А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Оптимальний варіант - план

Оптимальний варіант плану в цілому виступає в формі планового народногосподарського балансу країни, республік і економічних районів, в якому забезпечена в зазначених аспектах органічна ув'язка планів виробництва і обігу, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання, плану з праці, плану розподілу національного доходу і плану формування фінансових ресурсів та напрямки витрат.

вибір оптимального варіанти плану по районам значною мірою залежить від показників планів (з урахуванням взаємовпливу) з розвитку баз матеріально-технічного постачання, переробних підприємств, організацій сфери споживання і обсягу експорту, наявності запасів, розвитку сполучених галузей, як в загальному обсязі, так і в регіональному аспекті, що особливо важливо при вирішенні задач видобутку нафти ь нових районах.

Вибір оптимального варіанту плану формування внутрішньозаводських вагонопотоків представляє рішення оптимізаційної задачі по встановленню кількості і категорії поїздів.

Необхідність вибору оптимального варіанту плану обумовлена самою сутністю соціалістичного планування. З ростом соціалістичної економіки і ускладненням що стоять перед нею завдань зростає важливість оптимізації планування на основі точних розрахунків взаємозалежностей в народному господарстві. Оптимізація планування досягається шляхом застосування математичних методів.

З метою визначення оптимального варіанту плану перевезень все ширше знаходять застосування економіко-математичні методи, що дозволяють вибрати найбільш економічні вантажопотоки від баз матеріально-технічного постачання до підприємства-споживача.

Розрахунки з відшукання оптимального варіанту плану технічної маршрутизації проводяться в послідовному порядку, починаючи від головної станції напрямки.

Результатом вирішення завдань є оптимальний варіант плану, який характеризується максимальною величиною сумарного економічного ефекту в сфері виробництва і споживання хімічної продукції; до цього результату відносять обсяги виробництва різних видів кінцевої хімічної продукції; прогресивні технологічні способи виробництва; найкращий асортимент продукції, що випускається товарної продукції, що відображає підвищення питомої ваги прогресивних видів продукції; розподіл хімічної продукції по споживачах, що забезпечує прискорення технічного прогресу в споживаючих галузях в підвищення ефективності виробництва; обгрунтування обсягів і структури приросту кінцевої хімічної продукції.

Результатом вирішення завдань є оптимальний варіант плану, який характеризується максимальною величиною сумарного економічного ефекту в сфері виробництва і споживання хімічної продукції; до цього результату відносять обсяги виробництва різних видів кінцевої хімічної продукції; прогресивні технологічні способи виробництва; найкращий асортимент продукції, що випускається товарної продукції, що відображає підвищення питомої ваги прогресивних видів продукції; розподіл хімічної продукції по споживачах, що забезпечує прискорення технічного прогресу в споживаючих галузях в підвищення ефективності виробництва; обгрунтування обсягів і структури приросту кінцевої хімічної продукції.

Комплекс геологорозвідувальних досліджень і оптимальні варіанти плану можуть бути обрані на основі використання методів лінійного програмування. В якості критерію оптимальності приймається такий показник, екстремальне значення якого характеризує гранично досяжну ефективність виробничої діяльності в конкретних умовах.

Науково обгрунтоване планування має забезпечувати оптимальний варіант плану. У кожний період часу може бути багато варіантів вирішення завдань, що стоять перед підприємством. Оптимальність планування полягає у виборі найбільш ефективного варіанту, що забезпечує найкраще використання виробничих можливостей і ресурсів підприємства, і повинна дотримуватися на всіх щаблях планування. Найбільш ефективними методами оптимізації планів є економіко-математичні.

Науково обгрунтоване планування забезпечує розробку оптимального варіанту плану. Оптимальний варіант повинен передбачати найбільш ефективне рішення задач ін І найкращому використанні виробничих можливостей і матеріальних ресурсів підприємства.
 Науково обгрунтоване планування забезпечує розробку оптимального варіанту плану. У кожний період часу може бути багато варіантів вирішення завдань, що стоять перед підприємством. Оптимальний варіант повинен передбачати найбільш ефективне рішення задач при найкращому використанні виробничих можливостей і матеріальних ресурсів підприємства.

Після відбору перших призначень для включення в оптимальний варіант плану формування поїздів здійснюється коректування графіка призначень. Вона полягає у виключенні з початкового графіка вагонопотоків, які увійшли в відібрані призначення.

Науковість гарантує реальність соціалістичних планів, розробку оптимального варіанту плану.

Після встановлення класифікації струменів приступають до формування призначень в оптимальний варіант плану для головної станції. Похідним значенням для станції А є основний струмінь Л ь так як вагонопоток струменів N2 N3 jV4 по витраті вагоно-годин доцільно направити до дільничних призначення.

Призначення з найбільшою економією вагоно-годин відбираються для включення в оптимальний варіант плану формування поїздів.

