А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зазначений прогалину

Зазначений прогалину в трактуванні теорії відноситься до самої сутності релятивістських уявлень про час і простір. Але в тому, що обмежена формулювання СТО утвердилася на багато років, слід винити не творців цієї фундаментальної теорії, а численних вчених наступних поколінь, майже повністю ухилились від подальшого розвитку трактування теорії.

Ця робота представляє собою спробу заповнити зазначений пробіл. У першій частині роботи розглядається точність розрахунку за даними про рівновагу рідина - пар значень, коефіцієнтів активності та вільної енергії змішування, у другій - значень теплот змішування. Оскільки точність розрахунку залежить головним чином від величини відхилення властивостей парової фази від властивостей ідеального газу і можливостей врахувати ці відхилення, ми визнали доречним включити в роботу таблиці наявних в літературі даних про друге віриалів коефіцієнтах парів індивідуальних речовин і сумішей. Для ілюстрації теоретичних висновків для ряду бінарних систем наводяться чисельні розрахунки.

В Основах і в діючих КЗпП союзних республік зазначений прогалину усунуто. Більш чітко визначені система органів нагляду та контролю, компетенція, права та обов'язки кожного з них.

З, авторами були проведені численні теоретичні та експериментальні дослідження, що мають на меті кілька заповнити зазначений пробіл.

Пропонована увазі читачів книга є, мабуть, однією з перших спроб заповнити в якійсь мірі зазначений пробіл. У ній викладаються теоретичні основи радіаційного і складного теплообміну і розглядаються методи експериментального дослідження цих процесів. При цьому теорія радіаційного теплообміну розглядається виходячи з більш загального шикування, а саме з урахуванням анізотропії об'ємного і поверхневого розсіювання, селективного характеру випромінювання, індукованого випускання і при довільних конфігураціях випромінюючих систем.

Так як всі ці питання мають теоретичний і практичний інтерес, в цьому дослідженні зроблено спробу, хоча б в деякій мірі заповнити відмічені прогалини у вивченні механізму і кінетики жпдкофазной реакції окислення НЗО-пропплового спирту молекулярним киснем.

Так як всі ці питання мають теоретичний і практичний інтерес, в цьому дослідженні зроблено спробу, хоча б в деякій мірі заповнити відмічені прогалини у вивченні механізму і кінетики рідкофазної реакції окислення ізопропілового спирту молекулярним киснем.

Редактор не вважав за можливе усунути зазначений недолік введенням необхідного фактичного матеріалу, так як це збільшило б вище розумної норми і без того великий обсяг книги, і тому обмежився зазначенням в кожному розділі тієї літератури, яка може заповнити зазначений пробіл. Чи не вільна книга С. Глесстон і від загального багатьом американським книгам пороку, який може бути названий виборчим цитуванням літератури: при такому цитуванні в першу чергу абсолютно опускаються згадки про роботах радянських дослідників. В результаті, у недосвідченого читача може скластися абсолютно помилкове враження про роль американських дослідників у розвитку теоретичної хімії. Глесстон, понад дві третини припадає на частку робіт, виконаних в США. Ця обставина призводить до того, що невірно оцінюється наукове значення окремих робіт. Крім того, в своїй книзі Глесстон викладає зміст деяких робіт, наукове значення яких дуже суперечливе.

Доказ же цієї еквівалентності, а тим самим заповнення зазначеного пробілу вимагає, як встановив Серпінського[11](Див. Також[8 с. Разом з недавно випущеної видавництвом Світ книгою Фізика простих рідин. Експериментальні дослідження (1971), що містить ряд узагальнюючих статей по теорії рідкого стану, пропонований увазі радянського читача переклад монографії Марча покликаний заповнити зазначений пробіл у вітчизняній літературі, що безсумнівно сприятиме подальшому розвитку теоретичних і експериментальних досліджень рідких металів.

Видається, що до спорів, пов'язаних з промисловими зразками, ця пільга повинна застосовуватися в тому ж порядку. Разом з тим необхідно усунути зазначений пробіл законодавства.

Тривалий час дослідження в цьому напрямку проводилися на ізольованих кластерах, що містять від двох атомів до декількох сотень, малих частинках з розміром більше 1 нм і ультрадисперсних порошках. Лише після 1985 року, коли були створені методи отримання компактних нанокристалічних речовин, почалося інтенсивне заповнення зазначеного пробілу в знаннях про твердому тілі.

Справжня робота була викликана потребою наблизити рівняння гідравліки підземних вод до конкретних геологічних умов залягання і будови водоносних пластів. Останні переважно є неоднорідними, змінюючи величину водопроникності нерідко в широких межах як у вертикальному, так і горизонтальному напрямках. Тим часом існуюча теорія руху підземних вод майже виключно побудована на дослідженні ідеального однорідного грунту, який в природі зустрічається порівняно рідко Тому цілком зрозумілим є сумнів гидрогеолога, що застосовує формули гідравліки підземних вод до природних пластів, конкретні особливості яких не можуть бути в до-статочен мірою відбиті в цих формулах. Виникає природна потреба дати висвітлення питань теорії руху води в неоднорідних пластах. Слабкий розвиток теорії в цій галузі є цілком про яснімим тими надзвичайними труднощами, які створюються для точного рішення задач по фільтрації в неоднорідних грунтах. Наближені ж рішення, неминучі тут, невидимому, не задовольняли дослідників і не були для них досить привабливим про єктом, що спонукає до розвитку теорії в цікавій для нас області. Зазначений прогалину в теорії негативно відбивається на застосуванні гідрогеології до вирішення практичних з.дач. Тим часом вимоги до гідрогеології з боку соціалістичного будівництва з кожним роком зростають як щодо уточнення, так і конкретності вирішення завдань.

Включивши в кругообіг капіталу домашнє господарство, сучасні економісти в своїх роботах, як правило, взагалі не надають цій категорії значення найпростішого вихідного елемента економічної системи взагалі. Економічна наука просто ще не вбачає в ньому зародка, особливої соціальної клітинки, з якої логічно і історично об'єктивно розгортається вся складна система сучасної глобальної економіки. Здається, що таке ставлення до домашнього господарства можна пояснити уявній його простотою за формою і змістом. Їх описом (починаючи з античних часів) займалися багато вчених. Але при системному дослідженні сучасної глобальної економіки завдання полягає в тому, щоб показати, як ще в стародавні часи вона виникала і відтворювалася, все більше і більше ускладнити, з простого домашнього господарства. Без цього зрозуміти сучасну глобальну економіку як систему систем неможливо. Певний, але позасистемний аналіз домашнього господарства, який дається в ряді економічних робіт, не заповнює зазначеного пробілу економічної науки. Все це говорить про те, що дається авторами правильне емпіричне опис домашнього господарства ще не стало усвідомленою основою системного розгортання економічної теорії як наукової системи аж до глобальної світової економіки.