А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Організаційний варіант

Організаційні варіанти базуються на технічних, технологічних і організаційних рішеннях будівництва свердловин, прийнятих в Главтюменнефтегаза. Кожен з варіантів має певні переваги і недоліки, які розглядаються з позиції трудових і речових факторів виробництва: свердловин, виробничих бригад і основних виробничих фондів.

Організаційний варіант героїки повинен подавати організацію як Інновативність, прогресивну, що є інтелектуальним варіантом, а також естетично приємну, де всі робочі одягнені однаково, що є варіантом фізичним.

Розглянутий організаційний варіант відрізнявся від всіх інших варіантів переривчастістю процесу спорудження бурових в часі, що, однак, не впливало на тривалість виробничого циклу, так як в роботі комплексних бурових бригад головне полягало в максимальному скороченні або усуненні перерв між закінченням робіт на одній свердловині і початком їх на черговий, а не тільки в зниженні загальної тривалості мон-тажних-демонтажних робіт. У сформованих в даний час умовах вишкомонтажние бригади приступають до спорудження бурових тільки при наявності всього обладнання - бурових установок і необхідних матеріалів. Це необхідно для своєчасного виконання намічених робіт і визначення фактичних витрат часу на спорудження бурових.

Оскільки організаційний варіант передбачає одночасне і паралельне ведення робіт однієї укрупненої бурової бригадою на двох об'єктах, то за нею повинні бути закріплені два комплекти бурового обладнання та інструменту.

Ефективність організаційних варіантів в умовах Західного Сибіру в значній мірі визначається рівнем комерційної швидкості і підвищується в міру її росту. Тому становить інтерес розгляд сформованих витрат часу на буріння свердловин і потенційних можливостей їх подальшого скорочення на прикладі Нижневартовского УБР № I. Для аналізу були взяті 167 свердловин, пробурених на Самотлоре. У табл. 6 наведено розподіл свердловин по групах в залежності від величини комерційної швидкості, з якою вони були пробурені. Наявність свердловин перших шести груп (22 свердловини), пробурених з комерційною швидкістю 500 - 3000 м /ст. - Міс, є результатом негерметичності експлуатаційних колон і довготривалого простою в очікуванні ліквідації шлюбу. В Певною мірою це відноситься і до свердловин, пробурених з комерційною швидкістю від 3001 до 4000 м /ст-міс. Нормативна комерційна швидкість по свердловинах з середньою глибиною 2150 м складає 4550 м /ст. - Міс. Найбільший інтерес представляють свердловини, за якими комерційна швидкість склала 500 м /ст. - Міс і більше.

Оптимальність організаційних варіантів може бути встановлена тільки в результаті зіставлення їх ефективності.

В організаційних варіантах, заснованих на укрупненні бурових бригад (варіанти з III по XII), визначення Гц, ГДЦ, ТЦК та ГЦь: ср має єдину методичну основу.

У непарних організаційних варіантах випробування свердловин покладено на спеціалізовані бригади з пересувних агрегатів Бакинець. У табл. 16 наведені результати розрахунків витрат на випробування свердловин спеціалізованими бригадами.

Окремо виділені організаційні варіанти, в яких випробування свердловин виконують спеціалізовані бригади і окремо ті, коли на цих роботах (без виклику припливу) зайняті бурові бригади.

При виборі організаційних варіантів має бути знайдено найбільш оптимальне співвідношення у використанні і бригад, і установок, але перевага повинна бути віддана варіантів, що забезпечує більш повне завантаження бурових установок в часі. Це має важливе значення ще й тому, що інтенсифікація використання основних виробничих фондів створює економічні передумови для розвитку технічного прогресу і тим самим для їх поновлення.

Зазначене справедливо для організаційних варіантів, в яких бурові бригади зайняті тільки бурінням і кріпленням свердловин, а всі інші роботи виконують спеціалізовані бригади. Це відповідає I варіанту. У II варіанті, коли буровики здійснюють і випробування свердловин, Тв буде менше, ніж в I варіанті, на величину сумарної тривалості випробування.

Ефективність кожного з організаційних варіантів і доцільність їх впровадження визначені на прикладі будівництва 140 свердловин одного з нафтових родовищ.

Розглянемо, який вплив організаційних варіантів на формування економічних показників бурового виробництва.

Незважаючи на відмінні риси кожного організаційного варіанту, всі вони можуть бути розділені на дві групи за ознакою, займається або не займається бурова бригада роботами по випробуванню. Вибір того чи іншого організаційного варіанту в кожному окремому нафтовидобувному районі, з нашої точки зору, необхідно починати з економічного обгрунтування організації проведення робіт по випробуванню свердловин.