За відкоригованого графіком відбираються такі призначення, включаються до оптимальний варіант плану формування поїздів. Відбір цих призначень проводиться таким же порядком, як і перше призначень.

Обсяг сортувальної роботи і кількість призначень по станціях по оптимальному варіанту плану формування повинно відповідати найбільш ефективному використанню потужностей станцій. Завантаження основних елементів станцій - сортувальних пристроїв і колій сортувального парку розраховується з урахуванням структури і коливань розмірів вагонопотоків та потужності сортувальних гірок. Причому обсяг переробки і кількість призначень повинні забезпечувати найменший час знаходження вагонів на станціях за рахунок зменшення часу очікування виконання операцій і скорочення тривалості процесу накопичення. Це досягається тільки в тому випадку, якщо станції полігону розглядаються як взаємозалежні елементи одного безлічі, оптимальний режим функціонування якого визначається раціональними узгодженими режимами роботи всіх складових елементів. Тому обсяг переробки для полігону повинен розподілятися по станціях в залежності від потужності сортувальних пристроїв і їх завантаження на даній станції та завантаження всіх інших станцій полігону. такий розподіл соруувальної асоти між станціями дозволяє найбільш раціонально завантажити кожну З станцій і встановити для неї оптимальне число призначень, відповідне числу шляхів в соруувальному парку.

Для того щоб знайти з найменшими витратами праці і часу оптимальний варіант плану, крім прямих видаткових коефіцієнтів (нормативів), необхідно мати у стоєму розпорядженні також повними витратними коефіцієнтами.

Максимальна величина цього показника повинна визначати, на їхню думку, оптимальний варіант плану.

В цей же час ЦНДІ МПС був удосконалений аналітичний метод вибору оптимального варіанту плану формування поїздів. Був розроблений і застосований на практиці ряд заходів щодо поліпшення організації місцевих вагонопотоків.

В оперативно-виробничому плануванні та диспетчеризації все ширше застосовують математичні методи для вибору оптимальних варіантів плану, що підсумовують лічильно-аналітичні та електронно-обчислювальні машини. це відкриває великі можливості для підвищення ефективності виробництва.

В оперативно-виробничому плануванні та диспетчеризації все більш широке застосування знаходять математичні методи для вибору оптимальних варіантів плану, що підсумовують, лічильно-аналітичні та електронно-обчислювальні машини. Це відкриває великі можливості для підвищення ефективності виробництва.

Такі завдання часто виникають в оперативній і особливо в плановій практиці і зводяться до відшукання оптимального варіанту плану розподілу наявних ресурсів за напрямами їх можливого використання. Відмінковим методом вирішення цих завдань є лінійне програмування, що представляє собою пряме розвиток нек-яких розділів лінійної алгебри.

Тому у випадках, коли умови транспортування продукції, сировини, напівфабрикатів впливають па вибір оптимального варіанту плану розміщення, концентрації і спеціалізації вироб-ва підприємств галузі (що виявляється на стадії передуватиме, аналізу), вони повинні враховуватися при визначенні комплексного плану произова н перевезень.

Сектор Оборони Держплану СРСР прийшов до висновку, що інтереси оборони вимагають здійснення протягом п'ятиріччя темпів, намічених оптимальним варіантом плану, але при більш високих бюджетних витратах на фінансування НКВМ і дотації військової промишленоегі.

При рівних S ек вихідне і порівнювані з ним нахлестивать призначення однаково ефективні; в цьому випадку призначення, включається в оптимальний варіант плану формування, вибирається в залежності від переробної спроможності опорних станцій.

Розробка методики оцінки ефективності капітальних вкладень в підготовку запасів нафти є в даний час актуальним питанням і практичне її застосування буде сприяти підвищенню якості планування, більш правильному вибору оптимального варіанту плану.

Економічна ефективність АСУ забезпечується за рахунок підвищення швидкості виконання операцій по збору, передачі, обробці і виводу інформації, застосування більш сучасних методів планування, що дозволяють вирішувати завдання щодо вибору оптимального варіанта плану, що забезпечує раціональне використання ресурсів, безперервного оперативного контролю за ходом виконання плану на основі отримання своєчасної та достовірної інформації про стан виробництва; підвищення якості обліку; поліпшення системи інформації в результаті більш тісної ув'язки всіх застосовуваних в обліку і плануванні показників, усунення дублювання і введення єдиної системи форм документації, скорочення тривалості облікових періодів і термінів складання планів і звітів.

У розділі Організація руху поїздів викладені відомості щодо організації вагонопотоків у поїзди та пропуску поїздів на ділянках і напрямках: порядок планування вагонопотоків, маршрутизації перезозок з місць навантаження, методи знаходження оптимального варіанту плану формування та розрахунки, пов'язані з пропуском поїздів загальномережевого розкладу. У цьому ж розділі наводяться дані про порядок складання та виконання графіка руху поїздів, організації місцевої роботи на відділенні, розрахунках і нормативах по пропускній н провізної здатності залізниць і основні методи їх посилення.

