме. На які частини січна площина ділить висоту піраміди.

При цьому радіальні розміри профілю різальних крайок інструменту визначаються наведеними способом в ряді плоских паралельних перетинів, перпендикулярних осі інструменту. Форми різальних крайок різні і визначаються з урахуванням їх радіальних розмірів в кожному з цих перетинів.

Торсовую поверхню можна отримати рухом виробляє циліндра обертання, якщо вона задана двома паралельними перерізами.

Внутрішній вигляд апарата типу Т-56 пропускною спроможністю 36000 м3 /год. Схема апарату цієї конструкції показана на рис. 3.7. Апарат складається з корпусу /, в трьох паралельних перетинах якого розміщено п'ять феромагнітних стрижнів 2 встановлених.

В 1104]ми привели обчислення об'єму тіла також до певного інтеграла, для чого потрібно тільки знати паралельні перетину тіла; цей спосіб ми застосуємо і в нашій задачі.

Якщо, крім того, що розглядається циліндр має досить велику довжину, а початкові і граничні умови такі, що паралельні перетину циліндра, нормальні до його осі, мають однакове розподіл потенціалу переносу, то оператор d /dz також тотожно дорівнює нулю. В цьому випадку отримаємо рівняння, рішенням якого ми займалися в попередніх розділах.

Якщо, крім того, що розглядається циліндр має досить велику довжину, а початкові і граничні умови такі, що паралельні перетину циліндра, нормальні до його осі, мають однакове розподіл температури, то оператор д /dz також тотожно дорівнює нулю.

Для цього потрібно лише взяти до уваги, що двом паралельним площинам аффінно відповідають дві паралельні площини і що два паралельних перетину еліпсоїда подібні, так як подібні два відповідних перетину сфери. Звідси робимо висновок, що площині, паралельні центральним круговим перетинах, перетинають еліпсоїд по колам. Видаляючи січну площину від центру, отримуємо кола все меншого радіуса.

У[I, 104 ]ми привели обчислення об'єму тіла також до певного інтеграла, для чого потрібно тільки знати паралельні перетину тіла; цей спосіб ми застосуємо і в нашій задачі.

Краще застосовувати зуби увігнуто-обточені і охоплюють черв'як настільки, наскільки дозволяє необхідність уникати надто гострих головок зубів, що визначається посеред-ством паралельних перетинів по Штрибек 1), або приблизно за допомогою конічних перетинів CEAi і GAlt як показано на фіг. Внаслідок цього застосовується обрис зубів FDEG (фіг. Остання форма, через меншу вартості виготовлення, найбільш поширена. . Так як /LKN дорівнює куту між перехресними прямими АВ і SC, то його синус є величина постійна для всіх розглянутих паралельних перетинів. Таким чином, площа перетину залежить тільки від твору уг.

В усіченому конусі висота дорівнює 10 см, а радіуси підстав 8 см і 18 см. На якій відстані від меншого перетину знаходиться паралельне перетин, площа якого є середня пропорційна між площами підстав.

У усіченому конусі висота h 10 см, а радіуси підстав рівні 8 см і 18 см. На якій відстані від меншого підстави знаходиться паралельне перетин, площа якого є середнім пропорційним між площами підстави.

В усіченому конусі висота ft - 10 см, а радіуси підстав 8 см і 18 см. На якій відстані від меншого підстави знаходиться паралельне перетин, площа якого є середнім пропорційним між площами підстав.

У тому, що заряди шденсатора рівні за величиною і протилежний-иться, застосовуючи теорему Гаусса до замкнутої ящей по товщі зовнішнього металевого циліня-юй двома паралельними перерізами, перпенд-тора.

Різні формули, які ми отримали для площ бічних поверхонь прямого кругового циліндра, кругового конуса і усіченого кругового конуса, можна об'єднати в одну, якщо зауважити, що R в циліндрі, R /2 в конусі і (R - - r) /2 в усіченому конусі рівні радіусів паралельних перетинів, що проходять через середину висоти відповідної фігури.

Для підрахунків запасів існує кілька способів; найголовніші з них такі: 1) спосіб середнього арифметичного (або нормальний об'ємний спосіб); 2) спосіб мн-ков (або спосіб найближчих точок, спосіб найближчого району, спосіб Болдирєва); 3) спосіб тр-ков; 4) спосіб ізоліній; 5) спосіб ізошпс; 6) спосіб паралельних перетинів.