Для визначення економічної ефективності розглянутих організаційних варіантів прийнята наступна система основних показників: тривалість виробничого циклу Гц, капітальні витрати на будівництво свердловини /С, продуктивність праці /7 собівартість однієї свердловини С.

для ефективного використання того чи іншого організаційного варіанту необхідні певні умови, які досить повно відбиваються у витратах часу на виконання всіх елементів виробничого циклу. Зміна умов викликає необхідність впровадження нових організаційних форм.

Справді, - у всіх розглянутих організаційних варіантах при виконанні одних і тих же часткових виробничих процесів бере участь не однакову кількість виробничі бригад. Неважко переконатися, що основна їх кількість зайнято на роботах зі спорудження бурових, в той час як буріння і випробування свердловин здійснює одна бурова бригада і лише в окремих випадках підключається бригада по випробуванню.

Припустимо, що тривалість виробничого циклу в організаційних варіантах першої групи дорівнює Т днях, а для варіантів другої групи - Т2 днях. Тоді кожна свердловина в першому випадку буде вводитися в експлуатацію на АГ днів раніше, ніж у другому.

Це в повній мірі відповідає III і IV організаційним варіантів. При цьому слід пам'ятати, що у випадках, коли випробування включається в Гц.

Пропонований підхід до аналізу проходки на бурову бригаду застосуємо до організаційних варіантів, в яких буровики, поряд з бурінням, займаються і іншими роботами циклу.

Використання цієї залежності практичних розрахунків обмежується I і II організаційними варіантами. При цьому допускається, що зайнятість бурових бригад на бурінні Тв дорівнює одиниці.

Існуюча методологія визначення потреби в бурових установках УУУ не враховує особливостей організаційних варіантів.

Виконання одного і того ж обсягу робіт з будівництва жважін при різних організаційних варіантах може бути есуществлено з неоднаковими витратами особистих і речових факторів виробництва і, отже, з неоднаковими якісними показниками. Тому в кожному конкретному випадку необхідно вибрати оптимальний варіант організації виробничого процесу.

Незважаючи на методичну спільність у підході до визначення тривалості циклу будівництва, організаційні варіанти, що передбачають простий додаткових вахт в очікуванні основних Т і скорочення зайнятості основних вахт на роботах з буріння А, істотно розрізняються через численних значень цих показників. Визначимо в загальному вигляді значення Т і А.

Отже, в поточно-комплексної організації виробничого процесу були не тільки возз'єднані всі переваги раніше розглянутих організаційних варіантів, але і рішучий крок вперед у напрямку комплексного, всебічного вирішення питань, пов'язаних з оптимізацією використання матеріальних і трудових ресурсів при будівництві свердловин.

У загальному вигляді ці залежності аналогічні залежностям для визначення Дд: ц в VI організаційному варіанті. Вони розрізняються тільки величиною То'. Це можливо після буріння све.

Таким чином, наведені розрахунки показують економіч-кую доцільність четирехвахтових бригад при кущовий гроітельстве свердловин в II організаційному варіанті.

Типова методика визначення економічної ефективності капітальних вкладень в якості одного з найважливіших своїх вимог передбачає дотримання порівнянності витрат і ефекту за всіма порівнюваним організаційним варіантів. Виходячи з цих рекомендацій, ефективність організаційних варіантів в даному районі передбачається зіставляти по відношенню до найбільш поширеною формою організації виробничого процесу.

Умова, що випливає з наведеного вище співвідношення, є одним з основних, але разом з тим не, єдиним для впровадження розглянутих /організаційних варіантів. Воно дійсно тільки в тому випадку.

Найбільшим змінам піддаються такі статті, як Будівництво і розбирання наземних споруд, монтаж і демонтаж обладнання, Заробітна плата, Витрати по експлуатації бурового обладнання та інструменту, Енергетичні витрати, Випробування свердловин на продуктивність і ін. Витрати, пов'язані з організацією процесу будівництва свердловин, складають певну частку в змінної частини собівартості, яка може бути виявлена для кожного організаційного варіанту.

З], С2 - частка собівартості будівництва однієї свердловини, що залежить від форм організації, відповідно для умов першого або другого (четирехвахтових) варіантів організації і для умов інших варіантів організації; Е - галузевий нормативний коефіцієнт ефективності, що дорівнює 0 2; До, К2 - капітальні вкладення на придбання бурових установок відповідно для умов I або II організаційних варіантів на одну свердловину і для умов інших організаційних варіантів; Н - обсяг проходки або число свердловин.

З], С2 - частка собівартості будівництва однієї свердловини, що залежить від форм організації, відповідно для умов першого або другого (четирехвахтових) варіантів організації і для умов інших варіантів організації; Е - галузевий нормативний коефіцієнт ефективності, що дорівнює 0 2; До, К2 - капітальні вкладення на придбання бурових установок відповідно для умов I або II організаційних варіантів на одну свердловину і для умов інших організаційних варіантів; Н - обсяг проходки або число свердловин.