Тому для визначення оптимального варіанту пропуску такої додаткової струменя підлягає порівнянню з вагоно-ча-сам лише варіант пропуску цього струменя без переробки і варіант (або варіанти) її переробки на одній-двох, рідше трьох станціях, що не входять в маршрут прямування коротшою вихідної струменя. В оптимальний варіант плану формування включається варіант пропуску струменя, відповідний найменших витрат вагоно-годин.

Для пошуку оптимального варіанта плану маршруту обробки поверхонь використовують динамічне програмування.

Економічні розрахунки, пов'язані з забрудненням, завершуються зіставленням втрат і витрат на їх попередження, на ліквідацію наслідків. Шляхом такого порівняння вибирається оптимальний варіант плану з охорони природи.

Після другої коригування графіка призначень залишається тільки одне призначення У - Д, яке задовольняє необхідній умові. Це призначення також включається в оптимальний варіант плану.

Схема розробки плану розвитку і розміщення підприємств виробничої бази будівництва магістральних трубопроводів. Алгоритми можуть бути сформульовані у вигляді словесних приписів або у вигляді різних схем і формул. Отримані на машинах результати дають можливість визначити оптимальний варіант плану і його різні показники.

АСПР Мособл-плану призначається для підготовки у встановлені терміни оптимальних варіантів планів, прогнозування розвитку господарства області, контролю за реалізацією планів економічного і соціального розвитку.

Для розвитку і розміщення матеріально-технічної бази будівництва необхідно розташовувати методами, що дозволяють кількісно виразити і зіставити все різноманіття чинників і умов, що визначають вибір району і пункту будівництва. Такими методами є математичні моделі, що дають можливість відшукати оптимальний варіант плану.

Однак і при цих умовах не завжди вдається розробити оптимальний варіант плану сортування вантажів.

У порівнянні з вихідним найбільш конкурентоспроможним є далеке призначення Б - Е, яке дає заощадження при проходженні без переробки станції В в розмірі 780 вагоно-годин, що перевищує Тнак. Це призначення задовольняє достатньому умові, в зв'язку з чим воно включається а оптимальний варіант плану формування без зіставлень з більш короткими призначеннями.

Дійсно, проблема спільності системи обмежень для складання виробничої програми комплексу НПП і можливі шляхи її вирішення обговорюються з самого початку розвитку методів моделювання виробничої програми нафтопереробних виробництв і до сих пір принципового рішення не отримала. Разом з тим, відомо, що хоча при ручному способі планування в строгому сенсі оптимальний варіант плану визначити не вдається, але розрахунок, збалансований за всіма внутризаводским потокам, забезпечується завжди.

Принцип оптимальності слід розглядати як конкретизацію та подальший розвиток принципу планомірності, що лежить в основі управління соціалістичним господарством. Наукову основу оптимізації становить теорія оптимального планування, згідно з якою змістом господарської діяльності є вибір оптимального варіанту плану з безлічі допустимих варіантів. Застосування поняття оптимуму передбачає можливість порівняння і оцінки одним показником - критерієм оптимальності - очікуваних наслідків різних варіантів плану. Необхідною передумовою такої можливості, в свою чергу, є єдність інтересів особистості, колективу і соціалістичного суспільства.

Принцип оптимальності слід розглядати як конкретизацію та подальший розвиток принципу планомірності, на якому засновано управління соціалістичним господарством. Наукову основу оптимізації становить теорія оптимального планування, згідно з якою змістом господарської діяльності є вибір оптимального варіанту плану з безлічі допустимих. Застосування поняття оптимуму передбачає можливість порівняння і оцінки одним показником - критерієм оптимальності - очікуваних наслідків різних варіантів плану. Необхідною передумовою такої можливості, в свою чергу, є єдність інтересів особистості, колективу і соціалістичного суспільства.

При наявності таких більш далеких призначень з них відбирається те, яке за вказаними опорним станціям дає найбільші заощадження вагоно-годин. Якщо це призначення містить струменя вагонопотоків, які окремо задовольняють достатньому умові, воно без подальших зіставлень включається в оптимальний варіант плану формування.

Схема переміщення значень змінних із зайнятих клітин в вільні при розподільному методі лінійного програмування. а - схема переміщення. б - результат переміщення. | Схема переме-ценія значень змінних із зайнятих клітин в вільні (більш складний випадок. При аналізі плану по кільцях можливих переміщень перевіряються всі вільні клітини, для кожної з яких брало обчислюється порівняльна ефективність її використання для поліпшення плану. Після цього виробляють перерозподіл значень змінних по клітинам таблиці, новий план піддають такому ж аналізу по знову утворився кільцям, і цю про - ЦОДУРУ повторюють до тих пір, поки всі кільця будуть давати негативний результат, ніж буде доведена неможливість подальшого поліпшення плану. Таким шляхом і буде досягнутий оптимальний варіант плану .