А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Основний принцип - визначення

Основний принцип визначення х /у подібний до принципу визначення х (розд. Основний принцип визначення видобутку нафти за допомогою кри вих падіння продуктивності полягає в тому, що падіння здобичі. Основні принципи визначення цільових функцій виведені на підставі досвіду. Однак не слід вважати ці принципи якоюсь догмою; дуже часто бувають такі випадки, коли керуватися цими принципами НЕ рекомендується.

Основні принципи визначення ймовірностей гіпотетичних ускладнень і аварійних ситуацій з використанням статистичних розподілів параметрів моделей розглянуті вище, тут наведені деякі додаткові відомості.

Викладені вище основні принципи визначення нормативної питомої фондомісткості одиниці робіт і продукції многономенклатурного виробництва дають можливість представити показники прямої, непрямої і повної фактичної і нормативної питомої фондомісткості з розшифровкою за видами основного капіталу, виробничим підрозділам (ділянкам, цехам, виробництвам) і підприємству в цілому.

Викладене встановлює основний принцип визначення гідромеханічного) тиску в будь-якій точці фільтраційного поля різнорідної середовища, що складається в найзагальнішому випадку з тріщинуватої породи і споруди, кладка якого проникна для фільтрації.

Нижче наведені основні принципи визначення типу потоку, величин падіння тиску і об'ємного співвідношення фаз в горизонтальних і вертикальних трубах.

Коротка характеристика основних принципів визначення норм амортизаційних відрахувань по виробничим фондам теплових і гідравлічних електростанцій, електричних і теплових мереж наведена нижче у відповідних розділах.

Вище було викладено основний принцип визначення декількох точок імпульсної характеристики.

Типові спектри. | Спектр коливань при амплітудної модуляції одним тоном і при оптимальній роздільної здатності аналізатора. Нижче наведені деякі основні принципи визначення виду наявної паразитного модуляції за формою обвідної спектра. Амплітудна модуляція змінює головним чином амплітуди бічних пелюсток. Навіть сильна амплітудна модуляція (пилкоподібний імпульс) незначно змінює форму головної пелюстки. Частотна модуляція збільшує ширину пелюсток і в загальному випадку призводить до великих змін спектра. Асиметрія виникає тільки при наявності обох видів паразитного модуляції.

Аналізяруются види виробничих бригад і основні принципи визначення їх складу, особливості нормування праці та впровадження госпрозрахунку, висвітлюються методи обліку результатів праці, нарахування розподілу колективної заробітної плати в брі - гадів.

Ми вважаємо за доцільне тут привести основні принципи визначення ККМ найбільш поширеними методами.

Далі на розрахункових прикладах показані основні принципи визначення розміру заробітної плати при застосуванні кожної з перерахованих форм оплати праці.

У цьому розділі розглядаються лише основні принципи визначення надійності систем електропостачання підприємств. Конкретні вказівки наведені в наступних розділах при розгляді схемних і конструктивних рішень окремих елементів системи електропостачання, зокрема в гл.

У цьому розділі розглядаються лише основні принципи визначення надійності систем електропостачання підприємств. Конкретні вказівки і практичні рекомендації наведені в наступних розділах при розгляді схемних і конструктивних рішень окремих елементів системи електропостачання, зокрема в гл.

Перш за все слід зупинитися на основних принципах визначення зазначених витрат і втрат. До них відносяться принцип включення їх в собівартість продукції, принцип виділення їх у складі собівартості продукції і принцип оцінки цих витрат і втрат. 
Енантіоморфниє модифікованого -[IMAGE ]Енаптіоморфпио модифікації нації для тетраедра. для піраміди. Наведені дані мають для нас значення не тільки як ілюстрація основного принципу визначення просторової будови, яким користується класична стереохімія.

Критерієм порівняльної економічної ефективності в умовах соціалістичного виробництва є мінімум приведених витрат, основні принципи визначення яких викладені нижче.

В цих монографіях, цілком присвячених застосуванню комплексонов в аналітичній хімії, дані основні принципи визначення катіонів.

Варіанти кодування двох довічних повідомлень при ДОФМ. Залежно від прийнятої величини р0 можуть бути і самі різні значення рь 92 рз і Ф4 - Основний принцип визначення оптимальних значень цих величин полягає в тому, щоб найбільш розрізняються комбінаціям посилок () () і (-) (-), () ( -) і (-) () приписувати і максимальне відносне відмінність фаз.

Розглянемо більш докладно весь комплекс витрат, що входять в заготівельну ціну основного виду сировини коксохімічного виробництва (вугілля для коксування) і основні принципи визначення їх розмірів.

Дотації видаються за певних умов. Основний принцип визначення розмірів дотації полягає в тому, що вона повинна бути досить великий по відношенню до загальних витрат з даного проекту. Дотації не представляються по тим проектам, перед якими ставляться інші завдання (наприклад, захист навколишнього середовища), а також по проектах, що мають таку велику економічну доцільність, що вони будуть реалізовані і без дотацій. Проекти, вже реалізовані або розпочаті реалізацією без схвалення управління промисловості, також не отримують дотацій. Точно також субсидуються ті проекти, які забезпечують дуже малу економію енергії або мають дуже тривалі терміни окупності.