Крім складності прийнятих в процесі управління проектами рішень, істотний вплив на організаційну структуру надає трудомісткість організаційно-технічного та інформаційного забезпечення проектів. Тут можливі різні організаційні варіанти.

Незважаючи на відмінні риси кожного організаційного варіанту, всі вони можуть бути розділені на дві групи за ознакою, займається або не займається бурова бригада роботами по випробуванню. Вибір того чи іншого організаційного варіанту в кожному окремому нафтовидобувному районі, з нашої точки зору, необхідно починати з економічного обгрунтування організації проведення робіт по випробуванню свердловин.

В іншому випадку кращим є другий варіант, так як тут все робочі місця, крім останнього, завантажені оптимально - повністю, а на останньому може з'явитися можливість використовувати частково вільного робочого на інших операціях. У конкретних випадках можуть виникати і інші організаційні варіанти роботи ОППЛ. 
Типова методика визначення економічної ефективності капітальних вкладень в якості одного з найважливіших своїх вимог передбачає дотримання порівнянності витрат і ефекту за всіма порівнюваним організаційним варіантів. Виходячи з цих рекомендацій, ефективність організаційних варіантів в даному районі передбачається зіставляти по відношенню до найбільш поширеною формою організації виробничого процесу.

Незважаючи на технологічні відмінності елементів циклу, всі вони об'єднані спільністю кінцевої мети - створенням акважінь заданих параметрів і у встановлені терміни. Тому одним з обов'язкових умов виявлення ефективності організаційних варіантів є комплексний розгляд всіх часткових процесів. Це не виключає можливості і доцільності детального вивчення кожного з них і пошуків підвищення ефективності. Однак все вишукування повинні бути підпорядковані головному - пошуків найбільш економічних і організаційно здійсненних варіантів для різних умов будівництва свердловин.

Цілком зрозуміло, що з поглибленням поділу праці і збільшенням кількості спеціалізованих бригад потреба в установках зростає. Тому при виконанні одного і тото ж обсягу робіт з будівництва свердловин в різних організаційних варіантах потреба в буровому обладнанні неоднакова, а отже, неоднакова ефективність суспільної праці.

У той же час слід мати на увазі, що об'єктивно оцінити правильність вибору організаційних варіантів, їх ефективність на прикладі роботи конкретних бурових бригад важко або майже неможливо. В силу найрізноманітніших причин, зумовлених специфікою бурового виробництва, недоліками організації виробництва і управління та багатьма іншими, одна і та ж бурова бригада часто змінює форму організації навіть при будівництві щодо однотипних свердловин.

В даному варіанті організації монтажно-демонтажні роботи виконуються буровиками спільно з вишкомонтажних бригадами і самостійно буровими бригадами. Визначальними факторами в кожному конкретному випадку є транспортабельність і монтажеспособность бурових установок, трудомісткість робіт, наявність транспортних засобів і ін. Цей організаційний варіант застосовується в багатьох геологорозвідувальних підприємствах і в деяких нафтовидобувних районах.

Властивості бази даних випливають з основних властивостей керуючої інформаційної системи і з властивостей системи управління базою даних. Відповідно до цього сформулюємо наступне визначення: база даних є комплекс масивів даних, які логічно пов'язані один з одним, і їх існування має сенс лише в даному організаційному варіанті. База даних обумовлює основні властивості інформаційної системи, складовою частиною якої вона є.

Справжня робота присвячена визначенню оптимальних форм організації будівництва свердловин стосовно до конкретних умов бурових робіт. Зроблено спробу теоретичного висвітлення сутності та змісту виробничого процесу, особливостей бурового виробництва і їх впливу на форми /організації. Виявлено закономірності впливу організаційних варіантів на формування основних економічних показників виробничо-господарської діяльності в бурових підприємствах. Викладено методичні прийоми кількісного порівняння ефективності організаційних варіантів. 
Для нього характерно те, що всі часткові процеси циклу виконує бурова бригада. Він близький до III і IV варіантів, але, на відміну від них, бурову споруджує бурова бригада. Одними з головних умов раціонального використання цього організаційного варіанта є висока монтажеспособность і транспортабельність бурових установок, а також стандартизація монтажних схем і наявність технічних проектів на спорудження бурових. При цьому варіанті за комплексної бурової бригадою закріплюється один комплект бурового обладнання і бурильного інструменту. Залежно від конкретних особливостей того чи іншого району склад бурових бригад може поповнюватися за рахунок фахівців-вишкомонтажника або залишатися незмінним за умови залучення окремих фахівців-вишкомонтажника на період виконання монтажно-демонтажних робіт або робіт по транспортуванню і установці блоків обладнання на фундаменти.

Схема дослідження і проектування форм організації будівництва. Для Середнього Приобья характерно різноманіття природно-кліматичних умов, неоднакові і гірничо-геологічні умови більшості родовищ. Це обумовлює можливість використання різноманітних рішень в організації виробничого процесу будівництва свердловин. Можна вважати, що економічні результати використання різних організаційних варіантів в кожному конкретному випадку будуть неоднакові. При проектуванні організації необхідно дотримуватися ряду вимог, які дозволяють підвищити надійність і ефективність проектних заходів. Перш за все розробка організаційних варіантів повинна базуватися на розглянутих вище принципах організації і поєднувати їх можливості з виробничими умовами будівництва свердловин на кожному родовищі.

У табл. 13 дано оцінку впливу форм організації на тривалість циклу і незавершене виробництво. З даних табл. 13 видно, що сумарні витрати часу в I організаційному варіанті нижчі в порівнянні з V і IX варіантами.

Родовища для визначення черговості їх введення орієнтуються по кадастрової оцінці. Потім вирішується просторово-часова транспортна задача подачі природного газу укрупненим споживачам з окремих родовищ таким чином, щоб за період середньострокового планування (10 - 20 років) забезпечити виконання відповідного ділянки полносрочного прогнозу і досягти максимального народногосподарського ефекту. Результати рішення транспортної задачі використовуються в якості завдання для складання проектів облаштування родовища, створення інфраструктури газодобувних районів, розширення газотранспортної системи та інших конкретних проектних і організаційних варіантів.

При цьому слід враховувати, що раціональність тієї чи іншої форми організації може бути визначена стосовно до конкретних умов. Під умовами в даному випадку розуміються співвідношення у витратах часу на виконання всіх часткових процесів. На величину витрат часу впливають природно-кліматичні і гірничо-геологічні особливості ведення бурових робіт, технічного оснащення бурових і вишкомонтажних підприємств (цехів) і її відповідність зазначеним особливостям, досконалість технології, виробничі можливості обслуговуючих виробництв і прийнята в них організація забезпечення робіт та ін. Тому абсолютні значення тривалості виконання всіх елементів циклу і їх достовірність можна вважати вихідною базою для проектування і вибору організаційних варіантів.

Переваги I варіанту полягають в тому, що в ньому створені передумови для досягнення максимально можливої, при рівних вихідних даних, проходки на бурову бригаду, оскільки буровики зайняті тільки бурінням. Крім того, є об'єктивні можливості для скорочення часу на здійснення кожної спеціалізованої бригадою своєї частини робіт, хоча реалізація цих можливостей неоднакова у різних бригад. Так, в Татарії, де ця організаційна форма отримала загальне визнання, за період 1950 - 1970 рр. тривалість спорудження бурових була скорочена в 15 разів, підготовка до пуску і буріння - в 5 разів, буріння - в 6 разів і випробування - в 2 рази. Разом з тим в цьому організаційному варіанті все виробничі бригади несуть моральну і матеріальну відповідальність тільки за виконувані ними роботи і не мають ніякої зацікавленості в скороченні всього - циклу будівництва свердловин. Також не вирішено питання підвищення якості будівництва свердловин, так як все ще не розроблені регламенти, що дозволяють визначити якісні показники роботи всіх виробничих бригад і перш за все - бурових бригад і бригад по випробуванню, які виконують операції з закінчувати-чування свердловин.

Справжня робота присвячена визначенню оптимальних форм організації будівництва свердловин стосовно до конкретних умов бурових робіт. Зроблено спробу теоретичного висвітлення сутності та змісту виробничого процесу, особливостей бурового виробництва і їх впливу на форми /організації. Виявлено закономірності впливу організаційних варіантів на формування основних економічних показників виробничо-господарської діяльності в бурових підприємствах. Викладено методичні прийоми кількісного порівняння ефективності організаційних варіантів.

Проектування форм організації, вибір оптимального варіанта і оцінка його ефективності в конкретних умовах здійснення складають взаємопов'язаний комплекс заходів, реалізація яких може усунути вплив суб'єктивних факторів при вирішенні цього завдання. Зараз вже не можна без значних втрат впровадити ту чи іншу форму організації, якщо для цього немає відповідних умов, якщо завчасно не визначені можливі економічні результати використання обраних форм організації. Тому проблема організації виробничого процесу в бурінні - перш за все проблема економічна. Цим обумовлюється необхідність економічного аналізу та виявлення ступеня впливу організаційних варіантів на формування і рівень економічних показників в конкретних умовах їх застосування.