Рішення завдання відновлення зображення, перетвореного апаратурою спостереження, залежить від якості оцінки параметрів системи формування сигналу. Розглядаються основні принципи визначення імпульсної характеристики апаратури спостереження, пропонуються способи її уточнення при наявних еталонних значеннях і визначаються обчислювальні алгоритми її знаходження.

Наявність численних досліджень[33, 34 и др. ], Присвячених оцінці збитку конкретних споживачів, дає можливість враховувати У при розрахунках показників надійності промислових об'єктів. Розглянемо в загальній формі основні принципи визначення збитку.

Обговорення в рамках даної книги всіх численних аналітичних методів визначення компонентів чорних металів, вміст яких може коливатися в дуже широких межах, не представляється можливим. Тому тут буд т коротко розглянуті тільки основні принципи визначення п'яти елементів (вуглецю, сірки, фосфору, кремнію та марганцю), присутніх у всіх чорних металах і в великій мірі обумовлюють їх властивості.

З метою усунення такого роду нарікань в законопроекті пропонується встановити, що економічно обгрунтований розмір тарифів на послуги з транспортування продукції магістральними трубопроводами розраховується виходячи з умов роздільного обліку витрат за видами діяльності. У законопроекті також зазначається, що основним принципом визначення тарифів на транспортування продукції магістральними трубопроводами має стати відповідність економічно обґрунтованих планових доходів і витрат експлуатуючої організації, безпосередньо пов'язаних з транспортуванням продукції магістральним трубопроводом.

При повному або неповна відповідність (збіг) цих ознак і буде служити крітеріец оп зе /- дедені. Цей критерій і покладено в основу проведення семантичного аналізу та вироблення основних принципів визначення значення терміна.

Вивчивши ринок і зупинившись на будь-яких конкретних постачальників, відділ закупівель зобов'язаний визначити потреби підприємства або фірми в конкретних поставках. Визначення потреб ґрунтується на стратегії управління запасами, чому в підручнику присвячений спеціальний розділ. У цій главі позначимо лише основні принципи визначення потреб. Перш за все визначення потреб означає виявлення товарів і послуг з їх якістю, кількістю в основному двома методами: шляхом визначення потреб на основі замовлень і планомірного визначення потреб на основі витрат. Визначення потреб на основі замовлень, наприклад в машинобудуванні, відбувається шляхом розкладання специфікацій на окремі комплектуючі з урахуванням вже наявних складських запасів. Первинними потребами тут є потреби в готових виробах, вторинними - у вузлах, з яких комплектуються вироби, третинними - в деталях, з яких складаються вузли. Терміни задоволення наступних потреб визначаються на основі термінів закупівлі попередніх.

Піч з поглинаючими приладами для визначення вуглецю і водню по Лібіху. Після встановлення якісного складу речовини приступають до визначення кількісного вмісту окремих елементів. Опис апаратури і прийомів кількісного-аналізу наводиться в посібниках з лабораторних занять - no органічної хімії. Тому ми тут обмежимося лише, викладом основних принципів визначення тих чи інших елементів і розберемо питання, що ж дає кількісний аналіз хіміку-органіку. Принципи ці дуже прості.

У книзі вперше узагальнено сучасні уявлення про взаємозв'язок природних інгібіторів з фітогормонами. Розглянуто їх роль в процесах життєдіяльності рослин і показана можливість регулювання цими речовинами окремих етапів онтогенезу. Значне місце приділено викладу питань освіти і механізмів дії цих фізіологічно активних сполук, а також викладу основних принципів визначення природних інгібіторів і фітогормонів за допомогою хімічних і біологічних методів.

Кожне здійснюване захід потребує техніко-економічному обгрунтуванні шляхом визначення його економічної ефективності. Економічний ефект від впровадження будь-якого заходу є сумарну економію всіх виробничих ресурсів, яка досягається в народному господарстві. Він показує, яку вигоду отримає народне господарство, проводячи цей захід. До основних принципів визначення економічної ефективності відносяться: народногосподарський підхід, облік повного обсягу витрат, облік перспективних факторів, забезпечення порівнянності ефекту і витрат.

У серпні 1988 був виданий ED 44 Подання фінансової звітності за сегментами (Financial Reporting for Segments) з метою отримання коментарів з боку зацікавлених осіб. Кінцева мета цього нового стандарту - забезпечення істинного і справедливого відображення взаємовідносин головний і дочірніх компаній з огляду на ускладнення структури корпорацій. Стандарт регулює розкриття подаються користувачам відомостей про результати різних операцій господарюючого суб'єкта. Дотримуючись закордонним нормативним документам і адаптуючи їх до місцевих умов, SSAP 23 встановлює основні принципи визначення сегментів і підлягають розкриттю даних.

Все, що залишається зробити розробникам системи, це провести внутрішню оцінку повноти проекту. Крім того, перевірку на точність і повноту повинні пройти окремі (вибрані випадковим чином) додатки кожного розробника. Природно, якщо жодна з програм не проходить контролю, буде потрібна додаткова робота. Основним принципом визначення повноти є внутрішня перевірка колегою по роботі. Частиною процесу проектування завжди повинен бути аналіз внутрішнього аудитора, який перевіряє відповідність проекту прийнятим стандартам в декількох точках протягом всього процесу.